יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תילארשיה הרבחל ןחבמ - לארשיב םירזה םידבועה

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
2000 יאמ 65 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

:אשונה יבגל ךתדמע גיצת וב רוביח בותכ
לכות ךרובחב .הב םייוצמה םירזה םידבועל תילארשיה הרבחה לש סחיה
םירבד לע ןכו "תילארשיה הרבחהו םירזה םידבועה" טסקטה לע ססבתהל
םג לכות .ךיתועדו ךילוקש לע ןכו םיפסונ תורוקממ ךל םיעודיהו תארקש
.ןקמנלו ךלשמ תועצה עיצהל

הנבמל העצה
החיתפ
העפותה לש יללכ רואתו "םירז םידבוע" גשומה :אשונה לש תיללכ הגצה
.(םלועבו ץראב)
.ישיא עדי + טסקטה יפל

."םירז םידבוע" לש העפותה תורצוויהל םימרוגה .1
.םמצע םירזה םידבועה תניחבמ 1.1          
.טסקטה יפל - םאצומ תוצראב ינועו הקוצמ .א                    
בושלו רצק ןמזבו "בוט ףסכ" רכתשהל ןוצרה .ב                    
.טסקטה יפל - רפושמ ילכלכ בצמב םצראל                       
תשעותמו תחתופמ ץראב םינש רפסמ תויחל ןוצרה .ג                     
תטלוק הנידמכ - לארשי תניחבמ 1.2          
לופיט :ןוגכ םימייוסמ םימוחתב םדא חוכב רוסחמ .א                    
.טסקטה יפל - דועו תואלקח תודובע ,םישישקב                        
םילעופ קיסעהל רוסיאה - דחוימ יטילופ בצמ .ב                     
- יטילופה בצמה ללגב םייברע                        
.טסקטה יפל - ליעיו לוז הדובע חוכ .ג                     

םירזה םידבועה לש "ךומנה" יטפשמה םדמעמו םתקוצמ לוצינ .2
א          
ב          
ג          
ד          
3,4,6 תואקספ
.ךל עודיהמ תובחרהו םילוקש + טסקטהמ תואמגוד

תיתרוקיב השיג - הז סחי יבגל יתדמע .3
א          
ב          
ג          
םיישיא םיקומינ + טסקטה לע ךמתסהב

םירזה םידבועה יפלכ ןגוה סחיל תועצה .1
8 -ו 7 תואקספ טסקטה יפל - תיבויח הלועפ - "דבועל וק" א          
ב          
ג          
ד          
.םיישיא תונויער ךמס לע וא ךל עודיהמ תופסונ תועצה

םויס
תילארשיה הרבחל ןחבמכ לארשיב םירזה םידבועל ןגוהה סחיה תובישח
.םיישונאהו םייטרקומדה היכרעלו

תילארשיה הרבחהו םירזה םידבועה
.םידבועה לא הסחי חכונ תילארשיה הרבחה לש הינפ תא ןוחבל
.םירזה םידבועה לא סחיה תא רפשל ןתינ דציכ ןוחבל
םידבועל םיעייסמה םינוגרא לשו םידיחי לש םהיתולועפ תא ריכהל
.לארשיב

יפלכו טועימ תוצובק יפלכ הסחי יפ לע ,ראשה ןיב ,תעבקנ הרבח לש התומד
םירז םידבוע תורשע לארשיל ועיגה תונורחאה םינשה רשעב .הב םיהושה םירז
תורמל) םיפתוש םה .(םיפלא תואמל ףא עיגמ םרפסמש םיסרוגה שיו)
תא ראתל השק .הילוחב לופיטב ,התמדא דוביעב ,(יצילמ עמשנ יוטיבהש
אלמלאש ,םירזה םידבועה אלל הלש הלכלכה תאו תילארשיה הרבחה
תואלקח ידבוע ,ןיינב ידבוע הרסח התיה תילארשיה הלכלכה םירזה םידבועה
ויה תיאלקחה תרצותה יריחמו תורידה יריחמ םהידעלבש ןכתיי .רוציי ידבועו
םיריחמה דדמ תיילעל איבמ היה רבדהש רשפא .רתוי םיהובג
.היצלפניאה תמר לע עיפשמו ןכרצל

