יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תונורסחו תונורתי - טובישה

םלועב תירוביצ הרעס הררועש תיגולונכטו תיעדמ הכפהמ אוה טובישה
.ולוכ
.טובישה חותיפ לש תונורסחה תאו תונורתיה תא וגיצת וב רוביח ובתכ
םיקומינ לע ןכו "םלועה תא הנשנ אתהו ינא" טסקטה לע וכמתסה
.םכלשמ םילוקישו
."טובורה" אשונב העיפומה תטרופמה אמגודב רזעיהל ולכות

םלועה תא הנשנ אתהו ינא
ןומצע יבצ :תאמ
1997 ינוי/יאמ 22 ואילילג :רוקמ

ךכל שי .ילוד השבכה :םלועה יבחרב תמסרופמ התשענ תיטוקס השבכ
םיקנויה תקלחמ לע הנמנה ןושארה םייחה לעב איה ילוד :הבושח הביס
תיציב ךותל רגוב םייח לעבב ורוקמש את-ןיערג תרדחה תובקעב רצונש
.תרגוב השבכמ הטבושש השבכ איה ,רמולכ .רקענ הניערגש
םא תניחבב התייה התוא הטילמהש השבכה .1966 ילויב הדלונ ילוד
םאה" יהוז .המחר תא הדימעה איה ילוד לש המויק ךרוצל - תיאקדנופ
היה ילוד תירבועה החתפתה הנממש תיציבה לש הרוקמ ;"תימחרה
,יתשרותה רמוחה וליאו ;"תיתיציבה םאה" ,תרחא השבכ לש הלחש
םאה" - תפסונ השבכ לש ןיטעמ אצוהש אתב ורוקמ ,ילוד לש ,א"נדה
אלו .ילודל תוחאו םא איה-איהש ,"תיניערגה םאה" איה ,"תישילשה
שולש ,ןכ םא ,שי ילודל .טעמכ .ההז-המואת תוחא אלא ,תוחא םתס
!ללכב הל ןיא באו ,תחא המואת תוחא ,תוהמיא

?טוביש והמ
(טבש-טוביש) הזל הז םיהז םיטבש תריצי ושוריפ (cloning) "טוביש"
םע תיציב את יוחיא לש ךרדב אלש-רמולכ ,תינימ ךרדב אלש תאזו
םימואת - םינדיעו ןדיע הז ומצעב עבטה השוע טוביש יכילהת .ןוערז
םוקמבש ,תחא תירפומ תיציב :יארקא יעבט "טוביש" לש ירפ םה םיהז
שי .תיטנג הניחבמ םיהז םירבוע ינשל תלצפתמ דיחי רבועל חתפתהל
.םדאה לצא רשאמ רתוי הברה ץופנ הז ךילהת םלצאש םייח ילעב

תוכיא יאצאצ יוביר ךרוצל םינש רושעכ הז לבוקמ טובישה ךילהת
םעפב םלועה ריוואל ואב 1984 -ב רבכ .לשמל רקבב ,יחה קשמב
.ריעצ רבוע לש םיאת תדרפה לש ךרדב וטבושש םישבכ הנושארה
יאנתב לדגל רשפא :תיסחי טושפו ץופנ ךילהת אוה ףא םיחמצ טוביש
חמצ תלבקל דע רגוב חמצ לש הקולחב ורוקמש דדוב יחמצ את הדבעמ
ןרוא .ע לש דח ינטחמ הלעב םרוקמש םימלש תורעי םויכ םימייק .םלש
םלוא .תיטנג הניחבמ ההז "טבש" םיווהמ םהב םיצעה לכשו ,רגוב
תובקעבו ,הכ דע חלצ אל ,"ילוד" תמגודכ ,םירגוב םייח ילעב לש טוביש
וניא ללכ הז ךילהת יכ חינהל םירקוחה וטנ ,םינשנו םירזוח תונולשכ
םירקוחה תצובק שארב דמעש ,ומצע (Wilmot) טומליו ןאי .ירשפא
אשנש האצרהב ןעט ,"ילוד" תטבושמה השבכה תא וחתיפש דנלטוקסמ
וז הקינכטב תוחלצהה עצוממש יאופר רקחמל ינקירמאה ימואלה ןוכמב
..."לזמה םהל קחיש" טושפש ,ןכתיו ןוילמל 1 איה
טובישה תקינכט הבוחב תנפוצש תונכסה לע טומליו ןאי לאשנ רשאכ
."!רתוי ןכוסמ יניערגה קשנה" יכ ,בישה ,תושונאל
רבכו ,"ילוד הרקמ" לע ביגהל וזרדזה םלועה יבחרב םיבר םישנא
"דגנו דעב" להק תעד ילאשמ לש תואצות םיינקירמא םינותעב ומסרפתנ
לש ירשפא טוביש יבגל יזכרמה אשונה ."?ךמצע תא טבשל הצרת םאה"ו
,רויפיפאה .היסנכה תאז הרידגהש יפכ ,"םדאה דובכ" היה םדא ינב
.םידגנתמל ןושארה היה ,תילותאקה היסנכה שאר
ןיידע םדא-ינב לש טוביש יכ ,דבלב יטרואתו טשפומ אוה ןוידה םייתניב
.תיעדמ תואיצמל ךפה אל

