יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
לארשיב הלטבאה תיעב לע - "הדובע ,םחל"

המגודל רוביח
.העפותה םגד יפל יונבה ,"לארשיב הלטבאה תיעב" אשונב רוביח םכינפל
.םינותנו תודבוע תגצה - היעבה/העפותה רואת
.היעבל/העפותל םימרוגה רואת
.םיירשפא תונורתפב ןויד - דיתעל תיזחת

תולטמ שולש עצבל םישקבתמ םכנה

ויקלחו רוביחה הנבמ יוהיז - 1 הלטמ
:המיאתמה הקסיפל תרתוכה תא ומיאתה .הקסיפ לכל תורתוכו תומש - תוצבשמ ךותב - םכינפל

.לארשיב םירז םידבוע :םרוג
."םיקסעומ יתלב" :גשומה תרדגה
.לארשיב ינוחטבה בצמה :םרוג
.םיירשפא תונורתפב ןויד :דיתעל תיזחת
.םינותנו תודבוע תגצה :היעבה/העפותה רואת
.םלועב ילכלכה בצמה :םרוג
.לארשיב הדובע-יריתע תשורח-יתבו םילעפמ לש תויחוורה תלדגה :םרוג
.םינותנו תודבוע תגצה :היעבה/העפותה רואת

