יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
לארשיב םירז םידבוע

.1999-1994 םינשב ל"וחמ םירז םידבוע לע (ףרג) עדימ טסקט ךינפל


לארשי תנידמ © הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תובידאב
.הקירפאמו קוחרה חרזמהמ :ל"וחמ םידבועלש ריכש תורשמ ףלא 77 תולולכ (2,274) לארשיב ריכשה תורשמ ךסב 1999 -ב
.(ןונבל םורדו הזע לבח ,ןורמוש ,הדוהימ םירז םידבועל םיסחייתמ םניא םינותנה)

.ןויקנ יתורשבו יוניבב ,תואלקחב םה ולא םידבוע לש ריכשה תורשמ

.ךתעד יפל (תוילילשה/תויבויחה) היתוכלשה תא ןכו וז העפותל תוביסה תא גצה .לארשיב םירז םידבוע אשונה לע רובח בותכ

Untitled