יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
הגיהנ ןוישר

(לארשיב ואצוהש הגיהנה תונוישר תומכ) לארשיב הגיהנה תואשרה תומכ תא ראתמה יפרג םישרת ןלהל
.1998 -ו 1988 ,1979 םינשב םישנו םירבג ברקב
לארשי תנידמ © , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תובידאב


:םימגדה ינשמ דחא יפ לע רובח בותכ
ןורתפל תועצה - תוכלשה/תואצות - תוביס :"העפותה םגד" - 'א םגד
תוצלמה וא/ו הנקסמ - הלילשה - בויחה :"תומיע לש םגד" - 'ב םגד

:תרחבש םימגדהמ דחא לכ יבגל תועצהבו תוצלמהב רזעיהל לכות םימגדה ינשמ דחאב תרחבש רחאל
."הגיהנ ןוישר" אשונל "העפותה םגד"ב רוביח תביתכל תועצהו תוצלמה - 'א םגד
.ףרגה לע ךמתסהב העפותה/בצמה תגצה :החיתפ
.םינותנה יפ לע ,תנמתסמה המגמה יהמ רבסה
.וז המגמ הרושק םייח-ימוחת ולאל ןייצ
.וז המגמל תודיתע תיזחת גיצהל הסנ

"הגיהנ ןוישר" אשונל "תומיע לש םגד"ב רוביח תביתכל תועצהו תוצלמה :'ב םגד
.ףרגה לע ךמתסהב העפותה/בצמה תגצה :החיתפ
.םינותנה יפ לע ,תנמתסמה המגמה יהמ רבסה
.וז המגמ הרושק םייח-ימוחת ולאל ןייצ
.וז המגמל תידיתע תיזחת גיצהל הסנ

.(תואקספ 3-4) הגיהנ ןוישר תאצוהב תונורתיה
.תדרפנ הקסיפב ןורתי לכ בותכ
.(הלבטב רזעה) תונוש םיכרדב תונורתיה תא ןיימל לכות

"בהזה ליג"ב תונורתי רגובמ ליגב תונורתי ליגב תונורתי
תורגבתהה
- 'א תורשפא
ליג יפ לע
תיתואירב הניחבמ הקוסעת תניחבמ
הלכלכו
יוליב תניחבמ
תויחונו
- 'ב תורשפא
םיטביה יפ לע
םיפתושמ תונורתי
םישנלו םירבגל
םישנל תונורתי םירבגל תונורתי - 'ג תורשפא
ךתח יפ לע
ףרגבש היסולכואה


.תונווגמו תורחא ןוימ יכרדב םג שמתשהל לכות

.(תואקספ 3-4) הגיהנ ןוישר תאצוהב תונורסחה
.תדרפנ הקסיפב ןורסח לכ בותכ
.(הלבטב רזעה) תונוש םיכרדב תונורסחה תא ןיימל לכות

:'א תורשפא
.תוגהנל/םיגהנל תונורסח
.רוביצל תונורסח

:'ב תורשפא
:ןלהלש 3 ךותמ ליג תוצובק 2 ב רוחבל לכות :ליג יפ לע תונורסח
.תורגבתהה ליגב תונורסח
.רגובמ ליגב תונורסח
.בהזה ליגב תונורסח
(תונווגמו תורחא ןוימ יכרדב םג שמתשהל לכות)


רובחה ףוג

(תואקספ 5-4) העפותל תוירשפא תוביס
.תדרפנ הקסיפב הביס לכ
.תוביס לש תכרעמ שבגל ידכ - תרשמ אוהש םיכרצה לע ,הגיהנ ןוישר תאצוהב תורטמה לע בושח

.(תואקספ 5-4) העפותה לש תואצות/תוכלשה
.דרפנ הקסיפב האצות/הכלשה לכ
.(םייתש תוחפל) תוילילש תואצות/תוכלשה לעו (םייתש תוחפל) תויבויח תואצות/תוכלשה לע בושח
.תוצובק יתשל תוכלשהה/תואצותה תא דרפה

תוילילש תואצות / תויבויח תואצות : 1 תורשפא
רוביצל תואצות / גהנל תואצות : 2 תורשפא

(תואקספ 2) ןורתפל תועצה

.'ב ףיעסב תגצהש תוילילשה תואצותל םירושקה תונורתפ ינש עצה
.םיקזנה לוטיב וא םיקזנה םוצמצ לש תורשפאל וסחייתי תונורתפה
.תדרפנ הקסיפב - ןורתפל העצה/ןורתפ לכ
.תויבויחה ויתוכלשהו ועוציב ךרד תניחבמ רבסוי ןורתפ לכ

םויס תקסיפ
.תוילילשה תוכלשהל/םיישקל ןורתפכ ('ג ףיעסב וגצוהש) תוצלמהה תשגדה ךות רובחה יקלח לכ לש רצק םוכיס

.(תואקספ 2) תונורסחה לוטיבל וא םוצמצל תוצלמה/תועצה
.תדרפנ הקסיפב הצלמה/העצה לכ גצה
.('ב ףיעסב תנייצש תונורסחהמ) תונורסחה דחא לוטיבל וא םוצמצל ליעוהל הלוכי הצלמה/העצה לכ דציכ רבסה

תקמונמ הדמע תגצה :םויס תקסיפ
.(הגיהנ תואשרה דגנ וא דעב) תקמונמ הדמע גצה
.ךתדמעל רשקהב ('ג ףיעסב תגצה ןתוא) תוצלמהה תא הרצקב ןייצ
Untitled