יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
לארשיב רורטו ימואלניב רורט

תונידמ רורטב תוקבאנ ליבקמב .תונוש םיכרדב רורטב תקבאנ לארשי תנידמ
.רבמטפסב 11 -ב עזעזמה עוגיפה רחאל ב"הרא רקיעבו ,םלועב תובר
.לארשיב רורטבו ימואלניבה רורטב קבאמל םיכרד :אשונה לע רוביח בותכ
םה לארשיב קבאמהו ימואלניבה קבאמה םאה :הלאשל םג סחייתה ךרוביחב
רורטו ימואלניב רורט" ףרוצמה טסקטה לע ךמתסהל לכות ?םינוש וא םיהז
ךילוקש לע ןכו םירחא תורוקממ ךל עודיש וא תארקש רמוח לע ,"ץראב
.ךיתועדו


הנבמל העצה
החיתפ
םלועבו ץראב רורט יעוראל תואמגוד רפסמ תגצהו "רורט" גשומה רבסה
לע ןכו 8+1 תואקספ לע ךמתסהל ןתינ) .םיבשותה ייח לע ועיפשה דציכו
(ךל עודיה
רורטל םימרוגה .1
.ימואלניבה רטרטל םימרוגה 1.1          
                    
                    
                    
.ךל עודיהמ םיפסונ םיקומינ + הבחרה _ ןותנה טסקטב 5,4,3 תואקספ יפל
.לארשיב רורטל םימרוגה 1.2          
                    
                    
                    
.(4 הקסיפ םויסב זמר) ךל עודיה יפל רקיעב
רורטהו ימואלניבה רורטל םימרוגה ןיב םילדבההו ףתושמה 1.3          
.(1.2 -ו 1.1 ןיב הרצק האוושה=) לארשיב          

רורטב קבאמל םיכרד .2
.ימואלניבה רורטב קבאמל םיכרד 2.2          
                    
                    
                    
.ךל תועודיה תופסונ םיכרד + 5+2 תואקסיפ
לארשיב רורטב קבאמל םיכרד 2.3          
                    
                    
                    
                    
.(שי םא) ךלשמ תועצה + ךל עודיה יפל תואקסיפה תיברמ 2 הקסיפ יפל
לארשיב רורטבו ימואלניבה רורטב קבאמב םילדבההו ףתושמה 2.4          
.(2.3 -ו 2.2 ןיב הרצק האוושה=)          

:םויס
ןיב םילדבההו ףתושמה תגצה ךות קבאמה יכרדו םימרוגה לש רצק םוכיס
.(2.3 + 1.3 לש רצק םוכיס=) לארשיב רורטהו ימואלניבה רורטה


ץראב רורטו ימואלניב רורט

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
2002 ראוני 52 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

11 -ב תירבה תוצראב םידעי לע רורטה תפקתה זאמ םישדוח טעמ אל ופלח
.תודירחמה תולועפה תעפשה תחת ןיידע ןותנ םלועהו רבמטפסב
לע ,םיבר םינבומב תויטרקומדה תונידמה לע העיפשה רורטה תפקתמ
רוביצה לש הסיטה ילגרה לע ,רודיבה לעו תורייתה לע ,הלכלכה לעו היישעתה
אלש רשפא יא .םירחא םירתאבו הפועת תודשב תינוחטיבה תוכרעהה לעו
."רחא םלוע אוה רורטה תפקתמ רחאלש םלועה" שודנה יוטיבב שמתשהל
,סבוה ןבילאטה ןוטלשו החלצהב המייתסה ןטסיקפב ב"הרא לש הפקתמה
לכוי אל אוה הנממש הכמ לביק אוה םאה ?תחצינ הכמ לביק רורטה םאה ךא
ךישמהל לוכי אוה דועב הכמ לביק רורטה לש דחא דעי קרש וא ,ששואתהל
.םירחא תומוקמב חומצלו
יפכ קשנ ילכב קר תושעיהל הכירצ רורטב המחלמה םאה הלאשה ןבומכ הלוע
שיש וא ,הזעו ןורמוש ,הדוהיב תלעופ לארשיש יפכו ןטסינגפאב השענש
?תופסונ םיכרדב ,ויתורוקמבו ,וב םחלהל
דימ הלוע רורטה לש ויתורוקמב םחלהל שיו תיבויח ךכל הבושתה םא
וא םיטסילטנמדנופ םיימאלסיא תורוקמ הלא םאה ,ויתורוקמ ןהמ :הלאשה
?םאלסיאל רורט ןיב רשק לכ ןיאש
רכינ קלחש הרק דציכ ךכ םא ,תורעבו ינוע םה רורטה לש ויתורוקמ םאה
האנש י"ע ענומ רורטה םאה ?םיינע םניאו םירעבנ םניא ,םיטסירורטהמ
םלועה ןיב המחלמ תאז םאה ?תאז האנש לש הרוקמ המ ךכ םא ,המדיקל
?םדקתמה םלועה ןיבל רגפמה
טילשהל ןויסינו יתד אוה עינמה םאה ?ערה לומ בוטה לש המחלמ תאז םאה
?ינמואל רקיעב אוה עינמה ילואו ?תורחא תותד לע תחא תד
םיאנתב תויטרקומד תונידמב לועפל םיטסירורטה תחלצה תא םירשוקה שי
ולא .םייטרקומדה תונורקעה תוסחב לועפל םירשפאמה ,ןהב םיררושה
ידכ ,טרפה תויוכז תא ליבגהל תויטרקומדה תונידמל םיעיצמ ךכ םירובסה
.רורט תולועפ עונמל
חכונ רקיעב ,הלא תולאשב םיטבלתמ םלועב תוחומה בטימש יאדול בורק
ויה אלש ןפואב סרהלו גרהל םורגל חילצמ םישנא לש ןטק רפסמש הדבועה
לכ תעזעזמ ב"הראב רורטה תולועפ תחלצה .תומדוק רורט תולועפמ םיעדוי
תחלצה .םירחא םישנאל ןברדמו דדועמ םרוג תויהל הלוכי איה ךא ,ןוגה םדא
דדועל הלולע הלאכ העווז ישעמל תמדקתמ היגולונכט לצנל םיטסירורטה
רתוי תומדקתמ תויגולונכט םמצעל שפחל םירחא םישנא דדועלו םתוא
.רורט תולועפ עוציבל
רורטה לצב םייחה ,היבשותו לארשי יבגל תדחוימ תועמשמ שי הלא תולאשל
.םינש תורשע הזמ
ידעי ויה םה םירקמהמ רכינ קלחבש םיריעצה תא םג תוקיסעמ הלא תולאש
םידימלתה סובוטוא ,םוירניפלוד ,ןימי הוונ ,תולעמ ,םיביבא) לארשיב רורטה
.(דועו הרדחב םינעטמהו יריה ,תיתפרצה העבגב סובוטואה ,םורד רפכב
אלא תויטרואית תולאש ןניא הבישותו לארשי תנידמ רובע הלא תולאש
.תימוימוי תודדומתה תובייחמה תואלש

Untitled