יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
:םינוש םירוביח ינש הז אשונל בל ומיש
,יעור לש רוביחה
.ילטנ לש רוביחהו


היזיוולטב תומוסרפ

וב רמאמ בותכ .היזיוולטב תירחסמה תמוסרפה יבגל הדמע גיצמה "תילכלכ הקימנידו תירחסמ תמוסרפ" טסקט ךינפל
תגצומה הדמעל םג סחייתה ךרמאמב .םינוש םיטביהמ היזיוולטב תירחסמה תמוסרפה לש תונורסחו תונורתי גיצת
.וז הדמע יבגל תקמונמה ךתעד תא עבהו ןותנה טסקטב

תילכלכ הקימנידו תירחסמ תמוסרפ
תמוסרפה לש המוצעה התמורתמ ,קדצב אלש ,םימלעתמ ,היזיוולטב תירחסמה תמוסרפל םידגנתמה ולא
ןוצרו תונקל קשח םג אלא ,עדימ קר אל םישנאל תנתונ תירחסמה תמוסרפה .קשמה לש תילכלכה תוימנידל
השירד ,םישדח םילעפמ תחיתפ אוה רבד לש ושוריפו .תיטרפה הכירצה תא תמוסרפה הלידגמ ךכ ידי-לע .גישהל
ופוסב ,תלעופ םירצומה ןיב תישפוחה תורחתה .דויצו תונוכמ תשיכר ןכו ,םילעופלו םינעדמל ,ףסונ םדא-חוכל
.םתרצות תא רפשל וא רגסיהל םיצלאנ ,דורי הביטש ,הרוחס םירציימה םילעפמ :ןכרצה תבוטל ,ךילהתה לש
,ריחמה תניחבמ וא תוכיאה תניחבמ ,ןורתי תויהל בייח היזיוולטה ירדשמב םסרפתמה רצומ לכל ,ךכל ףסונב
הריבגמ תירחסמה תמוסרפה ,רמולכ .וב רוחבל הפוצה תא ענכשל ידכ ,ליבקמב םסרפתמה רחא רצומ ינפ לע
.קשמה לש תילכלכ תוימנידל התמורת ךכבו תישפוחה תורחתה תאו תיטרפה הכירצה תא

.(דלאס הטיירנה ןוכמ תאצוה ,68 תרבוח ,1982 ,דגנו דעב" ךותמ ,ןדעה-ןג םולח" יפ לע ,תידיע לטרז)


יעור לש רוביחה
לכל הקד דע תוינש תורשע תכרוא תמוסרפה .והשלכ רצומ ללכ ךרדב קוושל/םדקל/םסרפל אבה רצק רידשת איה תמוסרפ
טרסה תא וא תינכתה תא םיקיספמ :טרסה עצמאב וא תוינכתה ךלהמב תועיפומ תומוסרפה םיירחסמה םיצורעב .רתויה
.תומוסרפ םירדשמו
םירחא תמועל התוא םיבייחמו וזכ תמוסרפב םיכמותה שי .תקולחמב יונש ןיינע איה היזיוולטב תירחסמ תמוסרפ
.לכו לכמ התוא םיללושה

