ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח

ץראב םייוסינהו םיידוחייה רפסה יתב
לג רומיל
םיידוחייה רפסה יתב םיבצינ ,יגולונכט יעדמה ךוניחה רבועש םייונישה תיזחב
הלאשה .דמולה תסיפתב ינויער ךפהמ ,וכרדב דחא לכ ,םיפקשמה ,םיינויסינהו
וא תורחבנ תוצובקב דימת םילבגומה םיבאשמה תא עיקשהל ןוכנ םאה ,איה תיזכרמה
?תיללכה תכרעמב הווש הרוצב םקלחל יואר אמש
םיללחל םיכפוה תונורדסמה .תיתרוסמה םתנוכתמ תא רפסה יתב םינשמ תונורחאה םינשב
.תשקה יעבצ ללשל םוקמ הנפמ רופאה עבצהו ,םיבשחמ תכרעמ הוולמ חולה תא ,עבט תוניפלו
תילטנורפ הרבעה לע שגדה םשוה רבעב םא .םיחתפתמ םינכתה םג ,ינוציח קר וניא יונישה
תא .רקבמו רקוח ,ןחוב ,ןרקסו יאמצע דמול בוציע לע םירבדמ םויכ ,דומילה רמוח לש
םייוסינו םיידוחיי רפס יתב ןווגמב תוארל ןתינ ולא םייונישל תינוציק רתויה המגודה
.יזכרמ םוקמ םישפות היגולונכטהו עדמה יאשונ םהבש
רתוי הלוע ידוחיי
,הארוהה תוטישב ,םידומילה תינכותב תאטבתמ םייוסינהו םיידוחייה רפסה יתב תונשדח
םיעדמ ףג תלהנמ ,רימא תיגח ירבדל .םישדח תונויער םושייבו תידומילה הביבסה ןוגראב
עדמ םה םיירלופופ רתויה םיאשונה ינש" ,ךוניחה דרשמבש היגולונכטו עדמל להנמב
םויכ םיטונ רפסה יתב ."הרשעהל םייסאלק םיאשונכ םתוא םיאור םירוהש ןוויכ ,תונמואו
,תוידוחיי תועצמאב םתוא ךושמל םינינועמו תוחוקל להקכ םידימלתהו םירוהה תא תוארל
ירבדל ,"ןכתיי" ,תיביצקת הניחבמ םג .תויונמואהו עדמה ימוחתב ןיגפהל רתוי לק וז תאו
."םירחא רפס יתבמ רתוי רהמ בוצקתה תא לבקי הזכ רפס תיבש" ,ריאמ
םייוסינה רפסה יתבב םיבשחמהו עבט ידומיל
יתב 29 ךותמ ,לשמל ךכ .םיבשחמהו עבטה ידומיל םישגדומ םייוסינה רפסה יתבמ םיברב
רובגת תומרב םייעדמ םה 22 ,זכרמה רוזיאב יתד-יתכלממה ךוניחה לש םיידוחייה רפסה
.תונוש
ינחבמ םהב םיכרענ ,הייסולכואב רתוי םיקזח םירזגמל בורל םינופ םיידוחייה רפסה יתב
םה יכ ,הנעטש ,השק תרוקיב וגפס םה ךכ לע .דומיל רכש הבוג רפסה תיבו םידימלתל הלבק
יפל תישענ אלא ןחבמב תינתומ הניא םייוסינה רפסה יתבל הלבקה ,םתמועל .םייטסיטילא
לש בחר ןווגמל תומדקתמהו תוינשדחה תוינכותה תא םיאיבמ םהש ךכ ,םושירה רוזיא
םהיניב םימייקמה ,רפס יתב לש "תותשר"ב םילעופ םייוסינהש ,אוה ףסונ לדבה .תויסולכוא
