יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
ינימ עקר לע הדרטה תעינמל קוחה

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
1999 ראוני 57 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

לע ןגהל דעונ 1998 -ב תסנכה ידי לע קקחנש ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה
קוחל עקר ירבד גיצמה טסקט ךינפל .דחאכ םישנו םירבג ,ותוריחו םדאה דובכ
.קוחהמ םיעטק ןכו
:אשונה לע רוביח בותכו ןותנה טסקטה לע ךמתסה
גצה ךרוביחב) "תוירשפא תוכלשהו םיקומינ - תינימ הדרטה תעינמל קוחה"
תוכלשהב ןוד ןכו הז קוח קקחנ עודמ ריהבהל ידכ םיקומינו תוביס
.(ינימ עקר לע הדרטהה לוטיבל ףאו םוצמצל קוחה לש תוירשפאה


הנבמה לש יללכ ןוגראל העצה
תואמגוד יוולב (ןותנה טסקטה יפל) "תינימ הדרטה" גשומה רבסה :החיתפ
.(עונלוקה םלועמ ,תונותיעהמ) תורצק

.ןותנה טסקטה יפל .ינימ עגר לע הדרטה תעינמל קוחה תקיקחל םימרוגה.1
          
          
          
.ךתעד יפל םיפסונ םימרוג          
          
          
םרוגכ קוחה שמשי םאה :תינימ הדרטה תעינמל קוחה לש תוכלשהה.2
?העפותה לוטיבל ףא וא םוצמצל איביו עיתרמ          
ןכ עודמ .א          
.ןותנה טסקטה יפל          
.1                    
.2                    
.3                    
.אל (ילוא) עודמ .ב          
.1                    
.2                    
.ךתעד יפל          
.ב2 + א2 יפל ,בתוכה תנקסמ :םוכיס .3                    


רובחה ןוגראל תטרופמ העצה
החיתפ
.(ןותנה טסקטה יפל) "תינימ הדרטה" גשומל רבסה

הכרדה
תיצמת ובתכ :'א3 ףיעס לש 6-1 םיפיעס "תינימ הדרטה רוסיאל קוח"ב ונייע
."תינימ הדרטה" םיגשומב לולכ המ ריהבהל ידכ ולא םיפיעס לש

.קוחה תקיקחל םימרוגה .1
ןותנה טסקטה יפל          
תורענ ,תודלי יבגל דחוימב ,ותויטרפבו ותוריחב ,םדאה דובכב העיגפ עונמל .א          
.(1 הקסיפ ,קוחל עקרה ירבד יפל) םישנו          
רשאכ - הדובעה תומוקמב תינימ הדרטהל םיפשחנ םירבג םגו םישנ .ב          
ירבד יפלו 5 הקסיפ ,קוחל עקרה ירבד יפל] וב דבועה תולת תא לצנמ דיבעמה          
.[(ג)6 ףיעס קוחה          
תלוזה לש עשיה רסוח תאו ותומימת תא דירטמה לצנמ הב תינימ הדרטה .ג          
6 ףיעס קוחה ירבד יפל] יאופר וא ישפנ לופיט תרגסמב לפוטמ וא ןיטק :ןוגכ          
.[(ב) -ו (א)          

ךל עודיה יפל          
ה/דימלתה יכ זמרנ הב F.M 103 תנחתל תומוחה תמוסרפ :המגוד .ד          
…הלש הרומה םע ןימ-יסחי םייקת םא הובג ןויצ לבקת/לבקי          