תוצראב השק תילכלכ הקוצמ ללגב לארשיל םיעיגמ םירזה םידבועה תיברמ
ןופצב םימייוסמ ץרא ילבחו הקירפא תוצרא ,קוחרה חרזמה תוצרא ,םאצומ
לכ ,תוריסמבו ץרמב םישוע ףאו תושעל םינכומ םירזה םידבועה .הפוריא חרזמ
הדובע תפוקת רחאלש ,תואנ רכש ללכ ךרדב םילבקמ םה .תשרדנ הדובע
.םאצומ תוצראב רדתסהל םהל רשפאמ

םיטונה טעמ אל שי ,םהל עיגמ רשא תא םידבועל םינתונה םיקיסעמה דצל ךא
הרבחה לע דבכ לצ םיליטמ םה .םירוגמבו תואירבב ,רכשב םתוא חפקל
.התוירסומ תמר לעו תילארשיה

הניחבמ תוניגהב םירזה םידבועב תגהונ תילארשיה הרבחה םאה ,איה הלאשה
רבשמ תעשב ?םתקוצמ לש לוצינ ןאכ ןמתסמ אמש וא ,תישונאו תיטפשמ
דציכ םיננכתמ דימ ונא - ילכלכ רבשמ תעשבו ,םתוא "םיאביימ" ונא - יטילופ
.לארשיב םתוהש תא תיקוח הניחבמ ליבגהל דציכו םתוא "קורזל"

,םירזה םידבועב היולת תילארשיה הרבחה תויהב הלילשה ןמ שיש יאדול בורק
הרבחה המו .הרבחלו הנידמה תלכלכל םהלש המורתהמ םלעתהל ןתינ אל ךא
.טעמ אל תנתונ הרבחה ?םירזה םידבועל תנתונ תילארשיה

וא ץראל םירז םידבוע סויג לע דקפומה ירוביצ הקוסעת תוריש ןיא לארשיב
תרחא תינויח הרזע יתוריש קפסמה יתלשממ ףוג םוש ןיא .הדובעב םצוביש לע
םירזה םידבועה תא איבמ ,תורישה רדעיה .ץראל םתעגה תעב םידבועל
$5,000 -ל $1,000 ןיב םיתעל םהמ תושרודה ,תויטרפ םדא-חוכ תורבחל
בוט חיוורהל ולכי תורבח ןתוא .םיטרקוריבה םיכילהה עוציבו ךוויתה תרומת
חיוורהל תושקבמ ןהש םידבועל םינגוה םיאנת תונתונ ויה ןה םא םג דואמ
.םירזה םידבועב העיגפה תחמוצ ךכו רתוי

םישועה םידיחיו םינוגרא םג םימייק םירזה םידבועה לש לוצינה תעפות דצל
וק" אוה הלאה םינוגראה דחא .םהל עייסלו םהיתויוכז לע ןגהל םיצמאמ
םידבוע לע ןגהל התרטמש ,המושר התומע הניה "דבועל וק" ."דבועל
תרפה לש םירקמב ינטרפ לופיטב החמתמ התומעה .לארשיב םיקסעומה
,םואל) םינוש םימרוג רשא םידבועל יטפשמ עויס תקפסמ איה .םידבוע תויוכז
רשאו ,הלאכ תורפהל דחוימב םתוא םיפשוח (ילכלכ בצמ וא יטפשמ דמעמ
םעו הפשה םע תורכיה-יא ללגב תלבגומ םהיתויוכז לע דומעל םתלוכי
.ץראב םייטרקוריבה םיכילהה

עדימ-יפד) םינותוכז .םידבוע תויוכז יאשונב עדימ תצפהל זכרמ םג אוה ןוגראה
התומעה ידי-לע םיצפומ תונוש תופש רשעב (דבועה תויוכז תא םיטרפמה
דמועה יטנוולר עדימ זכרמו ףסוא "דבועל וק" .םירז םילעופ ברקב היבדנתמו
.םירקוחו םיטנדוטס ,םיימואלניב םינוגרא יגיצנ ,תסנכ ירבח לש םשומישל
,תונותיעב רוקיס תמזוי התומעה ,תיתטיש תויוכז תרפה לש םירומח םירקמב
.םלועבו ץראב ,וידרבו היזיוולטב

תוחתופמה תוצראה תיברמב אלא לארשיב קר אל םייוצמ םירזה םידבועה
ףקשמ הרבח לכבו הנידמ לכב םירזה םידבועה לא סחיה .םלועב תושעותמהו
.םיירסומהו םייטרקומדה היכרע תאUntitled