יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
םימגתפ

.םגתפל הקיזב רוביח תביתכ לגרתנ הז רודמב
?םגתפ והמ
גיצמה (םיטפשמ תצובק וא טפשמ) רצק הדמע טסקט אוה םגתפ
.הנקסמכ תחסונמ וז הדמע .םייוסמ אשונ יבגל תואר-תדוקנ וא העיד

ריעז הדמע טסקט אוה םגתפה
Untitled