.יאמצע ןפואב םילעופש םיידוחייה תמועל ,הירפהו היחנה ,הכימת ירשק
,ךוניחה דרשמ לש תישארה תינעדמה הנש יצחכ ינפל דע השמישש ימ ,רשנ הלרפ 'פורפ
לש היצקלסב רבודמ אל דוע לכ ,דוחיי םישיגדמה רפס יתב םייקל ןוכנ יכ ,הרובס
םודיקל וגאדי דימת ,םיגוחל םייתנש ליגב דליה תא םיחלושש הלא ,םיקזחה" :םידימלת
לוכי אל ךוניחה דרשמ םוקמ לכמ ."םיידוחיי רפס יתב םיקהל תושרה לע וצחליו םהידלי
.תוימוקמה תויושרה ידיב הנותנ ךכל תוירחאהו רחאמ ,הזכ רפס תיב לש החיתפ עונמל
ריבכ ובאב הביבסו עבטל רפסה תיב
ינפל חתפנש ,ריבכ-ובאב הביבסו עבטל רפסה תיב אוה ,הבר תרוקיב וגפסש רפסה יתבמ דחא
עבטל רפסה תיב .ידוחיי רפס תיבל םינש שמח רחאל ךפוהו ייוסינ רפס תיבכ הנש 11 -כ
תינכות לשו הקיטמיתמב םידומילה תינכות לש תינויערה השיפתה תא םשייל םינושארהמ היה
ןוכממ רדנלדירפ סכלא ר"ד לש תימדקאה םתייחנה תחת ,תיגולונכט הרבחב עדמ םידומילה
.םיעדמה םוחתב ביבא לת תטיסרבינואמ ןומיס ינד ר"ד לשו הקיטמיתמה םוחתב ןמצייו
תותיכה ירומ ,עדמב םיראת ילעב םירומה תווצ שבוגו תודבעמ חותיפב ועקשוה םיבר םיפסכ
.תומלתשה עובש ידמ םירבוע םלוכו ,ינש ראות ילעב םה תוהובגה
םירעשהש הרובס הניא ,הנשכ ינפל דעו ותחיתפ זאמ רפסה תיב תא הלהינש ,רלקנב הניד
תרשל התיה ונלש הרטמה" :םידימלתה ללכ ינפב םיחותפ תויהל םיבייח הז גוסמ רפס תיבל
.הביבסו עבט ידומילב ןיינע םע דחוימב הובג לאיצנטופ ילעב םידלי
םיינוניבה םידימלתל הנעמ םינתונ רפסה יתב ביבא לת ןופצב אקוודש ,התיה ונלש השוחתה
החקל אל תרוקיבה .ילילש רבד וניא תוניוצמ חופיט .םיקזחה םידליל םיעיגמ אלו םישלחהו
רכש םימלשמ ןאכ םירוהה .םישלח םידימלתב םיבר םיפסכ העיקשמ ביבא לת תייריעש ןובשחב
םקוהש ,רפסה תיב ."תוטורפ םלשמ - םלשל השקתמש תיבמ עיגמש ימ לבא ,דואמ הובג דומיל
דימלת לכ .ריעה םורדמ םידימלתל תומוקמהמ שילש ןיירשל בייחתה ,ביבא לת תייריע עויסב
.רפסה תיב לשו יגולוכיספה תורישה לש ןוניס ךרעמ ךרד רבוע ,ףרטצהל שקבמה
תורדשב ןולא לאגי ש"ע םיעדמל רפסה תיב
ידוחיי רפס תיב אוהש ,תורדשב ןולא לאגי ש"ע םיעדמל רפסה תיב תלהנמ ,רומ תילגרמ םג
יכרוצ לכ תא ללוכש ,םולשתבו הלבק ינחבמב םגפ האור אל ,תויונמואבו עדמב דקמתמה
תוליעפה ןומימ .ליגר רפס תיב לש הז לע ,התנעטל ,רבד לש ופוסב ,הלוע אלשו דומילה