תוכלשה .2
ןכ עודמ .א          
ןותנה טסקטה יפל
יפל] םינש עבראו שולש ,םייתנש לש רסאמ שנוע .1                    
רוסיא קוח" :טסקטה                    
.עיתרמ םרוגכ - [4 ףיעס "תינימ הדרטהל                     
יפ לע שדוח ידימ ןכדועמ ,ח"ש 50,000 :הובג סנק .2                    
קוח" טסקטה יפל] .דדמה                    
םרוגכ ['ב6 ףיעס ,"1998 תינימ הדרטה רוסיא                     
.עיתרמ                    
וילע הלחש תוירחאהו דיבעמה ידיב םיעצמא תטיקנ .3                    
תינימ הדרטה יבגל                    
קוח" טסקטה יפל] ולוהינ תחת הדובעה םוקמב                     
- תינימ הדרטה רוסיא                    
הדרטה עונמל יושעש םרוגכ - [8 -ו 7 ףיעס ,"1998                     
.הדובעה םוקמב תינימ                    
לע העיבת שיגהל דרטומהמ ענמיש ימל יופצה שנועה .4                    
"תינימ הדרטה"                    
50,000 לש סנקו םינש עברא לש רסאמ :ול לכנתיו                     
קוח" טסקטה יפל] ח"ש                    
תרתוכב 3 ףיעס , "1998 - תינימ הדרטה רוסיא                     
('ב) 4 ףיעס ןכו "תולכנתה"                    
.[(ב) 6 ףיעסו                     

אל (ילוא) עודמ
ךתעד יפל
רשאמ רחואי אל עצבתהל תבייח "תינימ הדרטה" לשב העיבתה תשגה .1
- תינימ הדרטה רוסיא קוח" טסקטה יפל] הריבעה עוציב םוימ םינש שולש
ןיינעה יפל ,הדובעל ןידה תיב וא טפשמה תיב קקדזי אל" :(ג)6 ףיעס ,"1998
םוימ םינש שולש ופלחש רחאל השגוהש הז ףיעס יפל הלווע לשב העיבתל
.("הליעה הרצונש
שיגהל לוכי אוהש עדיו ןיבי ישפנ לופיט תרגסמב לפוטמ וא ןיטק יכ ןכתיי
ידימ רחואמ רבכ היהי זאו ,םינש שולש ופלחש רחאל דירטמה דגנכ העיבת
...קוחה תניחבמ
ךתעד יפל
.2

הנקסמ :םוכס
לש הובג זוחא ענמי ןכא קוחהש קיסהל ןתינ ? "ןכ עודמ" 2 קרפ שאר יפל
ענמי םג קוחה הובגה יפסכה סנקהו דבכה שנועה ללגב רקיעב ,תינימ הדרטה
טוקנל דיבעמה לעש םיעצמאה לשב הדובעה תומוקמב תינימ הדרטה
.ןכ השעי אל םא םייופצה םישנועהו
םניאש (םילפוטמ/םיניטק) "םימימת" יבגל - אל (ילוא) עודמ 2 קרפ שאר יפל
.הדרטהה םוימ םינש שולש דע ולצנל ולכוי אלש ןכו קוחה תא םיריכמ

םישנ) םדאה דובכ לע ןגהל דעונ (םירבגל םג) תינימ הדרטה תעינמל קוחה
50,000 דע) דחוימב הובג אוה תיניירבעל/ןיירבעל יופצה שנועה .(דחאכ םירבגו
.(ח"ש
הערתהכ ושמשי םיהובגה תוסנקה םנמאהו ,ךתעדל ,הז קוח קקחנ עודמ
?העפותה לוטיבל וא םוצמצל איבתש

