יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
החפשמה קיחב םיעוראו םיסקט

:ןוגכ םיעוריאו םיסקט לש דחוימה םייפוא לע רומשל גוהנ החפשמ לכב
הדובע םוקמל תולבקתהב וא ןחבמב החלצה תגיגח ,תדלוה ימי ,תבש תדועס
.דועו
רודהו ליגה סיסב לע החפשמה ינב ןיב סחיה טלוב ולא םיעוריאו םיסקטב
דיקפת תמועל רבגה דיקפת) םינימה יסחי סיסב לעו (םידלי תמועל םירוה)
.(השאה

תוחפשמ ברקב תימויה ברעה תחורא תא ראתמה (טרופמ) רקחמ ךינפל
לש םדמעמלו רובידה יגוסל תוסחייתה ךות ,לארשי תמועל ב"הראב תוידוהי
(תבייחמ יתלב) המגודכ הז טסקטב שמתשה .תיתחפשמה החישב םידליה
.עוריא חותינו הביתכ לש ךרדל
החפשמב וא) ךתחפשמב לבוקמה עוריאב וא סקטב ןודת וב רוביח בותכ
ליג יסחי תניחבמ החפשמה ינב ןיב םיסחיה תא ראת .(ךל תרכומה הבורק
רבגה דיקפת) םינימה יסחי תניחבמו (םידכנ ? אבסו בס ,םידלי-םירוה) רודו
.(השאה דיקפת תמועל
השיג תניחבמ ןהו (עדימ) עוריאה רואית תניחבמ ןה אשונה תא גצה
.(הדמע) הכירעמ-תיתרוקיב

הנבמל העצה
'א בלש
הגיצמ תבתוכה הב ךרדל בל םישו רמאמה תא ארק - הביתכה תליחת ינפל
.המודכו םירוהה ןיב םיסחי ,תורודה ןיב םיסחי ,החישה יאשונ :עוריאה תא

'ב בלש
:ךרוביחב ראתל הצור תייה ותוא עוריא לע בושח
.תדלוה ימי תגיגח
.תבשה תדועס
.הווצמ רב
.סיט סרוקל לבקתהש חאל הגיגח
.ךלש תורגבה ינחבמ םויס דובכל הביסמ

:םינושה תיבה-ינב לש םדיקפת לעו עוריאה לש םינוש םינייפאמ לע בושח
.עוריאל תונכהב .1
.עוריאה ךלהמב .2
םא) ,תודודו םידוד ,םידכנ תמועל אתבסו אבס ,םידלי תמועל םירוה
.םישנ תמועל םירבג (םיפרטצמ

:'ג בלש
.ל"נה םילוקשה יפל הנבמה תא ךורע
.ותריחבל קומינה + תרחב וב עוריאה רואת :החיתפ

עוריאל תונכהה .1
.םישנ תמועל םירבג םידלי תמועל םירוה :החפשמה ינב דיקפת
.ל"נכ עוריאה .2

םוכיס :םויס


חיטבא יתלצה םויה

,יעוצקמ םודיקל ןרקה ,ךוניחו הרבח ,תוברתל תע בתכ ,"םינפ" :ךותמ
1998 7 'סמ ןוילג ,םירומה תורדתסה 'צוה

תוחפשמ תורבדמ הב ךרדה תא גיצמ ,הקלוק םולב הנשוש לש ידוחיי רקחמ
תפתושמה הדועסה .ברעה תחורא ןחלוש ביבס ,ב"הראבו לארשיב תוידוהי
,תורודו םינימ יסחי לע ףלאמ עוריאכ ,םינוש םידברבו תוגרדב תילגתמ
.תיתחפשמו תישיא תוהז תבצועמ וב םוקמו םייתוברת םידגונ

