יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תוצלמהו תונורסח ,תונורתי - רפס-יתבב "םירדח תרכשהל" תינכת

גישהל רפס-יתב ילהנמל תרשפאמ ךוניחה תכרעמב "ימצעה לוהינה" תינכת
ולא םיפסכב שמתשהלו רפסה-תיב ביצקת תא לידגהל ידכ ןומימ יכרד םמצעל
םידמולה םידימלתה לש םתחוורלו רפסה-תיבב ןתינה תורישה תוכיא רופישל
.וב
תויורשפאה תחא תא הגיצמה "(מ"עמ סולפ) ריכשהל התכ" הבתכ םכינפל
.רפס-יתב ילהנמ םיטקונ ןהב
תרגסמב ,רפס-יתבב "םירדח תרכשה"ל תינכת :אשונה לע רוביח ובתכ
רוביחב .תוצלמהו תונורסח ,תונורתי :ךוניחה תכרעמב "ימצעה לוהינה"
גצה ןכו רפסה-יתבב "םירדח תרכשהל" תינכתה לש קזנלו תלעותל וסחייתה
םיקומינ ףיסוהל ןכו הבתכה לע ךמתסהל ולכות .ךלשמ תוצלמהו תועצה
.ךלשמ םילוקשו

- (מ"עמ סולפ) ריכשהל התיכ
ךוניחה תכרעמב יחוור יכה טקיורפל הכפה ימצעה לוהינה תינכות דציכ
רב ריבד :תאמ
בירעמ ןויכרא תובידאב

רפסה תיב דיל רג ינא" .סועכ עמשנ ךוניחה להנימל רבעש עובשב הנפש חרזאה
רמאנ לגרודכ םיירהצה רחא קחשל םירבח םע עיגה ילש ןבהשכו ,ץרג ידוסיה
.ןנולתה אוה ,"םוקמה תא רכשש ,ינוציח םרוג תבוטל סופת שרגמהש ול
יתב לש ימצעה לוהינה טקיורפב רהוז תוחפה דצה תא ףשוח הזה הרקמה
דחא דצמ .יפסכה לוהינה לע האלמ הטילש םילהנמל רשפאל דעונש ,רפסה
תופוקל (הנשל לקש ןוילימ 15 -מ הלעמל) בר ףסכ הסינכמ דויצו םינבמ תרכשה
.יאנפה תועשב םינקתמב שמתשהל םילוכי אל םידימלתה ,ינש דצמ ,רפסה יתב
ביבא-לתב ד"י ינוריע ןוכית לש להנמה .לק היה אל הבתכל םינותנה ףוסיא
ויתימעל ץילמהו הלועפ ףתשל שש אל ,א"תב םיידוסי לעה םילהנמה דעו ר"ויו
תורוקמ "תבינג"מו םירפסמה תפישחמ ששחש הארנכ .םינותנ רוסמל אלש
ידכ טוידיאו םטמוטמ להנמ תויהל ךירצ" .רמא ,"םיסוב קיפסמ יל שי" .ןומימ
ינאש המל ,םלועבש הטוב יכה הרוצב הז תא רמוא ינאו ,הזכ חוויד ךל רוסמל
לאוש תייה םא ?ףסכ לע חוויד ןתא ינאש עמשנ יתממ ?הזכ חוויד ךל ןתא
ומכ הז ףסכ לע יתוא לואשל לבא ,היעב יל התיה אל ,ךוניח אשונ לע והשמ
."?ילש ןובשחה האור ,התא המ .המזגהו הפצוח וז .והשימ לש הטימל סנכיהל
םיסכנה םע השוע התא המ תעדל רוביצה תוכזו ,ירוביצ דסומ אוה רפסה תיב -
.ולש
ינממ לבקי ילש םירוהה דעו .ילש יטרפה קסעל ומכ רפס התיבל סחייתמ ינא"
- ."םולכ ךל בייח אל ינא .אירב היהיש ,חוויד ךל ריבעהש ימ .התא אלו חוויד
תא םירכושש תורוקמ "תבינג"ל ששחה דמוע םינותנה תרתסה ירוחאמש ןכתיי
?םיסכנה
רקבמ אל התא .םינותנ ריבעמ אל ינא .תויהל לוכי הז לבא ,הז לע יתבשח אל"
."הנידמה