קוחל עקר ירבד
,תודליב דחוימבו ,םיבר םישנאב תעגופה תחוור העפות איה תינימ הדרטה
ומכ .ותויטרפבו ותוריחב ,םדאה דובכב תעגופ תינימ הדרטה .םישנבו תורענב
,םידומילב ןויוושלו הדובע תומוקמב ןויוושל םישנ לש ןתוכזב תעגופ איה ןכ
.יוטיבהו העונתה שפוחבו ןוחטיבה תשוחתב תעגופ
אלו ינימ טקייבואכ םדא לא תוסחייתהב תאטבתמ תינימ הדרטה
,הטיחסב ,םיעגופ םיוטיב עיפוהל הלוכי איה .םדאכ וילא תוסחייתהב
.תורחא תורוצבו תולכנתהב ,םימויאב
וא הזבמ תוסחייתהבו "קוחצב וליאכ" םיימתס םייוטיבב עיפוהל הלוכי איה
םדאה ךרעב העיגפ לש םישקה םייוטיבה דחא איה תינימ הדרטה .הליפשמ
,סובוטואב ,בוחרב :םינוש תומוקמב תחוור תינימ הדרטה .םדאה דובכבו
ףא םיברו ,םיברל תרכומ העפותה .רפסה תיבב םגו החפשמב ,הדובעה םוקמב
תינימ הדרטה לע רבדל גוהנ היה אל המ ןמז ינפל דע .ישיא ןפואב הנממ ועגפנ
.ירוביצה םויה רדס לע תדמוע איה תונורחאה םינשב קרו יבמופב
יסחי לוצינ אוה םירקחמב רשוא םמויק רשא תינימ הדרטה לש םיגוסה דחא
.ל"נה תורישה ינתונ ןיבל תוריש לבקל םינופש ימ ןיב םיווש יתלבה תוחוכה
םשל הלאכ םיסחיב ןויוושה יא לוצינ .תולתו תורמ יסחי םילצנמה ולאכ וא
תריציל תולתו תורמל ןותנה וא תורישה לבקמ לע יולג וא יומס ץחל תלעפה
.תוילולימ תוזימר וא תועצה תוברל ,ינימ יפוא יעלב םיסחי
ןתמ לוצינ לש רוסיא י"ע תורישה ילבקמ לע ןגהל איה קוחה תעצה תרטמ
ימ לכ לע רוסיאה תא ליטהל עצומ .ינימ יפוא ילעב םיסחי תריציל תורישה
םייפוא יכ הסיפתה ךותמ רוביצ ידבוע תוברל ותדובע תרגסמב תוריש ןתונש
יושע םהיתוחוקלל תורישה ינתונ ןיב םירצונה םידחוימה תולתה יסחילש
.קוחב רוסאה לוצינל חתפ חותפל
קזנ אקווד וניא הדרטהה ןמ האצותכ םרגנה קזנה םהב םיברה םירקמה לשב
תוביסנב תינימ הדרטה לע רוסיאב תיכוניחה תובישחה לשב ןכו ןוממ לש
- ח"משתה הדובעב תויונמדזה ןויווש קוחב רדסהל המודב יכ עצומ ,הלא
לש קזנ םרגנ אל םא ףא םייוציפ קוספל תורשפאה טפשמה תיבל ןתנית 1988
.ןוממ
רוריבל וא טופישל הנותנה תעמשמ תריבעכ תינימה הדרטהה תא עבוק קוחה
.ךכל תיקוחה תוכמסה הדחייתנ םהלש םיפוגה י"ע יתעמשמ


(םיעטק) -1988 ח"שתה ,תינימ הדרטה רוסיא קוח

קוחה תרטמ
ותוריח לע ,םדא לש ודובכ לע ןגהל ידכ תינימ הדרטה רוסאל ותרטמ הז קוח
.םינימה ןיב ןויווש םדקל ידכו ,ותויטרפ לעו

תולכנתהו תינימ הדרטה רוסיא
.ול לכנתי אלו ותלוז תא תינימ םדא דירטי אל

תולכנתהו תינימ הדרטה
:הלא םישעממ דחא לכ איה תינימ הדרטה .א
לעב אוה ותושעל שרדנ םדאהש השעמה רשאכ ,םימויאב הטיחס .1          
;ינימ יפוא          
;םינוגמ םישעמ
הארה רשא םדאל תונפומה ,ינימ יפוא תולעב תורזוח תועצה .2          
ןינועמ וניא יכ דירטמל          
;תורומאה תועצהב           
,ותוינימב תודקמתמה ,םדאל תונפומה תורזוח תויוסחייתה .3          
הארה םדא ותוא רשאכ          
;תורומאה תויוסחייתהב ןינועמ וניא יכ דירטמל           
וא ונימל סחיב םדאל תינפומה הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה .4           
תינימה ותייטנ תוברל ,ותוינימל          
תולכנתה.ב
הנולת תובקעב ,תינימ הדרטהב הרוקמש אוהש גוס לכמ העיגפ איה תולכנתה
.תינימ הדרטה לע ושגוהש העיבת תובקעב וא

