ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

םידומיל-תינכת תביל לש יוצר טירסת
תידיתע
גיספ דוד
ויפוא ,םלואו .דיתעה תארקל אבה רודה תא רישכהל היה ,םלועמו זאמ ,רוד לכ לש ודיקפת
תורומתה .םימדוק תורוד ודמע וינפב דיתעל המוד וניא ,םידמוע ונא וינפב דיתעה לש
תושונאהש םירגתא ונרוד ינפב תוביצמ ,תויגולונכטהו תויתיישעתה ,תוילכלכה ,תויתרבחה
.םתומכ העדי םרט
הרבחה לש הייפואמ (1992 ,רלפוט) תרכינ הרוצב הנוש היהי 21-ה האמה תרבח לש היפוא
יזא ,הרבחה יכרצ תא ףקשמ רפסה תיבש החנהב .20-ה האמה לש תונורחאה םינשה םישימחב
.תיחכונה ותמישממ הנוש תויהל הכירצ 21-ה האמה לש רפסה תיב תמישמש ןועטל ריבס
ךדיאמו ,"המ"ה - םינכת תארוהב ,אסיג דחמ ,קוסעל תירפס תיבה תיכוניחה המישמה לש העבט
."ךיא"ה - הדימל תויונמוימ תיינקהב - אסיג
יכילהתב וניכרד תא ןוחבל ונל רוזעל דעונ ,תעד םוחתכ ,(Future studies) דיתעה רקח
םילמב .אבה רודה לש םייטנוולרה םיכרצה תא ופקשיש ידכ ,םרפשלו ,הווהב ונלש היישעה
וחילציש ידכ ,ול וקקדזי ונידליש עדימה סיסב תא וישכעו ןאכ ןוחבל ונילע :תורחא
.ונפי רשא לכב ,םירגובכ ,םהייחב
קוסעל וניתנווכב ןיא .דיתעה יכרצ תא ופקשיש םיידומיל םינכת תרדגהב קסוע הז רמאמ
;תידיתעה הרבחהו םדאה יכרצ תא ופקשיש םייביטינגוק םירושיכו תויונמוימ תרדגהב ןאכ
.(1966 ,גיספ) תדרפנ תוסחייתה תשרוד וז הבושח היגוס
ידי-לע הבצועש ,Ethnographic Futures Research (EFR) תטישב ונרזענ הז רמאמ תנכהב
,לבת יבחרמ םירקוח דחאו םיעבש םע םיבותכ תונויאר ונכרע .(Textor, 1980) רוטסקט
תא וחניש ,תונורקע חסנל םירקוחה ושקבתה הלא תונויארב .ידיתעה ךוניחה םוחתב םיקסועה
דוביעב .(Future Core Curriculum) תוידיתעה םידומילה תוינכת לש תובילה יבצעמ
םתוא ףושחל שי ,ירשפא דיתע לכל ונרודב םידימלתה תא ןיכהל תנמ לע יכ ונאצמ תונויארה
תרושקת ,הריהב הבישח ,עדימ לא תושיגנ :תעד לש תוירוגטק עבש ףיקתש םידומיל תינכתל
.םיישיא םירושיכו םייתרבח םירושיכ ,הרבחו םדא תנבה ,הביבסה תנבה ,הליעי
"עדיה ןדיע" - יעיברה לגה תארקל
בחרמהו ןמזה תסיפת לע ועיפשה רשא ,םייוניש ילג השולש התע דע הרבע תישונאה תוברתה
רוציה רשאכ ,שחרתה םייוניש לש ןושארה לגה .יכרעה ןמלוע לע םג ומכ ,תובר תויוברת לש
ךרא הז רבעמ .היפנעבו תואלקחב קוסיע רקיע לא דייצבו טקלב קוסיע רקיעמ רבע ישונאה
תואלקחה ןמ רבע תישונאה היישעה לש ירקיעה הדקומ רשאכ ,עריא ינשה לגה .םינש יפלא
.דבלב דחא רוד תונש ךלהמב שחרתה הז רבעמ .הישעתה לא
רבעמב ןייפאתמ ,60-ה תונשב לחה רשאו תושונאה לע הז רודב רבועה ,ישילשה תורומתה לג
