ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    הכרעה ידדמל רוזח

הכרעה ידדמ / הכרעה יכרד

:"תונייטצה תמר"ל "םומינימ תשירד" ןיב
שדח םינויצ םלוסל העצה
ובנ דוד 'פורפ
.(ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב)
אוהו ,םיריעצכ םיקיתו םירומ דירטמש אשונ טלחהב הז לבא ,לוכה אל הז םינויצ םנמא
המ הברה םהל ןיא םיגולוטסטו הדידמ יחמומ .םידימלת יגשיה תכרעהב רבודמשכ דימת הלוע
םוחתל רבעמ םהש םייגוגדפ םילוקיש רקיעב רבדב םיברועמ יכ ,םינויצ ןתמ לע רמול
םירומל תוללכמב םידמלמ ונאש ,"הכרעהו הדידמ" לש םינושה םיסרוקבש הרוק ךכ .םתויחמומ
תונמיהמ ומכ םיאשונב הברה םיקסוע ונא ,תואטיסרבינואב םירומ תרשכהל תוינכתב וא
דואמ טעמ לבא - "תיפולח הכרעה" םג וישכעו ,םייביטקייבוא םינחבמו םיטירפ חותינ ,ףקותו
.םינויצ ןתמל םינוירטירק תעיבקב
תתל וגהנ ,לארשי ץראב ןושארה ירבעה רפסה תיב ,ןויצל ןושארב "ביבח" רפסה תיבב
אלו םייעמשמ-דח םינויצהו ,עוצקמ לכל דחא ןויצ :תיניינעו הרצק הדועת םידימלתל
ימלו - רשע דע ספאמ - תוגרד 11 ןב םלוסב םיירפסמ םינויצ .קפסל בר םוקמ םיריאשמ
תארוה" :תרתוכה תחת רפסה תיב לש םינויצה םלוסל שוריפ םג ףרוצ רבודמ המב רורב אלש
"5" ;"ןיוצמ" היה "9" ;"10" תויהל זא םג היה ךירצ ,רבתסמ ,"םלשומ" תויהל ליבשב ."תותואה
ןמ הטמל" טושפ הז "0"-ו ;"הפרחו השוב" - "1" ;"דואמ ער" - "2" ;"בוט אל" - "4" ;"ער אל" -
?רורב ."תרוקיבה
?םינויצה םירמוא המ
- ונממ קלחב וא - וב םישמתשמ ונחנא השעמל ;ןשוימ ךכ לכ ונניא "ביבח" לש םינויצה םלוס
,"10" דע "4"מ םינויצב קר םישמתשמ םיכנחמכו ובנז תא םיצצוק ונחנא םימעפל .םויה םג
...קיודמ רתוי הברה םינויצ םלוס לש הילשא םירצויו 10 -ב ותוא םילפוכ ונחנא םימעפלו
אל ללכב ךכ לע הבושתה ?םינושה םינויצה לש םתועמשמ ןכ םא יהמ .אקווד ואל ?םנמואה
.הטושפ אל טלחהבו הרורב
"100" ןויצ .100 לש םינויצ םלוסל ונרבעש רחאל דחוימב ,םיזוחאב רבודמש ורמאיש שי
זוחא 70 -ב טלוש אוהש ושוריפ "70" ןויצ ;ונממ שרדנש המ לכב טלוש דימלתהש ושוריפ
לכ אל ונחנא ,תישאר .ודוסימ ךרפומ שוריפ ןבומכ והז .'וכו רפסה תיבב ונממ שרדנש הממ
ההז אל יאדווב הז זוחאו ,טלוש דימלתה שרדנש הממ זוחא הזיאב עובקל ךיא ,םיעדוי ךכ
קלחב וא) "זוחא" 60 -ל תחתמ המל ,תינשו .רחא וא הז ןחבמב "תונוכנה תובושתה זוחא"ל
,הנידמה תא להנל רשפא תסנכב זוחא 51 לש בור םע ?ןולשיכל בשחנ הז (55 - תומוקמהמ
וא זוחא 55 ךירצ רפסה תיבבו - הרבח לע טלתשהל רשפא תוינמהמ זוחא 51 לש תולעב םע
