יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
ץומיא לומ תואקדנופ - תורוהל תוכז

תורשפאמ טרפב האופרה עדמ תוחתפתהו ללכב היגולונכטהו עדמה תוחתפתה
ידי לע (החפשמ םיקהלו הרוה תויהל תוכזה) תורוהל תוכזה תא שממל םויכ
בתוכ עיצמ "רסומו תורוהל תוכז ,תואקדנופ" םכינפלש רמאמב .תואקדנופ
.ץומיאה תא המוקמב ףידעהלו תואקדנופה לע רתוול (ויז יסוי ר"ד) רמאמה
וכמתסה ."ץומיא לומ תואקדנופ :תורוהל תוכזה" אשונה לע רוביח ובתכ
םויסב .םלכשמ םילוקשו םיקומינ ופיסוה ןכו ןותנה רמאמה לע רוביחב
אמגודב רזעיהל ולכות .וז (הלק אל) היגוסב תקמונמה םכתדמע וגיצה רוביחה
."טובורה" אשונב העיפומה תטרופמה

יתשב רתאב גצומ "רסומו תורוהל תוכז ,תואקדנופ" רמאמה :בל ומיש
תביתכל תקפסמ תרצוקמה הסריגה) .תרצוקמ הסריגו האלמ הסריג :תואסריג
עדיה תבחרהלו הרשעהל אלמה רמאמה תאירק לע םיצילממ ונא .(רוביחה
.אשונברסומו תורוהל תוכז ,תואקדנופ
ויז יסוי ר"ד :תאמ
1997 לירפא/סראמ ,21 ואילילג :ךותמ
טייגניו תללכמב ךוניחלו היפוסוליפל ,עדמל הצרמ - ויז יסוי ר"ד :הרעה
."תובשחמ" תעה בתכב ףתוש ךרוע .םיצוביקה רנימסבואובמ
ןהמ ?"תורוהל תוכז"ה שומימל ימיטיגל יעצמאכ רכות תואקדנופש יואר םאה
תמרות ,תיתימאה אמיאה ימו ?תררועמ איהש תויתרבחהו תוירסומה תויעבה
?תיאקדנופה וא תיציבה

,ינמחנ גוזה הרקמ תובקעב דחוימב ,לארשיב תורתוכל התלע תואקדנופה
קפסמ ירוביצ ןויד ,יתעדל ,ךרענ אל ,תאז םעו .תואקדנופה קוח תקיקח לשבו
ושקיש ,תושק תויגשומו תויתרבח ,תוירסומ תויעב תררועמ איהש ףא ,אשונב
רמאמהש הווקמ ינא .השומימל םירימחמ םיאנת ודימעי תוחפל וא ,הקידצהל
ןאכ אבומ "תואקדנופ" חונמה .רחואמב םג ולו ,ירוביצה ןוידל והשמ םורתי
השיא לש המחרב תירפומ תיציב תלתשומ ובש ךילהת לש תועמשמב
תיציבהש השיא הלש התקזחל רסמיי דלתש אצאצהש ידכ ,הלש אל תיציבהש
וערזמש רבגהו השיאה) תירפומה תיציבה ילעב לש םתקזחל וא ,הנממ החקלנ
תחא תא תואקדנופב האור דאמ תלבוקמו תחוור העד .(תיציבה התרפוה
,(גוז לש וא) השיא לש "תורוהל תוכז"ה שומימל תוימיטיגלה םיכרדה
הז ןיינע םלוא ;תדללו תורהל תלגוסמ הנניא תורחא וא תויגולויב תוביסמש
.הרוסא תואקדנופה ןהבש תוצרא שיו ,תירוביצ תקולחמב יוצמ

