ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

תומרות תויביטנרטלא הכרעה תוטיש
םידימלת לש םיגשיהל רתוי
ב"הרא ,ליי תטיסרבינוא
הכרעה תוטיש םע תבלושמ השימג הארוה יכ חיכומ ליי תטיסרבינוא לש שדח רקחמ
קר תשמתשמה תידמימ-דח הארוה רשאמ ,םידימלת לש םיגשיהל רתוי תמרות תויביטנרטלא
.תויטרדנטס תוניחב לש הכרעה תוטישב
,םידמלמ ונא יתרוסמ ןפואב .הרוגס הטיש ,הבר הדימב ,איה תמייקה הכרעההו דומילה תטיש
טעמ הדימבו ,עדימ ןנשל םהלש תלוכיה :תולוכי יתש י"פע רקיעב םידימלת םיגווסמו םינחוב
ולא תולוכיב םיקזח םידימלת םיגייתמ ונא ,ךכמ האצותכ .הז עדימ חתנל םתלוכי - התוחפ
.'םישפט' וא 'םייטיא' וליפא וא 'םיינוניב'כ ןהב םישלחש םידימלתה םתוא תאו ,'םירשכומ'כ
תא םישיגדמ ,ירטמוכיספה ןחבמה וא היצנגילטניאה ינחבמ ומכ ,םימידקמ םינחבמ םגש ןבומכ
ינפמ טושפ - םיימדקאה םיעוציבה תא תוליעיב אבנל םיחילצמו ,חותינו ןורכיז לש םכרע
.התיכב תוקזוחמה תולוכיה תא םירתאמ םהש
הלאמ תובושח תוחפ אל ןהש ,תורחא תולוכיב ןייטצהל םייושעש םיבר םידימלת םנשי םלוא
תמכוח' וא 'רשיה לכשה' ארקנש המ) עדימ לש ישעמ םושייו תויתריצי .םויכ םיכירעמ ונאש
תובשחנ ןניאש םושמ הארנכ ,קיפסמ תוכרעומ וא תוהוזמ ןניאש תולוכי יתש ןה ('בוחר
םילבקמ חותינו ןורכיזב ההובג תלוכי ילעב םידימלת ,ךכו .ליגרה ךוניחל תויטנוולר
בוט תודבוע תכרעמ דומלל םילוכיש ,תוישעמל הקזח הייטנ םע םידימלתו ;םיבוט םינויצ
.תכרעמה ילושל םירשונ ,םהייחל הלש ידיימה רשקה תא םיאור םה םא רתוי
ונא םימייקה םידדמהו םינחבמה תועצמאב .תוינסרה תויהל תולולע תאזה הטישה תואצות
םיללוש ונא הנווכ ילב ,הזמ עורגו ;םידימלת לש תחא הצובק קר םימדקמו םיחבשמ
יבר םישיא לש םהייח תא ונחב םירקוחשכ ,השעמל .דומלל םתוכז תא םירחא םיבר םידימלתמ
םידימלת ויה םהמ םיברש ואצמ םה - םהינש וא ישעמה וא ,יתריציה םוחתה ןמ םא ,העפשה
.םיינוניב וליפאו םיליגר
תולוכיה עברא לכ תא תחתפמש הארוה
םהל רשפאתש ךרדב םכירעהלו םידימלת דמלל ןתינ ,עוצקמ לכבו המר לכב
:םידימלתמ שקבל ןתינ ,רמולכ .תולוכיה עברא לכב שמתשהל
 
