יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
דימלתה תויוכז קוח תעצה

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
2000 ץרמ 64 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

תעצה" ףרוצמה טסקטה .תובושחו תובר תורטמ דימלתה תויוכז קוח תעצהל
.םינושה ויפיעס תאו קוחה תורטמ תא גיצמ "םידימלת תויוכז קוח
תוכיא לע "דימלתה תויוכז קוח תעצה" עיפשת דציכ :אשונה לע רוביח בותכ
ןויסינב ררועתהל םילולע םיישק ולא ?ךוניחה תודסומב םידימלתה ייח
,ךוניחה תכרעמב ןויסינ לעבכו רגובכ ךיתועצה ןהמו קוחה תעצה םושייל
קוחה תעצהל סחייתהל לכות ךרוביחב) ?קוחה תעצה לש חלצומ םושייל
סחייתהל הצרת םהילא םיפיעס העבראכ רחבתש וא היפיעס לכ לע ,לולכמכ
.(ךרוביחב

תיב לש חישב שרתשה אוהו תיסחי שדח אוה "םידימלת תויוכז" חנומה
תויוכז ןיינע תונורחאה םינשב .האמה לש םישישה תונשמ לחה רפסה
רפס יתב לש תוצעומבו תונוש תויכוניח תורגסמב הבחרהב ןודנ םידימלת
וללכנו תונורחאה םינשב םייוניש וסנכוה רפסה יתב ינונקתמ םיברב .םיבר
.םידימלתה תויוכז לע ןגהל ודעונש םיפיעס םהב
איה םג הסחיתה ,ךוניחה רש י"ע התנומש ,תוחרזאל ךוניחה תניחבל הדעווה
תיב לש םוימויה ייחב םשיגדהל הארקו םידימלתה תויוכזל היתוצלמהב
תיב לש וגהונו ורטשמ לע ,רפסה יתבל ויתויחנהב ,ךוניחה דרשמ םג .רפסה
.םידימלתה תויוכז לע ןגהל ארוק רפסה
דימלתה תויוכז קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע החנוה הרצק הפוקת ינפל
.תימורט העבצהב העצהה הרשוא ןכמ רחאל שדוחכו
תויוכז לע הרימשל תובישח שי המכ דע תדמלמ אשונל תסנכה לש התוקקדזה
:תוירקיע תוביס יתשמ אשונל תובישח סחיל םיטונ .רפסה יתבב םידימלתה
םידלי תויוכז לע ןגהל ךרוצל המודב ,םידימלתה תויוכז לע ןגהל ךרוצב .א
לע הנגה ,םיחרזאה תויוכז לע ןגהל ךרוצב ומכו (דליה תויוכזל הנמאה ואר)
הנקמה רפס תיב .היטרקומדל ךוניחה ךילהתמ קלח איה םידימלת תויוכז
תרימשל סייגתהל םדא לכ לש ךרוצה לע ,חרזאה תויוכז לע ךוניח םידימלתל
הסנמ אוהש הלאל המודב םיכילהת גיהנהל בייח ,טרפ לכ לש תויוכזהו קדצה
יכ ךכל גואדל איה דימלתה תויוכזל קוחה תעצה לש התרטמ .םתארקל ךנחל
םילכה בטימ תא שוכרל לכוי דימלת לכ יכו ורפוי אל םידימלתה תויוכז
יוצימל עיגהל תנמ לע ינויווש ןפואב רפסה תיב דימעמש םיתורישהו
,דימלתה תויוכז תא רידגהל אב הז קוח .ישיאה לאיצנטופה לש ילמיסקמ
םידימלתה יגיצנל תויוכמס רידגהל ,קוחה םויקל הפיכא תרגסמ עובקל
.דימלתה תויוכזל הצעומבו םידימלתה תוצעומב
יכילהתב םהיגיצנ תועצמאב םידימלתה תוברועמ תא לידגהל אב ףסונבו
.םדיתע לע הרישי הכלשה םהל רשא ,תויגוגדפה תוטלחהה תלבק

Untitled