עדוי ימ ?ןולשיכל בשחנ ,ונממ םישרדנש םירבדה תיצחמב טלושש ימ - ללכבו ?60 וליפא
...םיזוחאה תא ונל דודמל םיליחתמ ויה וליא תונולשיכל םיכפוה ויה ונתאמ המכ
לכ רובע לקש 100 ילש דכנל יתחטבה .ותוא הדירטהש היעבב יתצעב םעפ לאש דחא אבס
50 שקבמ אוהו ,50 ןויצ לביק אוה וישכע - רמא אוה - רפסה תיבמ איבי אוהש 100 ןויצ
ולו ,לקש 50 -מ רתוי וליפא ילואו ,ול עיגמ ?ול עיגמ - ךישמה אוה - רמוא התא המ .לקש
.םהל םיסחיימ ונאש תויועמשמבו ונלש םינויצה ןתמ ךרדבש דרוסבאה תא ןיבהש םושמ קר
ינובשח ךרע וניא ןויצ
ונחנאשכ דחוימב טלוב ,םירדגומ םינוירטירק תעיבק אלל ,םינויצ ןתמבש ןויגיהה רסוח
ןויצ ונכפהש עגרמ יכ ונל המדנ םיתעל .םהיניב תוושהל וא םידחא םינויצ ףרצל םיסנמ
םיליחתמ םג ונחנא .םינויצ ןתמל םינוירטירקה תעיבק תייעב לע רבגתהל ונחלצה רפסמל
לש םתועמשמ תא ונרדגהש ילב ,םירפסמל סחייל םיגהונ ונאש תונוכת םינויצל סחייל
תללוכה םתמר תא םיכירעמו ,םינויצ עצוממ םיבשחמ ונחנא ,לשמל ,ךכ .םיירפסמה םינויצה
:םינויצ השיש שי ןבוארל :המגוד הנה .ידמ הטושפ ילוא ,הטושפ הרוצב םינוש םידימלת לש
.90 -ו 90 ,60 ,60 ,60 ,60 :םינויצ השיש שי ןועמשל םג .75 -ו ,75 ,70 ,70 ,65 ,65
.העבהו תורפס ,ך"נת ,היפרגואיג ,הסדנה ,ןובשחל ,המאתהב ,םיסחייתמ םינויצהש חיננ הבה
םידקפתמ םג םהינשש איה ןאכמ הנקסמה םאה .(70) עצוממ ןויצ ותוא ןועמשלו ןבוארל
,הנוילעה הביטחל הסינכ ,םייניבה תביטחל רבעמ) תובר תויונמדזהב ?המוד םיגשיה תמרב
םינוש םה יכ ףא ,םידימלתה ינשל הוושב תסחייתמ ךוניחה תכרעמ ('ודכו הטיסרבינואל הלבק
דמועש דימלת אוה ,ותמועל ,ןועמש ."ינוניב דימלת" תונכל גוהנש המ אוה ןבואר :ידמל
ךא ,(ילמינימ "רבוע" ןויצ אוה 60 םנמא םא) תועוצקמה לכב וירומ לש םומינימה תושירדב
םימיה תוברב ילואו ,(תוניטצה אטבמה ןויצ ןכא אוה 90 םא) העבהבו תורפסב ןייטצמ אוה
.לארשי ירפוסמ דחאכ וילע עמשנ דוע
,65 ,60 םינויצה תועמשמ יהמ רוריבב רידגהל ונלוכי וליא רתוי בוט היה הז ןוידב ונבצמ
,90 -ל 80 ןיב לדבהל הווש 70 -ל 60 ןיב לדבהה םאה .םהיניב לדבהה המו ,'וכו 90 ,75
הז ןיא .'וכו 'וכו 70 -ל 60 ןיב לדבהה ןמ השולש יפ לודג 90 -ל 60 ןיב לדבהה םאהו
תא הרורב הרוצב ורידגיש ךתח תודוקנ עובקל ךוניחה דרשממ וא הרומ לכמ שורדל ריבס
וא ('וכו ,קיפסמ ,ישוקב קיפסמ ,קיפסמ-יתלב) ילולימה םינויצה םלוס לע םינויצה ללכ
הכירצש איה החנהה םא .תיצרא-ללכ המרב וא תימוקמ המרב ,('וכו ,60 ,50 ,40) ירפסמה
