יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

Untitled
היגולונכטו עדמב םיטסקט
 
בג יעגפנ םוקישב ועייסי םיטובור
תיטובור הייאר
םישדח תכל יבכוכ 15 יוליג
?תתחופ רואה תוריהמ
האפויסקב הבונ רפוס
תישונאה הפשה ןג
סקרטנא
?םייח םהמ
?תוומ והמ
שאה רודכ
ללחב ילארשי
רבעה ןמ תולוק
?ןיטבשמ דציכ
!ןאכ רבכ "זעונה רחמה"
םינצוח לצא ןמזה תדידמ
ןמז לש הלאש
הכחמ אל ןייטשנקנרפ
רטמורבה לש הקיטמיתמה
טיווקיסבה לש הקיזיפה
?וטולפ היא
קיטסלפה תושנ
Untitled