לארשיב הלטבאה תיעב לע - "הדובע ,םחל"
םילטבומה רפסמ והז .2001 תנש לש ןורחאה עברב 10% -מ לודג היה לארשיב הלטבאה רועיש
םישדח םילטבומ ףלא 43 -ל בורק ופסונ הנורחאה הנשב .הנידמה םוק זאמ לארשיב רתויב הובגה
אוה םויה לארשי תנידמב םילטבומה רפסמ .לארשיב םיקסעומ-יתלב לש המוגעה הקיטסיטטסל
.יברעמה םלועב הלטבאה תוכומ תונידמה תחאל ןורחאה ןמזב הכפה לארשי .שיא 258.600
?'םילטבומ'ל 'םיקסעומ יתלב' ןיב לדבהה והמ ?הלטב אלש תיעוצקמה הרדגהה יהמ ?הלטבא יהמ
םידבוע" :בתכנ לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה לש לק שגדב לארשי תלכלכ יפ לע
רועיש .הדובע םיאצומ םניא ךא דובעל םנוצר לע םיריהצמ םה םא 'םיקסעומ יתלב'כ םירדגומ
קסעומ יתלבל בשחנ םהב ,הקוסעת ירקסמ לבקתמה ןותנ אוה הדובעה חוכמ םיקסעומ יתלבה
רועיש .רקסה ךרענ ובש עובשב תחא העש וליפא דבע אל ךא ,דובעל הצור אוהש ריהצהש ימ לכ
".קשמב הלטבאה רועישל ,רתויב ץופנה ילוא םידדמה דחא אוה קשמב םיקסעומ יתלבה
הלא .לילגבו בגנב - םיילושב רתוי הברה הפירח היעבה לבא ,הנידמה לכב התכיה הלטבאה תייעב
םירוזאב הקוסעתה תויורשפא רפסמש ןוויכמו ,םילעפמ םירגסנ םהבש םינושארה םירוזאה
הדובע םוקמ אוצמל הווקת רטופמל ןיא טעמכ - אליממ ןטק היה הנידמה זכרממ םיקחורמה
לארשיב הלטבאה ידקומ תמישר שארב .יברעה רזגמב םיבושייב בצמה דחוימב רומח .יפולח
ירחא .םילטבומ םה ויבשות 13,000 ךותמ םיזוחא םירשעמ רתוי ,אדנמ רפכ עיפוה 2001 ראוניב
עיפומ המישרב 22 -ה םוקמב קר .םיפסונ םיברו אנכ רפכ ,להאמ ןיע ,אנח רייד 'םיבכמ' אדנמ רפכ
.םחוריו הנומיד הירחאו ןולקשא - ידוהי בושיי
.השקה ינוחטיבה בצמה אוה ץראב רומחה יתרבח-ילכלכה רבשמל תויזכרמה תוביסה תחא
תילארשיה הלכלכב ץוחה תועקשהב הלולת הדיריל המרג 2000 רבמטפסב הצרפש הדאפיתניאה
איבהל ילב תאז .תורייתה - תילארשיה הלכלכה לש םיביציה םיפנעהמ דחאב תושונא העגפו
!םידראילימב םכתסמש םוכס - המחולה ןיגב לארשי תנידמל שיש רישיה דספהה תא ןובשחב
םג השקה ינוחטיבה בצמב .הנידמב עיקשהל וקיספה ץראל ץוחמ םיעיקשמ קר אל םלואו
לש הדירי הלח םינורחאה םישדוחב .תוחפ םינוק רקיעבו תוחפ םילייטמ ,תוחפ םילבמ םילארשיה
הנידמה םג ,ודיספה םירחוסה קר אלש ןבומ .םיינורטקלא םירצומו תוינוכמ תשיכרב 20%
.םיסממ היתוסנכהב הדירמ הדיספמ
תונידמב רכינ השקה ילכלכה בצמה .ךורא ןמז רבכ ןותימב תימלועה הלכלכה - ךכב יד ןיא וליאכו
.יתרבח-ילכלכ עקר לע ןלוכ - היזנודניאבו ,םיניפיליפב ,הניטנגראב תומוהמב רכזינ ,םלועה לכב
תויקנע קט-ייה תורבח לש ןתסירקו יברעמה םלועב תויגולונכטה תוינמה לש 'קדסנ'ה קוש תדירי
הלכלכהמ קלח איהש ,לארשי תנידמ .יברעמה םלועב לודג ילכלכ ןותיממ קלח ויה ולוכ םלועב
'דרלט'ו 'סרבמוק' ןהיניבו תויקנע קט-ייה תורבח .הלא םיישקמ קומחל הלכי אל ,תילבולגה
.םידבוע יפלא ורטיפ
ילעפמ ןוגכ (עדיה תריתע היישעתה תמועל) הדובעה תריתע היישעתב םג עגפ ילכלכה בצמה
םידבוע םיקיסעמה םלועב םילעפמב תורחתהל םהילעש ואצמ "ריגב" ומכ תשורח יתב .ליטסקטה
וריבעה ,םילעפמה תויחוור תא לידגהל ידכ .ץראב םידבועל םימלשמ םהש הזמ הברהב ךומנ רכשב
םש - קוחרה חרזמה תונידמו םירצמ ,ןדרי ןוגכ תונידמל רוצייה יווק תא םיבר םילעפמ ילעב
.הברהב תוכומנ רוצייה תואצוה
ימ שי - תאז לכב .ילכלכה םוחתב יאדוובו ...םיטושל הנתינ האובנה ירה ?דיתעה רשבמ המ
הלכלכב יהשלכ תוששואתהל םינמיס לע םירשמבו הרהנמה הצקב (ןטנטק) רוא םיאורש
.הבורקה הפוקתב ונלצא םיגילפמ םייונישל איבי רבדהש ןימאהל השק ,תאז תורמל .תימלועה
ןיא ,תויתרוסמה תוישעתה םוחתב .הלק תורשעתהל הווקתה הזוגנ הארנה יפכ ,קט-ייהה םוחתב
יריתע םילעפמ תוחפו תוחפ ומקוי לארשיבו ,ונלצא םג ומייקתי םיימלועה םיכילהתהש קפס
יופצ אל ,השק תויהל ךישמי ינידמ-ינוחטיבה בצמה דוע לכ ונרעצלו .תויחוור רסוח ללגב הדובע
תיבויח הדוקנ שי תאז םע .תורייתב וא םילארשיה לש הכירצב ,ץוחה תועקשהב רופיש היהיש
לודיגה בצקב תונתמתה הלחש ררבתמ הדובעה ישרוד רפסמב לודיגה תמגמ תורמל :(ילוא)
היהשמ רתוי ךומנ לודיגה ךא - םילטבומה רפסמב לודיג לח םנמא - תורחא םילימב .עצוממה
קר רשפא .תעדל ןיא ?הדובעה ישרוד רפסמב לודיגה איש תא ונרבע םאה .םימדוקה םישדוחב
.רפתשי בצמהש תווקל
הדובע ירסוחמ לש הנגפה היזיוולטה תושדחב הרדוש םיברע המכ ינפל .הבשחמל הנורחא הדוקנו
.ץראב תיאלקח הדובעל םירז םידבוע לש ףסונ אוביי לע ונרשבתה ךכ רחא תורופס תוקד .ןופצב
הרואכל ?הדובע םישפחמ לארשיב םיפלא תואמ רשאכ ל"וחמ םידבוע איבהל ךישמהל יאדכ םאה
לע םכתעד המ ...דובעל םיצור אל וא םיעדוי אל םילארשיהש ורמאי םיאלקחה !ןויגיה ךכב ןיא
ןניאש תודובע תויהל םילוכי םאה ?שרדיתש הדובע לכב דובעל לטבומ בייחל םוקמ שי םאה ?ךכ
היעב םיצעהל ןמזב ובו םילטבומב ךומתל ךישמהל הלוכי לארשי תנידמ םאה ?לארשיל תויואר
.הנידמב ,תילארשי אל ,הרז הרבח תריצי - תוחפ אל הגיאדמו השדח תיתרבח,תינונס תתומע לש הדובע םחל/םויה רדס לע רתאה ךותמ חוקלםינוירטירק יפל טופיש :רוביחה תכרעה - 2 הלטמ