רתוי הברה השירד ךוניחה דרשמ וא הרומה ינפב דימעמ יתייה ,הז ןיינעב תודיחא תויהל
.רתוי הליעומ םג יתעדלו רתוי תישעמ ךא ,העונצ
שדח םינויצ םלוס
לגוסמ תויהל ךירצ ,םידלי ךנחלו דמלל תוירחאהו תוכמסה וידיב הנתינש ימ יכ יל הארנ
ויהי הלא תושירד .התיכ תמר לכב הארוה עוצקמ לכ יבגל תויסיסב תושירד יתש רידגהל
.וילע ןגהל רשפא היהי םגש הזכ ,דואמ ישעמ םינויצ םלוסל סיסב ושמשיש ךתח תודוקנ
לש הרדגה .התיכב דימלת לכ דומעל ךירצ הבש ,םומינימה תשירד איה הנושארה השירדה
ךירצ דימלת לכש תולוכיהו תויונמוימה ,עדיה ללכ לש טוריפ לולכל הכירצ וז השירד
תמר איה היינשה השירדה .לארשי תנידמב חרזאכ ולש םיידיתעה םיכרצל הקיזב ,שוכרל
יהוז .םוחתב ןייטצמכ בשחיהלש הצורש ימ הילא עיגהל ךירצש גשיהה תמר יהוז .תונייטצהה
ןייטצהלו ךישמהל םירומא הילא ועיגהש ימו ,הילא םיעיגמ םיטעמ קרש רתויב ההובג המר
.דיתעב םג םוחתב
וא רפסה תיב ידי לע וא ךוניחה דרשמ ידי לע תושעיהל הכירצ תושירדה יתש לש הרדגהה
היתוסיפתבו ךוניחה תכרעמ לש תיללכה תוינידמב יולת - ותתיכב הרומ לכ ידי לע
רידגהל תיביטקייבוא ךרד ןיא .הרומה לשו רפסה תיב לש הימונוטואה תדימ יבגל תויכוניחה
עבקיהל תוכירצ ןהש רבדה שוריפ ןיא ךא ,תונייטצה תמר תאו םומינימה תשירד תא
לש וא הרומה לש יגוגדפה תעדה לוקיש ךמס לע עבקיהל םיכירצ םינוירטירק .תיתורירש
לקו ,יתורירש אל ךא יביטקייבוס ;יביטקייבוס ועבטמ אוהש תעד לוקיש - ךוניחה תכרעמ
ותוא קידצהל ךירצ ןכלו ,חכוותהל רשפא יביטקייבוס תעד לוקיש םע .םיינשה ןיב ןיחבהל
םא .התקדצהב חורטל םעט ןיא םג אליממו חכוותהל רשפא אל בל-תורירש םע .וילע ןגהלו
ןיינע הז" וא) "הככ" איה הבושתהו ,עוצקמה לש םומינימה תשירד העבקנ דציכ םילאוש ונחנא
םילוקישה הלא" :איה הבושתה םא .בל-תורירש יהוז - ('דכו "הז תא ריבסהל השק" ,"ישיא
"'וכו תעדה לוקיש ךילהת היה ךכו ,תעדה לוקישב ופתתשהש םימרוגה הלאו ,ןובשחב וחקלנש
.וילע חכוותהל ךירצו רשפא ךא ,תויביטקייבוס לש הדימ םנמא וב שיש תעד לוקיש והז -
.ךמתסהל המ לע ול היהיש ךירצו ,לק ונניאש יגוגדפ תעד לוקיש תשרוד םינוירטירק תעיבק
עדימ לע ,ךוניחה תכרעמ לש לע-תורטמ לע ,תויתרבח תומרונו םיכרע לע ךמתסהל לוכי אוה
לכ תא .דמלנה עוצקמה תוהמ לש הקימעמ הנבה לעו םידימלתה לש תולוכיהו םיכרצה יבגל
לש ןיד תיבב וילע ןגהל רשפאש רדגומ ןוירטירקל תלכשומ הרוצב בלשלו לוקלש ךירצ הלא
םומינימ תשירד - דבלב תח תודוקנ יתשל התוא םצמצנ םא ךא ,הלק הנניא המישמה .תעד-ינב
