ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח

תוצובקב םיגשומ יופימ תטיש
ןהכ טנא ר"ד
יטרואית עקר
(1984) Gowin -ו Novak ידי-לע הנושארל החתופ רשא הדימל תיגטרטסא איה םיגשומ יופימ
.דמולה לש םדוקה עדיה תגצהל ירקחמ ילככ
יתבב הצופנ וז הטיש .תיתועמשמ הדימל תרבגהל ילככ וז היגטרטסא השמיש רתוי רחואמ
הפמ תיינב .םיטסקט לש תיתוזח הגצה ידי-לע הדימלה עויסל יעצמאכ ב"הראב םיידוסי רפס
הכ דעש ,םיגשומ ןיב םירשק ןיבהלו תוארל םידימלתל תרזועו ,עדימ לש ןוגרא תדדועמ
הרוצב םיגשומ םידימלת םינגראמ םיגשומ יופימ תטישב .םידדובמכ םדי לע וספתנ
םיספתנ אלא ,םידדוב םניא םיגשומה רשאכ .רשק תולימ תרזעב םהיניב םירשקמו ,תיכראריה
םגו ,רתוי הבוט הרוצב עדימה תא רוכזל לוכי דימלתה ,הזל הז םירושקכ דימלתה ידי-לע
םילוכי םישדח םיגשומ וא עדימ .רתוי תיתועמשמ הרוצב דומילה רמוח תא ןיבהל לוכי
םייתועמשמלו םייטנוולרל םיכפוה ךכ ידי-לעו ,דימלתה חומב םימייקה םינבמל רשקתהל
.(Heinze-Fry and Novak, 1990) .דמולל רתוי
:תואבה תויורשפאה תא ראת (1990) יול .הדימלבו הארוהב םיבר םישומיש םיגשומ תפמל
לעו ,החמומה הרומה ידי-לע הנכוהש הפמ דימלתל תתל רשפא הדימלה ךילהתב
.גצומה אשונל רבסה בותכל דימלתה
.1
,רושיק תולימ וא/ו יווק אלל תופמ ןוגכ :המלשהל תויקלח תופמ דימלתל תתל
.םירסח םיגשומ םע וא
.2
שקבלו ,(םיגשומ תשגדה ילב וא םע) בותכ עטק וא ,םיגשומ תמישר דימלתל תתל
.הפמ רייצל ונממ
.3
:תואבה םיכרדב םיגשומ תפמב רזעיהל לוכי הרומ
לש הארוהה תליחת ינפל ,םיוסמ אשונב םידימלתה לש םדוקה עדיה תא תולגל
.שדח אשונ
.1
,ידכ ךות ןה ,שדח אשונ תארוה ינפל ןה ,םידימלת לש הבישח תויועט תולגל
.םיוסמ אשונ תארוה םותב ןהו
.2
,םהלש םדוקה עדיה םע שדחה עדימה תא ורשק םידימלתה הדימ וזיאב קודבל
.םיוסמ אשונ תארוה רחאל
.3
:תואבה םיכרדב םיגשומ תפמב רזעיהל םילוכי םידימלת
םיגשומ ףיסוהל ולכויש תנמ לע ,אשונב םהלש םדוקה עדיה תא םמצעל ןגראל
.דמלי הרומהש םישדח
.1
.הניחב תארקל הרזחכ דומילה רמוח תא םמצעל ןגראל
.2
לכל וא) תוינגורטה תותיכב הארוהל המיאתמ רשא ,םיגשומ יופימ לש הקינכט ראותת ןלהל
.(התיכ
הטישה ינייפאמ
.םיקתפ לע םיגשומ םיבתוכ םידימלתה
.1
.תיכראריה הרוצב ,תוצובקב םיקתפה תא םינגראמ םידימלתה
.2
.לודג ףד לע תנגרואמה הרוצב םיגשומה תא םיקיתעמ םידימלתה
.3
.רשק תולימ תרזעב םיגשומה ןיב םירשקמ םידימלתה
.4
.םילימ גוז לכ רובע םיטפשמ םירבחמ םידימלתה
.5
תויביטנגוק תורטמ
.אשונל םירושקה םייפיצפס םיגשומ רידגהל לכוי דימלתה
עדי
.1
רשקה והמ ןייצל לכויו םינוש םיגשומ ןיב רושקל לכוי דימלתה
.םהיניב
הנבה
.2
.שדח אשונב םיגשומ תפמ לש הנכהה תונורקע תא םשייל לכוי דימלתה
םושיי
.3
לע טילחהל לכויו םיגשומה תמישר תא חתנל לכוי דימלתה
.תיכראריה תוצובקב םיגשומה ןוגראל םינוירטירק
הזילנא

