יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

המדור: חיבורי תלמידים

חיבורי תלמידים

במדור זה מוצגים חיבורים שנכתבו על ידי תלמידים.

 

הנכם נדרשים להעריך את החיבור מבחינת:

1.       ההתייחסות לטקסט המקור (%51)

הסתמכות תוכן <--> האם השתמש הכותב בטקסט המקור להסתמכות רעיונית מבחינת התוכן?

הסתמכות עמדה <--> האם הביע הכותב דעתו (המנומקת בהשוואה לדעה שמוצגת בטקסט המקור.

הסתמכות פורמט <--> האם הציג הכותב כהלכה את דברי המקור מבחינת דרך האיזכור המקובלת (מרכאות, סוגריים וכדומה).

 

2.       מבנה החיבור (%03)

·         האם מסתמן מבנה ברור מבחינת שימוש ברצף ריטורי (כגון: עימות, סיבות ותוצאות ,תופעה - נימוקים - הצעות וכד').

·         האם המבנה מיוצג כהלכה: בחלוקה לפסקות, במילות קישור של הרצף.

·         האם המבנה מותאם לדרישות הנושא.

·         האם יש פתיחה וסיום? האם הם תקינים?

 

3.       תוכן החיבור (%04)

·         האם החיבור מציג רעיונות במידה מספקת?

·         האם הרעיונות טובים/מעניינים?

·         האם לכל רעיון יש הסבר ו/או דוגמה?

 

4.       לשון ושפה (%51)

·         האם הלשון והשפה בחיבור הם תקינים?

·         האם הלשון והשפה מותאמים לנושא?

·         האם הלשון והשפה עשירים/מגוונים?

·         האם אין שגיאות כתיב? שיבושי לשון?

 

 

 

 

 

מפתח הערכה לחיבור בזיקה לטקסט

(%51) לשון ושפה

(%04) תוכן החיבור

(%03) מבנה החיבור

(%51) התייחסות לטקסט המקור

%5 - ללא שגיאות כתיב

%02 - רעיונות רבים וטובים המייצגים כהלכה את הנושא הנדרש

%5 - פתיחה טובה

%5 - איזכור תקין (מבחינת הפורמט)

%5 - ללא שיבושי לשון

%02 - פיתוח כל רעיון על ידי הסבר + דוגמה

%5 - סיום הולם

%5 - הסתמכות מבחינת התוכן

%5 - ביטויים עשירים ומגוונים

 

%02 - רצף ריטורי תקין + מילות קישור להבהרת הרצף + חלוקה ברורה לפסקות/ליחידות על פי הרצף

%5 - הצגה מפורשת של עמדת התלמיד בהשוואה לעמדת הטקסט

 

 

מה נדרשים לעשות במדור זה?

א.       עליכם לקרוא בעיון:

1.        את טקסט המקור.

2.        את הדרישה/המטלה.

3.        את החיבור שכתב התלמיד (החיבור מופיע בשם בדוי)

ב.       עליכם להעריך את החיבור לפי הטבלאות של מפתח ההערכה.

1.        קראו את החיבור שכתבו התלמיד/ה  4 פעמים ובכל פעם תנו הערכה לנושא אחד:

א.       תוכן

ב.        מבנה

ג.         ההתייחסות לטקסט המקור

ד.        לשון ושפה

                    ( תוכלו גם לבחור בסדר אחר)

 

2. חשבו גם "בגדול" :  האם זהו חיבור    טוב?        בינוני?     חלש?

2.        הכינו לעצמכם "דף משוב" אותו הייתם שולחים לתלמיד אשר כתב את החיבור, על מנת שיוכל לשפר/לתקן.

 

·         הקפידו לרשום את ההנחיות על פי הסעיפים של מפתח ההערכה:

             תוכן, מבנה, התייחסות לטקסט המקור לשון ושפה.

 

Untitled