יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled

התיבשה תוכז

.םיילילש םקלחו םייבויח םקלח ,םינוש םיטביה התיבשל .תיטרקומד הרבח לכב דוסיה תויוכזמ תחא איה התיבשה תוכז
ןותנה טסקטל סחייתה .התיבשה תוכז לש םינוש םיטביהב ןודת וב רמאמ בותכ
.ךירבד סוסיבל תואמגוד בלש .ךרמאמב וגצויש םיטביההמ דחאכ "היתואצותו התיבשה"


היתואצותו התיבשה
(20.4.98 ימוי ןותיע ךותמ )

ףוגה תניחבמ ןה ,תואצותל סחייתהל שי ,היטרקומדה לש הינייפאמ םהש ,התיבשה תוכזבו התיבשב םינד רשאכ
.בחרה רוביצה תניחבמ ןהו תבושה
רופיש ,םירקמה בורב ,םיתבושה םיגישמ תילכלכ הניחבמ :תויבויח ללכ ךרדב ןה ,תבושה ףוגל סחיב ,תואצותה
דע ,ותתיבש תא םייסמ תבושה ףוגה ןיא ,םירבדה עבטמ תרוכשמה תאלעהב םג אטבתמה ,םתדובע יאנתב
האצות םג תמייק ,תילכלכה האצותל ףסונב .ךרדה תישארב ומצעל גיצהש ,םיילכלכה םידעיה לכ וגשוהש
םתוואג קוזיחל ,םתשגרה רופישל םג םיכוז ,םתרוכשמו םתדובע יאנת רופישל םיכוזה ,םיתבושה :תילארומ
.םקבאמב תירוביצ הרכהל וכזש הדבועה לשב ,קופיס תשוחתלו תיעוצקמה
תתיבש .הכלהמבו התיבשה לשב םימרגנה קזנהו לבסה איה ,הנממ םלעתהל ןיאש ,בחרה רוביצל האצותה ךא
תשבשמ התיבשה .תואירב יתורישלו ךוניח יתורישל קקזנה ,רוביצל בר לבס תומרוג ,םיאפור תתיבש וא ,םירומ
ילכלכ קזנ תומרוג רשא ,הילגנאב "תובכרה תתיבש" ומכ ,תותיבש שי .תבאוכו הרומח הרוצב םייחה ךלהמ תא
קזנהו לבסה ,םהידעיו םתרטמ תא םיתבושה וגישה םא םג ךא ,היפואו התיבש הלש הכרד יהוז םנמוא .הנידמל
.הנקת אלל םה רוביצל ומרגנשןליא לש רוביחה
,םיכנה תתיבש לע תרושקתה יעצמאב ונעמש הנורחאל .םלועבו ץראב םידבועה רוביצ ברקב החיכש הלועפ איה התיבשה
םימיכסמ םקלחו הל םידגנתמ םקלח ,רוביצב םינויד תררועמ התיבש לכ ."ריגב" ידבוע לש םתתיבשו םיטנדוטסה תתיבש
.הל
?התיבשל םימיכסמ עודמ
.תובר תולעמ שי התיבשל
,ידמ ךומנ רכש :לשמל םייוקל םירבד לע יהשלכ המכסה יא וא האחמ עיבהל תלוכיה איה התיבשה לש הנושארה התלעמ
.םיטנדוטסה לש התיבשה ומכו םיכנה ומכ והשלכ ףוג לש הקוצמ ,םידבועה תא רטפלו לעפמ רוגסל הנווכ
ךכו רוביצה לש הכימתל םיכוז םה םהלש ךומנה רכשה תא וא םהלש הקוצמה תא רוביצב םימסרפמ םיתבושה רשאכ