.דציכ וא ןכיה ,יתמו המ השע ימ רוכזל :ןורכיז חתפל
 
.טופשל וא ךירעהל ,לוקשל ,תוושהל ,חתנל :חותינ תלוכי חתפל
 
.בצעל וא חינהל ,ןיימדל ,איצמהל ,רוציל :תויתריצי חתפל
 
.הלועפה ךרד תא תוארהל וא םשייל ,שמתשהל :תוישעמ חתפל
 
חתנל ;קחשמ קחשל תונוש תויגטרטסא רוכזלו דומלל םיבייח םירחתמ ,לשמל ,ינפוג ךוניחב
ותוא .שרגמה לע ןתוא םשיילו ;תוידוחיי תויגטרטסא רוציל ;ביריה לש תויגטרטסאה תא
,תאזכ הארוה תטישב .הרבחהו עבטה יעדמ ,הקיטמתמ ,ןושל תארוהב םג תושעל רשפא רבדה
רפסמ לש בוליש הנווהת אלא ,תחא תלוכיל תולבגומ הנייהת אל תויכוניחה תויוליעפה בור
גוס םהב םיבצמ ענמת תבלושמ הטיש .םוימויה ייח לש תויתימאה תויודדומתהה ומכ - תולוכי
תוחפל ףשחיהל דימלת לכל רשפאתו ,וב םינייטצמה םידימלתל קר לבגוי םייוסמ תוליעפ
םג ,םירחאה םיטביההש דועב ,וילע תפדעומה הדימלה ךרדל םיאתמה הארוה לש דחא טביהל
בורב שמתשהל רשפא ,וזכ תבלושמ הארוהב .רגתא ורובע ווהי ,תוחפ םיחונ םה םא
ול תרשפאמ ףאו ,הרומה תדובע לע הלקמ וז הנוכת .הכרעהל םגו הארוהל םג תויוליעפה
.תנווגמו הלודג התיכב םידימלתה לכ לש םיכרצל הכרעההו הארוהה תא םיאתהל
("Yale Summer Pscycholgy Program") ליי לש יגולוכיספה רקחמה
ךרדב םתוא םידמלמשכ רתוי בוט םידמול םידימלתש ,החנהה תא ןוחבל דעונ הז רקחמ
לש היגולוכיספל גוחה י"ע ךרענ אוה .םהלש תלוכיה יסופדל ,תיקלח ולו ,המיאתמש
ב"הרא יבחר לכמ ןוכית ידימלת 200-כ ללכו ,1993 לש ץיקה תשפוחב ליי תטיסרבינוא
.תורחא תוצראמ ףאו
,חותינב םהלש תלוכיה תמר תא ךירעהל דעונש םידקמ ןחבמ ורבע םיפתתשמה םידימלתה לכ
קזח :תלוכיה יסופד השימח ךותמ דחאל וגווס םידימלתה ,תואצותה י"פע .תוישעמו תויתריצי
שלח ןזואמו ;(תולוכיה שולש לכב קזח) קזח ןזואמ ;תוישעמב קזח ;תויתריציב קזח ;חותינב
לע םגו םידימלתה לש םיישיאה םיסופדה לע הססבתה וז הקולח .(תולוכיה שולש לכב שלח)
תורוצ עברא ךותמ תחאל הנפוה דימלת לכ ,אבה בלשב .םידימלתה ראש יסופדל םתאוושה
לש הבישחו הדימל ןיב ןזיא רשא ,ההז ימוי רקוב רועישב ופתתשה םלוכ .תונחבומ הארוה
תונוש תוצובקל וקלוח םידימלתה ,צ"החא תועשב םלוא .תוישעמו תויתריצי ,חותינ ,ןורכיז
םידימלתה ןמ קלחש ,ךכ ךילהתה בצוע הנווכב .תרחא וא וז תלוכי תושיגדמה תורוצב ודמלש
לכש ,היה ףסונ בושח ןייפאמ .אל - םקלחו ,הארוהה תרוצל םהלש תלוכיה יסופדב ומיאתה
.תלוכיה יסופד תעברא לכ תא השיגדמה תבלושמ הארוה תרוצל םג ופשחנ םידימלתה
.יאמצע טקייורפו םינחבמ ,תיב ירועיש תועצמאב םידימלתה יגשיה ודדמנ ,רקחמה םותב
םהיאשונש םירוביח תועצמאב וכרעוה תולוכיה ראש .םיאקירמא םינחבמ י"ע דדמנ ןורכיזה
,(חותינ) "ס"היבב הרימש לש תונורסחבו תונורתיב ןוד" ,לשמל ומכ ,תדדמנה תלוכיל ומאתוה
ןורתפ הל עצהו ךייחב יהשלכ הייעב ראת"ו (תויתריצי) "ךלש ילאידיאה ס"היב תא ראת"
,תוישעמו תויתריצי יוהיזל המיאתמה ךרדכ הרחבנ רוביח תועמצאב הכרעה .(תוישעמ) "ישעמ
ןיב האוושה רשפאל ידכ .תאז תושעל תלגוסמ הניאש ,םינחבמ לש תיתרוסמה הטישל דוגינב