תילילש תוכזו תיבויח תוכז
תוכזה" הביתה יטמוטוא טעמכ ןפואב הל תדמצומ תואקדנופ לע רבודמשכ
תויוכזה תא קלחל גוהנ ."תוכז" גשומה תרבהב חרכה שי ךכ םושמ ."תורוהל
וא "תוילילש תויוכז"ו "תויבויח תויוכז" :תוישאר תוירוגטק יתשל
."תויוריח"
תא קפסל תנמ לע ,לועפל (תרחא תושר וא) הלשממה תא תבייחמ תיבויח תוכז
תבייחמ ךוניחל תוכזה ,לשמל .תוכזה ילעבל השומימל םיאנתה תאו תוכזה
קפסל ,םידליה לכל ךוניח תתל תוימוקמה תויושרה תא וא הלשממה תא
םיעצמאלו דויצל ,םירומ תרשכהל ,רפס יתב תמקהל גואדל ,ךוניח יתוריש
תויוכז ןלוכ ןה תונוש תוילאיצוס תויוכזו יאופר לופיטל תוכזה .ב"ויכו
הרישי הלועפב אל ןרקיע - תויוריחה - תוילילשה תויוכזה ןתמועל .תויבויח
הייפכ וא הערפה תעינמב ;הלועפמ תוענמיהב אלא ,םיאכזל תוכזה תקפסהל
הלשממה .תוריחה שומימ תורשפא ליבגהל וא עירפהל תולולעש תינוציח
תא שממל ךכב הצורש ימל ורשפאיש םיאנתל גואדל תורומא תויושרהו
שפוח ,יוטיבה שפוח ,תדהו ןופצמה שפוחל תוכזה לשמל ןה ולאכ .ותוריח
תוכזה לשמל ךכ .םידח אל תולובגה ,םיבר םירקמב ומכ .ב"ויכו תודגאתהה
םיחרזא תעונת תלבגה לע תרסואה תילילש תוכז הרקיעב איה העונתה שפוחל
ומכ ,םייתועמשמ םייבויח םיטביה םג תללוכ איה םלוא ,הנידמה ימוחתב
לש המויק תחטבהו ,לזרב תוליסמו םישיבכ תלילסל םיבאשמ תאצקה
.תירוביצ הרובחת

תורוהל תוכזה
םאה ?"תורוהל תוכז"ה לש דמעמה והמ הלאשה הלוע הלא תונחבה עקר לע
איה תורוהל תוכזה ?תילילש וא תיבויח תוכז יהוז םאה ,דועו ?תוכז ןכא וז
איה תורוהל תוכזה ,דחא דצמ ."תיבויח תוכז" םגו "תילילש תוכז" םג
וא םירחא םישנא דצמ תוברעתה וא העינמ אלל םידלי דילוהל תוריחה
םיקהל חרזא לכל רשפאל תורומא תויטרקומדה תומרונה .ןהשלכ תויושר
וא תילאוטקלטניאה ותמרל ,יתרבחה ודמעמל רשק ילב ,םידלי תדללו החפשמ
המקהל גואדל תבייח הלשממה ינש דצמ .ועזגל וא ותדל ,ויכרעל ,תירסומה
לש םימיוסמ םירקמב םייאופר םילופיט קפסל וא תודלוי-יתב לש לועפתלו
.תוירופ תויעב

ןהבש תוביסנ ויהיו תיטולוסבא תוכז הנניא ,תרחא תוכז לככ ,תורוהל תוכזה
םיסנאמ תורוהל תוכז ללשית וא לבגות לשמל ךכ .הליבגהל קדצומ היהי
תולחמ ילעב םישנאמ ,לידבהל ,וא ,סנואהמ האצותכ דלי דלונ רשאכ
םיינוציק םירקמב ןכו ;םהיאצאצל םריבעהל םילולעש תושק תויתשרות
תוביסנב - םהידליב לפטל ולכוי אל וא וקיזי םירוההש רורב םהבש םירחא
.תורוהל םתוכז תא ליבגהלו םתקזחמ םידליה תא תחקל קדצומ היהי הלא