תוריבע - תולכנתהו תינימ הדרטה
רסאמ - וניד ,(6) דע (3)(א) 3 ףיעסב רומאכ םדא תינימ דירטמה .א
.םייתנש
.םינש שולש רסאמ - וניד ,(ב)3 ףיעסב רומאכ םדאל לכנתמה .ב
ול לכנתהו (א) ןטק ףיעסב רומאכ רחא םדא תינימ םדא דירטה .ג
.םינש עברא רסאמ - וניד ,(ב) ןטק ףיעסב רומאכ

תויחרזא תולווע -תולכנתהו תינימ הדרטה
תודוקפ תוארוהו ,תויחרזא תולווע ןה תולכנתהו תינימ הדרטה .א
ןהילע ולוחי ,ןיקיזנה
.הז קוח תוארוהל ףופכב
תולכנתה לשב וא תינימ הדרטה לשב קוספל יאשר טפשמה תיב .ב
50,000 דע לש יוציפ
16 -ב ןכדועי הז םוכס .דרטומל םרגנש ילכלכ קזנל ףסונב ח"ש
םאתהב ,שדוח לכב
.יסיסבה דדמה תמועל שדחמה דדמה תיילע רועישל
,ןיינעה יפל ,הדובעל ןידה תיב וא טפשמה תיב קקדזי אל .ג
ףיעס יפל הלווע לשב העיבתל
.הליעה הרצונש םוימ םינש שולש ופלחש רחאל השגוהש הז

םיללכנ םהו דירטמה יפלכ תודגנתה עיבה אל דרטומה םהב םידחוימ םירקמ
.ל"נה תולכנתהבו תינימ הדרטהב

דיבעמ ידיב םיעצמא תטיקנ
הדרטה עונמל ידכ ,ןיינעה תוביסנב ,םיריבס םיעצמא טוקנל בייח דיבעמ .א
הנוממ ידי לע וא ,ודבוע ידי לע ,הדובע יסחי תרגסמב תולכנתה וא תינימ
:וילע ךכ םשלו ,רומאכ הרקמ לכב לפטלו ,ודבוע וניא םא ףא ומעטמ
תולכנתה וא תינימ הדרטה לשב הנולת תשגהל הליעי ךרד עובקל .1          
;הנולתה רוריבלו          
עדיש תולכנתה וא תינימ הדרטה לש הרקמב תוליעיב לפטל .2          
לכ תושעל ןכו ,םהיתודוא          
ןקתל ידכו םירומאה םישעמה תונשיה תא עונמל ידכ ותלוכיבש           
המרגנש העיגפה תא          
.תולכנתהה וא הדרטהה בקע ןנולתמל           
,(א) ןטק ףיעסב רומאל ףסונב ,בייח םידבוע 25 -מ רתוי קיסעמה דיבעמ .ב
תולכנתהו תינימ הדרטה רבדב קוחה תוארוה ירקיע ואבוי ובש ןונקת עובקל
וא תינימ הדרטה ןניינעש תונולתה שגה יכרד וב וטרופיו הדובע יסחי תרגסמב
םסרפי דיבעמה ;(ןונקת - ןלהל) דיבעמה עבקש יפכ ,ןהב לופיטהו תולכנתה
.וידבוע ןיב ןונקתה תא
היהי (ב0 -ו (2) -ו (1) (א) םינטק םיפיעס יפל ויתובוח תא אלימ אלש דיבעמ .ג
.6 ףיעס יפל תיחרזא הלוועל יארחא
השעש תולכנתה וא תינימ הדרטה לשב 3 ףיעסב רומאכ דיבעמ תוירחא .ד
.הדובעה יסחי תרגסמב ,רחא דבועל דבוע וא ,ודבועל דיבעמה םעטמ הנוממ

םוסרפ
עובש לכל ףסונ סנקו ,סנק - וניד ,(ב)7 ףיעסב רומאכ ןונקת דיבעמ םסרפ אל
.ןישנועה קוחל (ג)61 ףיעסב עובקה סנקה רועישב ,הריבעה הכשמנ ובש

הנידמה ןיד
תוחוכ תא וארי ,8 -ו 7 םיפיעס תוארוה ןינעל ;הנידמה לע לח הז קוח
;דיבעמ דבוע יסחי תרגסמב םהב םיתרשמהו ,ןוחטיבה

הלוחת
.ומוסרפ םוימ םישדוח השיש םותב הז קוח לש ותלוחת

Untitled