אלו רפסה תיב אלו ךוניחה דרשמ אל םא .תירשפא יתלב היהת אל איה - תונייטצה תמרו
דימלת לכש םומינימה תושירד ןה המ עובקל ידכ תעד לוקיש ליעפהל םילגוסמ םניא הרומה
?רפסה תיבב םישוע ונחנא המ - תונייטצהב בשחיהל ךירצ המו ןהב דומעל ךירצ
תמר"ו "םומינימ תושירד" - וללה ךתחה תודוקנ יתש תא יגוגדפ תעד לוקישב עבקנ םא
ןויצה היהי רתויב הכומנה המרב .םינויצ העברא הריבס הרוצב קידצהל לכונ - "תונייטצה
דמוע" ןויצה תא לבקי העבקנש םומינימה תשירדב דומעיש ימ ."םומינימה תושירדב דמוע אל"
."ןייטצמ" ןויצב הכזי ,תונייטצה תמרכ העבקנש ההובגה המרל עיגיש ימ ."םומינימה תושירדב
הרוצב עובקל ילוא לכונ ,ידמ לודג ונל האריי םינורחאה םינויצה ינש ןיב קחרמהו םא
םג עובקל לכונ רוציקה ןעמל ."רמוחב בטיה טלוש" ארקיתש םהיניב תפסונ הגרד יהשלכ
.המאתהב ,'דו ,'ג ,'ב ,'א ילוא וא .*-ו ,a ,# ,$ :לשמל ,הלא םינויצל םימכסומ "תותוא"
:ךכ האריי ונלש םינויצה םלוס
םומינימה תושירדב דמוע אל - ד
םומינימה תושירדב דמוע - ג
רמוחב בטיה טלוש - ב
ןייטצמ - א
'דל ארקנו הל ענכינש ןכתיי ?םיירפסמ םנויצ תתל ונילע ץחלת "תכרעמה" םא השענ המו
תועמשמ ול סחייל עדנש םיינש וא רפסמ דוע סינכהל םיכסנ םהיניבו ,100 'אל ,60 'גל ,50
,אוה ןושארה יאנתה :הלאה םיאנתה תשולש ומייקתי םא קר ,תאזכ "העינכ"ל םיכסנ ךא .יהשלכ
תושירד"ל ןוירטירקה תעיבקל ונתוא ליבוהש תעדה לוקיש תא תענכשמ הרוצב קידצהל לכונש
,"60" וא "ג" וא "a" ןויצ לבקי םומינימה תשירדב דמעש ימ ."תונייטצה"לו "םומינימה
לש םתועמשמ םגו ,"100" וא "א" וא "$" לבקי תונייטצה תמרל עיגהש ימו ,ההז םתועמשמש
.ההז היהת הלא
,לשמל ,ךכ .םירפסמל שיש תונוכתה לכ תא םיירפסמה םינויצל סחיינ אלש ,אוה ינשה יאנתה
ןויצ םג ונל שי םא ,"70"-ל "60" ןיבש שרפהל ההז "60" -ל "50" ןיב שרפההש ןעטנ אל
אל אליממ .(םכחה דכנה תא םירכוז) "50" ןויצמ וכרעב לופכ "100" ןויצש ןעטנ אל .הזכ
.רחש תורסח תויועמשמ םהל סחיינ אלו תינטשפ הרוצב םיעצוממ בשחנ
םילימב וא ,עוצקמ וא םוחת לכב םומיסקמל עיגי דימלת לכש הפצנ אלש ,אוה ישילשה יאנתה
?םנמואה ?םוחת לכב םומיסקמל עיגי דימלת לכש הפצנ אל .הובג םינויצ עצוממל ,תורחא
?תוניוצמל הפיאשה לע היהי המו
םימוחת םומינימב ילמיסקמ ןויצ ,םימוחת םומיסקמב ילמינימ ןויצ
הליבומ אל איה רבד לש ותימאלו ,תילאיר הנניא םוחת לכב ןייטצי דימלת לכש הפיאשה
דימלת לכש ךכב קפתסהל ונילע ,תוניוצמל םיפאוש ונחנא םא .תוינוניבל אלא תוניוצמל
עוצקמ היהי דימלת לכלשו ,רפסה תיבב םידמלנה תועוצקמה לכב םומינימה תושירדב דומעי
