יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
לארשיב תויחל

(שרדמה ןמ) ."הל הצוחמ םיינפח אולממ לארשי ץראב תחנ ףכ אולמ בוט"

:הז םגתפ יבגל ךתדמע תא גיצת וב רוביח בותכ .לארשיב םייחה יבגל הנקסמו הפקשה גיצמה םגתפ ךינפל
.יקלח ןפואב םיכסהל וא דגנתהל ,םיכסהל לכות
.ךתעד סוסיבל תואמגוד אבה

דוקימ : (1) הייחנהו הכרדה

רשאמ לארשיב תויחל ףידע .רחא םוקמ לכב םייחהמ םיבוט לארשיב םייחה ,םגתפה לעב לש ותעד יפל
.תורחא תוצראב דאמ הברהו הברה ינפ לע לארשיב טעמה ףידע ,טעמ שי לארשיב םא םג ,הל הצוחמ תויחל
דאמ הברה = םיינפח אולמ טעמ= תחנ ףכםיגאוד לארשיב (5
לש ילאיצוסה בצמל
רשאמ רתוי,טרפ לכ
:תורחא תונידמב
."םיחא -לארשי לכ"
ירמוש םישנא (4
םייוצמ תרוסמ
הב ,תידוהי הביבסב
תדה תרמשנ
בור ידי לע תרוסמהו
יא :ןוגכ רוביצה
הרובחתב העיסנ
,תבשב תירוביצ
ותשודק לע הדפקה
.םירופכה םוי לש
,טעמכ ,םוקמ לכב
רשכ ןוזמ שי
.המודכו
לארשיב קר (3
תוברת רוציל רשפא
,תילארשי-תידוהי
קר רבדלו דומלל
רוצילו תירבעב
יקלח לכ ןיב תודחא
.םעה
איה לארשי (2
הדיחיה הנידמה
םעל שי הב םלועב
קשנו אבצ לארשי
.ומצע לע ןגהל ידכ
ררוגתמה םדא לכ (1
רבחתמ לארשיב
תשרומל
םע לש הירוטסיהלו
לחה לארשי
.ך"נתה תפוקתמ
    ןוטלש לארשיב קר
ילארשי-יטרקומד
   תורתוס תואמגוד - (3) הייחנהו הכרדה

ידכ לארשיל ץוחמ תויחל םיפידעמה םישנא שי
.תילכלכ הניחבמ רתוי חילצהל
ונצראב יכ לארשיל ץוחמ תויחל םיפידעמה םישנא שי
םולשה ןיידעו םיעוגיפ ,תומחלמ :תושק ןוחטב תויעב
... קוחר הארנ ונינכש םערוביחה הנבמ - (4) הייחנהו הכרדה

.םגתפה לש רצק רבסה :דוקימ - החיתפ

.תוכמותה תואמגודה רואל - םגתפה םע המכסה
.תורתוסה תואמגודה רואל - םגתפל תודגנתה
.(2) + (1) םיפיעס יפל םגתפה יפלכ יתדמע :םוכס/םויס
Untitled