תורוהל תוכזכ תואקדנופ
.תורוהה תויורשפא לש הבחרה אלא הלבגה אל ,ךופה בצמ איה תואקדנופ
תומכסומ .תורוהל תוכזה לש ימיטיגל שומימכ םויכ תספתנ תואקדנופה
היירטמה תחת תויטרקומדה תומרונה ךות לא הסינכהל תושקבמ תויתרבח
אלא ,תוריחה קר אל הילא סחייתהלו ,תורוהל תוכזה לש ךכ לכ תישונאה
.השומימו העוציב לע תיארחא הלשממהש ,תיבויח תוכזכ
,הליגרה תועמשמב ."תורוה" גשומל תויועמשמ יתש ןיב ןיחבהל ךירצ ,םלוא
תנבומ איה הדלוה ידי לע תורוה ,םנמאו .תיגולויב תורוהכ תספתנ תורוה
ךא ;תורוהל תוכזה שומימל רתויב הטושפהו תיעבטה ךרדה איהו .הילאמ
תועמשמ םג אשונ אוה ,תיגולויב הדבוע ןויצ קר ונניא "תורוה" גשומה
ןבומב תורוה תועמשמ .יטנג-יגולויב רשקב חרכהב הכורכ הניאש ,תיביטמרונ
םיגאוד ,םתוא םילדגמ ,םידלי לע תוירחא םילבקמ םירגובמש איה הז
ךכיפל .םבל לכב םתוא םיבהוא בורלו תישגר םהילא םירשקתמ ,םהיכרצל
יכ יל הארנ .ץומיא לשמל - תורוהה שומימל תורחא תורוצ ונכתיי
לודיג לש תועמשמב תורוהל תוכזה תא שממל האב איהשמ רתוי ,תואקדנופה
.תיטנג-תיגולויב תועמשמב תורוה שממל האב ,םהיכרצל הגאדו םידלי

תוירופ ילופיטל השירדה ,תוכזכ לבקתתש יואר אל יתעדלש ,תואקדנופ תמועל
לש תויעבב וא תוירופ תויעבב לופיטל רבג וא השיא תשירד ןכש ;תוכז תרצוי
תומרונב תרכומה תיבויח תוכז איהש יאופר לופיטל השירד איה ,ינימ דוקפת
תימחר ץוח הירפה םג םיאצמנ הז ללכב .תוינרדומ תויטרקומד תונידמ לש
.תוירסומ תויעב תורצוי ןניאש ,"הנחבמ תדיל"ו

תואקדנופב תוירסומ תויעב
רסומה תרותב עבט ,18 -ה האמה ןב בושחה ינמרגה ףוסוליפה ,טנאק לאונמע
.הרוחסל וכפוהל רוסאו "קוש ריחמ" ןיא םדאלש :םסרופמה עבטמה תא ולש
תבגשנה תונמאה תריציל וליפא - "קוש ריחמ" שי םלועב םירבדה ראש לכל
ינבב טעמל ,אוהש רבד לכב רחסב םגפ ןיא תירסומ הניחבמ ,ןכ לעו - רתויב
ןיא םאה .דחוימב תיתייעב תירסומ הרבעל בשחנ םדא ינבב רחס .םדא
והמ יכו ?תוקוניתב רחס לש היצאיצוסא תוחפל םכב תררועמ תואקדנופה
קונית 'ב דצל רוסמל 'א דצ בייחתמ וב רשא םכסה והז ?תואקדנופה םכסה
תנווכמ תואקדנופה הינפ לע .הריסמה תעב 'א דצל רוסמיש ףסכ םוכס תרומת
ירהו .הלש ירחסמה יפואה תא שטשטל ידכ ךכב ןיא םלוא ,תוינמוה תורטמל
,תוינמוה תורטמל דעוימ היה םא םג םדא ינבב רחסל םימיכסמ ונייה אל
.םדא ינבב רחס לש הרוצלכ תירוגטק םיללוש ונחנאש םושמ
יעצמא" לאכ קר םדאה לא סחייתהל רוסא יכ עבוק טנאק לש ףסונ ןורקע
ול םלשל שי .טקייבוס ,תוישיא םג ןב תוארל דימת אלא ,טקייבואכ ,"רוציי
גואדלו תושפוחו החונמ ימי חיטבהל ,ולש הדובעה תועש תא ליבגהל ,רכש
תילכתב םירוסא לוצינו תודבע .ןתינש המכ דע חוטב היהי הדובעה םוקמש
םתילכתו תובדנתהב םישענ םה םא םג - טנאק לש טלחומה יוויצה יפ-לע
."הבוט"

