ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

הכרעהל םינוירטירקו הכרעה יכרד
ת"פב ןוירוג-ןב םייניבה תביטחב
רפס יתב העבראמ םיעיגמה ,םידימלת 750 םידמול ,הווקת-חתפב ןוירוג-ןב םייניבה תביטחב
.ריעב
הכרעהו הארוה יכרדלש ךרוצה תויעבטב הלוע ,תינגורטה וב הייסולכואהש ,רפסה תיבב
,םירוממ בכרומה ,תווצ שגפנ ,(םינש 5-4 הז) םידומילה תנש תליחת םרט ,הנש ידמ .תונווגמ
תכרעהל םינוירטירק ללוכ) עוצקמ לכב הכרעהל םינוירטירק עבוק רשא ,םידימלתו םירוה
.(התיכ תודובעו תיב ירועיש
המרונל םינשה םע ךפה ,המצע הכרעהבו הכרעהל םינוירטירק תעיבקב םידימלתה ףותיש
.ךשמהב הארנש יפכ ,רפסה תיבב תלבוקמ
רקח תדובע תועצמאב דומיל
רקח תדובעב בייח דימלת לכ .רפסה תיבב הרגשל התייה רבכ ,דומיל תטישכ ,רקחה תדובע
רושקה אשונ דימלתה רחוב 'ח התיכב .םישרוש - דיחא אשונה 'ז התיכב .והשלכ אשונב תישיא
:םיאשונ ינשל תונווכמ 'ט תותיכ .לארשי תנידמל
.האושה
.1
.לארשיב היישעתה
.2
.הדובע תביתכל תויחנה לבקמ דימלת לכ
שומיש ,תוירוקמו המזוי ,ןכות לע תוכרעומו ,התיכה ינפל ןקלחב תוגצומ תודובעה
קשמ - אשונב הכרעהל ועבקנש םינוירטירק ,לשמל .דועו חוסינ ,העבה ,היפרגוילביבב
:לארשיב יגולונכטה ןדיעב היישעתו
תולאשה םאה) הדובעב רקחמה תלאש תדקמתמ ובש ,יפיצפס לעפמב תונויאר
.(אשונה יוצימ ידיל ואיבה ןויארל ורבוחש
 
ללוכ ,קושל רצומה תסנכהל דעו רוצייה בלשמ) רצומ קוויש ךילהת רואית
.(קושה תובוגת
 
ללקושת ,םייתריצי םניא רשא םידימלת .תויתריצי) קחשמ וא רצומ תאצמה
.(הז ביכרמ אלל םתדובע תכרעה
 
.הדובעה תויטתסאו היפרגוילביבב שומיש
 

םינוירטירקה לע םיטילחמה ,ליג תבכש לכל םידימלתו םירומ תווצ ,ןאכ םג
תודובעה .הדובעה תליחת ינפל םידימלתה לכ תעידיל םיאבומ ולאו ,הדובעל
תונמיהמל הנעמ תתל ידכ .אשונל בורקה תעדה םוחתמ הרומ ידי לע תוכרעומ
הלא םינוירטירק .טרופמב אשונ לכל םינוירטירקה םיעבקנ ,תודובעה תכרעה
רשא תוירקיע תודוקו רחבנה אשונה לע עקר םהל ןתינו ,םירומ לכ תעידיל םיאבומ
.תירעזמה םירוערעה תומכ אוה הכרעהה תונמיהמל דדמה .תודובעב ועיפויש יואר

שומישו ,הדימל תונונגס ,יאמצע רקוחכ דימלתה דודיע ,תינגורטהה הארוהה תובקעב
:ףסונ ךבדנ תונורחאה םייתנשב ףסונ הידמיטלומו םישדח םייגולונכט םיעצמאב
םישילש ינש דמול דימלתה .'ח תותיכב תמשוימ תינכתה .םיעדמב רקוח דימלת
םוחתב ,רקחה תטישב ,יאמצע דומיל שילשו ,התיכב תיחנומ הרוצב םידומילה תינכתמ
ןוידב תישענ הכרעהה .התיכה ינפל ותגצהו תודובע קית תנכה ,ןינועמ אוה ובש
.ןכל םדוק ועבקנ רשא םינוירטירק יפל ,םידימלתו םירומ לש ףתושמ

תועצמאב תורפס דומיל) ילקיסומ פילקכ הדלב תגצה- ןורחאה שודיחה
.(הידמיטלומ
ךרדב הדלבה אשונ תא דמלל רשפא יכ הנקסמל העיגה ,תורפסל הרומ ,יביבא ילרוא
תא םכסל רשפא ךיא בושחל םהמ יתשקיבו םידימלתל יתינפ" :יביבא .לבוקמהמ הנוש
ועיצה םידימלתה ."תאז ךירעהל ןתינ דציכו ,לבוקמהמ הנוש הרוצב הדלבה אשונ
.תועצה 15
:תואמגוד המכ הנה
.ילקיסומ פילקכ הדלב תגצה
 
