יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
?עוצקמ םירחוב תאו התא דציכ

םיקסעומ םירבג ברקב רתויב םיחיכשה דיה יחלשמ תא םיגיצמה םיפרג ינש ךינפל
.(10 ףרג) תוקסעומ םישנ ברקבו (9 ףרג)
.םישנ וא םירבג ידי לע ותפדעה-יא תא וא ותפדעה תא וריבסהו המישרה ךותמ די-יחלשמ 3-2 רחב

.עוצקמ תריחב לש םייללכ םילוקישל םג סחייתה ךרוביחב


.די יחלשמ לש םיגוס האמל בורק תוללוכ דיה יחלשמ לש תוישארה תוצובקה 45
רתויב םיחיכשה דיה יחלשמ תרשע ,9 ףרגב ,םיאבומ ,וז תטרופמ המישר ךותמ

,(ולא די יחלשמב םירבגה ירפסמ םיאבומ ןכו) םישנה ברקב
םיקסעומה םיקסעומה םירבגה ברקב רתויב םיחיכשה דיה יחלשמ תרשע - 10 ףרגבו

.(םהב תוקסעומה םישנה ירפסמ ןכו)
לארשי תנידמ ©הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תובידאב
רובחה תביתכל תועצהו תוצלמה

:החיתפ
.(החיתפב) םיפרגה יפ לע םישנ/םירבג ברקב םיחיכש די יחלשמ לש העפותה תא גצה
.םינותנה יפ לע תנמתסמה המגמה יהמ רבסה
.וז המגמ הרושק םהילא םייחה-ימוחתל סחייתה
.(יחרכה אל) וז המגמל תודיתע תיזחת גיצהל הסנ

.תואמגוד םג גצה .(תואקספ 3-2) עוצקמ תריחב לש םייללכה םילוקשב ןוד
.הדובע יאנתלו תרוכשמל םירושקה םילוקש
.הלכשהל םירושקה םילוקש
.תלוכילו םירושיכל םירושקה םילוקש
.הרקויל ,דמעמל םירושקה םילוקש

(10) ףרג וא ,(9) ףרג ךותמ רחב) .םישנ וא םירבג ברקב (םיפדעומ אל וא) םיפדעומ תועוצקמ
דחא עוצקמ
ינש עוצקמ
ישילש עוצקמ
.ףדעומ אל וא ףדעומ אוה עודמ ןייצ עוצקמ לכ יבגל
.(ב) ףיעסב תגצה םתוא (םלוכב וא) םילוקשהמ קלחל סחייתה
.תרוכשמה לשב ףדעומ-אל תויהל לוכי רחא עוצקמ תלוכיו םירושיכ לשב ףדעומ תויהל לוכי דחא עוצקמ :המגודל

.(ג) ףיעסב תנייצש םירבדל םוכיסכ ,הרצקב קמנ ,הדובעה יאנתו ?ףידעמו רחוב (ת/בתוכה) ינא יתייה וב עוצקמה והמ :םויס תקסיפ

Untitled