רפסה תיב .תוליעפל םירמוח םיקפסמה ,הביבסה ילעפממו םירוהה יפסכמ עיגמ תירפס תיבה
."זרא" ןוכמ לש ויק ייא ינחבמ ורבעש ,םירשכומ םידימלתל דעוימו היינשה הנשה וז לעופ
םייצוביק רפס יתבל תורדשמ םידימלת תחירב לע תונעל התיה דסומה תרטמ ,רומ ירבדל
,םיקזחה םידליל הנעמ הנתנ אל ןאכ הליגרה ךוניחה תכרעמ" יכ ,תנעוט רומ .רוזיאב
רפס יתב םג יכ ,םינחבמהו םימולשתה אשונל השיגב תועיבצ תמייק .'ןוילעה ןורישע'ל
אלא םיידוחייה תפיקת תויהל ךירצ אל בצמל ןורתפה .םינחבמב םינויצ יפל ,םיננסמ םיליגר
."הליגרה תכרעמה חותיפ
ףותישב היגולואיכראב טקייורפ :םינוש םיטקייורפ העברא םויכ םילהנתמ רפסה תיבב
לודיג תיב חתופ ותרגסמב ,דלאס ןוכמ ףותישב םילודיג טקייורפ ;ןוירוג ןב תטיסרבינוא
עדמ ידומיל בלשמה יתביבס טקייורפו םילשוריב עדמה ןואיזומ ףותישב עדמ ןג ;םיגדל
.חטשב םידומיל םע התיכב
יכ רובס ,ךוניחה דרשמב היגולונכט תארוה לע יארחא הנורחאל דע היהש ימ ,רכייט ילא
הספתנש ,תיגולונכטה תרתוכהמ חורבלו םייעדמכ םמצע תא רידגהל רפס יתב ופידעה רבעב
ןה ,הימדקאב ןה היגולונכטה לש תימדתב יוניש ללוחתמ תעכ .םישלחל דעוימה ,תוחנ והשמכ
,היגולונכט ידומילל םיעיגמ םיטנדוטס רתוי" :רכייט .םיידוחייב ןהו םיליגרה רפסה יתבב
םג לחלחמ רבדהו ,ףסכלו קט ייהל תרשקתמ היגולונכטה םויה .תכרעמה לכ לע עיפשמ הזו
."םיידוסיה רפסה יתבל
שי" ,םשב תוהדזהל אל השקיבש ,ץראה זכרמב ידוסי רפס תיבב םיעדמה תוזכרממ תחא ירבדל
,'בושח יכה'כ ספתנ אשונ לכ םיליגר רפס יתבב .םידחוימ רפס יתב לש ןויערב רורב ןורתי
ןיא ונל .םיעגפנ םיאצוי םימוחתה לכש איה האצותה .לוכה שיגדהל הלהנהה דצמ השירד שיו
,םיעדמל דעוימש ביצקת םילבקמשכ םג .היוצרה תועשה תסכמ תאו םיאתמה הדובעה חוכ תא
תא םילבקמ םידליה םיידוחייה רפסה יתבב .םירחא םימוחתל םהב םישמתשמ םילהנמש הרוק
תויעב ןיא םג ןכלו ,הריחב ךותמ םיאב םה יכ ,אשונל דובכו סחי םהל שי ,םישפחמ םהש המ
לש הטישהש ,תאצומ ץראה ןופצב יתד-יתכלממ רפס תיבמ תפסונ םיעדמ תזכרמ םג ."תוגהנתה
םויה לש שעותמה םלועב" "תואיצמהמ שקבתמה הנעמ תנתונ היגולונכטהו םיעדמה רובגת
בושח לבא .םירפס ךותמ עבטה תועפות תא ריכהל ומכ הז ,םושיי ילב יטרואית עדמ דומלל
גואדלו ,ועגפיי אל םירחא םימוחתש ךכ לע רומשל ,רפסה תיב ללכל תללוכ תכרעמ תונבל