לש הז לג .(1992 ,רלפוט) עדימ-תיישעתב קוסיע רקיע לא תינכמ היישעתב קוסיע רקיעמ
תרמה - יזכרמה ונייפאמש ,(Information Age) "עדימה ןדיע" םבור יפב הנוכמ תורומת
.הצחמל-תיטמוטואו תיטמוטוא תוליעפב תיחומ תוליעפ
האמה לש םינושארה םירושעב יכ ,(Harkins, 1992; Perlman, 1993) םינעוטה שי םויה רבכ
שמשממה ,שדחה ןדיעה יכ חינהל שי .תורומת לש יעיבר לגב תוסנתהל תושונאה הדיתע האבה
.(Knowledge Age) "עדיה ןדיע"כ תישונאה הירוטסיהב טרחי ,אבו
רחסמ רבעמב ןייפאתמה ,םייוניש לגב תוסנתהל תונוש תויוברת ולחה 90-ה תונשב רבכ
יד ןיא ,עדיה ןדיעב .(1993 ,ידנק) תמא ןמזב עדימ םושיי :ירק ,עדי רוצייל עדימב
תונמוימב ךרוצ שי ,םירחא לע והשלכ ןורתי םייקל ידכ .עדימ לא תושיגנ לש םירושיכב
לש תויונמוימ םתושרב ויהיש הלא :תורחא םילמב .תמא ןמזב עדימ לש חלצומ םושיי תגשהל
תונורתי וגישיש הלא םה ,השדח תועמשמב ונוגריאו וגוויס ,וחותינ ,תמא ןמזב עדימ ףוסיא
ךרע תא ריבגהל ,אופא ,היהי תילאוטקלטניאה תוליעפה רקיע .םיילכלכו םייתוברת ,םייתרבח
לש חלצומ םושיי - "עדי"ב דקמתהל היהי בייח הז ןדיעב ךוניחש ,עמתשמ ןאכמ .ןימזה עדימה
.ןוכנה יותיעב עדימ
,הבר תובכרומו חפנ לעב עדימ להנל תדדובמה הטילאה השרדנ םימדוקה תורודב :דועו תאז
תונטק תוליהקב ושחרתה ולא םיצמאמ .הייח יאנת תא רפשל תשונאה יצמאמ תא תוחנהל ידכ
ורחתיש ,םיברל ןימז תויהל לכוי םיינוימד םיחפנב עדימ ,תאז תמועל ,עדיה ןדיעב .תיסחי
רופישל היצמאמ תא תוליעיב תוחנהל חילצת תישונאה הרבחהש ידכ .וב שומישב תילבולג
םתמורת תא ומרתיש ,םיגוהו םיחרזא ,םידימלת לש רכינ רפסמל הקוקז היהת איה ,הייח יאנת
,גיספ) םייקה עדימל - יתוברתו ינתא ,ישיא - ידוחי ףסומ-ךרע רצייל םילגוסמ ויהיש ךכב
.(1996
גוס םידימלתל ליחנהל רגתאה תא ךוניחב םיקסועה ינפב ביצמ ,תורומת לש הז יעיבר לג
תושדחה תושירדה םע החלצהב דדומתהל רחמה יחרזא תא ןיכיש ,עדימ סיסב לש רחא
.םהינפב וביצי הריירקהו היגולונכטה ,היישעתה ,הלכלכה ,הרבחהש
רבדב טעמ ביחרהל בושח ,תידיתע היוצר םידומיל תינכת לש הבילה תונורקע תא ראתנ םרטב
תוכלשהו ,ידיתעה דמולה רובע םהב תונומטה תונכסה ,םיידיתעה עדיהו עדימה לש םייפוא
.ךוניחה תכרעמ לע ולא לכ
ידיתעה עדימה יפוא
לכל עיגהל שרוד לכ לכוי דיתעב ירה ,דבלב םיחמומה ידיב עדימל השיגה התיה רבעב םא
הברה תושיגנה .רבגוי ולודיג בצקו ,לוז ץופנ ,ןימז ,שיגנ היהי ידיתעה עדימה .עדימ תסיפ
תותשר .ותרבעהבו עדימ תגשהב תולת תרצוי ,רתויו רתוי ןימזל ותוא תכפוהה ,עדימל
תולגוסמ :ונייה ,תימינפ הניב תולעב קר אל הנייהת תוידיתעה תוינורטקלאה תרושקתה
חתנל ןהל רשפאתש ,תינוציח הניב תולעב םג אלא ,וחלשנש יפכ קוידב םינותנ ריבעהל
