ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

תיפולח הכרעה תטישכ תוכורעתה תשיג
לש יוסינ - ינרותה ןוכיתה רפסה תיבב
ןמטרה ןוכמ
ידימלת ולבקש הכורעתה תמישמ ונינפל .ב"הראב קר אל תומייק תויפולח הכרעה תוטיש
:דומלת רועישב ,םילשוריב ןמטרה רפס תיבב ,'י התיכ
תא קלחי םגו ,הקדצל םידימלתהמ ףסכ הבגיש ,יתתיכ הקדצ לעפמ ןגראל הטילחה 'י התיכ"
."...םיאבה םיקרפה תא ,לולכיש ,יתתיכ לעפמ ותואל ןונקת רבחל ךילע .םיכרצנל ףסכה
לכ לע אשונה רקח ךות ,וז המישמ לע ,תישיאו תוצובקב םידימלתה ודבע םישדח השולש ךשמב
.םירחא םימוחתבו הכלהב ,םייתוגה םירמאמב ,דומלתב ,ויטביה
המישמ איה ומצע ןונקתה תביתכ .ימצע דומילו םיילטנורפ םירועישמ תבכרומ הדובעה תנכה
.תרוקיבו תישיא המינ תפסותבו ,ארקש תורוקמ יפל ,בתכב ותוא שיגה דימלת לכו ,תישיא
שגפנ וכלהמבש ,עובשל תחא לואשת ,הנכהה ךלהמב הדובע יפד תשגה לע תססבתמ הכרעהה
לש הדובעה יפד תא ארקש רחאל) דמלנה תא ותנבה תדימ תא קדובו דימלת לכ םע הרומה
.ךירדמ וא חקפמ לש ינוציח לואשת ,(דימלתה
.הקדצ השעמ לעופב םמצע לע תחקל םידימלתה וטילחה ,אשונב קוסיעהו הכורעתהמ האצותכ
היצביטומ םהל הנתנ הכורעתה תנכה .וחינזה םידימלתהש הווצמ וז" :הרומ ,ןושיד דוד
."רבעמ היישעל
.תוכורעת שולש םידימלתה םישיגמ הנשה ךלהמב
הכרעהה תטיש
,רצלוה ילא .תרחאה לש אצוי לעופ איה תחאה .הכרעהה תטישל הארוהה תטיש ןיב רשק שי
תופתתשה - ץמאמ תכרעה .הטיש לכב םייקה רבד ,עדי תכרעהל שלושמ ןויסינ ןאכ שי" :הרומ
דימלתהש המ תא םג אלא ,עדי קר אל ךירעהל אב התא - הטישה ןורתי .'וכו המזוי ,התיכב
לש ותעד יפל ."רוציל ידכ עדיב שמתשמ התא דציכ תקדוב הכורעתה .ותיא תושעל לגוסמ
קר תנחובש ,תורגבה תניחב תא רובעל לגוסמ תויהל ךירצ ,הכורעת שיגמ רשא דימלת ,רצלוה
םג אלא ,בוט רתוי עדוי קר אל אוהש ןויכ 100% -ב חילצהלו ,קוידב רמוח ותוא לע עדי
.בוט רתוי ןיבמ
הדובעה תכרעה 50% -מ בכרומ ,דומלתב תורגבה ןויצ ףא אוהש ,הכורעתה לש יפוסה ןויצה
.בתכבש הדובעה תכרעה 50% קרו ,תפטושה
:םה םידימלתל םיגצומ ףאש יפכ הכרעהה יביכרמ
:הכורעתה תנכה .א
.(תרבחמ ,רדוסמ קית ,תוחכונ) תידומיל תעמשמ
.1
.םירועישב תופתתשהו תוליעפ
.2
.הדובע יפד
.3
.היגוסה לעו הדובעה יפד לע פ"עב לואשת
.4
.תרוקיבב יבויח שומישו המזוי יוליג
.5
:בתכב הכורעתה .ב
.היפיעס לכ לע הכורעתה לש הרורבו תנגרואמ הגצה
.1
:תורוקמה לש התואנ הגצה
.2
.םוכיס
.3
.חותינ
.4
.םושיי
.5
.םוכסהו החיתפה תוכיא
.6
.םירויא ,רדס ,ההגה ,הספדה - תיטתסא הרוצ
.7
הבותכה הכורעתה תריסמ רחאל פ"עב ינוציח לואשת .ג
המגמ תמייק .החנמה הרומה ךירעמ בתכב הכורעתה תאו הכורעתה תנכה תא
הקידבל ליבקמב ,(ר"מפמ) תינוציח הקידבל הבותכה הכורעתה תא ריבעהל
.תימינפה
הטישה תונורסחו תונורתי
תונורתי
ךות ,ןוויגו הרשעה רשפאמ ,תימצע הדובעל ןתינ רשא ,לודגה לקשמה .א
.םיוסמ אשונב תודקמתה