:תמוסרפה תונורתי
קושב םיעצומה םירצומל עדומ דימת וניא ןכרצה .ןכרצל ןוכדעו עדימ הנקמ איהש ךכב תיחרכה םיתיעל תמוסרפה
עצומ הזיאו רוחבל יאדכ הזיאב עדוי וניא ךא בלח ינדעמ בבוחה הפוצ איה ךכל אמגוד .ךכב ותוא תנכדעמ תמוסרפהו
בהוא אוה אמגודל ןכש רצומה תא שוכרל התפתי יאדווב אוה ."יקלימ"ל השדחה תמוסרפה תא האור אוהו ,קושב
.ובש דלוקושה םקרמ תא
ירחסמה ץורעב םירודיש תקפהל ףסכה לכ אב ןכיהמ םיאלפתמ ונא םיתיעל .םירדשמו תוינכת תנמממ תמוסרפה
רוקמה םה ירחסמה ץורעב םוי םויב םיאור ונאש תומוסרפה :איה ךכל הבושתה ןכבו .רוקמה תוקפה דוחייבו
.ןומימל
םיעשעתשמ אקווד רשא ,הינוריאה הברמל ,םיפוצ םנשי .רדבמ טקאל בוט יעצמאכ שמשל הלוכי תמוסרפה
םינהנ םניא םהו תומוסרפב םניינע לכ רשא םישנא םנשי ,לשמל .ןמצע תוינכתהמ אקווד אלו תמוסרפהמ םירצבתמו
.תומוסרפהמ קר אלא המצע תינכתהמ
ףסכ םיחיוורמש ,םמצע םימסרפמל םגו םירחוסל ,םיקסעה ילעבל דאמ תרזוע םג היזיוולטב תירחסמה תמוסרפה
(48 תרבוח ,"דגנו דעב" ךותמ) תידיע לטרז לש "תילכלכ הקימנידו תירחסמ תמוסרפ" טסקטב .תמוסרפ לכמ בוט
םישדח םילעפמ תחיתפל תמרוג איה ןכלו ,גישהל ןוצרו תונקל קשח תנתונ תירחסמה תמוסרפהש הריבסמ תבתוכה
תניחבמ בושח טביה והז ."קשמה לש תילכלכה תוימנידל התמורת ךכבו" םילעופלו םינעדמל הקוסעת תנתונו
.תמוסרפה "ירוחאמ"ש םישנאה תניחבמ םג אלא היזיוולטב הפוצש ימל קר אל ,תירחסמה תמוסרפה לש תונורתיה

תונורסח
תולוכי תומוסרפה ירחסמה ץורעב טרס וא תינכות האור הפוצה רשאכ .הפוצה תאנהל עירפהל תולוכי תומוסרפה
תויהל תולוכי תומוסרפה ,ול םיקתורמו חתמ טרסב םיעוקש ונחנא רשאכ ,לשמל .זוכירהמ איצוהל וא עירפהל
.הפוצל דרטמ ףאו הערפה
םג לוכי הז יהשלכ תמוסרפמ םיעפשומ ונא רשאכ .תורתומ ירצומ לש רתי תכירצ ךורצל ונל םורגל תולוכי תומוסרפה
ופמשה יגוס לכ תא הנקנ ונא דחא ופמש תונקל םוקמב ,המגודל .הדימה לע רתי רצומ ותוא תא ךורצל ונל םורגל
.םלוכ תא תוסנל ידכ ,ונל הצילממ תמוסרפהש
תועשב וליפא תונרקומ ןהו םידליל תומלוה אלש תומוסרפ טעמ אל ןנשי .םידלי תומלוה ןניאש תומוסרפ שי םיתיעל
תייצקלוק לש תמוסרפה איה ךכל אמגוד .ריעצה דליה לש ויתושגרב עוגפל לולע רבדה .םידלי תייפצל תויטנוולר
.הימורעמ יצחב רב ידנס תינמגודה העיפומ הבש ורטסק לש ביבאה

תונהיל ונל רתומ .םיילילש םיטביהו םייבויח םיטביה תויהל םילוכי תמוסרפלש רוריבב תוארל רשפא ליעל רמאנה יפ לע
םיקסעה ילעב םנמא .רבדבש תוילילשב תווכיהל םילולע ונא יכ רבדה תא היצרופורפב תחקל ונילע ךא תומוסרפהמ
רתוי וליפאו תונורסח הברה יד שי םיפוצכ ונל ךא ,טסקטב בותכש ומכ ,תמוסרפהמ םיחיוורמ םימסרפמהו םירחוסה
.תונורתי רשאמ תונורסח


Untitled