יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

Untitled
היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט
 
!ץורל לגוסמ אל ,סקר-יטה רואזוניד
אחספ יאה לש םיירבעה םילאה
תיקטלוטה היגולותימב םדאה תאירב
!ישילשה סמתוחת לש ם"בע תודע
יאמורה םלועה
רסיק סוילוי
אמורב תוליכר
םייניבה ימיל הקיתעה תעהמ
שדוקה ץראב תועסמ
תואלפומ תוירוטסיה תואצמה
םילארשיה
תורקפהה תא קיספהל
הנידמל בושיימ רבעמב תובשייתהה
ילארשיה עונלוקה תודלות
רבד ,בילאס ידאו
הזה םלועה ,בילאס ידאו
Untitled