ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (וילופטרופ) תודובע קיתל רוזח

(וילופטרופ) תודובע קית / הכרעה יכרד

(וילופטרופ) טיקלתה
ותומדקתה ,ויצמאמ תא דימלתה גיצמ ןתועצמאבש תודובע לש ןווכמ ףסואכ רדגומ טיקלתה
.םירחא םימוחתב וא דחא םוחתב ויגשיהו
;אשונה תריחבב דימלתה תופתתשה :הלאה תודוסיה תא לולכל םיכירצ ונכותו טיקלתה תנכה
תימצע היצקלפרו דועית ;ותכרעהלו טיקלתב ללכנה רמוחה תריחבל םירורב םינוירטירק
.ותרימשלו ולוהינל יארחאה אוהו דימלתה תושרב אצמנ טיקלתה .דימלתה לש (היצינגוק-הטמ)
עדי לש תונוש תורוצ ןכו ילאוזיו וא טלקומ רמוח ,םיבותכ םיטירפ לולכל לוכי טיקלתה
ומשרנש תורעה םגדמו םינחבמ תואצות ,הדובע יפד ,םינולאש ,תוטויט ,תודובע - יתכרעה
.דימלתל הרומה ןיב םישגפמה ךלהמב
דימלתה עוציב יבגל םידחא םידדמש החנה ךותמ אצוי םיגשיה תכרעהל ילככ טיקלתב שומישה
רתוי תינמז-וב קפסל הלוכיה הכרעה תוליעפ ףידעהל שי ןכ לעו ,דיחי דדמ לע םיפידע
.דחא דדממ
תוירחאה תדימ לעו ךרעוי הז רמוחש ןפואה לע ,טיקלתב ללכייש רמוחה לע תוטלחהה
ןיב םישגפמ םיכרענ .הרומה לש ותעד לוקישל תונותנ טיקלתה תנכהב דימלתה לש ףותישהו
קפסל אופא אוה הרומה דיקפת .דימלתה לש תומדקתהבו טיקלתב ןודל ידכ דימלתל הרומה
.חוודלו דעתל ,תופצל ,םאתל ,ןווכל - הכרעהל תולטמו הדימלל תויונמדזה דימלתל
תווחל םישקבתמ ,םינוש םיבלשב ונכות תא םיאור םה ;טיקלתה תכרעהב םיפתתשמ םירוהה םג
שילשה ןויצל םידע קר אלו ,דומילה ךילהתב דימלתה תומדקתה תא םיוולמ םה ךכבו ,םתעד
.תיתרוסמה הכרעהה תרגסמב לבוקמכ ,םדלי לש יתנשה ןויצל וא
לע בושחל שרדנ דימלתה .היצקלפרה ,רומאכ ,אוה טיקלתה תיינב ךילהתב יתוהמ ביכרמ
תא עצבל ידכ רבעש ךילהתה דועית :ןוגכ תויוליעפב יוטיב ךכל תתלו ,ולש הדימלה ךילהת
ולעש תויעבה ,אשונה תריקח ןפוא ,תונויערה תא באש םהמש תורוקמה ןויצ ךות ,הלטמה
רתויב הבוטה הדובעה ןיב תואוושה תכירע ;טקנש ןוקיתל תויגטרטסאה ,הדובעה ךלהמב
ולש הפרותה תודוקנו הטילשה תודוקנ ןויצ ;ןהיניב לדבהה תרבסהו ,ויניעב רתויב השלחהו
בושמל תוסחייתה ;ןכל םדוק דמלנש המ ןיבל תמיוסמ תידומיל תוליעפ ןיב רושיק ;רמוחב
.'דכו ויתודובעל התיכה ירבח ונתנש
:ךותמ
1998 לירפא-ץרמ ,ךוניחה דה
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2