לקש ןוילימ 1.6 :היסנמיגה
דע הסנכהה תא ךירעמ ,להנמה .הילצרה היסנמיג ןוכית אוה תורכשהה ןאיש
תומלוא ,םירדח ריכשמ רפסה תיב .לקש ןוילימ 1.6 -מ תוחפ אלב הנשה ףוס
תיירטיפקל ,א"ת תרובחל ,עבג לאוי לש תורגבל רפסה תיבל םישרגמו
הריכשמ םגש) א"ת יבכמלו החותפה הטיסרבינואל ,םירפס ןורודל ,היסנמיגה
.(סנאילא ןוכיתבו שדח ןוכיתב םיסכנ
,היסנמיגב ומלוצ "םינגרובה" החילצמה היזיוולטה תרדסמ םיקלח ,ףסונב
ןייצמ ,םירכושה בור ."יותיפה" ןועושעשל ןוימה ינחבמ םוקמב וכרענ רבעבו
איה היסנמיגה יכ רפסמ ענרב .הרימשו ןויקינ יתוריש םג םילבקמ ,ענרב
םינש הז הלשמ םייפסכ תורוקמ הל שי ןכלו ,ימצעה לוהינה תא האיצמהש
הארוה תועש תפסות ,םיצופיש תבוטל םילצנמ ונא תוסנכהה תא" :ענרב .תובר
םירשפאמ ונא םירדחה תרכשהל תודוה .םיקקזנ םידימלתל תוגלמו תותיכל
םיתוריש הלכ תא ונתיאמ לבקל ,ילכלכה םבצמל רשק אלל ,םידימלתה לכל
."אלמ תויונמדזה ןויווש ךותמ םייכוניחה
ויתותיכ תרכשהל יביטקרטאה ומוקימ תא לצנמ ,ריעה ןופצב ןכושה ,'ד ינוריע
,ךוניחה דרשמ לש תינרטסקאה תוניחבה תחולשל ,החותפה הטיסרבינואל
ירדחב תויומלתשהל םיקוקזה םיידסומ םימרוגל ,טנ הרטלוא תללכמל
תוליעפב תוניינועמה א"ת יבשות לש תוינטנופס תוצובקלו ,םיבשחמ
.טרופסה שרגמב תיביטרופס
יכ רסמנ רפסה תיבמ .הרכשהה תועש לכ ךרואל אצמנש תרש יוצמ רפסה תיבב
.חוקלה תשירד יפ לע םירכשומ ואדיוו היזיוולט ,םיפקש לוטמ ןוגכ ףסונ דויצ
הנשב ,לקש ףלא 55 תויוריכשמ 'ד ינוריע לש תוסנכהה ךס היה הרבעש הנשב
:ןוכיתה תלהנמ ,הנוסיט ימענ .לקש ףלא 80 לע תוסנכהה תודמוע תיחכונה
יתעקשהו םישדח םילספס יתנמזה ,רפסה תיב תוזח תא ונרפיש הזה ףסכב"
."ןוניגב תיביסמ הרוצב
,תויטרפ תוללכמל תותיכ ריכשמ רגסמה בוחרב תפומ חבש ירוזא לעה ןוכיתה
תויתנשה תוסנכהה ךס ,להנמה ,יתשינבנב יבא ירבדל .תומזוי תללכמ םג ןהב
,ירעצל .המ עדוי ימ סנזיב הזמ יתישעש אל" .לקש ףלא 50 לע דמוע תויוריכשמ
דקמתנש הצור יתייה .יפסכ חוור וניאר אל ןיידעו לאיצנטופה תא וניצימ אל
."הרק אל ןיידע הז תוביס ינימ לכמ לבא ,רתוי הזה אשונב
הטלחה ,ירטה להנמה טילחה ,ריעה זכרמב ןכושה ,'א ינוריעב :להנמה ירבדל
.סיפ לוכשאבש תותיכה טעמל ,דומיל תותיכ ריכשמ אל אוה :תינורקע
תותיכה תא םיכלכלמש םירז םישנא לש הסינכל תמרוג התיכ לש הרכשה"
םיתיחשמו תוירגיסה ילדב תא םיכילשמו םינשעמ םקלח ,רפסה תיב תאו
תא ,הראופק ינדקר תצובקל טרופסה םלוא תרכשהב עגרכ קפתסמ ןהכ ."דויצ
ראופמה סיפה לוכשא תאו ,םיבלכ ףוליאב תקסועש הרבחל לסרודכה שרגמ
זא'גה לביטספ ומכ ,םינוש םילביטספ וב חראמש ,ןכשה קטמניסל ריכשמ אוה
.דועו תוכורעתה תא םוקמב תוגיצמה תונוש תוירלגל ,ביבא קוד לביטספ
דעיי םתוא לקש ףלא 150 לע ודמע הנורחאה הנשב תוסנכהה יכ רפסמ להנמה
ץופישו שודיח ,רפסה תיב ןוניג ,םידימלתה לש םיתורישה ירדח ץופיש תבוטל
להנמה ןכתמ ,בגא בורקב .דועו הדבעמה תועשל םילגרתמ תפסוה ,םינגזמה
.שיא 70 דע לש םייטרפ םיעוריאל סיפה לוכשא גג תא ריכשהל
ןיב ,רפסה תיב להנמ ךירעמ םירדח תורכשהמ 'ה ינוריע רפסה תיב תוסנכה תא
םירדח ריכשמ רפסה תיב" :להנמה ירבדל .הנשב לקש ףלא 200 -ל 100
הנפומ ףסכהו ,םילהנה יפ לעו א"ת תייריע תעבוקש םיפירעתה יפ לע תומלואו
."םידימלתה תחוורל
?םירדחה תא םיריכשמ םתא ימל -
'היווירטה ךלמ' ןועושעשה תא םג שיו ,הארוהב םיקסועש םיפוגל רקיעב"
תורכשהה לש הזה אשונה לכ .ולש םידדומתמל ןוימה ינחבמ תא הפ ךרועש
."שקבתמ טושפ היה
,םיתורישה ירדח ץופישב ,רפסה תיב תוזח רופישב להנמה עיקשמ ףסכה תא
.רפסה תיבל דויצבו רזע ירועישל םינייטצמ םירומ תאבהב

