יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תיבה ירועיש

תא גצה ןכו תיבה ירועיש תבוח לש םינוש םיטביה גיצת וב רוביח בותכ .תיבה ירועיש לש הבוחה תמייק תידומיל תרגסמ לכב
.וב תגצומה הדמעה יבגל ךתעד הווחו ךרוביחב ותוא בלש :"םירוענה ליגו תיבה ירועיש" טסקט ךינפל .הז אשונ יבגל ךתדמע

םירוענה ליגו תיבה ירועיש
רגבתמה וז הפוקתב .רגבתמה ייחב ,רתויב הפיה םירמואה שיו ,רתויב הבושחה הפוקתה איה םירוענה ליג תפוקת
הרבחה ייח תא בצעמ ,הבורקה ותביבסמ םימשר טלוק אוה ,תשבגתמ ותוישיאו תחתפתמ ושפנ ,ומצע תא "הלגמ"
ליטהל ןיא ,םירוענה ליג תפוקתב .עבוק םייח ןויסינ לכ ,הבושח איה היווח לכ ,הז ליגב .תלוזה םע וירשק תאו ולש
חותיפל םימרותה םיקוסיעל תונפל רגבתמל רשפאמ וניא םירועישה סמוע .תיב ירועיש לש רתי סמוע םידימלתה לע
תניחבב םניא ולא םיקוסיע .םירבח םע יוליבו םיביבחת ,םילויט ,עונלוק יטרסב הייפצ ,טרופס :ןוגכ ,ותוישיא
םימרותו ולש םייחה ןויסינ תא ךכב םיביחרמ ,םינוש םיגוסמ תויווח רגבתמל םיקפסמ םה ,הברדא ."ןמז זובזב"
.ותוישיא שוביגל

.221 'מע דוסי תאצוה ןמטפואה הרש ר"ד לש "רמאמל רמאממ" :ךותמ


"תיבה ירועיש" אשונב הדעלג לש רוביחה
םישקבמ םירומה רועישה םויסב .םידימלתל םירומ ןיב םיבר םיחוכיו ררועמו רועיש לכ טעמכ הלוע תיבה-ירועיש לש אשונה
יא םאה ?םירועיש שי עודמ :לואשלו רמרמתהל יליחתמ םידימלתה דימו תיב ירועיש םושרלו תורבחמ איצוהל םידימלתהמ
?םירועיש הברה ךכ לכ םינתונ םירומה עודמ ?םירועיש ילב םעפ רשפא
.וז העפותל תואצותהו תוביסה תא םכינפב גיצא הז רוביחב
חילצהל לכוי דימלתה ךכ .דימלתה לש עדיה תא חתפל ידכ איה תיב ירועיש םינתונ םירומהש ךכל הנושארה הביסה ,תישאר
םיצרמו םירוספורפו ןיד יכרוע לשמל ךכ .האלה םדקתהל לכויו ההובג הלכשה תשרודה הדובעל תכלל הצרי םא דיתעב
.םירומהמ עדי הברה ושכר םה ,רפסה תיבב התיה םכרד תישאר .תואטיסרבינואב
חילצי אוה ךכו דמלנה רמוחה תא ןנשמו םירועיש ןיכמו תיבב בשוי אוה .רמוחה לע רזוח דימלתהש איה ךכל הביס דוע
תשגינ ינא ךכ רחא ,תיבה ירועישב ותוא תננשמו רמוחה לע תרזוחו תבשוי ינא ,ינומכ :אמגודל .ולש עדיה תא רישעיו םינחבמב
.בוט ןויצ האיצומו תולקב ותוא השועו ןחבמל
קיפסמ ןיאו דומלל בר רמוח שיש םושמ ,שדח רמוחל רובעלו דמלנש םייוסמ רמוח םייסל הצור הרומהש איה תרחא הביס
הצור איהש םושמ הזו תיב רוביח בותכל ונל תנתונ ךכ רחאו רוביח תוינבת ונתוא תדמלמ רוביחל ילש הרומה ,אמגודל .ןמז
.השדח תינבת לע רמוח דמללו רובעל
אלש םידחפמ ונא םירועיש הברה ונל שישכו לובלבו ץחל ןומהל ונל םימרוג תיבה ירועישש ןה תיבה ירועיש לש תוכלשהה
ונל דירותו סעכת הרומה תיב ירועיש השענ אל םאש םיששוח םג ונא .םינחבמל ןנוכתהל םגו תיבה ירועיש תא ןיכהל םג חילצנ
."םינחבמ חול" לש הפוקתב רקיעב ,םינמזה חול לש ץחלב דומעלו לכה קיפסהל דאמ השק .ןויצ
."םירוענה ליגו תיבה ירועיש" לש טסקטב בותכש ומכ ,תיבה ירועיש ידי לע ונלש יאנפה "ןמז זובזב" איה תיפוסה האצותה
,םירבח םע יוליבו םיביבחת ,םילויט ,עונלוק יטרסב הייפצ ,טרופס :ןוגכ תוישיאה חותיפל םימרותה םיקוסיעל תונפל םוקמב
בותכש המ םע המיכסמ ינא .ףיכ לש רחא והשמ תושעל םוקמב תיב ירועיש תושעל םיצלאנ ונאו תולטבתמ ונלש תוינכותה לכ
לשמל .םירועיש םישועו תיבב םיבשוי ונחנא תויווחמ תונהיל םוקמבו ונליבשב רתויב הפיה הפוקתה יהוז וישכעש טסקטב
.רחמל רוביחב םירועיש השוע ינא הז םוקמב לבא ילש םירבחל תכלל יתננכת ינא םויה
תיבה ירועיש ינש דצמ ךא .דמלנה רמוחה תא םיננשמו עדי םישכור ונחנא ךכ יכ םיבושח םה תיב ירועיש יתעד יפל ,םוכיסל
חול" שישכ תוחפלו םידימלתב רתוי ובשחתי םירומהש העיצמ ינא .ונלש "יונפה ןמזה" תא םיזבזבמו ץחלל ונתוא םיסינכמ
.תיב ירועיש ונתי אלש "םינחבמ

Untitled