.ןמורל וא היישעמל הדלבה תכיפה
 
.הדלב רוביח
 
.הגצהכ הדלב
 
ודבעי םא) הדובעה תרוצ ללוכ ,תוניחבה לכמ הלועפ שפוח םידימלתה ולביק ,השעמל
.ול החונה הדובעה תרוצ תא רחב דימלת לכ .(דבל וא גוזב ,הצובקב
םיעטק תללוכ רשאו הרומה ידיב הנכוה רשא ,הדובעו עדימ תרבוח םידימלתה ולביק הנכהכ
."דוה ןיבור" טרסב םידימלתה ופצ הנכההמ קלחכ ,ןכ ומכ .תונוש תודלבל םינייפאמ
.עדימה תרבוחב והיזש ,םינייפאמה ךמס לע הדובעה תא וניכה םידימלתה
תא ךירעהל שי םינוירטירק וליא יפל ,םידימלתה ולאשנ האילמב תומישמה תריחב רחאל
תריציו הכישמ ,םירזבאב שומיש ,אשונה יוצימ ,הקיטתסא :ועצוהש םינוירטירקה .םתדובע
ינפ לע ,יתומכ ןויצ לש הכרעה ופידעה םידימלתה םיפוצה להקל הגצהה ךרד תמאתה ,ןיינע
תויהל ךירצ ,התיכה ינפל וגצוי םיאשונהש ןוויכ יכ ,ועבק ףא םידימלתה .תילולימ הכרעה
להק :ןויצה תעיבקל םיכירעמה לקשמ תקולח תא ועבק ךכ .הכרעהב לודג לקשמ םיפוצה להקל
.10% - ינוציח החמומ םרוג .20% - (םיגיצמה םידימלתה) םירצוי .20% - הרומ .50% -
?השעמל הכלה הכרעהה העצבתה דציכ
.םיירשפאה םיעצמאה לכב ,התיכה ינפל םיעצבמה ידי-לע וגצוה תודובעה
ךכ .ועבקש םינוירטירקה יפ-לע ,בתכב הכרעה ןולאש םידימלתה ואלימ הדובעה תגצה רחאל
.תינוציח תיחמומו הרומה םג התשע
.תימצע הכרעה ןולאש ואלימ םיעצבמה
.ועבקנש תולקשמה יפל הרומה ידי-לע ןויצה לולקש היה הכרעהה ךילהת ףוס
?ןויערל םידימלתה וביגה דציכ
הרחב יכ ובשח ,תינכתה תא הגיצה הרומה רשאכ הלחתהב יכ ,ורמא םידימלתה" :יביבא
.(שפוח ידמ רתוי םהל ןתינ יכ ושח) םהילע טלתשהל תלגוסמ הניא איהש ןוויכמ וז הטישב
".ךכ אל הזש וניבה םה דבעידב
:הטישה םע םישלחה םידימלתה תודדומתה
.דוקיר תועצמאב ףוגה תפש ,לשמל ומכ ,םיקזח םה הבש יוטיב ךרד ואצמ םישלחה םידימלתה
ויהשמ ,וז ךרדב רתוי וטלק םה ,רבד לש ומוכיסב יכ הארנו ,רתוי תובר תויחנה םהל ונתינ
.תיתרגשה ךרדב םיטלוק
הכרעהה תונמיהמ
םיברועמ םתויה ללגב הארנכ ,הפקתכו הנמיהמכ הכרעהה תא ללכ ךרדב ולביק םידימלתה
הכרעהב םתופתתשה לשבו םינוירטירקה ,הכרעהה תטיש יבגל תוטלחהה תלבק ךילהת לכב
.המצע
תונובשח לוסיח"ל םימיוסמ םידימלת ידי-לע ,הכרעהה לוצינ תייעב םשו הפ הררועתה
לוקישה יכ רבתסה רשאכו ,הרומה ידי-לע הקדבנ הז רשקהב דימלת לש הנולת לכ ."םיישיא
הפוסב רשא ,החישל דימלת ותוא תא הרומה הנמיז ,יניינע וניא הכרעהה תססובמ וילעש
.ותכרעה יונישל האיבה
קר אל ,חטשה ינפ לע ,הכרעהב 'םיישיא תונובשח' בוריע לש םירקמ םתוא תאלעה" :יביבא
,התיכב אשונה תחיתפ תובקעב ,אלא ,םידימלתה ןיב םיחותמ םיישיאניב םיסחי הניצקה אלש
."תומילאב - רצחב ץורפל םילוכי ויהש ,םיחתמ הררחש
?לבוקמל רבעמ עיקשהל םירומ עינמ המ
תא עינהל ךירצש השוחת רוציל ונחלצה" :(הנש 13 הז) רפסה תיב תלהנמ,םייהנרטש הצינ
ידי לע תשומ הענהה .דומלל םידימלת עינהל ךירצ רפסה תיבש השוחת ,המידק רפסה תיב
."תואצות תגשהו רגתא תריצי
הטישה תלעפהב םיישק
םישורדו ,םהל המיאתמ הניא ימצעה דומילה תטישש ,םידימלת לש םיוסמ גוס ונשי :םידימלת
.םינבומ םירועיש םהל
."תרגסמב" אלש הדימל לבקל םירוהל השק :םירוה
.הטילש דבאל םיששוח םירומהמ קלח :םירומ
םידימלת .ךורא ךילהת אוה ולש הדימלל יארחאכו ןנכתמכ דימלתה בוציעל" :יביבא תמכסמ
דצמ ןומא שורד .תאז לבקל םהל השקו ,ימצע דומילל ישפוח ןמז םע דדומתהל םיעדוי םניא
."תויניצר - םייאמצע םידמולכ םחתפל תונווכה ןכאש ,םידימלתה
:רוקמ
שארב ךוניח ,"הכרעהל םינוירטירק תעיבקב םירוהו םידימלת םיפתוש ןוירוג-ןב ב"טחב"
.ו"נשת ,(תוברתהו ךוניחה דרשמב ידוסי-לע ךוניחל ףגאה תאצוה) ,1 'סמ ןויליג ידוסי-לעה
.73-75 'מע
,1 'סמ ןויליג ידוסי-לעה שארב ךוניח ,"!אוה בהז ץצונה לכ אל - תיביטנרטלא הכרעה"
. 19-23 'מע .ו"נשת ,(תוברתהו ךוניחה דרשמב ידוסי-לע ךוניחל ףגאה תאצוה)
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2