יעצמא לש תוינורטקלאה תותשרה .רתוי ירוקמו שדח עדימ רוצילו םתונשל ,םדבעל ,םינותנ
תילוק תורבדיה תלוכי - ירקיעה ןייפאמה תא לולכל הנכרטצת ,םיידיתעה תרושקתה
לכב - תיתטיש היהת םישדחה תרושקתה יעצמא תצפה ,ונחתפל בצינה דיתעב .תיביטקארטניא
תולובגהו ,תימלוע ללכ היהת תיתשתה ;הרבחב תוילכלכה תובכשהמ תחא לכבו ,םלועה יבחר
.וצרפיי תונידמה לש םיילטנמה
ידיתעה עדיה יפוא
ישיא יפוא לעב ,ןכל ,היהי ידיתעה עדיה .עדימה לש ודוביע רחאלש רצותה אוה עדיה
ףדמה יח .עדיל ותוא ךפוה ,תמא-ןמזב עדימה םושיי .םוקמו ןמז לש היצקנופב ןותנ ,ימוקמו
עדימה תרמה ךילהתב .עדימל דימ ךפוה אוה וקוויש רחאלש םושמ ,םילבגומ ויהי עדיה לש
,תרוסמ ,תד יכרעב ןייפאתתש ,הרסנמ ךותב עדימה תא חיפהל תישונאה הרבחה ךרטצת ,עדיל
תרחוסל עדימב תרחוסמ ךופהת דיתעה תרבח .םייטילופ וא םייתוברת םישגד ףאו םיגהנמ
.תונוש תויוברת ןיב םיידוחי םיכרעב
עדימה יפואב םייונישה תובקעב תושרדנ תויונמוימ
דיתעב דימלתה שרדיי ,תישונאה הרבחה לש עדימה סיסבב םויכ שחרתמה ךפהמה תובקעב
.תואמגוד המכ ןלהל .הכ דע ונממ ושרדנ אלש תויונמוימב טולשל
תונמוימב טולשל בייח דימלתה היהי ,תונושה האנוהה תוקיטקטב םחליהל תנמ לע :הקידב
,וז תונמוימ רדעהב .עדימ לש תויטנוולר תכרעהו לפטל רקיע ןיב הנחבא תללוכה ,הקידבה
.קיודמ אלו ןכדועמ אל ,לפרועמ וידיבש עדימה היהי
דימלתה ךרטצי ,"יטיא"ל בשחיי אלש תנמ לע :תמא ןמזבו תידיימ תרושקתב עדימ תרבעה
.רתויב הריהמ הרוצב עדימ ריבעהל דומלל
ושרדיי ,וב לפטל דחא םדא לש ותלוכיל רבעמ ךלוהו לודג עדימהש רחאמ :יפתוש דומיל
.תווצב הדובעו יפותיש דומיל לש תויונמוימ שוכרל םידימלתה
.לבקיש עדימה תא רוקחל תעדל ךרטצי דימלתה :הריקח תלוכי
םינותנ "ךותחל"ו ץבקל ,השדח הרוצב עדימה תא ןגראל תעדל שרדיי דימלתה :שדחמ ןוגריא
.תונוש תואר-תודוקנ קיפהלו ,תונווגמ םיכרדב
תרבעהל םישדחה םיעצמאהו תוכרעמה לש ןתוטשפתה לשב :םייגולונכט םיעצמאב שומיש
אל םהידעלבש ,ולא םיעצמאב טולשל דומלל הנושארב שארב דימלתה שרדיי ,ויביכרמו עדימה
.עדימ ףוסאל לכוי
תוסיפ ןיב תוושהל ידכ ,רתיה ןיב ,הצוחנ םינוש םימוחתמ עדימ בילצהל תלוכיה :הבלצה
.עדימהמ םומיסקמה תא קיפהלו תונוש עדימ
- וז תונמוימב ךרוצ היהי ,רתוי הלק עדימל תושיגנהש םושמ :תוסנתה ךות עדימב הטילש
.ךכב ןיינועמ וניאש הרקמב ,םירחאל רבעויש ילבמ םיוסמ עדימ רומשל דימלתל רשפאתש
רשקל ול רשפאתש ,וזכ תונמוימ חתפל ךרטצי דימלתה :תוסנתהל עדימ ןיב םירשק תאיצמ
.ןויסינל דמול אוה ותואש עדימה ןיב
תורשפאה היהת דימלתל .םיאשונ לש םוצע ןווגמ וכותב ליכי ידיתעה עדימה :הריחב תלוכי
