יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תואירבו טירפת - היגולונכטו עדמ

-תיעדמ תוברעתה ידי לע ןתינ דציכ ?וניתואירב לע טירפתה עיפשמ דציכ
הבליח חק" רמאמב ?ונלש תואירבהו טירפתה לע עיפשהל תיגולונכט
.הז אשונ לש דחא טביה גצומ "אירב יל היהתו
םכרוביחב ."תואירבו טירפת - היגולונכטו עדמ" אשונה לע רוביח ובתכ
היגולונכטו עדמ ןיב הקיזה יבגל םינוש םילוקישו תונוש תואמגוד וגיצה
.הז אשונ יבגל םכלשמ תועצהו תוצלמה םג וגיצה .תואירבו טירפת ןיבו
."טובורה" אשונב העיפומה תטרופמה אמגודב רזעיהל ולכות


אירב היהתו הבליח חק
ןיולס תירמ :תאמ
1995 רבוטקוא/רבמטפס 12 ןויליג ,ואלילג:רוקמ

הייגוסב םיקסוע םיבר םירקוח ,ונתואירבב טירפתה לש וקלח והמ
וא ,תינסרהה ותעפשה לע תועידי תומסרפתמ םעפ ידמו ,וז הבושח
-דח הניא בורל הבושתה .ןוזמב םיוסמ ביכרמ לש ,הביטימה ןיפולחל
,םירחאו םייתשרות םימרוג םיברועמ םדא ינבב םירקחמב יכ ,תיעמשמ
.תקיודמ הבושת לבקל םישקמה

ןילבת אוה םהלש אפרמה תונוכתב םיעדונה ןוזמה ירמוחמ דחא
אוה הבליחה ןילבת רוקמ .תובר וב םישמתשמ םינמיתהש ,הבליחה
ןזה לדג ץראב .ןטסיקפבו היזנודניאב ,ודוהב רקיעב לדגש חישב
רפסמ ובו לימרת תרוצב ירפ שי חישל .תינווי תינרגרג ומשש תברותמה
הירכז 'פורפ ךרע םינש המכ ינפל .ןילבתה קפומ םהמש םיניערג לש בר
הסינ ובו ,רקחמ תירבעה הטיסרבינואה לש תואלקחל הטלוקפהמ רדמ
רקחמב .םדב לורטסלוכה תמר תדרוהב רושק הבליחה םאה קודבל
,יתוכאלמ ןפואב םלצא התלעוה לורטסלוכה תמרש םירבכע ליכאה
לורטסלוכה תמר יכ וארה םיאצממה .ותניחט רחאל ימלוג הבליחב
.יתועמשמ ןפואב הדרי םירבכעה םדב רכוסהו

חירב ןייטצמ אוהש םושמ ,הליכאל ןימז וניא ימלוגה הבליחה םלוא
.הביבסל רועה ךרד תופירח חיר תושרפהב הוולמ ותליכאו ,ףירח
תא הבר הדימב םיסרוה ךכב ךא ,םימ הברהב ותוא םילהומ םינמיתה
לש יופירה תונוכת תא לצנל םיכרדה תחא ןכל .רצומבש אירבה ביכרמה
.םיליעפה םיביכרמה תא ונממ קיפהל איה ,הבליחה

הטיסרבינואב ימושיי עדמל ילאזק ןוכממ ותווצו יתרג םיסינ 'פורפ
.םיימלוגה הבליחה יביכר תא ינררב ןפואב תוצמל ךרד ואצמ תירבעה
לש החיפס תלוכיב "םידושח" ויהש הלאכ ודדוב םיביכרה ךותמ
וז הקידב .םדא ינב לע וקדב םתואו ,לורטסלוכ וא ,םינמוש ,םירכוס
ויהש םישנא יפלא לש םגדמב ,ןוטסובבו קרוי-וינב םילוח יתבב הכרענ
.לקשמ ףדוע יעלבו ,םירכוס יפדוע םילכואה םיאירב ,תרכוס ילוח
לש תינררבה הרישקל רישיה יארחאה ביכרמה אצמנ תוקידבהמ
לש הדבעמב .FDG הנוכש ,תוינמושה תולוקלומהו רכוסה תולוקלומ
תואצותה .דעי תויסולכואב קדבנ אוהו ,ותוא וקינו ודדוב יתרג 'פורפ
.לורטסלוכ התומרב %20 -ו רכוסה תומרב %40 לש הדירי וארה
הב שמתשהל רשפאו חירו םעט אלל הנבל הקבא אוה הצומש רמוחה
סינכהל םג רשפא .תרוזפתבו ,תולוספק ,תוילבט ומכ ,תונוש תורוצב
ןוזמה תושר ידיב שומישל רשוא FDG -ה .ןוזמ ירצומ ךותל התוא
,םחל ,תודילג ומכ ןוזמ ךותב ב"הראב קוושמו ,תינקירמאה תופורתהו
תויעבב לופיטל אפור םשרמ םע וא ,עבט תויונחב ;םיבטרו םיגנידופ
.ןמושו רכוס ףדוע
םיליעפ םירמוח לש םולג רצוא הבליחב יכ אצמנ רקחמה ךלהמב
רקחמל הרבחה - "םושיי" תרבח .הדבעמב התע םיקדבנ רשא ,םיפסונ
טנטפהו ,םייוליגה לע םיטנטפ המשר ,תירבעה הטיסרבינואה לש חותיפו
תופורת תפישחב החמתמה תינקירמא הרבח ידיב שכרנ FDG -ה יוצימל
םיחותיפל סרפה תא יתרג 'פורפ לביק דחוימה חותיפה לע .םיחמצמ
.תירבעה הטיסרבינואב ייק םש-לע םיינשדח
Untitled