יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
"!עיפשמ - עיבצמש ימ לכ :תסנכל תוריחבב העבצהה תבוח לע

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
1999 יאמ 60 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

םיעיבצמ זוחא" לע ,םלועב ןהו ץראב ןה ,םיעמוש ונא םיטעמ אל םירקמב
.תסנכל/טנמלרפל וא תואישנל תוריחבב "ךומנ
עיבצהל לארשי תנידמב חרזא לכ בייחל שי םאה :הלאשב ןוד ובו רוביח בותכ
למס - תסנכה" רמאמל סחייתה ךירבדב .התוא קמנו ךתדמע גצה ?תסנכל
.(וב םיעיפומה םיירפסמה םינותנל ןכו) "לארשיב היטרקומדהו תונובירה
יבגל ךל עודיה לע ךמתסהל לכות ןכו) םיפסונ םיקומינו םילוקש ןייצל לכות
.(םלועב תורחא תוצרא

תוצראב םגו לארשיב) "ךומנ םיעיבצמ זוחא" לע םיעמוש ונא םיבר םירקמב
ןתינו יוצר ךתעדל םאה .טנמלרפל/תסנכל וא תואישנל תוריחבב (תורחא
.התוא קמנו ךתדמע גצה ?תסנכל עיבצהל לארשי תנידמב חרזא לכ בייחל


לארשיב היטרקומדהו תונובירה למס - תסנכה
לארשי תנידמבו הלש טנמלרפה אוה היטרקומד לש רתויב קהבומה למסה
ויתוצובק לכ לע ותוא תגציימ ,םעה תונוביר תא תאלממ תסנכה .תסנכה איה
לשו תילארשיה הרבחה לש הינפ תא תעבוק הבר הדימבו ובש תונויערהו
תא תטוונמו לארשי תנידמב ןוילעה ינוטלשה ףוגה איה תסנכה .התוברת
הנידמל םיחרזא 600,000 לש הנטק הנידממ ,תורעוס םינש 50 ךשמב הנידמה
אבצבו תולשממב ןומא ןתנש ףוגה איה .םיחרזא 6,000,000 -ל בורק תב
תארקל םעה תא ליבומו ליבוהש ףוגה אוהו תומחלמב הנידמה תא וליבוהש
.םולש
הריכבל תבשחנ איהו לארשיב ןוטלשה תויושר שולשמ תחא איה תסנכה
תויוכמסה תדימ תאו ןוטלשה הנבמ תא תעבוק איהש םושמ ,ןהבש
היטרקומדב תיזכרמ תיטילופ הריז הווהמ איה .תושר לכל תקנעומה
םייטרקומד םירטשמב טנמלרפל הריחבה תוכזב תוארל םיטונ .תילארשיה
השולשמ תקנוי תסנכה תויזכרמ .םדאה תויוכזבש תובושחה תחא תא
:תורוקמ
ויתובכש לכ לע רוביצה תא גציימה ןוילעה ינובירה ףוגה איה תסנכה (א
;םעה י"ע ימיטיגל ןפואב רחבנהו
יללכ תאו תומרונה תא תעבוק ,םעה לש םיקקוחמה תיבכ ,תסנכה (ב
;לארשי יבשות לש םייטפשמהו םייטילופה תוגהנתהה
ןכש ,היניע תוארכ קקוחל תיאשר תסנכהש ושוריפ הבותכ הקוח רדעה (ג
.תסנכה ידי תא לובכל לכויש "ןוילע קוח" ןיא

ינוילימ .היטרקומדל "הגיגח"כ תובשחנ הלשממה תושארלו תסנכל תוריחב
.תמייוסמ הגלפמלו הלשממה תושארל דמעומל םיעיבצמו םיחרוט םיחרזא
םיחוד םיבר .עיבצהל םהל רשפאיש ןפואב םתדובע ירדס תא םיעבוק םיבר
וא ל"וחב םתוהש תא םירצקמ םיברו עיבצהל ולכויש ידכ ל"וחל םתעיסנ תא
.עיבצהל םתוכז תא שממל ולכויש ידכ קר ,דימ םירזוחו העבצהל םיעיגמ
רפסמ .תיטרקומדה הגיגחב םיפתתשמ םניא םירחא םיבר ,םתמועל
.םיזוחא 80-75 תוביבסב ענ הלשממה תושארלו תסנכל תוריחבב םיעיבצמה
ףא לפונ םיעיבצמה זוחא םימייוסמ םיבושיב
,םיריעצ םיעיבצמ רקיעבו ,םיעיבצמה רפסמ לע םינותנ .םיזוחא 60 -מ
םיבר םישנא .רתוי ךומנ זוחא לע ףא םידמלמ ,תורחא תויטרקומד תונידמב
.רוחבל אלש םירחוב

ןוידל
,הבוח םא יכ תוכז קר הניא טנמלרפל העבצהה תומייוסמ תונידמב (1
חרזאה תא בייחמה קוח ןיא לארשיב .סנקל םייופצ העבצהמ םיענמנהו
.עיבצהל
תופתתשהמ רוביצהמ קלח תוענמיהב םיגיאדמ םינמיס שי םאה (2
?םהמ ןכ םא ?תוריחבב
.תוריחבב עיבצהל םיניינועמ םניאש םיחרזאל בתכמ חסנל םתשקבתנ (3
?בתכמב ובתכת המםהבש תומוקמ שי
תא שממל םיבהוא
שיו ,העבצה תוכז
אל םהבש תומוקמ
םיבהוא ךכ לכ
םיעיבצמה זוחא הנוכש/בוחר ריע
85.8 הליג םילשורי
56.1 ריעה זכרמ םילשורי
51.5 הנשיה לארשי תיב םילשורי
83.0 הקפא תואנ ביבא-לת
82.3 םיביבר ביבא-לת
80.3 קחצי תלחנ ביבא-לת
65.8 אלוז לימא ביבא-לת
52.7 יולה הדוהי הפיח
81.4 םורד הזוחא הפיח


תוריחב רחאל ,תיטילופה היישעה דקומב דמוע היצילאוקה תבכרה ךילהת
,הלש דוסיה יווק תא ,הלשממה בכרה תא עבקתש איה היצילאוקה .תסנכל
םג ,תאז םע .םינש עברא תב הפוקתל תילארשיה הרבחה יפוא תא המ תדימבו
.הנידמה יניינע לש ןיקת לוהינב הנוילע תובישח לעב אוה היציזופואה לש המוקמ
הלש וזמ תלפונ איהו רשפא הנידמה יניינע לע היציזופואה לש התוירחא
לש הז לע הלוע ףא הלשממה תולועפ לע חוקיפב הדיקפת ךא היצילאוק
לע םירמושה םימלבהו םינוזיאה ינונגנממ דחא הווהמ איה .היצילאוקה
.ןוטלשה תורירש ינפמ היטרקומדה
.הרבסהה תנעוטש יפכ ,"עיפשמ - עיבצמש חרזא לכ" ,ךכיפל
,הבוח םא יכ תוכז קר הניא טנמלרפל העבצהה םלועב תומייוסמ תונידמב
חרזאה תא בייחמה קוח (ןיידע) ןיא לארשיב .סנקל םייופצ העבצהמ םיענמנהו
ןהיכמות תא ענכשל ידכ הלומעתבו הרבסהב תושמתשמ תוגלפמה .עיבצהל
.םתעבצהב היטרקומדל םתבוחו םתוכז תא שממל


Untitled