אוהש חיכוהל ךרטצי אוה .תוישיאה ויתויטנ יפ לע ,ול םיאתמש תא עדימה ךותמ רוחבל
.ןורתי שי ויתויטנבשו ,תוליעיב תאז תושעל לגוסמ
עדימ תרבעהב תונומטה תונכסה
לש תובר תויצאירו ידי-לע םימייואמ תויהל םילולע םהילע םיכמתסמ ונאש עדימה תורוקמ
.ולא תונכסב ןיחבהל דומלל ךרטצי דימלתהו ,האנוה
רבעויש רסמ ותואמ רתוי הבר הדפקהב ורחביי ,וילא רבעויש ךסמב םילמה :הטמשהה תנכס
.תונזואמ וא תויטנוולר תודבוע םירקוע ,וז הקיטקטב .םירחאל
.תוירירווא תוטשפהב םיחייוטמ תויהל םילולע םיטרפ :הללכהה תנכס
.וניינעב והשמ תושעל רתונ אל לבקמלש ךכ ,רסמ חולשמ בוכיע :ןומזיתה תנכס
ףירצתל םיפרטצמ םניאש ,םינוש םינמזבו םיריעז םינונימב ןתינה עדימ :ףוטפטה תנכס
.וב ןיחבהל השקתמ ןנובתמהו עוריאה סופד רבשנ ךכ .םלש
וניאש דע ,וכותב עבוטו וב ףצומ לבקמהש ,הבר הכ תומכב עדימ תריסמ :תואגה לג תנכס
.תוינויח תודבוע אוצמל לגוסמ
השקש ,תונוכנ תודבועו תולפרועמ תועומש וידחי תוכורכ ובש ,עדימ רורחש :לופריעה תנכס
.ןהיניב ןיחבהל
.טוטיצכ םסרופיש ידכ ,בזוכ רופיס תלתשה :"תידגנה חורה" תנכס
.וינפ לע רסמ תכיפה :ךופיהה תנכס
ול ונימאי - לודג קיפסמ רקשה םאש ,החנהה לע תססובמ וז הקיטקט :לודגה רקשה תנכס
.רתוי הבר תולקב
רשא ךרדב ,(םיכרעו תויונמוימ ,םיגשומ) עדימה ילולסמ תריחב תא םוזיל ךרטצי רפסה תיב
תונגראתהב ,יופימב ,תוישיא תויועמשמ שופיחב ,םירמוח דוביעב ןמאתהל דימלת לכל רשפאת
הריקחב ,תונקפסב ,היציאוטניא חותיפב ,יובינ תלוכי חותיפב ,תועדו תודמע תגצהבו תימצע
דימלתה לש ותודדומתה תלוכי לולכשל םינומיא תינכת חתפל היהי רפסה תיב לע .הריחבבו
לע .תורתסנ תורטמ תגשהל יטקט ילכבכ וב םישמתשמ רתויו רתויש ,הנתשמ עדימ םע
עדימה יפואב תונומטה תונכסה םע דדומתהל דימלתה לש וישוח תא חתפל היהי רפסה-תיב
.ידיתעה
רקחמה תטיש
Ethnographic Futures Research הנוכמה רקחמ תטישב ונשמתשה הז רקחמ תנכהב ,רומאכ
רקחמ תטיש .(Textor, 1979, 1980) רוטסקט טרבור ידי-לע 80-ה תונשב החתופ רשא ,(EFR)
הרטמב םייפרגונתא תונויארב שומיש השוע ,הצחמל-תונויאר חותינל המיאתמה ,וז תידיתע
ידכ ,תויללכ תולאש תולאשנ וז הטישב .םמצע הליהקה ירבח םע הליהק לש הדיתעב ןודל
םישקבתמ םינייאורמה .םתוא םיניימדמ הירבחש יפכ הליהקה דיתעל עגונב םיטירסת תונבל
ירשפא דיתעו (יוצר יתלב) ימיסאפ דיתע ,(יוצר) ימיטפוא דיתע :םיטירסת יגוס השולש ראתל
ירבח ידי-לע הנודנה היגוסה לש המלש הנומת םירצוי םיטירסתה .(שממתיש חינהל ריבס רשא)
םינבמ ,םיכילהת לש הוושמ תונשרפו חותינ םיחסנמ ,ךירעמה לש ויאצממ סיסב לע .הליהקה
