יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תומילא אלל רפס תיב

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
1999 רבמטפס 61 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

?"תומילא אלל רפס תיב" לש םולחה תא םישגהל לכונ דציכ
תומילאה תייעב םע תודדומתהל תונוש םיכרד םילעמה םיטסקט ינש ךינפל
.רפסה-יתבב
ךות ,רפסה-יתבב תומילאה תויעב םע תודדומתהל םיכרד גיצת וב רוביח בותכ
.ךרד ךכ לש תונורסחבו םיישקב וא/ו תונורתיב ןויד
.ךלשמ םיפסונ תונורתפ עצה ףאו םינותנה םיטסקטה לע ססבתה

.םיקרפה ישאר לש יללכ ןוגראל העצה
.רובחה ןוגראל תטרופמ העצה

תומילא אלל רפס תיב - 'א טסקט
רעונה ינבו םידימלת ברקב תומילא ישעמ רפסמ ועריא הנורחאה הנשב
םישעמל תוכימסב ועריא הלא םישעמ .תילארשיה הרבחה תא ודירחהש
לשו םירומלש הדרחה תא וריבגהו תורחא תונידמבו ב"הראב ושענש םימוד
הרבחה לש םויה רדס שארב המ ןמז הז תדמוע תומילאה תייעב .םירוה
אשונל תסחייתמ איהש רמאי תילארשיה הרבחה לש התוכזל .תילארשיה
דרשמ .םיריעצה ברקב תומילאל תואיבמה תויעבל הנעמ תשפחמו הבר הגאדב
בחרה רוביצהו םירוהה ,אשונב לופיטל םיכרענ הלוכ ךוניחה תכרעמו ךוניחה
רדסמ אשונה תא ריסהל תרשפאמ הניא תרושקתה ,הבר תוברועמ םילגמ
תוצעומו םידימלתה םגו אשונהמ םיפרמ םניא תסנכה ירבח ,ירוביצה םויה
.אשונב לופיטל ונגראתה םידימלתה
ברקב המילא תוגהנתהל םימרוגה לע רישי ןפואב עיבצהל השק םירבדה עבטמ
שי ,תרושקתה תא םימישאמה שי ,רפסה תיב תא םימישאמה שי .םידימלת
שיו הלש תונריתמה תאו הרבחה תא םימישאמה שי .םירוהה תא םימישאמה
.ילארשיה בוחרב תומילאה תריוואבו יללכ םיכרע רבשמב תאז םיצרתמה
תורבגתהל םקלח תא םימרות םה ףא ךוניחה ימרוגו הרטשמה לש דיה תלזא
עדנ רשא דעו ,המילא תוגהנתהל םימרוגה תא ררבל דאמ בושח .העפותה
עבטמ .תומילאה םוצמצל תידיימ היישעב ךרוצ שי ,םהב לפטלו םתוא רתאל
לע העפשה ול שיש ימ לכ םע תושעהל הכירצ תידיימה הלועפה םירבדה
שארב ךא ,הרבחב םינוש םימרוגו םירוהה ללוכ ,םידימלת התוגהנתה
םידליה ןגמ לחה ,םיריעצו םידימלת ברקב תושעהל הכירצ הלועפה הנושארבו
ףוגה .ההובג הלכשהל תודסומבו אבצב ,ןכמ רחאלש םינשב םגו ב"י התיכ דעו
,ךנחמ דסומ אוהש ללגב ןה ,רפסה תיב אוה תומילא םוצמצל הלועפב יזכרמה
.רפסה תיבב םייוצמ םיריעצה לכש ינפמ ןהו ,וידיקפתמ דחא הזו
םצעב בתכנ ןקלחש ,תומילאב המחלמל רפסה יתב לש תוינכתב ןויע ךותמ
לש השקה םשורה תחת םייח רפסה יתבש תוארל ןתינ ,הלאה םימיה
תוינכתהמ רכינ קלח .חצרב המייתסהש םידימלת לש המילא תוגהנתה
תומילאל סחייתהל שיש קפס ןיא .השק תומילאל סחייתמ תומילא תעינמל
הייטנ תמייק השק תומילאל ונתוסחייתהב ךא .רתויב ץרמנ ןפואב השקה
םהש םישעמב יוטיב ידיל האב תאז תומילא ."הלקה, תומילאה תא חוכשל
.תומילא ישעמ םה םיעגפנה םידימלתל ךא ,תומילא קפס סדנוק ישעמ קפס
הלבח ,םידימלת יפלכ יאנג יוניכב שומיש הלא םישעמ םיללוכ ראשה ןיב
ץרא לש סיסב לעו יתדע סיסב לע געל ,םיישיא םיצפח תבינג ,םיישיא םיצפחב
דומילה תועוצקמב עדיה תמר יפלכ ,םיגהנמ יפלכ ,םירוהה יפלכ געל ,אצומ
.דועו
ןונקתה חתפב העיפומ ,תומילא תעינמל םינונקת וחסונ םהב םיבר רפס יתבב
האבה המילא תוגהנתה תללוכ הרדגהה .רפסה תיבב תומילא חנומה תרדגה
תחא ףא .תוטיעבבו םינבא תלכשהב ,תוכמב ,תיזיפ תומילאב יוטיב ידיל
יתב .תורדגהב הלולכ הניא ,ליעל ונייוצש הלק תומילא לש תויוגהנתההמ
קבאמל םיכרענה רפסה יתב ךא ,השקה תומילאל רקיעב םיסחייתמ רפסה
םג הרדגהה תא וביחרי אל םא םתדובעב חילצהל ולכוי אל ,תומילאב ללוכ
.הלק תומילאלו תילולימ תומילאל