.םוי-םויה ייחל הרושק רשא ,תילאוטקא המישמל דמלנה םוגרת .ב

הדובע תטיש ,עדימ ףוסיא ,ןמז ןוגרא - הדובעו הדימל תויונמוימ חותיפ .ג
.'וכו תיטילנא השיג ,םימוכיס תכירעו הנוכנ

םידימלתה םע הדובעל תורשפא תמייק תימצע הדובעל תודעוימה תועשב .ד
.רתוי םישלחה

עדיה תא רתוי תיתימא הרוצב תפקשמ תיתדוקנ אלו תיכילהת הכרעה .ה
.דימלתה לש תלוכיהו
תונורסח
תמייק ,הנממ האצותכ רשא ,רתי תבחרה ןכתית ,ישיא יוטיבל תורשפאה בקע .א
.תויונמוימהו עדיה תשירד לע רותיוול הנכס

.אשונב הקמעהמ קמחתהל םילולע הביתכב םיקזחה םידימלת .ב

,ןמז ןונכת - הדובעה עוציבל םילכ ןתמב תקסועה םידומיל תינכת רדעה .ג
תוכיאב העיגפל םיתעל ,ןורשכל רתי לקשמ םרוג רבד .'וכוה ביתכ ,ןוגרא
.תורתוימ תויעבלו ,ךרוצל אלש ,הכורעתה

,םירחא תועוצקמ דומיל ידי-לע ,ףצרה תעיטקמ האצותכ ,יתעדות ףצר רדעה .ד
בוליש ,וא ,ףצר לש ,תועש לש תיטירק הסמ אוה ,ךכל ןורתפה .תואצותב םגופה
.תיביטרגטניא הכרעת תריציו תועוצקמה ראש

לש תלוכיה המ תעדל תרשפאמ דימת אל רמוחה חותינב תוצובקב הדובע .ה
םעפ ,םילואשתה תסנכה תרזעב ,הנעמ ךכל תתל ןויסינ השענ .טרפכ דימלתה
.רמוחה תנבה לע פ"עב הניחב םיווהמ םקלחב רשא ,עובשב

םניא רשא םינוירטירקה יוביר ללגב ,הכרעהה תויביטקייבואב העיגפל הנכס .ו
.תקיודמ הדידמל םינתינ
םידימלתה תואר תדוקנמ הטישה
דומלל ןינ ,וז הטישבש ירה ,ןיינעמ הכורעתה אשונ םא יכ ,םיסרוג ונייאורש םידימלתה
.רתוי ביחרהלו קימעהל ,רתוי
ךלוה יתייה אלש ,םינוויכל יתכלה ,דאמ יתבחרה תיחכונה הכורעתב" :א"י ,רזיורק ליג
תא ילש העידיב הגרדמ תציפק יתישעש בשוח ינאו ,דואמ הברה יתדמל .תרחא הטישב םהילא
."ןיינעה אלא ,וז הדובעב יתוא ןבריד ןויצה אל .ארמגה
."רתוי הבוט הרוצב תאז תושעל עדא ,םיוסמ אשונל שגא רשאכ" :א"י ,ןתנ ירוא
תורשפא םג תמייקש ירה ,דימלתה תא ןיינעמ וניא אשונה םאש ,םידימלתה םיבשוח ,ינש דצמ
.הליגרה הטישב רשאמ תוחפ דומלל
."בוט דובעל ידכ קמועל ארמגה תא ןיבהל בייח אל התא" :א"י ,ידוב בקעי
ןונכת תייעב רצוי רשאו ,םהל ןתינה "שפוחה ףדוע" תייעב תא ולעה םידימלתה
.הכורעתה תשגה דעומ תארקל בר ץחלו סמוע רצונ ,ךכ בקע .הנוכנ הרוצב ןמז
 