.תרקחנה הליהקה לש םיגשומה תכרעמ לש םידוקפתו
רקחמב םיברועמה ,לבת יבחרמ םיכנחמו הימדקא ישנא דחאו םיעבש ונייאר הז רקחמ ךרוצל
סיסב לע .ראודה ךרד ,בתכב וכרענ תונויארה .םינוש םיינשדח םיטקייורפבו ךוניחב ידיתע
.תידיתעה םידומילה תינכת תביל לש יוצרה טירסתה ןלהל גצומ ,ולבקתהש םירמוחה דוביע
םירגתאו םינוויכ - ידיתעה רפסה תיב
תורטמ וליא ?רחא וא הז ידומיל רמוחב אקווד רוחבל ךוניח ישנאל םימרוגה םיעינמה םהמ
?םירחא תטמשהבו ולא םינכת תריחבב גישהל םנוצרב
תוינכת לש חותיפה ילוקישב יכ ,םינייאורמה בור ומיכסה ולא תולאשל םהיתובושתב
.םייטננימודה ויהש םה םייכוניחה םיגולוכיספה - תונורחאה םינשה םיעבראב םידומילה
יכ םינייאורמה ןמ םיבר ונעט ,םידמלמ ונאש תא םידמלמ ונא עודמ הלאשב תוטבחתה ךות
:ןוגכ) םיירוטסיה םיעוריאו תונואת לש ירקמ לילבמ ,בור יפ לע ,ובצוע םידומילה תוינכת
המגידרפ לע וססבתה תעדה ילוקיש .תויתרבח תושירדו תידסממ היצרניא ,(קינטופסה רוגיש
תוחתפתהל דליה תא ליבוי ,המיאתמה ךרדבו ןוכנה ליגב רבעוי םא - אשונ לכש ,תנעוטה
ויה אל ,"ךיא"ה תלאשל וז תוסחייתהל רבעמ .םייחל ותולשב תא חיטבתש תיביטינגוקה
שי רמוח הזיא הטלחהל סיסבכ ,והשלכ החנמ ןורקיע וא תויבקע ,דוקימ ןונכתה יכילהתב
וריבסהל השקש ,ברועמ דיזנ התיה האצותה .טימשהל הזיאו םידומלה תינכתב לולכל
תא שיגהל שי עודמ םירבסה תגצהב ועקשוה םיצמאמה רקיעש ,הארנ .תינויגה וקידצהלו
.רקיעו ללכ ושיגהל ךרוצ שי םא אל ךא ,תרחא וא וז הדותמ תועצמאב רמוחה
,יצחו הנש לכ ומצע תא ליפכמ םיקיפמ ונאש עדימה רשאכ - הווהב ונייח תואיצמב ,םלואו
השולשל תחא ומצע ליפכי עדימה רשאכ - האבה האמה לש ינשה רושעב יופצה חכונלו
לע תעדה תא תתל ךוניחה ישנא םיכירצ ,(Harkins, 1992) יצחו שדוחל תחא וא ,תועובש
."ךיא"ה ןמ התוחפ הנניאש תובישח לבקמ "המ"הש םושמ ,דמלל שיש "המ"ה
דע הבוח םורט) הנש הרשע-עברא ךשמב ךוניחה תכרעמ לש תירוביצה התחגשהב אצמנ דימלתה
,לואשל שי .םייקה עדימה לכ תא ודמלל רשפא יא ,וז הפוקת ךותב .(תועש 14,000-כ ,ב"י
יפ לע תויברמה תואצותה תא גישהל תנמ לע ,ול ריבעהל םיבייוחמ ונא עדימ הזיא ,אופא
.תלעות-תולע ילוקיש
ןחבנ הבה .תוידיתע םדומיל תוינכת לש םיכרצה תא ןייפאל ידכ ,ושענ םיטעמ אל תונויסנ
.ןהמ המכ
היוצר הביל תינכתל תונורקע
"דיתעה דומיל לש היגולודותמל ימואל-ןיבה זכרמה" ןמ ,(Sandi, 1980) ידנס תיאקיטמתמה
תוינכת לש ןבוציעל וליבויש תונורקעה רחא 80-ה תונשב דוע התקחתה ,הינמור טשרקובב
תוינכת יננכתמ תא תוחנהל םיכירצ םישדחה המרופרה תונורקע ,התעדל .תוידיתעה םידומילה
:הלא םיכרדב םידומילה
ןפב םידימלתה ינפב הקיטמתמה תא גיצהל שיש ,תעבוק ,הקיטמתמב אמגודל ,תחא ךרד
