יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

תרגיל להשוואת שני חיבורי תלמידים בנושא "פרסומות בטלוויזיה"

תרגיל להשוואת שני חיבורי תלמידים בנושא "פרסומות בטלוויזיה"

 

1.        השוואת הפתיחה:

·         השוו בין הפתיחה של שני החיבורים.

·         איזו פתיחה טובה יותר ומדוע?

·         נמקו דעתכם.

 

2.        ההתייחסות לטקסט המקור

א.       בחיבור של רועי  ההתייחסות לטקסט המקור היא בפיסקה ד' של היתרונות.

·         כיצד משלב רועי את טקסט המקור ביחידה של "היתרונות"? האם זהו שילוב טוב?

·         נמקו דבריכם.

 

ב.        בחיבור של נטלי  ההתייחסות לטקסט המקור היא בפיסקת הפתיחה של החיבור.

·         כיצד משלבת נטלי את טקסט המקור בפתיחה? האם זהו שילוב טוב?

·         נמקו דבריכם.

 

ג.         כיצד הציג כל אחד מהכותבים (רועי ונטלי) את התוכן של טקסט המקור?

·         האם שניהם הבינו את טקסט המקור והציגו אותו כהלכה?

 

ד.        כיצד הציג כל אחד מהכותבים את עמדתו לגבי טקסט המקור?

אתרו את משפטי העמדה בכל חיבור וחוו דעתכם לגבי דרך הצגת העמדה האישית

(של רועי ושל נטלי) המשתקפת בהם. (שימו לב: אל תתייחסו לעמדה עצמה ואל

תתייחסו לשאלה אם אתם מסכימים לעמדה זו או מתנגדים לה,  כל כותב רשאי

 להביע כל עמדה בתנאי שתוצג בצורה ברורה ומנומקת. אנו לא מעריכים את העמדה עצמה,

 אם היא מקובלת עלינו או צודקת לפי דעתינו, אלא אנו מעריכים רק את אופן הצגתה.)

 

ה.       אתרו את דרך השילוב של טקסט המקור מבחינת דרך האיזכור (הפורמט):

      שימוש בסוגריים, שימוש תקין במרכאות וכד'. האם רועי ונטלי שילבו נכון,

      מבחינת הפורמט, את טקסט המקור בטקסט שכתבו?

                  נמקו דבריכם.

 

השוואות

3.       המבנה

א.       מהו המבנה של כל חיבור?

ב.        כיצד משתקף מבנה זה בחלוקה ליחידות, בחלוקה לפסקות ובמילות הקישור?

ג.         באיזה חיבור המבנה טוב יותר? נמקו דעתכם.

 

4.       השוואת התוכן

א.       האם בשני החיבורים יש רעיונות רבים וטובים המייצגים כהלכה את הנושא הנדרש?

ב.        באיזה חיבור משניהם יותר דוגמאות והסברים לפיתוחו של כל רעיון ורעיון?

 

5.       השוואת הלשון והשפה

א.       באיזה חיבור הלשון והשפה תקינים יותר?

ב.        באיזה חיבור הלשון והשפה עשירים יותר?

 

סיכום ההערכה לפי מפתח ההערכה

 

נטלי

רועי

 

 

 

ההסתמכות על

טקסט המקור

מתוך %51

 

 

המבנה

מתוך %03

 

 

התוכן

מתוך %04

 

 

הלשון והשפה

מתוך %51

 

 

סה"כ

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב