יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

Untitled
תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק
 
םיקריטס
האחמ תוזרכ
וישכע הקיטילופ םירקיטס
וישכע הקיטילופ תוזרכ
היירקיטס
עורק
יתדוקנ לשכ
Untitled