יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
?םנמאה - (10 ג תישארב) "ודבל םדאה תויה בוט אל"

"דבל םייחה םישנא" יבגל םינותנו תודבוע ףרגב גיצמה עדימ טסקט ךינפל
.וז העפות יבגל (הלילשל וא םייחל) ךתדמע עבהו "דבל םייחה םישנא" לש העפותב ןוד
.(םישנ תמועל םירבג ,1988 תנשב ,םיזוחאב ,ליג יפל ).םירבג ףלא 95 -ו םישנ ףלא 186 דבל ויח 1998 -ב
,29-25 ליגב האישל דבל םירוגמה תעפות העיגמ הריעצה הייסולכואב
.(5%) םישנה ןיב רשאמ (8%) םירבגה ןיב רתוי הצופנ איהו

.הפוריא ברעמ תונידממ תוברל האוושהב לארשיב תמצמוצמ דבל םירוגמה תעפות


לארשי תנידמ © הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תובידאברוביחה תביתכל הכרדה

ןותנה עדימה טסקטב םינותנהו תודבועה לע ךמתסהב העפותה תא החיתפב גצה
.(םיירגוסב ,תכמתסה וילע רוקמה תא ןייצל חכשת לא)

.ןותנה עדימה יפ לע תנמתסמה המגמה יהמ רבסה
.וז העפות הרושק םהילא םייחה ימוחתל סחייתה

.(תואקספ 3-2) העפותל רבסה גצה
?29-25 יאליגב - םיריעצ עודמ
?הפוריא ברעמב רשאמ תוחפ לארשיב עודמ
?םירבג ברקב רשאמ רתוי םישנ ברקב עודמ
?םיינוציח םימרוג םנשיש וא ,הריחב ךותמ קר םאה

.(תואקספ 4-3) העפותה לש תונורתיה תא גצה

.(תואקספ 4-3) העפותה לש תונורסחה תא גצה

.(תואקספ 3-2) תנייצש תונורסחה לוטיבל וא םוצמיצל תועצה גצה
.התוא רבסהו תדרפנ הקסיפב הצלמה/העצה לכ גצה

.ךלש תועצההו תוצלמהה תשגדה ךות תקמונמה ךתדמע םוכיס :םויסUntitled