.עיפשמ םיליעפמ םהש ץחלה
אלו םימי עובשכ תובשל וצלאנ וללה םידבועה ."ריגב" ידבוע לש היצאוטיסה תא איבהל ןתינ רמאנה סוסיבל הייארכ
ראשמ רתוי הליעי הארנכ התיה וזה התיבשה .םהלש ךומנה רכשה לע עירתהל ידכ בער תתיבש אלא הליגר התיבש
.ללכב םינענ ויה םא קפס ףאו בויחב םינענ ויה םא קפס ,םהיקיסעמל םינופ ויה םיתבושה םא ןכש תוטישה
תא ררועל וננוצרב רשאכ .התיבשה תרטמל תומיאתמה תויושרה/םימרוגה לש תוסחייתהה איה התיבשה לש תפסונ הלעמ
לעפמ ידבוע לש םתתיבש תא איבהל ןתינ ךכל הקצומ אמגודכ .רתויב הליעי ךרד איה התיבשה - תויושרה/םימרוגה
לכ ףא לע ךא ,לעפמל בוריקב תמקוממה תלוספה לע הננער תייריעל םינש הזמ וננולתה םידבועה :הננערב "הדלפ"
אל" ילגד תפנה תללוכה הייריעה ןיינבל תחתמ התיבש םייקל וטילחה םידבועה .הייריעה דצמ המואמ השענ אל םהיתוינפ
...דועו ןשע ינומיר תקירז ,םיגימצ תפירש ,"הפשאל
לש םתקעומ תא ףוס ףוס הניבה היריעהש םינעוטה שי .תלוספה יוניפל דימ הלעפ איהו התיבשה חכונל המהדנ היריעה
םצעמ הייריעה לש התמהדת חכונלש םיסרוגה שי תאז תמועל .תידיימ לועפל הרהימ איה ןכל "הדלפה" לעפמ ידבוע
.םידבועהמ "רטפיהל" ידכ תידיימ לועפל הטילחה היריעה ,היריעה ןינב תחת הבר המוהמל המרג רשא ,המצע התיבשה
...החותפ ראשית הארנכ תמאה
.("היתואצותו התיבשה" עטקה יפל) תילארומה האצותה איה התיבשה לש הנורחא הלעמ
תכשמנו תכשמנ התיבשה .םיתבושה לש תושירדה תא םימייקמ אלו תוישממ תואצותל האיבמ הניא התיבשה םימעפל
וא המכסה וגישהש ילב התיבשה תא םיקיספמ םיתבושה .םיתבושה לש בצמה תא םירפשמ אל תויושרה/םימרוגה ךא
הזו םבצמ םע רוביצה לש תוהדזה ורצי םהש ךכב םיקפתסמ םיתבושה ולא םירקמב .םהלש תושירדה יבגל תומדקתה
.תילארומ האצות םהל ןתונ
לש םירוקיסבו תורתוכב ויה םה םוי ידימו תסנכה לומ בר ןמז ותבש םיכנה .םיכנה תתיבש איה הז בצמל אמגוד
תוילוש תופסותב קר אלא ושקיבש תובטהב וכז אל םה ,תכשוממ התיבש ירחא ,רבד לש ופוסב .תונותיעהו היזיוולטה
האצותה יהוז .םיכנ םישנאל דובכב רתוי סחייתמו םבצמ תא ןיבה רוביצה לכש ךכמ דודיע ולבק םה ךא .םהלש הבצקהל
.וצרש המ תא ולבק אל םא םג ,התיבשה ללגב וכז םיכנהש תילרומה

