יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled

ילטנ לש רוביחה

היזיוולטב תומוסרפה

.הקספהבו טרסה ינפל תומוסרפ לש העש עבר שי עונלוקה יתבב םג .תימוימויו החיכש העפות הניה היזיוולטב תמוסרפה
םילעפמ םיחתפנ תומוסרפה ללגב :קשמה לש תילכלכה הקימנידה תניחבמ תובישח שי עונלוקבו היזיוולטב תומוסרפל
תמוסרפ" תידיע לטרז לש רמאמה יפל) םילעופלו םינעדמל הדובע שיו דויצו תונוכמ תשיכר ,םירצומה תא רצייל ידכ םישדח
.("תילכלכ הקימנידו תירחסמ
רשאכ יכ .תיבב םיפוצה תניחבמ היזיוולטב םיירחסמה םיצורעב תמוסרפה לש תונורסחה תאו תונורתיה תא גיצא הז רובחב
ונל הליעומ תמוסרפה דציכ :םיפוצה ונמצע לע אלא קשמה לש תילכלכה הקימנידה לע םיבשוח אל היזיוולטה לומ םיבשוי
.ונל הקיזמ איה דציכו
עטק ספספל ילבמ ויניינעב קוסעל לוכי הפוצה ובש ןמז קספ הפוצל תרשפאמ היזיוולטב תמוסרפהש אוה ןושארה ןורתיה
.לכוא םגו היתש תנכה ,תיבה ינבמ דחא םע החיש ,ןופלטב רוביד אמגודל .יהשלכ תינכותמו טרסהמ םייוסמ
החישל תונעל קוקז היה הפוצהו ,ןמז קספ רשפאמה רבד ,היזיוולטב תומוסרפ ויה אלו טרסב הפוצ היה םדא םא רחא בצמב
וקיספי הז בצמבש םישנא שי .הלילעה לש תויכשמהה תא ןיבמ היה אלו טרסהמ םייוסמ עטק ספספמ היה אוה ,הבושח
.שדח ןוויכל םדקתה םייתניבש טרסה לש רופסל בוש סנכיהל םילוכי אל רבכ םה יכ טרסב תופצל ירמגל
לע בושחל ןמז קספ שי םיפוצל .טרסה ךשמהב הרקי המ םבילב בושחל םילוכי םיפוצה היזיוולטב תומוסרפה לש ףסונ ןורתי
.הזכ בצמב תושעל רשפא המ בושחלו ולש בצמה לעו טרסה לש רוביגה
.2 "ינלטק קשנ" טרסה תא יתרבח םע יתיאר עובש ינפל ,אמגודל
המ דחי בושחל ונלחתה (ירחסמ ץורע אוהש 2 ץורעב ןרקוה טרסה) תומוסרפ ויהש םעפ לכבו חתומו קתרמ דאמ היה טרסה
.ןיינעמ דאמ ונל היהו טרסב ול הרק תמאב המ וניאר ךכ רחא .בצמהמ תאצל ידכ השעי טרסה לש רוביגה
.םהלש עושעשהו רודיבה אוה תומוסרפה לש ישילש ןורתי
קונית ,הנבל הניבגל תמוסרפב תרבדמ הרפ :םיקירט ינימ לכ ידי לע רצומה לא ונתוא םיכשומ םימסרפמה תומוסרפ הברהב
תררחשמ תמוסרפה יניצר טרסב םיפוצ םא .טיירפסל תמוסרפב םיעימשמש קוהיש תולוק םגו יקנ אל ולש לותיחה יכ קעוצ
היזיוולטה ישנאל יפסכ חוור תנתונ היזיוולטב תמוסרפה ןכ לע רתי .הקיחצמו תרדבמ איה יכ טרסה לש הריוואהמ ונתוא
ללגב .טרסה תא ןירקהל תויוכזה תא םישכור רשאכ ףסכ רתוי םילועש ,םיבוטו םישדח רתוי םיטרס ןירקהל םילוכי םה ןכלו
ומכ תופוק ירבוש וליפאו עונלוקב ןמזמ אל ויהש םימסרופמו םישידח םיטרס דימת שי םיירחסמה םיצורעב תומוסרפה
."2 ינלטק קשנ"
םע טרסו יצחו העש ךשמנ ליגר טרס .ןמז זובזב אוה טלובה ןורסחה .םיפוצה תניחבמ תונורסח םג שי היזיוולטב תומוסרפל
.ךשמנו ךשמנ טרסהו תומוסרפ לש תוקד שמח שי העש עבר לכ יכ .יצחו םייתעש םימעפלו םייתעשמ רתוי ךשמנ תומוסרפ
םהו ןמזה זובזב ללגב םיירחסמה םיצורעב םיטרס םיאור אלש םיפוצ שי .תונלבס רסוחל ול םרוגו הפוצה תא ןבצעמ הז רבד
.הרכשהל ףסכ םלשלו ואדיוב טרסה תא תחקל םיפידעמ
ללגב העש עבר לכ עטקנ טרסהו טרסל קתורמ הפוצה רשאכ הפוצה תאנהל תועירפמ תומוסרפהש אוה רחא ןורסח
...שדח ןובסל וא רעישל ופמשל טרסה לש חתמהמ רבוע אוהו טרסב זוכירהמ הפוצה תא תואיצומ תומוסרפה .תומוסרפה
ואדיו יטרס םיפידעמש םיפוצ שי תאזה הביסה ללגב םג .וילא רוזחל השקו טרסב הרק המ םיחכוש תומוסרפה ללגב םימעפל
.טרסהמ םינהנ אל םה תומוסרפה ללגב יכ .ףסכ םלשל שיש וליפא ,הרכשהב DVD וא
וא םימודנוק ומכ תומוסרפ שי םידליל תינכות עצמאב םימעפל .םידליל תומיאתמ ןניאש תומוסרפ אוה ןורחא ןורסח
.םינטק םידליל תומיאתמ אלש תומוסרפ ולא .תולולג
םיאור םהש המ תא םהל ונקיש םירוההמ שקבל םיליחתמו דלוקוש וא הבמב ומכ םיקתממל תומוסרפ םיאור םידלי םימעפל
.תומוסרפה ללגב תיבב ביר ררועתמ ךכו םהל קיזי הזש םיבשוח םה יכ ,םיקתממה תא תונקל םיצור אל םירוהה .תמוסרפב
םידגנתמה לש תוביסהו תונולתה לכל סחייתהל שיו רוביצהו הרבחה לע תולבוקמ דימת אל היזיוולטב תומוסרפה ,םויסל
.הב םיכמותב בשחתהל םגו תומוסרפל
Untitled