ףיקת לופיט קר :'ב טסקט
םליג :םיגיאדמ םידמימ הנורחאל תלבקמ םיריעצ ברקב תומילא לש העפותה
ףאו םירבוג תומילאה ישעמו דרויו ךלוה תומילאב םיטקונה םיריעצה לש
-תיב רצחב השק תיסיפ תוללעתה ,תונטחס ,םימויא :רתוי םיירזכא םישענ
.תותכה ךותב ףאו רפסה
םיעיגמ םיללעתמה :"רורט" לש יפוא הנורחאל םיאשונ תומילאה ישעמ
םירוה .םירלואו םיניכס ומכ ,םינוש קשנ ילכב םידייוצמ םהשכ רפסה-תיבל
-תיבל םיכלוה םיבר םידלי .הגאד ךותמ רפסה-תיבל םהידלי תא םיחלוש
הנגהל רק קשנב םידייטצמ ףא ,הגאד ךותמ ,םהמ םידחאו) הגאד ךותמ רפסה
רשק" רוציל ידכ םירומו םירוה ,םידלי לע םימייאמ םימילאה (תימצע
.םהישעמ ביבס "הקיתשלש
לש םרוג לכ דגנ המחלמ זירכהל רפסה-תיב הייח וז תנכוסמ העפות חכונל
שמתשהל םיבייח רפסה-יתב .וידימלת לעו ומצע לע ןנוגל תנמ לע ,ןוכיס
,ןייטשניבור ןונמא ,ךוניחה רש ידי לע רבעב ,התכב םהל הנתינש תוכמסב
ןקורל דימלת לכל תורוהלו םידימלת יקיתב שפחל םהל תרשפאמה תוכמס
םימילא םידימלת תועשהל תרשפאמ תרחא הנקת .רפסה-תיבב ויסיכ תא
להנמ לש ותוכז תא לטבל ילבמ תאזו יטפשמ ךילה אלל םייעובש לש הפוקתל
תעשב וספתנש םימילא םידימלת דגנכ הרטשמב קית חותפל רפסה-תיב
.תומילא ישעמ עוציבב םידושח דגנכ וא/ו השעמ
םירומהו ןכתיי .תומשוימ ןניא הלא תונקת רפסה-יתב תיברמב לבא
ףיקת לופט יכ םיששוח םהו ןכתיי ,םייד םיחוטב םישיגרמ םניא םילהנמהו
םה .וידימלתל קינעהל שקבמ רפסה-תיבש תכמותהו הבוטה הריוואב עגפי
-תיב הנמאו רפסה-תיבב םייסיפה םיאנתה רופיש ומכ יבויח לופט יכ םירובס
.תומילא ישעמ ענמי םידימלתה לש חתמה תמר תא דירותש תירפס
שארו ךוניחה רש ןכ לע רתי ,ץרחנהו ףיקתה לופיטה לע רתוול ןיא ,םלוא
תימואל המישמכ רפסה-יתבב תומילאב קבאמה לע זירכהל םיכירצ הלשממה
תדרוהל יוכיסהו ןוחטבה תא ךוניחה ישנאל קינעהל ידכ ההובג תופידעב
.דבלב תילוש העפות לש םידמימל וז העפות
Untitled