.התיבשה לש םיילילשה םידדצל סחייתהל אלש רשפא יא ,יתרמאש המ לכ תורמל

התיבשה" עטקב בותכש ומכ "הכלהמבו התיבשה לשב בחרה רוביצל םימרגנה קזנו לבס" תמרוג התיבשה ,תישאר
.(20.4.98 ימוי ןותיע ךותמ) "היתואצותו
ידבוע רשאכ ?דציכה .ףיקע ןפואבו רישי ןפואב אטבתמ הזו םידבועה יתורישל קוקזה רוביצב העיגפ תווהל הלוכי התיבשה
רשא הרומ ןיא ןכש רפסה תיבל םהידלי תא חולשל םילוכי אל רשא םירוהב רישי ןפואב םיעגופ םה םיתבוש הארוהה
תיבב םיראשנ םהש וא הדובעל םיכלוה םהש ןמזב םידליה לע חיגשיש והשימ שפחל םיכירצ םירוהה .םידימלתה תא דמלי
רבדהו ודמלש רמוחה תא םיחכוש םגו רמוח םידיספמ םידימלתה יכ ,הפיקע העיגפ םג שי וז התיבשל .תרוכשמ םידיספמו
.דיתעב םהב עגפי
לש דלוקושה יאלמו םימי שדוח ותבש הרבחה ידבוע ."תילע" תרבח ידבוע לש התיבשה איה הרישי העיגפל תפסונ אמגוד
התיבשה .ותבש "םסא" ןוזמה תרבח ידבוע רשאכ התיה הפיקע העיגפ .םישרומה םיקוושמבו םיטקרמרפוסב לזא תילע
קר .ךשוממ ןמזל קיפסמו לודג אוה םיטקרמרפוסבו תויונחב יאלמה יכ ףיקע ןפואב אלא םסא ינכרצב תורישי העגפ אל
.לזאי וא תחפי יאלמה התיבש לש הפוקת ירחא
ססבתהל המ לע םיקיסעמל ןיא ,תבוש םידבועה רוביצ רשאכ .םיקיסעמב תילכלכ העיגפ תווהל הלוכי התיבשה ןכ לע רתי
קיסעמה ןכש ,קיסעמה אוה התיבשהמ ירקיעה דיספמה .םיתבוש הרבח התואב םידבועה תיברמ רשאכ דחוימב תילכלכ
איבהל רשפא ךכל המגוד .התיבשהמ תלעות קיפהלו לעייתהל םיצור רשא םיתבושה תמועל תוסנכהו הדובע חוכ דיספמ
תתיבש לשב תאזו הרבעש הנשב 9% -ב ודרי הרבחה ללכ לשו ולש ויחוור :"תגלופ" ליטסקטה תרבח ל"כנמ לש ובצמ תא
.םידבועה
תויעב לשב םיתבוש םידבועהש הדבועה םצע .הנידמב םילטבומה רועיש תא הלעמו הלטבאל תמרוג התיבשה ךכ לע ףסונב
םיחקול םגו הדובע ימי םידיספמ םצעב םה התיבשב .תוילגרמ לש ןג םהל חיטבת התיבשהש רמוא אל םתדובעב םהשלכ
םיתבוש םהידבועש הדבועה רשא םיקיסעמ שי ןכש ילאוטקא ןכא רבדהו ורטופי םה םיתבוש םהש ךכבש ןוכיסה תא
החוורה דרשמ" לש ח"ודה תא ןייצל יוצר .םתוא םיקיסעמה הלאב הדיגב/הדירמ ןיעמכ םהיניעב רייטצהל הלוכי
םיקסעומ םצעב ויה םילטבומה רועישמ 30% -ש םיארמ םינותנה .דקתשא התיבשה ינותנ לע הנשה םסרופש "הדובעהו
.םילטבומ וכפהנ םתתיבש בקע רשא
ילכ ןכא איה ,םיקיסעמה דצמ רקיעב הדובעב םייוקיל לע האחמל בורל הדעונש התיבשהש איה יתעד ,ןיינע לש ומוכיסל
לולע ינש דצמ ךא .םידבועה לש םיסרטניאה תבוט לע ןעשנש ידוחיי ילכ אוה הזה קשנה ילכ .(רבדבש יבויחה ןיינעב) קשנ
םגתפל תאז לכ סחייל ןתינ .ליעל רכזנה יפ לע ןירוטיפבש ןוכיסה תא םיחקול םה ןכש ,םמצע םידבועב םגו רוביצב עוגפל
.התיבשה םצעב ןוכיס םיחקול ןכא םיתבושה הלא ןכש לכ ,"הווכנ שאב קחשמש ימ" עודיה
:ןליא לש רוביחה לע םכתעד תווח תא ומשר
ןליא לש רוביחל הכרעה
רוביחב םייבויח םירבד

:רוקמה טסקטל תוסחייתהה תניחבמ

:הנבמה תניחבמ

:ןכותה תניחבמ

:הפשהו ןושלה תניחבמןוקית םישרודה םירבד
:רוקמה טסקטל תוסחייתהה תניחבמ


:הנבמה תניחבמ

:ןכותה תניחבמ

:הפשהו ןושלה תניחבמ


ןויצב הכרעה
רוקמה טסקט לע תוכמתסה 15% ךותמ תודוקנ
רוביחה הנבמ 30% ךותמ תודוקנ
רוביחה ןכות 40% ךותמ תודוקנ
הפשהו ןושלה 15% ךותמ תודוקנ
יפוס ןויצ כ"הס


Untitled