יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
"ריחמ לכב ןגוה תויהל" וא "ריחמ לכב חצנל"

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
1999 רבמטפס 61 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

םיבר םיטביה םימייק ינפוגה ךוניחבו טרופסב יכ םינעוט םיכנחמו םיאטרופס
םירחא .טפשמו קוח יכרע דוביכ לשו יתרבח ךוניח לש ,םיכרעל ךוניח לש
.ךפיהה תא קוידב החיכומ "!ריחמ לכב חצנל" אמסיסה יכ םינעוט
לכב חצנל" לש ןורקעה בושח טרופסב םאה :הלאשב ןויד גיצת וב רוביח בותכ
יבגל ךתדמע תא גצה ךירבד ךלהמב ?"ריחמ לכב ןגוה תויהל" לש וא "ריחמ
לשו יתרבח ךוניח לש ,םיכרעל ךוניח לש (םתופקתשה יא וא) םתופקתשה
טרופס" עטקה לע ךמתסה .ינפוגה ךוניחבו טרופסב טפשמו קוח יכרע דוביכ
.ךתעד סוסיבל תופסונ תואמגוד אבה ןכו "דובכ םע

םע חצנל" ןורקעה וא "ריחמ לכב חצנל" לש :ןורקעה בושח טרופסב םאה
ךתדמע גצה .ךל תועודיה תופסונ תואמגוד אבה ןכו עטקל סחיית "דובכ
.אשונב

דובכ םע טרופס
תצובק תא "לנסרא" לגרודכה תצובק החצינ הינטירבב ךרענש לגרודכ קחשמב
תא רשיא טפושה ,יקוח היה רעשה .דחא רעש לש שרפהב "דטיינוי דליפש"
רסח היה ןוחצינה ךא .תורקי תודוקנ שולשב התכז תחצנמה הצובקהו רעשה
רבדה תא םינכמ םיטירבהש יפכ וא ,תויביטרופסו תוניגה ;םיפסונ םיביכר
רשפא היהיש תנמ לעו עגפנ ןקחש רשאכש גוהנ לגרודכ קחשמב ."תוינמלטנ'ג"
שדחתהב .ץוחל רודכה תא ('א הצובקמ) םינקחשה דחא קיחרמ ,וב לפטל
רודכ קיחרמ ןקחש וב הרקמ לכב ומכ ,רודכה תא 'ב הצובק תלבקמ קחשמה
רודכה תא הקיחרה איהו 'א הצובק לש התושרב היה רודכהו תויה םלוא .ץוחל
שדחתה םע ,'ב הצובק ינקחש םיגהונ ,עוצפ ןקחשב לופיט רשפאל ידכ קר
היהי רודכהש תנמ לע 'א הצובק ינקחש רבעל רודכה תא קיחרהל קחשמה
אוהו הקוחב בותכ וניא הז ינמלטנ'ג גהונ .הפקתה חתפל ולכוי םהו םתושרב
תויהל הנווכ םע םג אלא חצנל הנווכ םע קר וניא קחשמהש ךכמ חתפתה
.יביטרופס
ידכ רודכה תא דליפש ןקחש קיחרה ,תוילגנאה תוצובקה יתש ןיב קחשמב
,הפקתה לנסרא ינקחש וחתיפ קחשמה שדחתה םע ךא ,עוצפב לופיט רשפאל
ועיקבה םה (םלזמ עורל ,ןכ) םלזמ עורל .ינמלטנ'גה גהונה יפל ולעפ םהש ילב
רשוא אל ,להקה י"ע רשוא אל ךא ,טפושה י"ע רשואו יקוח היה רעשה .רעש
ןוחצינה לע רתיו ןמאמה .לנסרא ןמאמ י"ע רשוא אלו תרושקתה י"ע
לכב חצנל" יוטיבה םוקמב .רזוח קחשמ לע הטילחה תיטירבה תודחאתההו
."ריחמ לכב ןגוה תויהל" תואצותה חול לע בתכנ "ריחמ
םג .אשונל תובר תובתכ ושידקה תורחא תוצראבו הינטירבב תרושקתה ילכ
,"תונורחא תועידי" םינותיעה .אשונל הסחייתה תילארשיה תרושקתה
"תונורחא תועידי"ו "בירעמ" .הבחרהב ןיינעל וסחייתה "ץראה"ו "בירעמ"
"בירעמ" ןותיעב .טרופסה ירודמב םלש דומע בחורל העידיה תא ומסרפ
תשרפ לע תיעובשה ותריקס תרגסמב ,יול בקעי י"ע אשונה לע רמאמ םסרופ
וסחייתה היזיוולטהו להצ ילג ,לארשי ירודיש .("המורת" תשרפ) עובשה
םיטביה לע חוודל הברמה ,תרושקתה .ןגוה קחשמ לש טביהה ןויצ ךות ,ןיינעל
השיגדהב ,טרופסבש הפיה תא גיצהל החמש ,(הלאכ שיו) טרופסב םיילילש
םייח ימוחתב תמייק איהשמ רתוי טרופסב תמייק תאזכ תיליצא תוגהנתהש
.םיפסונ
Untitled