ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח

הדימל יזכרמ לע םיססובמה רפס יתב
םיבאשמ יזכרמ לעו
ינגד באז ר"ד
.ןח רינ לכירדאו ינגד באז ר"ד :תיכוניחה הסיפתה שבגמ/ןנכתמה
.ןורשה בל ,ךוניח תירק ,"רורד" רפסה תיב :םושייה םוקמ
:הסיפתה ירקיע
.תותיכ םוקמב ,הדימל יזכרמ לע ססבתהל םיכירצ רפסה יתב
:הדימל יזכרמ לש םינויפיאה
.תוידוחיי ילעבו םייתרגש יתלב הדימל ייוריג ללוכו זכורמ םידומילה רמוח
.1
.(םוקמה לש תויביסולקסקא) זכרמה לא אב דמולה
.2
תא ררועל דעונו זכרמה לש ואשונ תא רידגמה יתוזח ןקתימ שי זכרמ לכל
.דימלתה לש וניינע
.3
.תוניינעמו תונווגמ תוידומיל תויוליעפ ללוכ הדימלה זכרמ
.4
תא תוליבומו תוגרודמ ןה ,ףצרב תויוליעפה תוכורע הנבומה הדימלה זכרמב
.הדימלה זכרמ יננכתמ י"ע שארמ ורדגוהש תורטמל דמולה
.5
בולישב וא תיתצובק ,תיגוז ,תינדיחי) תונוש תוינוגרא תורגסמב לעופ דמולה
.(ןהמ המכ לש
.6
רואיתו (הייחנה יסיטרכ) ךורדתה יסיטרכ םה דמולה לש הדובעהו רזעה ילכ
לש הנבומה ףצרה יפ-לע לועפל דמולה תא םינווכמה תוידומילה תולועפה
.זכרמה
.7
ךשמב ותדובע תא קודבל לוכיו בושמ לבקמ דמולהש ,ךכ יונב ידומילה זכרמה
ךכל םידעוימה םיסיטרכ וא תודחוימ תומישמ תועצמאב ,המויסב וא תוליעפה
.זכרמב םיבלושמהו
.8
יפ לע ,תונטק תוצובקבו ילאודיבדניא ןפואב הדימלה זכרמב םידבוע םידימלתה
.ללכ ךרדב ,תישיאה םתריחב
.9
.תויצלופינמבו הריקחב ,תיביטקא תוליעפב םיברמ הדימלה זכרמב םידימלתה
.10
.םידימלתל שיש ןיינעהמ םיעבונ אלא ,שארמ םיעובק םניא םינכתה
.11
ןכותה ומכ הדימ התואב ,םיבושח םידימלתה םידמול הב ךרדה וא ,ךילהתה
.דמלנה
.12
:תוירקיע תויצקנופ יתש םכותב םיבלשמ םיבשחוממה הדימלה יזכרמ
.תיאמצעו תינדיחי הדימלל דעוימה םידימלתל בשחוממ הדימל זכרמ

הדימל ירמוח תנכה ךרוצל ס"היב ירומ תא תרשי רשא בשחוממ םיבאשמ זכרמ
.הארוהל רזע ירמוחו


םיישיא םיבשחמו םיאשונ ןווגימב םיבשחוממ עדימ ירגאמ ונקתוי בשחוממ הדימל זכרמ לכב
.תודובע תביתכ ךרוצל םילילמת ידבעמ םינקתומ םהב
ןוגכ תורוקמ לש ןווגימ הדימלה זכרמב לולכל ךרוצ שי ,םינוש תונונגסב הדימל רשפאל ידכ
טסקט יצבק ,םייפארג םיצבק ,םיטקסיד ,תואלבט ,תונומת ,םיפקש ,תונותיע יעטק ,םירמאמ
.'וכו
יעטקו םיריצקת ,םירמאמ יסיפדת םיללוכה אשונ יקית לש ףסוא היהי הדימל זכרמ לכב
ידבעמ יבג לע םייטנגמ םיצבקב וקזחוי םירמאמהמ קלח .םיאשונ לש לולכמב תונותיע
.QTEXT - ו "דרוו" םילילמתה
:תואבה תויצקנופהמ בכרוי רשא בשחוממ הדימל זכרמ םקוי הבכש לכב
.תולוכשאל וא עוצקמ ותואל םידעוימה םירדח תכרעמ תרשתש תבשחוממ הדבעמ
.תוצובקבו תינטרפ הדימלל רקיעב תדייוצמו תבצועמ היהת תבשחוממה הדבעמה
הז זוכיר .םייגולונכט םיעצמאו הדימל ירמוח ,םיבאשמ זוכיר רשפאת הדבעמה
םיאשונ לש הבחר תשקב םיידומיל םירמוח דדובה דימלתל עיצהל םג רשפאמ
.ישוק תומרו
 

