יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
לארשיב ךוניח תודסומב םילוע םידימלת


.לארשיב ךוניחה תודסומב םילוע-םידימלת לע (ללמבו ףרגב) עדימ ךינפל

.ירבעה ךוניחב םידימלתה ללכמ 14% -כ םיווהמ םהו ,ךוניחה תכרעמב םילוע 163,480 ודמל ח"נשתב
.(רבעשל תוצעומה תירב) םימעה רבח תונידמ ידילי םה הלא םילועמ 67% -כ
.םילועה םידימלתהמ 10% -כ םיווהמ היפויתא ידילי

.היפויתאמ ולע 1.5% -ו רבעשל מ"הירב תונידממ ולע םידימלתה ללכמ 9% ,ךוניחה תכרעמב ירבעה ךוניחה ידימלתמ 14%


לארשי תנידמ © הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תובידאב


:לארשיב ךוניחה תכרעמב ירבעה ךוניחה ידימלתמ 14% םיווהמ םילועה םידימלתה
14% -כ םיווהמ םהו ,ךוניחה תכרעמב םילוע-םידימלת 163,480 ודמל ח"נשתב

.היפויתאמ ולע 1.5% -ו רבעשל תוצעומה תירב תונידממ ולע 9%) לארשיב ירבעה ךוניחב םידימלתה ללכמ
.(דועו הפוריא ,הקירמא םורד ,תירבה תוצרא :ומכ תופסונ תוצראמ םישדח םילוע םה 3.5% ראשה

.לארשיב ךוניחה תודסומב םילוע םידימלת לש העפותב ןודת וב ,ךוניחה רשל וא הטילקה רשל קמונמו טרופמ ימשר בתכמ בותכ
.לארשיב ךוניחה תודסומב בלתשהל םישקבמ םה רשאכ םישדח םילוע םידימלת םידדומתמ םמע םיישקל סחייתה ךבתכמב
,םכל תועודי םיכרדל סחייתהל ולכות) טלקהלו בלתשהל םילועה-םידימלתל עייסל ןתינ םהב םיכרד גצה ןכ ומכ
.םכלשמ תועצה עיצהל ןכו (םתעמש םתארק - םכנויסנמ


Untitled