םא ?דובעישו לוצינ לש ץמשמ רתוי תואקדנופב ןיא םאה ,ובשיחו ואצ ,בושו
9 ,הדילה דעו תירפומה הציבה תלתשה עגרמ תיאקדנופה לש הבצמ תא ןחבנ
,דבלב יעצמא לש דמעמב איה תיאקדנופה ,הלילו םוי ,םימימת םישדוח
התילכתל אל ,קונית תדלוה :דבלב תחא תילכתל תנווכמ התייווה לכ טעמכש
םייוניש תרבוע תיאקדנופה .הדילה רחאל התקזחב ראשיי אל אוה ןכש ,הלש
,ןוירהה ירחא םיכישממה הלאכ חווט יכורא םימעפל - םיישפנו םייגולויב
,לוצינל ךרע הווש הזה ךילהתה ןיאה .םיעודי םירבדהו ,םייחה לכל םימעפל
הבצמ יכ ןועטלו ןיצקהל רשפא ?םימימת םישדוח העשת לש ,דובעישל טעמכ
ול םיחינמ תוחפלש ,דבע לש ובצממ רומח ףא ןוירהה ןמזב תיאקדנופה לש
ןכ ןיאש המ ,יעצמאכ שמשמ וניא תוחפל זאש ,הלילב החונמ תועש המכ
.ונלש תיאקדנופה הרקמב

בורב יכ חכווינ .תיאקדנופה לש ישפוח ןוצרמ תישענ הניא תואקדנופה
ימרותלש ולאמ ךומנ ימונוקא-ויצוס דמעמב תאצמנ תיאקדנופה ,םירקמה
יתרבח דמעממ תיאקדנופ אצמנ אל בורל ,םינפלכ לעו ,תירפומה תיציבה
םג םימעפלו תילכלכ הקוצמב ללכ ךרדב תאצמנ תיאקדנופה .רפושמ
תיתרבח הניחבמ יכ ןועטל ,ךרפומ הז היהי אל ןכ לע ;תורחא תושק תוקוצמב
והשמ .התקוצממ ץלחיהל הסנמה השיא לש הקוצמ לוצינ תואקדנופב שי
תבייחמה ,תאזכ ךרדב הקוצממ םיצלחנ הב הרבחב ,יתעדל ,םוגפ ידוסי
הדמעל דוגינב ,רובסש ימ םג ,ןכ לע ;הלודג הכ תישפנו תינפוג הברקה
ומצע תא לואשל ךירצ ,ירסומ םגפ ןיא המצעלשכ תואקדנופב יכ ,ןאכ יתגצהש
תואקדנופ עוציבל םיעצמא דימעהל ףאו ,דסמל ,ריתהל הכירצ הנידמה םאה
תריכמ ,היגולנאב .תושק תוילכלכ-תויתרבח תויעבב תוחפה לכל הכורכה
לבקתתש יואר אל ,תילכלכ הקוצמ ןורתפ םשל - לשמל הילכ ומכ - רביא
השוע אוה יכ ריהצי ילאיצנטופה רכומה םא םג ,תיטרקומד הנידמב המרונכ
רוכמל הצרש םדא לש הריתע ץ"גב החד הנורחאל ,ןכאו .ישפוחה ונוצרמ תאז
תואקדנופהש תונעוט ףא תודחא תויטסינימפ .בוח םלשל לכויש ידכ הילכ
םשכו ;ףסכ ןעמל רז םדאל ףוגה תריכמ - הנממ הרומח ילואו ,תונזל המוד
הנידמה ןיא םג ךכ ,התוא תדדועמ הניא ,תוכז תרסוא הניא םא םג ,הנידמהש
תוקוצממ תעבונ םיבר םירקמב תונזש םשכו ;תואקדנופ דדועל הכירצ
שי ןכ לעשו ,ךומנ ימונוקא-ויצוס דמעממ םישנב תועגופה תויתרבח-תוילכלכ
ינניא ,הכ דע ורמאנש םירבדה לכמ .תואקדנופב םג ךכ ,הלופכ העיגפ ןאכ
םדימעהל שי תוחפל וא ,תואקדנופ ימכסה רשאל הנידמה לע יכ רובס
.דאמ םירימחמ םינחבמב