תורגב תוניחב תועצמאב הכרעה תמועל ,הכורעת תועצמאב הכרעה תופקת
הכרעהה תטיש ןיבל ,הליגרה הכרעהה תטיש ןיב תוושהל םידימלתה ושקבתה החישה ךלהמב
,םתשולש לש המכסה התייה .דימלתה תלוכי תא תופקשמ ןתויה תדימ תניחבמ ,הכורעתב
תובורק םיתעלו ,אשונב עדיה תא תיארקא הרוצב תפקשמ איה ,הליגרה הטישל ,רשאבש
תניחב תובישח תא םידימלתה םישיגדמ תאז םע .תונוש תויתדוקנ תויעב לשב ,תתוועמ
,8 לש דימלת אוהש ,עדוי דימלתה" :ןתנ .םירחאל סחיב ךמוקימל הדימ הנק תנתונכ תורגבה
הדימ הנק ןיא ,הכורעתה תטישב .ספתנ הז ךיא ול בושח ,ףקשמ הז המ ול בושח אל ,9
ןויצב יתוא ןיינעמש המ .םירחאל סחיב התא ךיא עדוי אל התאש ןויכ ,היעב וזו ףתושמ
ראית .םינויצה תונמיהמל רשאב תועד יקוליח וררועתה ."תורגבה לש ןויצה הז ,הכורעתה
:תורצויה תא הכפה הטישה יכ רמאש ,ידוב דואמ הפי הרוצב תאז
ןויכ ,תיביטקייבוס הרוצב ותוא ףקשמ ,דימלתה לש הייארה תדוקנמ ןחבמה ,הליגרה הטישב
יפל ךירעמ אוהש ןויכ ,יביטקייבוא ,ןחובה וליאו .תוועמ םיתעלו ,יתדוקנ בצמ ףקשמ אוהש
ותלוכי תא תפקשמ דימלתה תואר תדוקנמ ,הכורעתה ,תוכורעתה תטישב .םירורב םינוירטירק
לע ןויצ ןתונ אוהש ןויכ ,יביטקייבוס ךירעמכ ספתנ ןחובה םלוא ,תיביטקייבוא הרוצב
לש רחא ןאפ .,'וכו תוירוקמ ,רופיש - םיקיודמ םינוירטירק םרובע עובקל ןתינ אלש םימוחת
רתוי בתוכ ינאש לככ" :רזיורק ראתמ הכורעתב הכרעהה תטישב תויביטקייבואה רסוח
ימ היה ."תיביטקייבוא ךכ-לכ אל הכרעהה זאו ,ןחובה לע רתוי עיפשמ הז ,ימצעמ ביחרמו
ידי-לע תגצוימה) הליגרה הטישה ןיב בולישהש ,בשחו ,ןורתי תויביטקייבוסב הארש
ףא םידימלתה .הדימה הנק תאו תרגסמה תא קפסמ (הכורעתה) תיביטנרטלאה ןיבל ,(םילואשתה
םיכרעומ הז לע ןכש ,הכורעתב יוטיבה רשוכ תכרעה תוניגהל רשאב םיעד ימימת םניא
.העבהב
הטישב ,"תורגב החנומ דומיל" לש ריחמה לע רוא תכפוש טלחהב רשא ,תפסונ תניינעמ הדוקנ
ןויצ רשא דימלת לשו תורגב ןחבמל שגינה דימלת לש ,ההז ןויצש ,איה ,תיטרדנטסה
.תלוכי התואו עדי ותוא תא ףקשמ וניא ,תורגבה ןויצ אוה הכורעתה
בשוח ינא .ןויצה ןעמל השק רתו הברה דובעל ךירצ תוכורעתה תטישב תורגבל" :רזיורק
הזו ,הובג רתוי ןויצ לבקמ ,וטנ ןויצ תניחבמ ,תוכורעתה תטישב דמול אלש ,יתמרב דימלתש
םידספנ םיאצוי ונחנא ,תויורגבה תניחבמ עגרכ תוחפל - בוט רתוי עדוי אוה םא רושק אל
רתוי איהש ,תוכורעתה תטישב תורגב יתישעש בותכ היהי אל ,ילש תורגבה תדועתב .םינויצב
