יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
"חותפ וק"

,הילאוטקא יניינעב ןוחרי וד - ןאכלו ןאכל םינפ :ךותמ
1999 רבמטפס 61 'סמ ןוילג ,היטרקומדל ךוניחל יצראה ןוכמה ,יקסניול תללכמו ךוניחה דרשמ 'צוה
והיקדצ המלש ר"ד :ךרוע

."חותפה וק"ל הנפמ תייהש (דימלתה תויוכזל רושקה) אשונ וא היעב ראת
לופיטה ךרד תא גיצמה טסקטל םג סחייתה) היינפל םיקומינה תא רבסה
רתוי גיצהל לכות) ךתיינפב לופטה יבגל ותייפיצ תא ראתל הסנו (היינפב
.(דחא עוראמ


ךוניחה דרשמ לש "חותפה וק"ב םידימלת תויוכז
,םידימלת ןוילימ ינשל בורק םידבועו םידמול לארשיב ךוניחה תכרעמב
םירוהה םע דחי .םיפסונ םידיקפת ילעבו םיחקפמ ,םיילהנמ םידבוע ,םירומ
.ךוניחה תכרעמל םירושק הנידמה יחרזא בור יכ רמול ןתינ
,םיידומיל ,םייכוניח םימוחתב םידימלתה תא םדקל הדעונ ךוניחה תכרעמ
םירומה ןיב תיבויח תרושקת ךותו םיענ םילקא ,דועו םייתוברת ,םייתרבח
דחאב ךוסכס חתפתהל לולע העש לכבו םוי לכב םלוא .םידימלתה ןיבל
לכב .תותיכה יפלא תורשעמ תחאב וא הנידמב םילעופה רפסה יתב יפלאמ
בושחל לולע דימלתש וא דימלתל תוניגה רסוחב סחייתהל הרומ לולע העש
לש םתניחבמ הנשמ הז ןיא ,השעמל .תוניגה רסוחב וילא םיסחייתמש
.םהב ועגפש םהל המדנ קרש וא תישממ איה םהב העיגפה םא םידימלתה
.םהב עגפ םירומה דחאש וא רפסה תיבש איה םהלש אצומה תדוקנ
רשפאל ךרוצב םג ריכמו תאז תואיצמב ריכמ תוברתהו ךוניחה דרשמ
יפלכ םהלש תונעטה תא ררבל ולכוי םהב ,םינוש םיצורעל השיג םידימלתל
.רפסה תיב
וא םיכנחמל תונפל םילוכי םידימלתהש קיפסמ הז ןיאש ךכל עדומ דרשמה
תיב י"ע רתויב קומע ןפואב םיעגפנ שיגרהל םילולעה םידימלת שי .םילהנמל
םזי ךוניחה דרשמ .םירומהו םילהנמה לא תונפל וצרי אל םהש ךכ רפסה
םילוכי םה ותועצמאב ,םירוהו םידימלת תוינפל "חותפ וק" לש ותמקה
םייק ליבקמ ףוג .םהיתונעט תא חוטשלו םהיתויוכז לע ןגהל שקבלו תונפל
תובשחתה ךות ליעי תורש רוביצל קינעהל הנווכ ךותמ םיפסונ תודסומב
.םינכרצב


םידימלת תוינפל חותפ וק
חותפה וקה תורטמ .1

םידימלתה תויוכז אשונ לש ומדיק לעו וחותיפ לע דקפומ "חותפה וק"ה
תכרעמ יפלכ םידימלתה תא גציימ "חותפה וק"ה .ךוניחה תכרעמב
תויתרבח תוקוצמבו םהיתויוכז לע הרימשב םהל עייסמו ךוניחה
התיב להנמ) םיימוקמה םימרוגה ידי לע ןנורתפ לע ואב אלש תוישיאו
חוקיפה ,רפסה יתב לע חוקיפה ,(םידליה ןג תלהנמ ,תננגה ,ותווצו רפס
םירקמב עייסמ "וקה" ןכ ומכ .דרשמה תוזוחמ תלהנהו םידליה ינג לע
וייח תביבסל ךייש וניאש ,יעוצקמ םרוגל תונפל ףידעמ דימלתה םהבש
השענ דימלתל ןתינה עויסה .ישיא רשקב וילא רושק וניאשו תידיימה
.ךוניחה תכרעמב םימרוגה לכ ףותיש ךות
ינגב :הלוכ ךוניחה תכרעמב םידימלתל דעוימ ןתונ "וק"הש תורישה
.תוללכמבו םיידוסי לעה רפסה יתבב ,םיידוסיה רפסה יתבב ,םידליה
וילא היינפהו ,ץראב הייסולכואה ירזגמ לכמ תוינפ לבקמ "חותפה וק"ה
גציימה רחא םדא לכ ידי לע וא דימלתה ידי לע תורישי תושעיהל הלוכי
.דימלתה תא
,םירומל ,םילהנמל - ךוניח ישנאל ץועייו עדימ קפסמ "חותפה וקה"
תויוכזב םירושקה םיאשונב - ךוניח תוקלחמ ילהנמלו םיחקפמל ,תוננגל
.םהיתוקוצמבו םידימלת
םיצעויל ,םילהנמל ,םיחקפמל תואנדסו תואצרה םייקמ "חותפה וקה"
םייזכרמ םירוה ידעוולו םידימלת תוצעומל ,תוננגל ,םירומל ,םייכוניח
םינותנב שומיש ךות ,דליה תויוכזב םירושקה םיאשנב םיאשונב
.ולופיטל ועיגהש םיעוריאבו
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תלהנה םע םואיתב לעופ "חותפה וקה"
.תשדוחמ תוסחייתה תושרודה הדשב תועפות לע התוא עדיימו