,רגוב קנוימ טובישה תטיש לש םיישעמה םישומישה תויהל םילוכי המ
לש תרכינ הלדגהל ךרד אצמיתו םירידס וררבתי םייוסינה םנמא םא
,תואלקח :םימוחת השולש לע עיבצהל רשפאש המוד - ?הטישה תוליעי
.האופרו תופורת רוציי
בושחל םג רשפא .דחוימב םיבוט םיטרפ טבשל רשפא היהי יחה קשממ
- לשמל .תיציבל ותרבעה ינפל ידיאולפי ןיערגה לש יטנג סודנה לע
השוריפש - וז הטיש .תמיוסמ רקב תלחמ ינפב תודימע הנקמה ןג תפסוה
היהש ןג וילא רדחוהש הזכ=) ינגסנרט םגו טבושמ םג אוהש רוצי תלבק
- תובושח תופורת לש רוצייל סיסב תויהל הלוכי ,(הליחתכל ול רז
םע םויה השענש יפכ , םימגפ םע םישנאל םירסחה םינובלח
םיעייסמה םירמוח רוצייל וא ,הלידגה ןומרוהו ןילוסניא םינומרוהה
.דועו ןטרס לע ,תויפיגנ תולחמ לע רבגתהל ףוגל
םקלח ,תיטנג הניחבמ םיהז םייח ילעבב שמתשהל ולכוי האופר ירקוח
טעמכה לוטיבה תוכזב - ךכו ,תרוקב תצובקכ םקלחו יוסינ תצובקכ
ילעבב שומישה ףקיה תא רתויב םצמצל - תיטנגה תונושה לש טלחומ
(!הלאש ינמיס השולש םע) ילואו .םייאופר םירקחמב יוסינ תויחכ םייח
םיאשונה םיאצאצ דימעהל ןיטולחל םירקע םישנאל רשפאל םעפ ולכוי
ררבתי ילוד לש יוסינה .ךרוצ הז היהי םהיניעב םא ,םהלש םינגה תא
םאה ,ותורבתסהב גירח לזמ וא ,יהשלכ תועט הפ הלפנ ילוא וא ,רידאכ
ילוד לש היאת םאה ?היירופו הניקת ,האירב השבכל היהתו רגבתת ילוד
םרות אתה ליגל םאתהב םירגובמ ילוא וא ,ירבועה הליגכ םיריעצ םנמא
גירחכ ררבתי םישבכה לש הרקמה םאה ?התמואת-המא ליג ,ןיערגה
םירגוב טוביש ורשפאיש םימיאתמה םיאנתה ואצמייש וא ,יחה םלועב
תנכסב עבטב םייורשה םיקנוי ?םיפוק ?תורפ ?םירחא םיקנוי לש
יגולויבה-ןימה תניחבמ המאתה תויהל הכירצ םאה ?םדא ינבו ?הדחכה
יניערג טרפ רוציל רשפאש וא ,תיציבה את ןיבל ןיערגה ןיב ((species
?לשמל ,םייזיע םה ולש םינוירדנוכוטימה וליאו ,םייתשבכ םה ויאת
רגוב את ןיערג םיכפוהה םירמוח תויציבה ךותמ רשפא היהי םאה
את ךותל וקרזוישכ םג םתמישמ תא ועצבי ולא םירמוח םאה ?ירבועל
החוטבו הנימאכ חכותו רפתשת טובישה תקינכט םאו ?ליגר ידיאולפיד
,םדא לש טוביש השעיי םעפ-יא םאה ,םיאצאצה תואירב תניחבמ
םירקמב וא תטלחומ תורקע לש םירידנ םירקמ םאה - תוביסנ וליאבו
יתיישעת ןפואב םדא ינב וטבושי הלילחש וא ,םירחא םיינוציק םייאופר
הנארקת דציכ :ףוסבלו ?ינאמ-וגא רדראילימ וא ףרוטמ ןדור ידי לע
רצוק לע רעצב ?תומימתה לע ךויחב :םינש רשע ,רמאנ ,דועב ולא תורוש
תוררופתה חכונ שאר דונמב וא ?קופיס תשוחתב ילואו ,הייארה
?תושונאה


Untitled