איה םייגולה םירושיכה חותיפ לש הרטמה אל ,עמשמ .קיודמ יגול אלו ,יביטקורטסנוק
לש םיישומישה םירושיכה חותיפ אלא ,םידומילה תוינכת תורטמ שארב דומעל הכירצש
.תעה אובב דימלתה דדומתי םתיא ,םיימוי-םויה ,םיבכרומה םיכרצל - הקיטמתמה
אלא ,תויעב ןורתפ ךרד םייטמתמה םייומידה לש קר אל םתדימל תא תשרוד ,היינש ךרד
.חוסינ תורוצו םינבמ - עמשמ ,תויעבה חוסינ לש הרוצה ייומיד תדימל תא רקיעב
דליה ובש בלשב ,םייטמתמה םינבמה לש םיטשפומה םיגשומה תגצה ןפואל תסחייתמ תרחא ךרד
לע ןעשנ הז הגצה ןפוא .םייטרקנוקה שומישה יעצמא תא רדסלו ךורעל ןיידע לוכי וניא
דחא תא עימטמ דליה וז ךרדב יכ חכוה ,םלואו .תיטמוטוא ונבוי םישומישהש ,החנהה
העיצמ תיפולח ךרדכ .הפ-לעב הדימלה - תויתרוסמה םידומילה תוינכתב םיעורגה תונורקעה
,דימלתה לש תוידיימה ויתויוסנתהמו תואיצמה ןמ תוחוקלה תואמגודב שומישה תא ידנס
.םתעמטהל םעטה תא םיקינעמו ,םיגשומה לש רתוי הבוט הנבה םיחיטבמה םיעצמאכ
תוינכת יבצעמ תא תוחנהל הכירצש הלאשה ,(Kauffman, 1984) ןמפואק לש וחוסינ יפ-לע
תלוגס ?תואבה םינשה םיעבשל דימלתה תא רתוי בוט ןיכת הארוה וזיא :וז איה םידומילה
חווט תוכורא תויתרבח תויזחת ךורעל ונתוא הצליאש איה ,ןמפואק ןעוט ,הזה רורבה דוקימה
בוטהו ,דיתעה ומע אשונ המ ונל עודי אל .וניתויפצתו וניתעידי תא תורידתב ןכדעלו
.תוירשפאה תוביטנרטלאה ןווגמ תא רידגהל תורידתב תוסנל אוה תושעל ונידיב שיש רתויב
;תדמתמ הרומתב ןותנ אוהש .א :דיתעה לע םיבושח םינותנ ינשב םויכ םיקיזחמ ונא ,ונלזמל
ךכ רחאו ,תחא דיתע תנומת רורבל הסננש םוקמב .תואדוו-יא לש הלודג הדימ וב שיש .ב
תוינכת רובע רורבל ונילע ,הז םלוע שממל רתויב תובוטה תוניכמה םיכרדה תא תוהזל
םלוע לש תויורשפאה ברמל הבושחו תיתועמשמ הנכה ןהב היהתש םיטנמלא ונלש הארוהה
תושימג לע שגדה תא םישל םידומילה תוינכת יבתוכ תא תידיימ איבת וז הבשחמ ךרד .דיתעה
םינותנ תפדעה םוקמב - תוריהמב תושדח תויונמוימ דומלל תלוכיה לע ,תוינוויכ-ברו
.יתוחמתההו יטרפה לע םוקמב - יטסילוההו יללכה לעו ,םייתדבוע
.תוירנילפיצסיד הארוה תודיחי יפ-לע ,םיאשונ יפ-לע היונב םידומילה תינכת ,םויכ
ןתורצווינל האיבמ ,תלעות-תולע לש ןחבמב תדמוע הנניאש הדבועה ןמ דבל ,וז הטיש
."הגוע"ב ןקלח תא לידגהל - המוחתב דחא לכ - תושקבמה ,תויטנסרטניא תוצובק לש
וא םדקומב ;הרטמל עדימה תא חרכהב תכפוה תירנילפיצסידה הקולחה :דועו תאז
ןונישה יכ ןיבהל דימלתה דמול ,םייטקדידהו םייגוגדפה "םיליגרתה" לכ ףרח ,רחואמב
.החלצהל החוטבה ךרדה אוה

ןכוסמ יכ דע ,םילודג הכ םה וננמז-תב הרבחה תא םינייפאמה תואדווה-יאו תורומתה