."םירומל המיאתמ הכרדהל
תיבב ,תפטושה ,תימוימויה הדובעה ךלהמבשכ ,ןויערל הדהא תולגל השקתמש ימ םג שי ךא
יתב" .הלכתהש הדבעמ דויצו םיילאוזיו םירמוח ומכ םייסיסב םירבד םירסח ליגרה רפסה
תיבב םיעדמ תזכרמ ,ןרק תרמוא ,"םחלה תא חוכשל רוסאו ,ןבדבודהו תנמשה םה ולאה רפסה
תלחנ תויהל ךירצ יעדמ ךוניח םייפלאה תונש תארקלש םימיב" .ץראה ןופצב ידוסי רפס
תיעדמ המרל רפסה יתב ללכ תא איבהל ךירצ ,םידחוימ רפס יתב םיחפטמש ינפל .ללכה
םיכלוה אלו תיבהמ לדוג ןעטמ םע םיאב אל ,ילש רפסה תיבל םיעיגמש םידליה .התואנ
ךכ רחא קרו ההז תיסיסב המרל איבהל הסנמו הלחתההמ לוכה תדמלמ ינא .הרשעה יגוחל
םע רשאמ וזכ הייסולכוא םע הדובעב רתוי תמרות ינאש השיגרמ ינא ,תישיא .חתפל
."הקזח הייסולכוא
?ולאה רפסה יתבב תומייקה תויאמצעה דומילה יכרד תא האור תא ךיא
םהב רפס יתבמ ועיגהש םידלי םע ילש תורכיההמ לבא ,קמועל םיאשונה תא הריכמ אל ינא"
תעמשנ אל ינאש הווקמ ינא .יסיסב עדי םהל רסח םימעפלש יתחכונ ,יאמצע דומיל ודדוע
לש תונוצרה תארקל םיכלוהשכו ,שפוח ידמ רתוי שישכש ,יל הארנ לבא ,ידמ תינרמש
רפסה יתבש תויהל לוכי .תומדקתהה ךשמהל םייחרכה םירבד םיספספמ ילוא ,דימלתה
."סיסבה תא םיריבעמ םה ,םהלש תוינולבשה לכ םע לבא ,ףיכה איש םניא םיליגרה
תיטסינמוה השיג
לבקל קבאנ ןיידעש ,ידוחיי רפס תיב אוה ןרוא תיב ץוביקבש רתימ יתביבסה רפסה תיב
דע הבוח םורט ליגמ םידלי וב םיאצמנ ,ומויקל היינשה הנשב ,םויכ .ךוניחה דרשממ הרכה
ומיקהש ,םירומו םירוה תמזויב דלונ אוה .הנושו תיפולח תרגסמ ושפיח םהירוהש ,הנומש ליג
חתפלו םהיכרוצל םאתהב םידליה םע חומצל איה הנווכהו ,דסומה דוקפתב תטלושה התומע
.תורגבה תוניחב בלשל םתוא הוולתש ,תיתשת דיתעב
הרטמה .תינטנופסהו תיאמצעה הריקחה תאו תישונאהו תיעבטה הביבסה תא םישיגדמ רתימב
דליה לש םיישממה םייחל דומילה ירמוח ןיב ,וימיקמ תעדל ,םייקה קתנה לע רשגל איה
ץיפמש ןולע .ליגרה רפסה תיב הנבמל תינרדומה הפוקתה יכרוצ ןיב המאתהה יא תא רותפלו
לעו תמייקה תכרעמב םיבר םידלי לש האנההו ןומאה ,ןיינעה רסוח לע רבדמ רפסה תיב
םיכלוה' םינוש םידלי" .תעמשמ תויעבכ תושרפתמה ,םירגובמל םידלי ןיב תויתרבח תויעב
.םהיתונורשכו םדוחיי לע םירתוומו" ,םש רמאנ ,"יתתיכה 'ןקת'ב דומעל םנויסינב 'דוביאל