תינטרפ הכרדה ,תווצ תדובע רשפאת תבשחוממה הדבעמל הדומצ םירומ תנדס
.הרומה לש תינטרפ הדובעו םירוה םע תושיגפ ,םידימלתל
 

תרושקתה תכרעמל םירבוחמ ויהי רפסה תיבב םיבשחוממההדימלה יזכרמ
.(BULLETIN BOARD SYSTEM) BBS גוסמ תירפס תיב-ללכה תבשחוממה
 

םיישיא םיבשחמו תינדיחי הדימלל הדובע תונחלוש תוללוכה הדימל תוניפ
.הדובעה תוניפל םידומצה
 
הדימלה ןוגראל תיזיפ תיתשת
זכרמ ,םיעדמ זכרמ ,ינויע דומיל רוזא "םיירקיע םישוג השישל קלחתי ינשדחה רפסה תיב
.(טרופס ישרגמו טרופס םלוא ללוכ) טרופס רוזאו םיבאשמ זכרמ/הירפס ,הלהנימ ,יגולונכט

,הירוטסיה ,תופש ,הקיטמתמ) תינויע הדימלל םיזכרמ 12-ל קלחתת םידימלתה תייסולכוא
.(דועו ך"נת
תטיש וא אשונה ,עוצקמה יכרצ יפל תוצובקל וקלחתיש םידימלת 80 תרשי הדימל זכרמ לכ
.דימלת 27 דע 20 תונב תוצובקל ךרעיי יכוניחהו יגוגדפה יווילה .דומילה
יפלו דמלנה אשונה לש ךרוצה יפל תימוחתניבו תימוחת הדימל רשפאל ךירצ הדימלה זכרמ
.רפסה-תיב תווצ תוינידמ
.םיידוחיי תעד ימוחתל אטוז םיבאשמ זכרמכ דקפתי הדימל זכרמ לכ
:םיאבה חפסה ירוזא וננכותי (דימלת 160) דומיל-יזכרמ ינש לכל
לש הדובעלו םירוה םע החישל ,םידימלת תכרדהל ,תווצב הדובעל םירומ תנדס
.הרומה
 

.יאנפה תועשב םידימלתה תוהשל רוזא
 

.(םירקול ) ישיא דויצל םיאת
 


םיבאשמ זכרמ/עדימ זכרמ
-כ ונקתוי וב רשא םיבאשמ זכרמ/בשחוממ עדימ זכרמל ךופהת רפסה תיבב הליגרה הירפסה
.עדימה רותיאל םיישיא םיבשחמ 10
םיינוציחה עדימה ירגאמ תכרעמלו תירפס-תיבה תרושקתה תשרל רבוחמ היהי עדימה זכרמ
םיפוסמ העברא תוחפל ודמעי םידימלתה תושרל .(טנרטניא ןוגכ) םלועבו ץראב םינווקמה
תודמע דיל "קובקב יראווצ" עונמל ידכ טנרטניא ירגאמל תנווקמ תרושקתב םירבוחמה
היהי ןתינ ןתועצמאב רשא תוריהמ רזייל תוספדמל תודמעה תא רבחל עצומ תרושקתה
.רמוחה תא סיפדהל
סנרפר ירפסו אשונ יקית ףסוא ,תודמול ףסוא ,עדימ ירוטילקת ףסוא ויהי עדימה זכרמב
.דבלב ץועיו
היהי ,(שער תעינמל) הילא רבוחמה ךומס רדחב וא תבשחוממ הירפס/עדימה זכרממ קלחכ
.ססותו יח תוליעפ זכרמל הירפסה תא ךופהיש בשחוממ םיבאשמ זכרמ
:בשחוממה םיבאשמה זכרמ תא ונייפאי תוליעפ יגוס ינש
.ףיכו םיבשחמ .1
רוזאב .תונושה םויה תועש ךשמב - םידמולה רובע תיתגפה תוליעפל שדקוי דחוימ רוזא
היהי הז
:אמגודל ,תויביטקארטניא הריציו קחשמ תונכות ובו בשחמ
שופיחב לבתה תוצרא ינפ לע רבועה - CARMEN SAN-DIEGO :ומכ תואקתפרה
.ןותחתה םלועה שיא ירחא
 