."השק
,וזה הכרעהה תטישל תיבויח השיג םידימלתה חישב תרכינ ,תרוקיבהו תויוגייתסהה לכ םע
תרשפאמו היישעה יביכרמ לכ תא תטרפמ איהש ןויכ ,תורגבה אשונמ התוא םיקתנמ רשאכ
תושלוחה לשו תונורתיה לש רתוי הבוט הנבה ךות ,הנוב הרוצב בושמב שמתשהל דימלתל
.הטישהמ םהירוה ןוצר תועיבש תא ונייצ ףא םידימלתה .רופיש תושרודה
ךילהתהו םירומה
יפל העבקנ הטישב םירומה תופתתשה .הטישה המגדוה הב רשא ,תומלתשה ורבע םירומה לכ
.ןוצר יפלו עוצקמה
םיסנכנ תרחא ,הארוה תוטישב ןווגל דואמ בושחש איה ,יתמכסהש ךכל תוביסה תחא" :ןושיד
."הרגשל
ךרוצ ןיאש הדבועה לשב ,ץחל תוחפ לע םיחוודמ הכורעתה תטיש יפ לע םידבועה םירומה
לעו רמוחה תריחב לע העיפשמ הטישה .םיילטנורפה םירועישב רמוחה לכ תא תוסכל
םע .תוליגרה תוטישב הדובעל סחיב ,הרומה תקיחש תא םיתיחפמ ולא לכ ונוויג תויורשפא
ןמזו הדובע תניחבמ ,הליגרה הטישב תשרדנשמ ,רתוי הברו דואמ הבר העקשה תשרדנ ,תאז
תקידבו יוויל ,םידימלת םע תושיגפ ,םילואשת ,םתקידב ,הדובע יפד רוביח ,ןונכת)
הרומל םא" .רבדל "םיעגושמ" תויהל םיכירצ ךכב םיקסועה םירומה ,ךכמ האצותכ .(תודובעה
תטישב ,תויביטקייבואה תדימ תניחבמ ."בוט רתוי שומימ הרומל רשפאמ הז ,ךוניחמ תפכיא
םידימלתה םיפרצמש ,ימצע בושמ יפד י"פעו םירידנ םירוערע יפ לעש ירה ,וז הכרעה
הכרעהה יכ םירומה םיקיסמ ,תורעה םיריעמו םתדובע ךלהמ תא םימכסמ םה םהבו ,הכורעתל
לק רתוי הז" :רצלוה סרוג ,םירחא םימוחת לע הטישה תלחה תלוכיל רשאב .תיביטקייבוא
הרומהו) יוטיב ידיל אובל שקבתמ דימלתה ,חורה יעדמב .םירחא םיעדמב רשאמ ,חורה יעדמב
,הנבה ,האירק ,םיטסקטב שומיש תועצמאב ,(עדיה ןובשח לע היהי אל הזש גואדל ךירצ וישכע
."הגרדמ ץפוק אוה םא תמאב חילצי דימלתה .הכורעתב לוכהו - חותינ ,המנפה
ךרול לאומש רמ - רפסה תיב להנמל הנורחאה הלימה תוכזו
ירבח 5-4 ףתשל טילחהו ,(Theodore R. Sizer) רזייס לש שדחה ורפס תא ארק ךרול לאומש
לוהינ תונש 12 -ב יתיאר אל הומכש ,בורה דצמ תובהלתה התייה" .השעמה רופיסב תווצ
.טולייפ ךורעלו םירומה לכ תא ףתשל וטילחה םיוסמ בלשב ."ילש תומדוק
לע םג תלפונה הדבכה הסמעמה תובקעב הגאד להנמה עיבמ ,םייתנש לש ןויסינ רחאל ,םויה
הכורעת ,תויהל היה לוכי ,ותעדל ,ךכל ןורתפה .וז הטישמ םידימלתה לע םגו ,םירומה
,תווצכ ליבומ ,תועוצקמ םתוא לש םירומה תווצ הבו ,תועוצקמ 'סמ תבלשמה ,תיביטרגטניא
םתוא ברקב םינדגונ רוצי רבדה ,ותכרעהלש ןויכ ,הז ןורתפב רזעיהל אל טילחה אוה ,םלוא