?אמאה ימ
,יתעדל ,םידיעמ "תיאקדנופ" לאכ תדלויל תוסחייתההו "תואקדנופ" חנומה
והימ יכ .קוניתה תא הדליו התרהש השיא הלש התמורת תא ןיטקהל הנווכ לע
רפסמ םיחראתמ ונחנא ולצאש הינסכאה לעב אוה יאקדנופ ?יאקדנופ םצעב
םידרפנ ונא הייהשה םותבו ,הליכאו הניל לש םיתוריש ונל קינעמ אוה ,םימי
ךא - טעמ ותוא ונחרטה .ןיליקתו ןיבט ורכש תא ול ונמלישש רחאל ,םולשל
,תדחוימ הברק ללכ ךרדב וניניב הרשקנ אל .וניכרצל ותוא ודבעש אל
ישגר וא יזיפ ןמיס ונב ריתוה אל אוהו וב ונרתוה אל הינסכאה תא ונבזעשכו
םישדוח 9 ךשמב רבועה "ןסכאתה" המחרבש וז ,השיאה הנהו .תועמשמ לעב
הנבנ ונממשו ,ורמוח לכ תא לטנ - המדו הבלחמ שממ - הפוגמש וז ,םימימת
קר תייה לשמ ,תיאקדנופ תארקנ תאז השיא ;םדאל ךפהו לדגש דע ופוג
תא קר ומרתש (שיאהו) השיאה ,תאז תמועלו .אל ותו ,חוריאו הייהש יעצמא
הברהב םייורק ,(םייטנג םימרות ארקיהל םייואר ןכ לעו) יטנגה רמוחה
ראותה האי ימל ,ןכבו ."םייגולויבה םירוהה" םימעפלו "םירוהה" םירקמ
יפ לע ?תדלויל וא תיציבה תמרותל - יביטמרונה - יגולויבה ןבומב ,"םא"
ןכ לע ,עירכמ ןוירטירק עיצהל יל השק ?עבקיהל הז ןיינע לוכי ןוירטירק הזיא
.תויציאוטניא לע ךמתסהל אלא הררב יל ןיא .םידחא םינוירטירק קודבא

יפ לע .קוניתה תריציב ץמאמהו העקשהה תדימ אוה ןושארה ןוירטירקה
.("תיאקדנופה") תדלויה תבוטל :ףכה הטונ ימ תבוטל קפס ןיא הז ןוירטירק
ונממש "רמוחה" לש ותומכ תאו ורוקמ תא ןחובה הז אוה ,ינש ןוירטירק
ףא ירהש - תדלויה תא ףידעי הז ןוירטירק םג .קוניתה לש ופוג הנבנ
ירה ,קוניתה לש ופוגב םיאתה לכ לש רוקמה איה תירפומה תיציבהש
תסמ בור תא םיווהמ םהו ,תיאקדנופב םרוקמ םיאתה ונבנ םהמש םירמוחה
.רבועה
לש הנוויכל הטונ תוהמיאה תלאשל רשאב היציאוטניאה - ישילש ןוירטירק
הרה השיאל םיעדוותמ ונמצע תא המדנ ,היציאוטניאה קוזיח םשל .תדלויה
ךישמנש חיננ .התורבעתה ןפוא לע רבד תעדל ילב ,הנוירהל ןושארה שדוחב
,יעישתה שדוחה םות דע ,חתפתמו ךלוהה הנוירה יבלש לכ רחא בוקענו
הרקמב םאה ;רעצב תדלוי התוא םיאורו הדילה רדחב םיחכונ ונא ךכ-רחאו
יכ ונל רמאנ היה זאש חיננו ?התוהמיאל רשאב קפס והשזיא םילעמ ונייה הזכ
9 ינפל יפוקסורקימ לדוגב תירפומ תיציב הלתשוה המחרב יכו ,תיאקדנופ איה
ונייה אל םאה ?ונטופישב יתוהמ והשמ הנתשמ היה זא םאה ,םישדוח
היעטה יהוז יכ ורמאת ?ירזכא השעמ איה הנממ קוניתה תחיקל יכ םיבשוח
יכ ןושארה שדוחב רבכ םכל תולגל ךירצ יתייה יכו ,תישגר היצלופינמו
,ללכ ךכב חוטב ינניא לבא ;הנוש טופישה היה זאו ,יאקדנופ אוה ןוירהה
אמשו .טופישב יוניש קידציש םיטירסתה ינש ןיב יתוהמ ינוש האור ינניא
תיארנש הרשפ ,ןבומכ ,יהוז ?תוהמיא 2 ת/קוניתל יכ רמאנו הרשפ שפחנ
תיטנמס הרשפ יהוז יכ רובס ינא .תיגולויב הניחבמ הנוכנ םג איהו "תנגוה"
תויעב תרצוי התייה אלא ,תישעמ היעב םוש תרתופ התייה אלש קר אלש
ןהבו ,דליה תבוט לש םילוקישב תורושקה הלאכ - תוחפ אל תושקו תושדח
.ןאכ ביחרהל לכונ אל