.תונייטצה תמרל עיגמ אוה םהבש םיינש וא דחא
קרו ,רפסה תיבב דמלנש םוחת לכב םיהובג םיגשיהל עיגהל םילגוסמ םיטעומ םידימלת קר
לכ תא איביש הרוממ תופצל רתומ לבא .ךכ ידיל םאיבהל ךיא םיעדוי םיטעומ םירומ
,תינרדומ הרבחב ליעומ חרזא לכמ תשרדנה םומינימה תמרל (םיגירח םירקממ ץוח) וידימלת
תמרל עיגהל לגוסמ אוה םהבש םיינש וא דחא םוחת תוהזל דימלת לכל רוזעי ליבקמבו
שיש םויה םירובס םיגולוכיספה .םשל עיגי ןכא דימלתהש ידכ ץמאמ לכ השעיו תונייטצה
.ןייטצהל תחא ךרדמ רתוי שי הרבח לכב טעמכו ,היצנגילטניא לש דחא גוסמ רתוי
ילב דימלת לכ לש ילאודיווידניאה לאיצנטופה שומימל יוכיסה תא ריבגנ ,ךכ גהננ םנמא םא
ימו םיעדמב ונייטציש ימ ויהי ךכ .םידימלתה לכמ תילמינימ גשיה תמרל השירדה לע רתוול
תוליעפב ,םייפכ תכאלמב תונמאב ,טרופסבו היגולונכטב ונייטציש ימו תורפסב ונייטציש
הרבחה לש התוכיא תא לידגהלו ןייטצהל לגוסמ ישונאה ןימה ובש םוחת לכבו תיתרבח
תאז תושעל לכונ ,םירפסמב דימלת לש ויגשיה תא ןייפאל תאז לכב הצרנ םאו .תישונאה
רפסמו ,םומינימה תושירדב םהב דמוע אוהש תועוצקמה רפסמ :םירפסמ ינש תועצמאב
.םהב ןייטצמ אוהש תועוצקמה
ךא ,הכומנ םהידלי לש תעצוממה םינויצה תמרש ךכמב םיגאדומ תויהל דוע וכרטצי אל םירוה
תיבב והשלכ עוצקמ לש םומינימה תשירדב דמוע וניא םדלי םא םיגאדומ תויהל וכרטצי םה
לבקלמ ולדחי ילוא תואטיסרבינואהו .וב ןייטצמ אוהש דחא עוצקמ וליפא ןיאש וא ,רפסה
הטיסרבינואב דומלל הצורש ימ לכש ושרדי תאז םוקמבו םינויצה יעצוממ יפ לע םיטנדוטס
דחא םוחת תוחפל ול שיו ,םיימדקא םידומילל שורדש המ לכב םומינימה תושירדב דומעי
!חרכהב אל ?הימפסאב םולח ?הדגא .דומלל ךישמהל הצור אוה ובו ,וב ןייטצמ אוהש
רבעמ םהש םייוניש - ךוניחה תכרעמב תכל יקיחרמ םייונישב םיכורכ םנמא םירבדהמ קלח
,היישעמ תוענמיהל םיצורית שפחמ אלש ימ ךא .דדובה הרומה לשו רפסה תיב לש ותטילשל
וניב רפס תיב לכ ,ומצע ןיבל וניב הרומ לכ - התע רבכ תושעיהל ןתינ טעמ אל יכ אצמי
ידומילב וינויצש דימלת א"מ ידומילל לבקל ףידעמ ,לשמל ,ינא .וידימלתו וירומ ןיבל
,80 ,75 ,75 םה וינויצש דימלת ינפ לע 100 -ו 100 ,70 ,70 ,70 ,70 םה ןושארה ראותה
הטיסרבינואה לש הלבקה תושרדב דמועה ,ההז עצוממ ןויצ םהינשלש ףא ,85 -ו 85 ,80
?םתא ךיאו .ינש ראות ידומיל יבגל
:רוקמ
.10-13 ע"ע ,(1995 יאמ) ,ךוניחה דה ,"תונייטצה תמר"ל םומינימ תשירד ןיב" .דוד ,ובנ
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2