יתלב םוחתל הכילהו הארוהה תוטישב תשרדנה הכפהמה ללגב ,הטישהמ וגייתסהש ,םירומ
.רכומ
תדימב ןהו ,ןווגב ןה) תילמיטפוא הכרעהל עיגהל ידכ הכרעהה אשונב תונויסינ 'סמ ושענ
:(תויביטקייבואה
.תודובעה לכ תא וקדב רשא ,םירומ ינש
.1
.םילואשתה לכ תא ועציבו ,תודובעה לכ תא וקדב רשא ,םידימלת ינשו הרומ
.2
.םילואשתה עוציבל ,םיכירדמ/םיר"מפמ - םיינוציח םינחוב
.3
תקידבו םילואשתב עויסב ,דבלב יעוצקמה הרומה ידי-לע הכרעה לע טלחוה ,רבד לש ופוסב
.(םידימלתה ורבד וילעש הדימה הנק דממ תא תתל ידכ) ינוציח ןחב ידי-לע הכורעתה
.תכרעמה לע ףסונ לטנ תוסימעמו תולברוסמ תויורשפאה ראש לכש ןויכ ,הלבקתה הטלחהה
אלו ,רתויב םיהובגה םינויצה תא איצוהל דימלתה לש ךרוצה ידי-לע תתוועמ היהת הטיש לכ"
היעבה .דימלתה תלוכי תא בוט תפקשמ תיחכונה הטישהש רובס ינא .תיתימא הכרעה לבקל
הלבקל יזכרמה הדימה הנק אוהו ףסונ דיקפת תקחשמ הכורעתהש ,ךכב הצוענ תירקיעה
,תורגבה תוניחב תומייק ויה אל םא ."עבקתש תחא הכרעה היהתש רוסא .הטיסרבינואל
ישיאה םודיקל ףונמה תאו ,יברמה בושמה תא דימלתל תתל הלוכיש ,רתויב תפקשמה הכרעהה"
."תוכורעתה תטיש וז ,יברמה
.ןושלו הקיטמתמ ,ילוא ,איצוהל אשונ לכ לע וז הטיש ליחהל ןתינ ,ךרול רמ לש ותעד יפל
יפיצפסה עדיה תא םצמצל הלולע הכורעתל תיביטרגטניא הרוצב הלא תועוצקמ תסנכה
ורבעש ,םירומה לע העיפשמ הטישה .השלח הייסולכואל םג דאמ המיאתמ הטישה .עוצקמב
".ינוויכ דח חיש םוקמב חיש-ודו ונממ תויפיצ ,דימלתל םהלש השיגב ,הליגר הטישמ
לע אובל ךירצ הז ,תוכורעתה תטישב ביחרהלו ךישמהל הצרי רפסה תיב םא ,רבד לש ופוסב"
תועוצקמ 4 -מ רתוי םע דדומתהל ולכוי םידימלתש ,בשוח אל ינא .רוהטה עוצקמה ןובשח
והשמ השועו ,דומילה תועוצקמב תיחפמ יתייה ,והשמ תונשל לוכי יתייה וליא .ליבקמב
."בלושמ-יביטרגטניא
הנוש דממב תנייפואמ רפסה תיבב תללוכה הכרעהה תטיש םג ,הכורעתב הכרעהה תטישל רבעמ
הכרעה ףד ,אלא ,הנש ףוס וא ,תיצחמ תדועת לבקמ וניא דימלתה .תולבוקמה תוטישב םייקהמ
תולטמ תכרעה ,רופישל תוצלמה ,הרומה לש תילולימ הכרעה ללוכה ,דומיל עוצקמ לכב
.הדימלו הדובע ילגרה תכרעהו תוידומיל
:רוקמ
'סמ ןויליג ידוסי-לעה שארב ךוניח ,"רוציל ידכ עדיב שמתשמ התא דציכ תקדוב הכורעתה"
.60-63 'מע ,ו"נשת ,( תוברתהו ךוניחה דרשמב ידוסי-לע ךוניחל ףגאה תאצוה) ,1
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2