.4

.םיגשומ תפמ טטרשל לכוי דימלתה
,םהיניב רשיקש םיגשומה ינש תא ללוכה טפשמ רבחל לכוי דימלתה
.רשקה תוהמ תא ןיבהל ןתינש תאזכ הרוצב
הזתניס


.5


.וירבח תופמ תא וא/ו ,ולש הפמה תא ךירעהל לכוי דימלתה
הכרעה
.6
תויביטקפא תורטמ
.הדימלב היצביטומהו ןיינעה תרבגה
.1
.םידימלת ןיב הלועפ ףותיש דודיע
.2
.הצובק ךותב םידימלת ןיב םייתרבח םירשק חותיפ
.3
.דימלתל רתוי תיתועמשמל הדימלה תכיפה
.4
תוירוטומוכיספ תורטמ
.הצובק ךותב תרושקת תויונמוימ לגרתל לכוי דימלתה
.1
.םיגשומ תפמ טטרשל לכוי דימלתה
.2
הטישה ךלהמ
תיבב
:החמומ תפמ תנכה
םישומיש ליעל ואר) אשונל רתויב םיזכרמ םכל םיארנה םיגשומ תמישר וכרע
.(תויגשומ תופמ לש םיירשפא
.1
.םכיניעב רתויב םיבושחה םיגשומ 12 דע 8-ב ורחב
.2
וז הפמ .התיכב הלעפה ףיעסב תובותכה תויחנהה יפ לע ,םיגשומ תפמ וניכה
.םידימלתה לש תופמה תאוושהל םגדכ שמשת
.3
התיכב
.תופמל םתרחבש םיגשומה תא חולה לע ומשיר .1

:תינדיחי תוליעפ .2
.דרפנב קתפ לע גשומ לכ בותכל םידימלתהמ ושקב .א

.יכראריה ןפואב ,תוצובקב ןחלושה לע םיקתפה תא רדסל םידימלתהמ ושקב .ב
תיתחתב רתוי םייפיצפסהו ,הצובקה שארב רתוי םיינללוכה םיגשומה ,רמולכ
רדסל יאשר דימלת לכו ,הנוכנ תחא הבושת ןיאש םידימלתל ושיגדה .הצובקה
.רתויב ול תיארנה ךרדב םיקתפה תא

יפכ רדס ותואב קוידב ,וילופ ףד לע םיגשומה תא קיתעהל םידימלתל ורמאת .ג
.ןחלושה לע םתוא ונגראש

,םהיניב רשק שיש םהל הארנ רשא םיגשומ ןיב וק חותמל םידימלתל וריבסה .ד
,-ב יולת ,ללוכ :ןוגכ) םהיניב רשקה תא םילימ רפסמב םושרל וק לכ לעו
.('וכו -מ בכרומ

:תוגוזב תוליעפ .3
.םהלש תופמה תא תוושהל גוזה ינב ינשמ ושקבו תוגוזב םידימלתה תא ונגרא .א

ןתינ) .הבוט תמכסומ תחא הפמל עיגהל תנמ לע תופמה יתש תא דחאל םהילע .ב
.(תיתצובק תוליעפל רשי רובעלו הז בלש לע גלדל
:תוצובקב תוליעפ .4
לע גלדל ןתינ) םידימלת 4 תב הצובק רוציל תנמ לע דחי תוגוז ינש ורבח .א
(הז בלש

.לוטסירב יצח הצובק לכל וקלח .ב

יצחה לע טטרשלו ,םהידיבש תופמה יתש תא תוושהל םידימלתהמ ושקב .ג
.תומדוקה תופמה לע תססובמה השדח הפמ לוטסירבה לש ןוילעה