"וקה" לש תויוכמסהו הלועפה יכרד .2

יללכ 2.1
ומצע תא האורה ,דרשמה תוינידממ תרזגנ "חותפה וקה" תוכמס
אוהש םידימלתה יפלכ תכרעמה לש תנגוה תוגהנתהל יארחא
.םלופיט לע דקפומ

היינפה תלבק 2.2
לש הנולתל וא הקוצמל תעגונה היינפ לכ לבקל "וק"ה לש ותוכמסב
השגוה איה ותעדל םא ,הינפב לפטל ברסל לוכי םג "וקה" .דימלת
.בל םותב אלש

היינפה תקידב 2.3
תכרעמב םדא לכל תורישי תונפל "חותפה וק"ה לש ותוכמסב
ילעב ,תוזוחמ ילהנמ ,םיחקפמ ,תוננג ,םילהנמ ,םירומ) ךוניחה
תלבק םשל (הטמב םידיקפת ילעבו תוימוקמה תויושרב םידיקפת
לוקיש לש הרהבה םשל וא (םיכמסמ ללוכ) בתכבו הפ לעב עדימ
.וטקננש תולועפב תעד
הניאו ,יעוצקמ תעד לוקיש ידי לע החנות היינפה ךרד לע הטלחהה
"וקה" ישנאל עייסל ליעל ונמנש םיגרדה לכ .תיכרריה תויהל תבייח
תנזואמו הפיקמ ,הקימעמ הקידב חיטבהל ידכ שרדיתש הרוצ לכב
.הנולתה לש

היינפב לופיטה 2.4
העיגפ וא לווע ןוקיתל םורגל ידכ ןתינה לכ תא השעי "חותפה וקה"
תכרעמה ,רפס התיב להנמ ףותישב השעיי לופיטה .םידימלת תויוכז
לופיטה תוליעיל עייסל לוכיה תכרעמב רחא םרוג לכ וא תיחוקיפה
.ןתינ אוה הבש תוריהמלו
יכרד ןכו ,הבוגתו לופיט יכרד לוטיב וא יוניש עיצהל יאשר "וקה"
תועגופ תומייקה תובוגתה םא ,םידימלת יפלכ תויפולח הבוגת
.םמולשב וא םהיתויוכזב
,םידלי ינג ,רפס יתב) ךוניחה תכרעמב םינוש םימרוגל ץעיי "וקה"
ןכו ,םינוש םייתכרעמ םיאשונב (תוימוקמה תויושרה ,דרשמה הטמ
.תויפיצפס תונולתמ םירזגנה ןוגראבו תוינידמב ,םילהנב

יתכרעמה טביהה 2.5
תא דרשמב םינושה םידיקפתה ילעבל הנפי "חותפה וקה"
םיאשונל תורושקהו ותדובע ךלהמב תולועה תויתכרעמה תונקסמה
יונישל םיכרד תוינידמה יעבוקל עיצי "וקה" .םהילע םיחקפמ םהש
תויוכזל םירושקה הרקבו הפיכא יכרדו םילהנ ןכו ,תוינידמ
.ךוניחה תכרעמ לש הדוקפת רופישלו םידימלתה

תורישה ינתונ תווצ 2.6
ילעב ,םינוש םימוחתב ךוניח ישנאמ בכרומ "חותפה וקה" תווצ
,הארוה ,היגולוכיספ ,ץועיי) ךוניחה תכרעמב םינווגמ ןויסינו הרשכה
ידכ תאזו ,םירגובל דע ךרה ליגהמ ,ליגה תובכש לכב (חוקיפו לוהינ
ןהו םינופה לש םינווגמה םיכרצל ןה םיאתמה תוריש חיטבהל
.ךוניחה תכרעמ לש םיכרצל

תווצה לש תיעוצקמה הקיתאה יללכ 2.7
ךכל יא .שיגרו יטרקסיד רשק הנופה םע רשקב האור "חותפה וקה"
:םיבייחתמ וישנא
ם"ואה תנמא יפ לע ,הנידמה יקוח יפ לע לועפל
;דרשמה תוינידמ יפ לעו (1991) דליה תויוכזל
אלל ,הייסולכואה ירזגמ לכמ ,היינפ לכל תונעיהל
;םינפ אושמ
איהש םירובס תווצה ישנא םא היינפב לפטל ברסל
;בל םותב אלש השגוה
;טרפה תענצ לעו תוידוס לע רומשל
קר ותיינפ אשונבו הנופב רושקה עדימ ריבעהל
.ותמכסהב
Untitled