יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

Untitled
הרישו תרופיס ירתא
 
תודגא סקדניא
תונושאר תורוש
הרוטרטיל
הזורפ-ורפ
הדוהי ןב טקייורפ
תשריש
הריש יניינעל ףדה
"םיאלפנ םיריש"
הריש תעלקמ
םיגח יריש
םירצוי סקדניא
Untitled