תוסנכה ספא :'ז ינוריע
להנימ תטלחהמ תוריפ רצוק אלש םילהנמה דחא אוה ,ופיב 'ז ינוריע להנמ
םוקימה" :להנמה ירבדל .ךוניחה תודסומ תרכשהל תורשפאה רבדב ךוניחה
,ןופצב וא ריעה זכרמב תותיכ ריכשהל ופידעי תורבח ,הז תא ענומ ופיב ונלש
."רפסה תיבב תורכשה ונל ןיא עגרכש הככ ,ופיל ואובי אל םה
,הרובחתה דרשמל דומיל תותיכ ריכשמ הרפס תיב יכ תרפסמ 'ט ינוריע תלהנמ
לע דמע דקתשא תוסנכהה ךס יכו ,םיפסונ םינוגראלו החותפה הטיסרבינואל
.לקש ףלא 210 לע תוסנכהה תודמוע הנשה .לקש ףלא 280
תורבחל דומיל תותיכ ריכשה (ןילטייצ) 'ג-'ב ינוריע ינרותה ןוכיתה רפסה תיב
תויעב תובקעב" :רפסה תיב תלהנמ ירבדל .זיוהנזידו סרוט הצינ ןוגכ תוריית
ונראשנו רפסה תיב םע הזוחה תא תורייתה תורבח ולטיב ,תוילכלכו תוינוחטיב
תא הניכמש ,םודיק תרבח רובע התיכו תויטרפ טרופס תוצובק עברא םע
התיכ הריכשמ איה יכ תנייצמ תלהנמה ."ירטמוכיספה תארקל ונידימלת
רובע שדוחל לקש 600 ריחמב ,טרופסה םלוא תא ,לקש 170 -ב תועש שולשל
25 לע תוסנכהה ודמע א"סשת תנשב יכ תנייצמ םג איה .עובשב םעפ לש שומיש
.לקש ףלא 11 לע ב"סשת תנשב וליאו ,לקש ףלא
ןורתי לעב הרואכלו ,ריעה ןופצב ךוניחה-תירקב ןכושה ,תפרצ ו"ציו רפסה תיב
ירבדל .ימצעה לוהינה תינכותמ דיספה ,ומוקימ לשב םירחא רפס יתב ינפ לע
תכמ השעמל התיה וז ,רפסה תיב תריגס לע עדונש עגרב" :רפסה תיב להנמ
תא רשקל הצרי אל דחא ףא .ימצעה לוהינה אשונ םג ןהבו ,תוניחבה לכמ תוומ
."רגסנש רפס תיב לש םש םע ומצע
.דומיל תותיכ תרכשה לע השקמ הילע בוחרב םוקימה (ןיזוגור) 'ו ינוריע ןוכיתב
.םילקש יפלאב תדמאנ תיתנשה ותסנכה
תא ריכשמ אוה יכ עדונ םלוא ,םינותנ רוסמל בריס שדח ןוכית רפסה תיב
תודמאנ ויתוסנכהו ,החותפה הטיסרבינואלו ןמחל רפסה תיבל דומילה תותיכ
.הנשב םילקש יפלא תורשעב
תביש אוה ילש סרטניאה" :ופי ביבא-לת תיריעב ךוניחה להנימ תלהנמ ירבדל
לש םדיקפת .םידימלתה תבוטל ומצע לשמ הסנכה תורוקמ חתפי רפסה
םיסכנה תא ריכשמ אוה ימל ומכ ,תולאשב תעד לוקיש ליעפהל אוה םילהנמה
ינימ לכמ תורכשה ונרשיא אל םהבש םירקמ ויה .ףסכה םע השוע אוה המו
וא םייואר אל םיפוגל םירדחה תא ריכשהל ושקיבש םילהנמ ויה .תוביס
."ונרשיאש הממ םיכומנ ויהש םיריחמב
?הרכשה תורוקמ לע רפס יתב ןיב תורחתל תעדומ תא -
ןיאש תומוקמ שי .רפסה יתב ןיב היומס תורחת רצוי הז לכש ךכל תעדומ ינא"
תלהבנ אל ינא .תורחת שיש החמש ינאש תומוקמ שיו תאזה תורחתל הביס
."חטשה יכרוצ םה המ קודבל איה המגמה .הזמ

אל ןליא-רב תבישיו 'ח ינוריע ,ב"י ינוריע ,סיווייד ידייל ,סנאילא רפסה יתב *
הבתכה תנכה ךרוצל םינותנ וריבעה


Untitled