."תרקוחה ,היחה הנבהב עגופ ףאו ףילחמ 'ינכמ'ה דומילה
.תיביטנרטלאו השימג תוליעפ תרגסמכ אלא רפס תיבכ רתימ תא רידגמ אל ,להנמה ,ירסל ינד
םידליה לש תיעבטה תונרקסה לע ןעשנ דומילהו ,תוישיא תוכרעה אלא םינויצו תוניחב ןיא
,םידימלתה לש תוינטנופסה תולאשה יפל םיעבקנ דומילה יאשונ .הריקחו חיש וד תועצמאב
רפס תיבב םידמלמש םירבדה בור" .ותוא ןיינעמש תוליעפה גוס תא רוחבל ישפוח דלי לכו
,םייתועמשמ םירבד שי ,תאז תמועל" ,ירסל רמוא ,"םישימש אלו םירתוימ ,םיבושח אל ליגר
לש תיטסינורכנאו תיתורירש הפיט םהב םידמלמ .םתיא םיקסעתמ אל םיליגר רפס יתבש
גשומה םצע ;עדמ תושעל קר אלא עדמ דמלל רשפא יא ,ירסל תעדל ."עדיה םי ךותמ העידי
םג ןהב ,תופתושמ תוריקח עצבל איה עדמ תושעל םיכרדה תחא" :הריתס אוה "עדמ דומיל"
אל אוה ,ךילהתב בושחש המ .הבושתה תא ןהילע עדוי אל תמאב אוהש תולאש לאוש הרומה
."תיתרוקיבה הבישחה אלא תונוכנה תובושתה תאיצמ
?דיתעלו ץוחב םייחל די ןיכהל הלוכי וזה תרגסמה
,הווהה תא ותיא תויחל ךרוצב אלא םייחל דליה תא ןיכהל ךרוצב םינימאמ אל ונחנא"
ימ ,תאז םע דחי .םיחמשו םירשואמ ויהי םידליהש איה ונלש תויזכרמה תורטמה תחאשכ
."הרזעה אולמ תא לבקי ,הטיסרבינואל לבקתהל וא תורגב תושעל הצריו ןאכ ראשייש
200 -ה תא רובעל אל התומעה תרטמו ,הפיחמ םבור ,םידימלת 30 -כ םידמול רפסה תיבב
הקידב תכרענ לא ,הסינכ ינחבמ ןיא .תימיטניאו הנטק תרגסמ ראשיהל ידכ ,םידימלת
.םוקמה ירוחאמש ןויערה תא קמועל םיניבמ וירוהו אוהשו גירח וניא דליהש ,תאדוומה
תא תנייפאמה השיגה תא תראתמ ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל גוחהמ ןיול רמת ר"ד
,תיטרקונכטה השיגל דוגינב ,םדאה איה אצומה תדוקנ הב ,תיטסינמוה השיגכ רתימ
השיגה .עדי לש "ךפשמ" הרומב האורהו עדי הריבעמש תוכמס לע תססובמה
שגרהו לכשה הנבמב ינושל תסחייתמ איהש הז ןבומב ,תיביטינגוק איה תיטסינמוהה
השיגה .הנוש הרוצב רמאנה תא דחא לכ ןיבמ וא שרפמ וללגב ,טרפ לכ לצא
יוריג לש לדומה לע תתתשומ רמולכ ,תיטסירויבהיב איה ,תאז תמועל ,תיטרקונכטה
השיגל עדי לש תיביטקייבוא השיגמ םירבוע םויה" .(דומיל) הבוגתו (רמוח תרבעה)
ונא הב ךרדבו ומצע עדיב תודיחא ןיאש החנה ךותמ תאצויש ,עדי לש תיביטקייבוס
