יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תילארשיה תוברתב "היצזינקירמאה" תעפות לע - ס'דלנודקמ לש בהזה תותשק

יעוצקמ םודיקל ןרקה ,םירומה תורדתסה 'צוה ,ךוניחו הרבח ,תוברתל תע בתכ - "םינפ" :ךותמ
1998 לירפא 5 ןוילג ,והירזע זועמ תאמ

הנבמל העצה

:"היצזינקירמא" גשומב רצק ןויד :החיתפ
?"היצזינקירמא" יהמ
.תוטלוב תואמגוד רפסמ תגצה ךות
.תופסות + רוקמה טסקט יפ לע

.םימוחת יפ לע - "היצזינקירמאה" תעפות לש םינוש םיטביה .1
.רודיבהו תרושקתה םוחתב .א          
.הנפאהו דוגיבה םוחתב .ב          
.הפשהו רובידה םוחתב .ג          
.ןוזמה םוחתב .ד          
.תוריחבה / הקיטילופה םוחתב .ה          
.ךלש תובחרהו תופסות + רוקמה טסקט יפל          

.ללכהו טרפה ייח לע העפותה לש תוכלשה .2
.תויבויח תוכלשה 2.1          
                    
                    
                    
                    
.תוילילש תוכלשה 2.2          
                    
                    
                    
                    

:הכרדה
תוכלשהו תויבויח תוכלשה יפלע 1 ףיעס לש םיטביהה תא ןיימל לכות
.תוילילש
:המגודל


.הפשהו רובידה םוחתב
               
.תילילש הכלשה
               
.יאקירמאה גנלסה ידי לע תירבעה הפשה תקיחד
 
:תפסונ המגוד
 
רודיבהו תרושקתה םוחתב
               
תיבויח הכלשה
               
תונווגמו תובר רודיב תוינכת


:םויס
:הנקסמו םוכיס
.תילילש העפות - "היצזינקירמאה"
.היתוכלשה תניחבמ תיבויח וא/ו

ס'דלנודקמ לש בהזה תותשק
לש היצזינקירמאה ךילהתל תוטלובה תואמגודה תחא איה ס'דלנודקמ תשר
ימוחת לכ לע העפשה ול שיש ךילהת איה "היצזינקירמא" .תילארשיה תוברתה
לש םינמיסה .הכירצ יסופד ,תרושקת ,טפשמ ,הקיטילופ ,תוברת ,הרבח :םייחה
תורדס ,ירחסמ ץורע ,ס'דלנודקמו סרפסקא ןקירמא .ןיעל םייולג היצזינקירמאה
ןורקע ,םינוינק ,תומוסרפ ,תירבעל בבודמ ינסיד טלוו ,תוימוקו תויטמרד
סול ירוביעב םייוצמ םה וליאכ םיארנש םירוורפ ,סירמיירפ ,הרישיה הריחבה
רקסואה יסרפ ,ןמרפוסו ןמטב ,ירוביצה ןוידה לש היצזיטפשמה ,סל'גנא
תכרבב הז תא הז םיכרבמ ונלוכ ,ןבומכו .ריעב חטש-בכרו יא-יב-ןא ,ימייאהו
" ךכ-לכ תיאקירמאה הכרבה לש תירבעל םוגרת אוהש ,"בוט םוי ךל היהיש"
."have a nice say
יוטיב ידיל אבש ,תיגולונכט-תילכלכ תוחתפתה לש טביה איה היצזינקירמאה
רבכ לארשיב ועיפוה סני'גה יסנכמ .םייחה ךרדב םייונישבו םייתוברת םירשקהב
,וז הביטקפסרפב .1970 -ב לארשיב רצייל הלחה הלוק-הקוק .םיששה תונשב
תונש עצמא זאמ הצואת רובצל לחהש ךילהת אלא הכפהמ הניא היצזיניקרמאה
תרושקתב ,הכירצב רקיעב ,םיעשתה תונש תישאר זאמ תרכינ ותעפשהו םינומשה
תחיתפ .תיאקירמאה םתומדב "הכירצה ישדקמ" םה םינוינקה .הקיטילופבו
םג אלא ,הכירצ ירצומ לש ימוסרפה קושב היילעל קר אל האיבה ירחסמה 2 ץורע
הנק" תויהל הכפה לארשיב םייחה תייפסוליפ .םירדשמה חול יפוא תא התניש
םודיק .סרפסקא ןקירמאו ,טרכארשי ,הזיו תועצמאב ,"ךכ רחא םלש ,וישכע
לש דרפנ יתלב קלחל סירמיירפה תכיפהו הלשממה תושארל הרישיה הריחבה
.םייאקירמא םימגד יפל תיטילופה תוברתה תא ובציע םייתגלפמה םייחה
ץחל לש האצותכ אל ןכלו "הקירמא םאות" תויהל תכפוה ,המדנ ךכ ,לארשי
.קהבומ ילארשי-םינפ ןיינע אלא ,יאקירמא
Untitled