:תואבה תודוקנה תא םידימלתל וריבסה .ד
ןיא) והשלכ ירודיס רפסמ ומשר םיגשומ ינש ןיב רבחמה וק לכל לעמ (1
.(םירפסמה רדסל תובישח

םאתהב םיגשומ גוז לכ רובע טפשמ ובתכ לוטסירבה לש ןותחתה יצחב (2
בייח הזה טפשמה .םינודנה םיגשומה ינשל תחתמ וק וחתמו ,ירודיסה רפסמל
"םינובלחל רושק אתה" ןוגכ םיטפשמו ,םיגשומה ינש ןיבש רשקה תא ריהבהל
םורק לש םיביכרמה דחא םה םינובלח" בותכל רשפא הז םוקמב .םילבקתמ םנא
תמאב םידימלתה הדימ וזיאב לולגל איה םיטפשמ חוסינ לש הרטמה ."אתה
.םהיניב םירשקה תאו םיגשומה תא םיניבמ

םיגשומה תא ןיבמ ולש התיכב דימלת לכ דציכ תעדל ןינועמה ,הרומ :הרעה
.תוישיא תופמב קפתסהל לוכי ,םהיניב םירשקה תאו
:תופמה תכרעה .5
תוירשפא תודוקנ המכ םכינפל .תופמה תכרעהל םינוש םינוירטירק םנשי .א
:הכרעהל
.תוצובקה ךותב תיגול היכראריהו ,תוצובקל ינויגה ןוגרא (1
.םינוכנה םירשקה רפסמ (2
.רושיקה תולימ לש תונוכנה תדימו תוכיא (3
.רושיקה יטפשמ לש תונוכנה תדימו תוכיא (4
.הרומה ידי-לע תופמה תכרעהל תונוש תויורשפא תומייק .ב

לע ססובמה ןויד םייקל םידימלתה תרזעבו חולה לע תופמה תא תולתל (1
.ל"נה םינוירטירקה

תפמל םידימלתה תופמ תאוושה ידי-לע תיבב קודבלו תופמה תא ףוסאל (2
.החמומה

ונבוה וללה םיגשומה הדימ וזיאב תוארלו םייתייעב םיגשומב דקמתהל (3
.(םיטפשמבו םירשקב יוטיב ידיל אב הזש יפכ) םידימלתה ידי-לע הנוכנ הרוצב
םירשק לעו ,תויועט לע עיבצהל אלא ,תופמה לע םינויצ תתל יוצר אל :הרעה
אשונ לש תמכסמ הניחבכ םיגשומ יופימב םישמתשמ רשא םירומ שי .ושענ אלש
םיעודי ויהי תופמה תכרעהל םינוירטירקהש רתויב בושח הז הרקמב .דומיל
.שארמ םידימלתל םירורבו
תונורתי
.דומילה רמוח תא ןגראל םידמול םידימלתה
.1
.רתוי תיתועמשמ םידימלתה לש הדימלה
.2
.רתוי ךורא חווטל םיגשומה תא םירכוז םידימלתה
.3
.םהל םירורב םניא םיגשומ וליא םילגמ םידימלתה
.4
.םידימלתה לש הבישח תויועט הלגמ הרומה
.5
תונורסח
לכ הדימ וזיאב תעדל לוכי אל הרומה ,תיתצובק איה תיפוסה הפמה רשאכ
.רמוחה תא ןיבמ תמאב הצובקב דימלת
.1
,הצובקב דימלת לכל תונוש תולטמ ןיא רמולכ ,תיפותיש הניא וז הארוה תטיש
,לוטסירבה לע הפמה תא וניכי םיינש וא דחא דימלתש בצמ ןכתי ןכלו
ךלש התיכה םא וז הביסמ .(תוליעפה ךלהמל ועירפי וא) םייביספ ויהי םירחאהו
.תוגוזב וא תינדיחי הרוצב תוליעפה תא עצבל יוצר "תיתייעב"
.2
:רוקמ
.,1995 "חא" םירפס תאצוה .תוליעפמ הארוה תוטיש .טנא ,ןהכ
ןהכ טנאל תורומש תויוכזה לכ


דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2