.םיקומינ םג ופיסוה .םינותנה הכרעהה םלוסו םינוירטירקה יפל רוביחה תא וכירעה

(ףיעס לכל תודוקנ 6) 30% - הנבמ

."העפותה םגד" יפ לע - ינויגה הנבמ

.תואקספל/תודיחיל הרורב הקולח
.(ללכ ךרדב ,קסיפ לכ שארב) תואקספה ןיב רושיק תודיחי
.(תויודיכל=) דחא ןויער לש חותיפ - הקסיפ לכב
.הניקת החיצפ
.ןיקת םויס

תודוקנ __ :כ"הס
:הכרעהל קומינ
.(ףיעס לכל תודוקנ 5) 20% - ןושלו הפש
.ארוקל תנבומו הרורב הפש
.(םילימ ןתוא לע הרזח ןיא :םיגשומו םילימ רצוא) תנווגמו הרישע ןושל
.םייסיסב קוסיפ ינמס
.םיקייודמו םירצק םיטפשמ

.תודוקנ __ :כ"הס
:הכרעהל קומינ
(ףיעס לכל תודוקנ 10) 50% - ינויער חותיפ ,ןכות

.לארשיב הלטבאה תיעב לע םינותנו תודבוע - היעבה/העפותה תגצה לש אלמ חותיפ
.םרוג לכל אלמו טרופמ רבסה ,תוחפל םימרוג 3 תגצה :םימרוגה לש אלמ חותיפ
אלמו טרופמ רבסה תגצהו תואצותו תוכלשה 2-3 תגצה :תואצותה/תוכלשהה לש אלמ חותיפ
.האצות/הכלשה לכל        
ןיא וב בצמל הקמנה וא (שי םא) םיירשפא תונורתפ :"דיתעל תיזחתה" לש אלמ חותיפ
.תונורתפ        
.תרתוכב גצומה אשונה יבגל םלוע-עדי ףקשמ רוביחה

.תודוקנ __ :כ"הס
:קומינ

__ :תיפוס הכרעה


רופישו בותכש 3 הלטמ

:הז רוביחב רפשל שיש םייסיסב םירבד ינשל בל םתמש יאדוב
.(דועו 8 -ו 7 הקסיפ לש םוקימה תפלחה :ןוגכ) תואקספה לש רתוי בוט ןוגרא
.הלטבאה תיעב לש תואצותבו תוכלשהב תקסועה הדיחי תפסוה
.(הבורקה החפשמהו ת/לטבומה) טרפה ייח לע תוכלשה
.קשמב הלכלכו רוביצה ייח לע תוכלשה

.םיירשפא תונורתפ - "דיתעל תיזחתה" תגצה ינפל ףיסוהל יוצר תואצותה/תוכלשהה תדיחי תא

.תמשרש תורעהה יפל בתכשו רפש - ("םיקומינה" ףיעסב) ךתקידבב תנייצש םיפסונ םירבד

.ןקותמו אלמ רוביח בותכ

.תשדוחמ הכרעה םושרו (2 הלטמ) הקידבה יפיעס לע בוש רובע ךתדובע םויסב

.ה/רבח םע (תשדוחמה הכרעהה + בותכשה) 3 הלטמ תא עצבל לכות

!!!החלצהב
Untitled