תוסחייתה ךות ריע תיינבב קסועה SIMCITY:ןוגכ םייכוניח היצלומיס יקחשמ
.'וכו םילעפמ ,ינוריע ןונכת ,הלכלכל
 

,םייח ילעב ןוגכ םידימלת םיניינעמה םיאשונב םייביטקארטניא םירוטילקת
.דועו םיטובור םיסוטמ
 
וב םייקתהל ולכוי םיירהצה רחא תועשבו ,רפסה תיב יכרצל םידומיל תועשב לעפי הז רוזא
תוטלק התיבה לואשל היהי רשפא .ברעה תועשב םירומ תוליעפ וא ,הירפסב םירושקה םיגוח
.הירפסה תוליעפמ קלחכ תונכותו
"רקח תביבס" .2
תוינכותל תדחוימ הניפ היהת (הירפסה ךותב רדגומ חטש וא דרפנ רדח) הירפסל דומצ ללחב
.םיטקייורפה זכר תכרדהב הב קר ועצביש םייללכ םיאשונב תודחוימ
:אמגודל
.םיוסמ ימדקא דסומ לש דומצ יווילו עובק רשק תושרודה תוישיא תודובע
 

.ץראב םיימואלניב היצלומיס יקחשמב תופתתשה
 

.םיבר תורוקמו בחר םינותנ רגאמ תושרודה תוימוחת-ןיב תודובע
 
םהל תוחונה תועשב יאמצע ןפואב הילא תשגל םידמולה ולכוי םירדוסמה םישגפמה לע ףסונב
לע ףסונב הב שומישה תא ריבגת הירפסל תיסיפה הברקה .םתדובע תא עצבל ךישמהלו
.עדימ ירגאמל תורשקתהל ילככ םיבשחמב שומישה
"רקחה תביבס"ב םישמתשמה יגוס
יגוח וא הרשעה יגוח תרגסמב תונטק תוצובק :תונוש תורגסמב דומלל ולכוי רקחה תביבסב
םידדוב וא תוצובק ,וז ךרדב ליעפהל ןיינועמ הרומהש תומלש תותיכ .רדגומ ןיינע
םהלש עדיהו םהירושיכמ עיצהל םילוכי םירוהה םג .וז הטישב תודובע קיפהל םיניינועמה
.רפסה תיב תא םהינפב חותפל ךכו ,וז דומיל תטישב םמוחתב םיחמומכ
העבהה תא תודדועמה הלאכ תומישמ ןנכתל שי רפסה יתבב בשחוממה הדימלה זכרמ תרגסמב
ידבעמ תועצמאב ,םיישיא םיבשחמ תועצמאב היהי ישיאה יוטיבה .םידליה לש תימצעה
.תונוש תויתריצי םיכרדבו ,בתכב םילילמת
לש ןווגימ בשחוממה הדימלה זכרמב לולכל ךרוצ שי םינוש תונונגסב הדימל רשפאל ידכ
,םירוטילקת ,םיטקסיד ,תואלבט ,תונומת ,םיפקש ,תונותיע יעטק ,םירמאמ ןוגכ עדימ תורוקמ
.'וכו טסקט יצבק ,םייפארג םיצבק
:רוקמ
,החוורו ךוניח ינבמ חותיפל ןוכמה תאצוה .רפסה תיב בושקת ,היח ,ינגדו באז ,ינגד
.1995

דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2