וז םא ןיב - תואיצמה לש יהשלכ תיטאטס הנומת לע הארוהה תא ססבל אוה העטמו
יסיסב דימלתה רובע ןיכהל איה ונתמישמ .דיתעה לש הנומת וא ,הווהה לש הנומת
םיירשפאה םייונישב בשחתהל אלב ,םייונישב לפטלו דקפתל ול ורשפאיש עדימ
הארוהה תא ליבומ הז החנמ ןורקיע וליאכ עמתשהל לולע ,הרואכל .השעמל ושחרתיש
שמתשנ הב ךרדב ןומט לדבהה רקיע ,ליעל רומאכ ,םלואו .םיינקיר םילולסמל
םיכרדה תא תוהזלו תחא תרחבומ דיתע-תנומת רורבל תוסנל םוקמב :וניתוחנהב
םתוא םידומילה תוינכת רובע רורבל ונילע ,השומימל רתויב תובוטה תוניכמה
ןפוצ דיתעה םלועש תויורשפאה ברמל שממ לש הנכה קפסל ידכ םהב שיש םיביכרמה
.וכותב
אל ,וז הכירע .הנוש היצטניירואב הכירעל םינתינ ,רפסה תיבב םידמלנה םיאשונה בור
וכרעש דמימ הילע הפיסומ םג אלא ,תשרדנה םיגשיהה תינכתב רבד הנשמ הניאש דבלב
םינבמה תנבה ,הנושארבו שארב ,אוה וז הכירע לש השוריפ .קפסב לטומ וניא יתוכיאה
לכ .ונידימלתל תונקהל וננוצרבש םייתוברתה םיגשיהה םיססובמ םהילע םייחרכהה
החילצה ,התנובתב ,תישונאה תוברתהש עדימ תיינקהב םידקמתמ רפסה-תיבב וניצמאמ
חור םהב ררועיו םידימלתה לש םתונרקס תא הרגי הז עדימש הווקתב ,חתפלו רובצל
ילכה תא דימלתה ידיב תתל ידכ הז עדימ תיינקהב ןיא ,םלואו .האצמהו הריצי
םינוש םיבכרה רחא רותלו ,םייקה עדימה רגסה תא ץורפל לכוי ותרזעב יחרכהה
ךרוצ לע הנעתש היצטניירואב םידומיל תינכת ךורעל ונאובב ,ןכ לע .םירחא םינותנו
םיקיזחמה םייחרכהה םינבמב רקיעב ליחנהל םישקבמ ונאש עדימה תא ןגעל ךרטצנ ,הז
.וז תינכתבש עדימה תא


תידיתע הדימל לש תוירוגטק
לש הבילב אוצמל םיצור ויה המ תעדל ונשקיב ,ונרקחמב םינייאורמל ונינפהש תולאשב
.ויהי רשא םהינייפאמ ויהי - דיתעב םידימלתה לש םהיכרצ לע הנעתש םידומיל תינכת
םידומילה תינכת לש תוירוגטקה תא ונכרע ,םינייאורמה תובושתמ ףסאנ רשא לכ ךותמ
תינכת .(Futurized Education) דיתעל תנווכמ הארוה לש םיכרצה לע תונעל הרומאה
,הריהב הבישח ,עדימ לא תושיגנ :תעד תולוכשא העבש ףיקהל היושע ,ונאצמ ךכ ,וזכ
םירושיכו םייתרבח םירושיכ ,הרבחו םדא תנבה ,הביבסה תנבה ,הליעי תרושקת
.םיישיא
תא איבהל - ףסכנה דעיל ונליבוהל היושע םידומילה תוינכת לש תירוגטק הקולח
.דבלב יעצמא אלא הרטמ ונניא ומצעלשכ עדימהש ,רסמה תא עימטיש ךכל דימלתה


הבילה תולוכשא

הליגר האירק ,תונוש האירק תויגטרטסא הכותב תללוכ וז הירוגטק :עדימ לא תושיגנ
שופיחל םיילטנמ םילדומ ,הקפה יכילהת ,הייפצ תויגטרטסא ,הבשקה ,ןויעב האירקו
- יגושמ יופימב הלכו חתפמ תולמ לש תינאילובה הטישהמ) עדימ שופיח תוטיש ,עדימ