ןורתפל העצה :תואקדנופ םוקמב ץומיא
,תורוהל תוכזב הרכה ךותמו ,תואקדנופה תרצויש תויעבה לכ חכונל
עיצהל ךירצ ,תוכזה שומימל ,תילסרבינוא טעמכה ,הזעה הקושתבו
לש תיגולויבה ךרדב תורוהה תא שממל לגוסמ וניאש ימל הביטנרטלא
לש םיבר םינוילימ םנשי ,ונמלוע אוהש "ילבולגה רפכ"ב .הדילו תורבעתה
תוקונית לש םינוילימ .תימויק הנכסב םייוצמ םהייחש םידליו תוקונית
האורבת יאנתמ ,בערל תורושקה תולחממ ,בערמ הנש לכ םיתמ םידליו
םידליו תוקונית ינוילימ .תוינומה תוחיצרמ ףאו יאופר לופיט רדעהמ ,םידורי
תומוקמב הווקת ירסח םילגלגתמ ,םהירוה ידי לע וחנזנש הלאכ וא ,םימותי
לע תופידע םיכרד שי יכ יל הארנ וללה תודבועה ןמ .םלועה יבחרב םינוש
םושמ רתוי קדוצ היהי ןמושייש םיכרד ;תורוהל תוכזה שומימל תואקדנופ
,דחא דצמ תרצוי תואקדנופהש תויתרבחהו תוירסומה תויעבה תא ופקעיש
- דועו .דאמ םיבר םידליו תוקונית ,ועמשמכ וטושפ ,תווממ וליצי ינש דצמו
תואנ םויק חיטבהל םילוכיש הלאכ םה םיצמאמה םירוהה ללכ ךרדב
ואלו ,תורוה) תורוהל תוכזה השממתה םג הז השעמב .םיצמואמה םהידליל
תושפנ תלצה ,םיבר םירקמב ,םגו ,(יטנגה ףצרה רומישב הכורכה וזכ אקווד
.םיצמואמה םידליה לש םייחה תוכיאו םייחה ייוכיס לש יתועמשמ רופישו
תפדעומה הביטנרטלאה ,יתעדל , אוה ,תואקדנופ אלו ץומיא ,ךכ םושמ
םגו תוישעמ תויעב ןנשי יכ רורב .דדועל שי התואו ,תורוהל תוכזה שומימל
תונמא ,םיקוח לש חוסינב ךורכ הז .ץומיא לש תואנ םושייב תוינורקע
הנכסה תצבור ןאכ םג ןכש) חוקיפו הרקב תוכרעמב ,םיימואלניב םימכסהו
תערכמ תופידע שי יכ ינמוד ,ןורקיעכ םלוא .ב"ויכו ("םדא ינבב רחס" לש
.תואקדנופה לע ופידעהלו ץומיאה תא ץמאל
Untitled