יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

הבגד והאדם

הבגד והאדם

 

1   "הבגד עושה את האדם" (מן המקורות)

 

2   "יש נאה לבושו והוא אינו נאה ללבושו" (מדרש תנחומא)

 

לפניך שני פתגמים המציגים שתי השקפות שונות ושתי מסקנות שונות לגבי הלבוש והאדם.

כתוב חיבור בו תציג את עמדתך לגבי הלבוש והאדם תוך התייחסות לשני פתגמים אלו: בחיבורך

תוכל להסכים, או להתנגד או להסכים באופן חלקי לכל אחד מהפתגמים .

הבא דוגמאות לביסוס עמדתך.

 

הנחייה והדרכה (1) :  מיקוד

הפתגם הראשון "הבגד עושה את האדם": מדגיש את חשיבותו של הבגד - בגד יפה ונאה הוא בעל

חשיבות רבה.

שימו לב: המושג "בגד" יכול להיות מפורש גם במשמעות כוללת ורחבה יותר: לא רק בגדים אלא

כל הקשור להופעה חיצונית כמו: תסרוקת, איפור, תכשיטים  וכדומה.

 

הפתגם השני : "יש נאה לבושו והוא אינו נאה ללבושו" מדגיש את המרחק ואת הפער בין לבוש

נאה (וחיצוניות נאה בכלל) ובין האופי הפנימי, התכונות וההתנהגות של האדם: אדם הלבוש

בבגדים נאים (וחיצוניותו נאה ומושכת) לעיתים דווקא מבליט בכך את פנימיותו, אם אינה כה

נאה

 

 

 

2. הנחייה והדרכה - (2) דוגמאות תומכות לפתגם השני- "יש נאה לבושו אך הוא אינו נאה ללבושו".

כמו סעיף (3) : דוגמאות סותרות לפתגם הראשון (עיינו בהם)

3. הנחייה והדרכה (3) דוגמאות סותרות לפתגם השני  -"יש נאה לבושו אך הוא אינו נאה ללבושו".

 

כמו בסעיף (2) : דוגמאות תומכות לפתגם הראשון.

 

שימו לב: הדוגמאות התומכות לפתגם הראשון יכולות להיות הדוגמאות הסותרות לפתגם השני - ולהיפך.

 

 

הנחייה והדרכה (4) : מבנה החבור.

 

פתיחה : מיקוד של כל פתגם בנפרד.

התייחסות לקשר בין שני הפתגמים.

אפשרות נוספת: פתיחה כללית של הנושא האדם והבגד:

דיון בתעשיית הבגדים והיופי/פרסומות בהן מופיעים "יפים" ו"יפות" בלבוש מושך ועוד.

·         הצגת הבגד במשמעות כללית ורחבה - הופעה חיצונית בכללותה.

1.        "הבגד עושה את האדם" - דוגמאות תומכות.

א.       הבגד כסמל לסטטוס

ב.        הבגד כמקור לביטחון עצמי וכמשפיע על הדימוי העצמי

 ג.

ד.

2.        "יש נאה לבושו והוא אינו נאה ללבושו" - דוגמאות תומכות.

א.       מן הספרות: הספור "המחרוזת" של מופסאן, הספור העממי "סעדי נא גלימה".

ב.

ג.

ד.

3.        השוואה מלאה בין שני הפתגמים: שני הפתגמים כשתי תפיסות "הפוכות" לגבי הנושא "האדם והבגד".

 

סיום סכום - הצגת עמדתי המנומקת (לפי 1 + 2).

 

Untitled