התחורא ןמזב תיתחפשמה החישב תרושקתה יסופדב תקסוע ינא הז רמאמב
תוחפשמב ;ברעה תחורא תוחיש ןיב האוושה גיצא .תיתחפשמה ברע
לש הדיקפת ףקתשמ וז האוושה תועצמאב ב"הראב תוחפשמבו תוילארשי
:יתוברת יתרבח עוריאכ ןכו יתחפשמ עוריאכ תיתחפשמה ברעה תחורא
ןה .תורחאב אלו תומייוסמ תויוברתב תמייק תיתחפשמה ברעה תחורא
יתרבח עוריאכ תיתחפשמה ברע התחורא תא םיספות םידליה ןהו םירוהה
ילב ,םיאשונ ינימ לכ לע םירבדמ" ,"םויב םעפ םישגפנ" ,"דחי םיבשוי" ובש
ךוניח :יתוברת דוקפת םג שי תיתחפשמה ברעה תחוראל ."שארמ ןונכת
היינפ ,רובידב תובידא ,רותב רוביד ,החיש תוברתל ךוניחו ןחלוש יסומינל
.דועו הזל הז החפשמה ינב לש תסמונמ
אשונ :םייזכרמ םיאשונ השולשל ללכ ךרדב תסחייתמ ברעה תחוראב החישה
תא יל ריבעהל לכות םאה" :המצע החוראל תילנויצקנופ תוסחייתה ,דחא
אל הדיטשפה" ,"!ןייוצמ הז" ,"םיידיב הסח םילכוא אל ונחנא" ,"?חלמה
-כ םיספותה םיטפשמב ,החוראה לכ ךרואל םייק הז אשונ ."םויה המיעט
דיקפת רשאמ טלוב רתוי םירוהה דיקפת הז אשונב .החוראה ןמזמ %10
יללכ טילשהל םיסנמ םהו םידליה רשאמ םירישי רתוי םירוהה :םידליה
תא "ךכרל" םיסנמ םיילארשיה םירוהה .םהידלי לע הליכא יסומינו הליכא
םא ,ילש קותמ" :ךכורמ ןוט ידי לע וא הביח ייוניכ ידי לע יוויצה יטפשמ
םע אלו םיידיב תלכוא תא עודמ ,שותיגח" וא ,"לודג םוב השעי הז ,הזב עגית
םה ;תרחא ךרדב םיטקונ םייאקירמאה םירוהה תאז תמועל ."?תיפכ
אלו תיפכ םע לוכאל לוכי תייה ילוא" :הפיקע הלאש לש ךרדב םיטקונ
"?וישכע חלמה םע קחשת אלש רשפא ילוא" ,"?םיידיב
םיאשונ ביבס החישה אוה תיתחפשמה ברעה תחורא ןמזב הלועה ינש אשונ
םויה ךשמב םהל הרק המ רפסל םהידלי תא םידדועמ םירוהה :םיישיא
,אמא" ,"?עבט רועשב םויה היה המ" .םילעמ םידליהש םיאשונ לע םיביגמו
הדבועה תטלוב תויאקירמאה תוחפשמב ."םדקומ התיבה ונכלה םויה
הצור ינא ,אמא" :םהל הרק המ רפסל ידכ רוביד תושר םישקבמ םידליהש
רפסל הצור ינא ,ילש רותה הז ,אמא" ,"?בוט ,םויה יתישע המ ךל רפסל
תוחפשמב ,תאז תמועל ."?רדסב ,עבט רועשב םויה הרק המ וישכע
רבשנ םויה אמא" :השקב אלל רובידה ןמז "תחיקל" רתוי טלוב תוילארשיה
תוחפשמב ןה ."תיב ירועש ללכב ונלביק אל םויה" ,"התכב ילש אסכה
תא םילאוש םניא םידליה םעפ ףא תוילארשיה תוחפשמב ןהו תויאקירמאה
"דמעמ" ןיב לדבהה ןאכ טלוב וז הניחבמ .םויה םהילע רבע ךיא םירוהה
.תויוברתה יתשב ,םידליה "דמעמ"ל םירוהה
םירושק םניאש םיאשונב ןויד איה תיתחפשמב ברעה תחורא לש ישילש אשונ
,תמייוסמ היזיוולט תינכתב םינד :תיבה ינב לש "וישכעו ןאכ"ל אלו החפשמל
וזיא םג הלוע םימעפל ,ארק דליהש רופיסב ,ןנכתמ החפשמה יבאש לויטב
החפשמב :תיתחפשמה החוראה לש יתוברתה דיקפתה טלוב ןאכ .החידב
(13 ןב) ןומייסו ,גרבדלוג יפוו העיפוה הב היזיוולט תינכתב ונד תיאקירמאה
תינקחשהמ גייתסהש באה תמועל ,תינכתב גרבדלוג יפוו לש רומוההמ בהלתה
דליה הכלהמב יכ ,הבושח התיה החישה .ותעד יפל ,הל םיאתה אל דיקפתה יכ
שי תיתחפשמה החוראה לש הז קלחב .תינקחש וא ןקחש םיכירעמ דציכ דמל
הצר באה םא םג .םישנל םירבג ןיבו םירגובמל םידלי ןיב ןויווש יסחי רתוי
םע םיכסה החישה ףוסב קרו ,םיכסה אל ,חכוותה דליה ,ותדמע תא ריבסהל
תוחפשמה ןיב םילדבה םינמתסמ אלו טעמכ הז אשונב .הבר הדימב ויבא
ברעה תחוראב החישה לש הז קלח :תוילארשיה תוחפשמל תויאקירמאה
.םייטרפה םירקמה ךותמ םילועה םייללכ םיאשונ ןבלל תיבה ינב תא איבמ
.םירוהה לע עיפשהל םיסנמ םידליהו םידליה לע עיפשהל םיסנמ םירוהה
ןיב לדבהה טלוב ןאכ - תיתחפשמה ברעה תחורא ןמזב השאה דיקפתל רשאב
תוילארשיה תוחפשמב :תוילארשיה תוחפשמל תויאקירמאה תוחפשמה
רתוי תומרותו םירבגה רשאמ רתוי תיתחפשמה החישב תוטלוש םישנה
תאז תמועל .םירחאה תיבה ינבל היינפבו ןמצע לע רוביד ידי לע החישל
םימזוי ,"ישארה דיקפתה" תא םיקחשמ םירבגה תויאקירמאה תוחפשמב
.החישל רתוי םימרותו החיש יאשונ רתוי

