יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
?םימב ךוסחל ןתינ דציכ !"הפיט בושחל"

.שפנל תצלמומה םימה תכירצ יבגלו לארשיב םימה בצמ יבגל (ללמבו ףרגב) םינותנ גיצמה טסקט ךינפל
.םינוש םיטביהמ םימב ןוכסחל תוטרופמ תוצלמהו תוקמונמ תועצה עיצת וב רובח בותכ
.ולא םיכרד לש החלצההו תלעותה יבגל ךתדמע עיבהלו תומייק םיכרד רוקסל םג לכות

.המכחב םימב שמתשהל רמוא הז "הפיט בושחל"


?םימב ךוסחל בושח המל
,לארשי יבשות ינפב תובצינו ובצינש רתויב תורומחה תויעבה תחא וניה םימב רוסחמה
םימ תורוקמב היינע ץראה .הב ררושה הצחמל ירבדמה םילקאה לשב

:רוזאל רוזאמ הנתשמ םיעקשמה תומכו דבלב םישדוח 4 -כ הרצק םימשגה תנוע .ףרוחה ימשגב היולתו ,םייעבט
,הנידמה חטשמ 60% -כ הווהמה ,בגנה רוזאבו ,תויומכה תותחופ םימירדמש לככ
.עצוממב מ"מ 200 -ל 30 ןיב הענ םיעקשמה תומכו ןיטולחל ירבדמ םילקאה

.היילע תטילקמ האצותכו יעבטה לודיגה בקע הלדג הנידמה תייסולכוא ,ףסונב

.םימה תכירצ תא םה םג םיריבגמ ,רוזאב םולשה ירדסהו לארשי יחרזא לש םייחה תמרב הילעה
.ונלש םימה תורוקמ תרימשל םיעצמא טוקננו םכש הטנ ונלוכ יכ בושח ןכל

?םיכרוצ ונא םימ המכ םתעדיה
.םויב עצוממב םיכרוצ ונאש םימה תומכ יהמ תולגל ועתפוי ונתיאמ םיבר
,םיישיא םילגרהל םאתהב םינתשמ םירפסמהש תורמל
לש תורידא תויומכ ןה ולא תויומכ .ותיב קשמב םוי ידמ םימ לש רטיל 30 -כב ללכ ךרדב שמתשמ םדא לכ

.תוינוכמ תציחרו ץיקב תוניג תייקשה ןובשחב תחקל ילבמ ,תאזו .הנשו שדוח ,עובש ,םוי לכב םימ
החפשמ לכ תשמתשמ םהב םימהמ 50% דע ךוסחל ןתינש קפס ןיא

:לופכ אוה ןוכסחה לש ןורתיה .ץמאמ אללו הליגרה םויה תרגשב העיגפ אלל
.םימה ןובשח רובע םולשתה תא םיניטקמו ןוכסיחל םימרות


.המכחב םימב שמתשהל רמוא הז "הפיט בושחל"

תורוקמ תרבח תובידאב


הנבמל תועצה

החיתפ
.לארשיב םימ לש (ההובגה) הכירצה :אשונה/היעבה רואת
.(ללמבו ףרגב) םינותנה יפל - תנמתסמה המגמה
.וז הייעב הרושק םהילא םייחה ימוחת
.תידיתע המגמ

(תואקספ 2) ?לארשיב םימב ךוסחל בושח עודמ
.(ןותנה טסקטה יפל) םיעקשמ לש הכומנ תומכו םיפרגואג םיאנת
.(ןותנה טסקטה יפל) םייחה תמרב הילעה
.(ןותנה טסקטה יפל) םיבשותה תומכב לודיגה
.יללכ ןפואב תוביסה תא גיצמ ןותנה טסקטה :בל ומישו
.םכלשמ תואמגודו םירבסה ףיסוהלו טרפל ןתינ

.תואקספ 3 -כ) החפשמהו טרפה ייח םוחתב - םימב ןוכסחל תוצלמה
.(תואקספ 3-2) תואלקחו הישעת ימוחתב וא/ו/ ירוביצה םוחתב - םימב ןוכסחל תוצלמה
.(תואקספ 2-3) תמייקה הרבסהה
?המיאתמ ?תקפסמ איה םאה
?ךתעד יפל ,הז םוחת רפשל ןתינ דציכ

םויס
.םימיאתמה םיעצמאה וטקניי אל םא תונכסה + דיתעל ןורתפכ - םיעצומה תונורתפה תשגדה

Untitled