.תינמז וב תוכרעהה לכ ועצוב ,תונושה תוצובקה יעוציב
תועיתפמה תואצותה
:העברא דחוימב וטלב ,רקחמה לש םיברה םיאצמימה ךותמ
תוהובג תואצות וגישה םהלש תלוכיה סופדל המיאתהש הרוצב ודמלש םידימלת
רכינ ,תלוכיל הארוה לש תיקלח המאתה םע וליפא .םידימלתה ראשמ הברהב
.םידימלתה יגשיהב רופיש
.1
יגשיה תא אבנל תורשפאה תא רכינ ןפואב הרפיש תוישעמהו תויתריציה תדידמ
.םידימלתה
.2
בכרהב ןהיניב ולדבנ ההובגה תלוכיה תוצובק עבראש ,איה רקחמה תעתפה
םידימלתמ רקיעב הבכרוה חותינב הקזחה הצובקה .ןהלש ימונוקא-ויצוסו ינתאה
תוצובקה ."םיבוט"ל ובשחנש ס"יתבמ ןוילעה וא ינוניבה דמעמה ינב ,םינבל
עקרו דמעמ ,עזג תניחבמ תונווגמ רתוי הברה ויה תוישעמו תויתריציב תוקזחה
םידדומש לככש ,חיכומ הז אצמימ .ןהיניב המקמתה "קזח ןזואמ"ה תצובק .יכוניח
.'םימכח'כ םידימלת רתוי םיהזמ םג ךכ ,תלוכי יגוס רתוי
.3
דחא יללכ םרוג וליפא אצמנ אל םינושה תלוכיה ימרוג לש יטסיטטס חותינב
,התע ,םייקה יללכה תלוכיה םרוגש ,רמוא הווה .(.י'ג םרוג דדמ וא I.Q ומכ)
רצה םוחתב קר אלא ;יללכ תמאב אל תויהל לולע םייתרוסמה תלוכיה ינחבמב
.(חותינו ןורכיז) םינחוב םהש
.4
גשיה לש הרורב השוחת
תרשפאמ ,תולוכיה עברא לכ תא תקזחמש הרוצב םידימלת תארוהש ,הנעטה תא חיכומ רקחמה
הארוהל תאזכ השיג .םירחא םירושיכ חותיפ םע דחיב םהלש םיישיאה תונורשכב הרכהו יוהיז
תופדעומה תויוליעפל עיגהל םילוכי דימת אלשו ,דומלל םיכירצש םידימלתל תינויח הניה
תווחל אלש םילולע ,םהל תומיאתמה תויוליעפל םיפשחנ אלש םידימלת םתוא ,ךדיאמ .םהילע
אולמ תא שממל אלו רתוול םילולע םה ,תאז תובקעבו ,גשיהו החלצה תשוחת םלועל
.םהלש לאיצנטופה
םירבד תוארל תונוכנו תושימג ,תויתריצי תושרדנ םויה לש הדובעה קושב חילצהל ידכ
הדובעב םילשכנ ךא תונייטצהב םידומילה תא םימייסמש םידימלת םנשי ,ןכל .תושדח םיכרדב
,םיבשחמ לש םתונימזו ,תיגולונכטה תוחתפתהה .ודמלש המ תא םשייל םילוכי םניאש םושמ
הביתכ ומכ םירושיכ לש םתובישחב תוחיפל ואיבה ,םינותנ תפילשל תולק תוטישו םינובשחמ
.םיבושח יתלב םניא חותינהו ןורכיזה ירושיכש ןבומכ .עדימ ןנשל תלוכיו ןובשח ,המת
תינכות ינכת תא תיתרוקיב הרוצב חתנלו רוכזל ,דומלל םילגוסמ תויהל םיכירצ םידימלת
לע ליפאהל חותינהו ןורכיזה תובישחל תושרהל רוסאש ,איה ןאכ הנעטה ךא .םידומילה
.תורחאה תולוכיה תובישח
.ךוניחו היצנגילטניא לש הדיחא הסיפת ונמצעל תושרהל םילוכי ונניא תיטסילרולפ הרבחב
םידימלתש לככ .יתטיש זובזיב והז - רקחמב אצמנש יפכו ,תונורשכ לש זובזב הז היהי
םירשכומו םימכח םידימלת ואצמיי םג ךכ ,תולוכי לש רתוי בחר חווטב וכרעויו ודמלי
תא ךופהל - יוצרו - לק הז .תוימונוקא-ויצוס תובכשו תודע ,םיעזג לש רתוי בחר ןווגמב
השיג ץמאל אוה תושעל שיש המ לכ .םידימלתה יגוס לכל העיגמש תאזכל ךוניחה תטיש
.רתוי תנזואמ תיכוניח
: רוקמ
Sternberg, R.J., "What Does It Mean to be Smart?", Educational Leadership, Vol.54
No.6, (March 1997), pp. 20-26.
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2