יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

Untitled
הילאוטקאב םיטסקט
 
?םויה תומי ימ
בהז הוושה לעפמ
רשל דובכה לכ
?םיליבד הלאכ ונחנא
?אמא לש ןואג ימ
קזב
לארשי ייברעל בתכמ
לשמכ ודיגמ אלכ
הארייש ךירצ קדצה
םירמוא םישנאש םירבד
השיטנ תדרח
ירחאש םויה
הנומתה ירוחאמש רופיסה
"רובוז"ה
םיריש השולש
םולשה תא איבי ימ
יטילופ לכה
םיפויתאה םיטילפה
יתבש חאלס
היח רוע ,דש ינפ
Untitled