דרשמ רבעב םא .יונישל רושק 'הימונוטוא'ה גשומ םג" ,ןיול תרמוא ,"עדי םיספות
המגמ שי םויכ ,םידימלתה לש תוכמסה ויה םירומהו ,םירומה לש תוכמסה היה ךוניחה
הב ,'תדמול היליהק'ל ותכיפהלו דומילה ינכתל רשקב רפסה תיב לש הימונוטואל
."דחי םידמול םלוכ
?הנוש רמוח םידמול םינוש תומוקמב םידליש ךכב תויתייעב האור אל תא
םגש ,םיכרע אוה ראשנש ףתושמה רבדהו ,רבשנ ילסרבינואה הנבמה .תבאוכו השק הדוקנ וז"
ךכ לע המכסה תמייק לבא ,םינכת לע הרורב המכסה תמייק אל םויכ .חוכיו שי םהילע
םהש ,תיתרוקיב תלוכיו עדי תגשה לש תיאמצע תלוכי חותיפ - הבושחה איה תונמוימהש
.יעדמה םוחתהמ אקווד עיגה עדיל סחיב תואדווה יא .תיטרקומד הרבחב םיבושח םירושיכ
'סואכ'ה גשומ לבא ,הרואכל תוטלחומ תותימא גיצה עדמהו ,םיכרעל עדמ ןיב קתנ היה רבעב
."יובינה תלוכיבו תיעדמה תמאב ןוחטיבה יאב הרכהה םע עדמב דלונ
דבל אל לבא ,הנוש התא
רפס תיב ךשמהב ךנוח ייוסינ רפס תיב לכשכ תשר תרוצב םייונב ץראב םייוסינה רפסה יתב
םייוסינ םה םיכנחנה רפסה יתב .םיוולנ רפס יתב ,יוסינה ןמזב ,הוולמו ,שדח ייוסינ
לש תויוליעפב םיפתתשמ רמולכ ,ןודעומב םירבח רדגב קר םה םיוולנהש דועב ,םיילאיצנטופ
חלצומ רפס תיבש הווקתב ,הלוכ תכרעמב תוינשדח דומיל תוינכות ץיפהל איה המגמה .תשרה
.ומצע תא לפכשי
,אשונה לע תיארחאה ךוניחה דרשמב תיגוגדפ תזכרמו ןויערה תמזוי ,ןייטשנייו תינג יפל
80 -כ דועו ,ףסונ רפס תיב ךנוח םהמ דחא לכש ,םייוסינ רפס יתב 63 -כ םויכ םימייק
םה ראשהו םיידוסי םה רפסה יתבמ תיצחמכ ;םיוולנ רפס יתבכ תינכותל םירושקה רפס יתב
יפל .םינגל םג תינכותה תא ביחרהל תיגוגדפה תוריכזמה תנווכב ,הירבדל .םיידוסי לע
םויכ שי ,ךוניחה דרשמב םיעדמו היגולונכטל זכרמב םיבשחמ עדי דקומ תזכר ,רדב הנרוא
םינגו ,היגולונכטהו םיעדמה ימוחתב םידחוימ םיטקייורפ םיליעפמה ,ץראב םייעדמ םינג 14
אלא ךוניחה דרשממ םיעיגמ םניא עדמה ינגל םיביצקתה .המקה יבלשב םיאצמנ םיפסונ
.תוסייגמ ןהש תומורתמו תוימוקמה תויושרהמ
דרשמ לש יעדמה ץעויה תייחנהבו רוזיא לכ יכרוצל תומאתומש תוינכות יפל םילעופ םינגה
ירבדל ."98 רחמ" ומכ םיטקייורפב םיפסונ םינג םילעופ ,הלאמ דבל .סורג בקעי ,ךוניחה
חוכ לש זוכיר םייק םינגב" .תונורחאה םינשה שולשב רקיעב הלחה םינגב תוליעפה ,סורג