םידליה דיקפת
םידליה .םירגובמהמ תוחפ לבא ,ברעה תחורא תוחישב םיפתתשמ םידליה
תוכזה תא םמצעל םירמוש םירוהה ךא ,החישב ףתתשהל םינמזומ םנמא
םילדבהב ןיחבהל ןתינ ןאכ .תופתתשהה ןפוא תא טופשלו תוחישה תא לעתל
,ףתתשהל םידליה תא םידדועמ םירוהה תויאקירמאה תוחפשמב :םייתוברת
."םיקוחרה" םיאשונה לע רבדל םתוא םידדועמ םניאו ,םהישעמ לע רפסל
והשמ לע ,היזיולט תינכת לע םירפסמ םה :םידליה דצמ תורישי האב המזויה
םירוהה תוילארשיה תוחפשמב תאז תמועל .המודכו לארשי יבגל ועמשש
תורישי תולאש םהילא םינפמו םידליה לש תופתתשהה תא רתוי םידדועמ
.םתעד ווחיש ידכ
תוידוהי תוחפשמב ברע תודועס דציכ תוארהל יתחלצהש הווקמ ינא ,םוכיסל
עוריא םינייפאמה רובידה יאשונ םיפקתשמ םהב ,םיידוחיי החיש יעוריא םה
תוחפשמה ברקב ןה ,םינושה החפשמה ינב ןיב "תודמעמה" ילדבה ןכו הז
.לארשיב תוידוהיה תוחפשמה ברקב ןהו ב"הראב תוידוהיה


Untitled