,עדימ תונמיהמ תכרעה ,םיחמומ םע תוצעייתה ,שופיח יעינמ ,(Conceptual mapping
.עדימ סמוע ןוגריא
,הקיטילנא ,תורבתסה ,הקיטמתמ ,הקיגול ,םוסרפ ,הלומעת ,הקיטנמס :הריהב הבישח
.םיכרע ,תוכרעמה תטיש ,תויעדמ תוטיש ,בשחמ תופש ,יוזיח ,תויתריצי
,ןונגס ,ריבחת ,(תוימשר אלו תוימשר) רובידו הביתכ תויגטרטסא :הליעי תרושקת
רדס תויגטרטסא ,הידמיטלומ ילכב תוינכט תויונמוימ ,תישיא-ןיב תרושקת ,קודקד
תוימואל תויוברת ,(דועו ,תואצרה ,םוסרפ ,הביתכ) תורטמ ןווגמל הכירעו
.תוימואל-ןיבו
,היגולוקא ,היפרגואיג ,היגולואיג ,הימיכ ,הקיסיפ ,הימונורטסא :הביבסה תנבה
.תויגולונכט תומגמ ,ןיסולכוא לש הקימאניד ,הקיטנג ,היגולונתא ,היגולויב
,תותד ,םזינמוה ,הירוטסיה ,תונשלב ,היגולויסיפ ,היגולוכיספ :הרבחו םדאה תנבה
היפיצ - תודרשיה ,הקוסעת יסופד ,הלכלכ ,ןוכסיח ,קוחו לשממ ,תונעזג ,היגולופורתא
.תישונא הריקחו שופיח ,םהילא תולגתסהו םייונישל
הנבה ,הביבסה תוכיא ,הנוכנ הנוזת ,הנייגיה ,תוהג ,תוחיטב :םייתרבח םירושיכ
הקימאניד ,תיתליהק תופתתשה ,(היצביטומ) תימצע הענה ,םיישיא םירשק ,לוהינ ,תימצע
.דובכו הרקוי ,העפשה ,תוגיהנמ ,תוער ,םיישיא-ןיב םיסחי ,תיתצובק
תויגטרטסא ,תויתריצי ,תונמוא ,היצנידרואוק ,תיסיפ תוינניח :םיישיא םירושיכ
ךוניח ,תימצע תועדומ ,עדימב הטילש ,תימצע הטילש ,היצטידמ ,בושמ ,תימצע הדימלל
.ימצע ןומימלו הכירצל ךוניח ,ינימ

יבגל ;וידומיל תונש ךרוא לכל דימלתה תא ווליש שי ,ליעל ונינמש תוירוגטקה ןיב
תאו רתויב םיאתמה ליגה תא רתאל ךרוצ היהי - ןכותמ םיקלח וא - תורחא תוירוגטק
תתל ,וניתעדל ,הב שי ,הביל תינכת לש תירוגטק הקולח .םצבשל ידכ ןוכנה ןונימה
םויכ הגוהנה תירנילפיצסידה הקולחה לש טלובה יאוולה רצותל - תיקלח ולו - הבושת
.דיתעבו הווהב דימלתה ייחבש תויטנתואה תומלידה ןיבל עדימה ןיב קתנה -

םוכיס
תויפוטוא לש יפוא ואשנ ,רתוי תובוט תורבח בצעל םדאה לש םימדוקה ויצמאמ בור
םויה ונעדויב .יונישל תונתינ יתלבל וכפה ,ושמומשמ - "תומלשומ" תורבח .תוחיינ
יכ םג ונא םיעדוי ,ונתביבסב תוצאומ תורומת לש הכורא הפוקת ינפב םידמוע ונאש
הרבח תונבל תונויסנה םה ונימיב הרבחה תא רפשל ידכ תושעיהל םיכירצש תונויסנה
ךרטצי אוה ,תוכרעמ לע רבדי דלי רשאכ ,דיתעב .דלונה תא האורה ,רתוי השימג
היולת תויהל רתויו רתוי היושע דימלתה תודרשיה .תוימאניד תוכרעמל סחייתהל
תוינכת יבתוכ רקיעבו ,םיכנחמה .וחטבמ תא םישי ןהב ,רתוי תובוט תוכרעמ בוציעב
תוכרעמב וכמתיש םינכת תורגסמ תיינקה לע םידקפומ תויהל םיכירצש םה ,םידומילה
.ולא תורגסמב יולת ונידלי דיתע ןכש ,תוימאניד
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2