םג םיחותפו םיללוכ םייתליהק םיכרצ לע םינוע םה ,םימיאתמ םייסיפ םיבאשמו יעוצקמ םדא
אוה םייוסינה םיידוסיה רפסה יתב לש "תועשה לס" ."תונוש תויוליעפל םירהצה רחא
יגוגדפה זכרמה .הנשב לקש ןוילמ אוה םייוסינה םיידוסי לעה ביצקתו ,תויתנש תועש 2,365
תוסכל הרטמב ,ליגרה ןקתל לעמ זוחא 20 דע לבקמ רפס תיב לכש ךכ ףסכה תא קלחמ
.תושקב ישיגמ האמכ ךותמ רפס יתב הרשע תינכותל םילבקתמ הנש לכב .תויוליעפ ןווגמ
םדוק לועפל הלחהש תורמל ,םינש שמח הזמ ךוניחה דרמש ידי לע תרכומ תותשרה תינכות
ייוסינ רפס תיב .םינש שולש ךשמב תינכותה תא ליעפהל םירומא םייוסינה רפסה יתב .ןכל
תונש שמח םותב .תופסונ םייתנשל יביצקת טדנמ דרשמהמ לבקמ ,ךינח רפס תיב ץמאמש
.םהב העמטוהש תרגסמל םאתהב לועפלו ךישמהל םירומא רפסה יתבו ,ביצקתה קספומ תוליעפ
לש םיפוריצמ ,רפס יתב ןיב םייבחורו םייכרוא םירשקמ היונב םייוסינה רפסה יתב תכרעמ
ידי לע תנייפאתמו ,םיברעו םידוהי ,םיינוליחו םייתד ,םיידוסי לעו םיידוסי רפס יתב
ירבדל ,בכרומ רפסה יתב ןודעומ .תויתריציו תוציחמ תרסה ,דימתמ יוניש לש ךילהת
,תלבוקמה המרונהמ םתייטס ללגב תקולחמ יררועמו ךרד יצרופ םבורש ,םילהנממ ,ןייטשנייו
רפסה תיב בוליש ,התעדל .הכימת תצובקל ןודעומה תאו ,תכרעמב םידדובל םתוא ךפוהש המ
רצויה ,הבלמו ץיאמ םרוג איה תרגסמה" :ותודרשיהל עייסמה ,רמשמ םרוג אוה תשר ךותב
יכ ,תנייצמ איה דוע ."קדצומ קינעה דרשמהש טדנמהש חיכוהל ןוצרו היצביטומ ,םיצירמת
םידקמתמה ולאב םג ,םייוסינה רפסה יתב לכב םייתוהמ םיאשונ םה היגולונכטהו עדמה
.םירחא םיאשונב
םיסוריא ייוסינה ס"היבב םיבשחמ תרושקת תשר :ותלוכי יפל דחא לכ
לאימרכב
םשב טנרטניאה סיסב לע םיבשחמ תרושקת ליעפמ לאימרכב םיסוריא ייוסינה רפסה תיב
םג םינתינ תשרה תועצמאב .הליהקה יבשותו םירומ ,םירוה ,םידימלת ןיב תרשקמה ,"טנסיריא"
תיינב לש ןויערה .ישלב רופיס תביתכו היגולורטסא ומכ םייטנקיפ םיאשונב הרשעה ירועיש
םילכ ןתמב עדי תרבעה ףילחהל ןוצרהמ באוש םיבשחמ תרושקת סיסב לע םידומיל תינכות
םויכו ,םושירה ירוזא יפל וילא ועיגה רפסה תיב ידימלת 700 .עדי לש תיאמצע השיכרל
.ךשמהב ףרטצהל תורומא תובכשה ראש .'ו-'ד תותיכ תא יוסינה ללוכ
-ה האמב דימלתה יכרוצל תועדומ ךות דובעל בייח רפס תיב ,ירוחש הקבר ,תלהנמה ירבדל
םישמתשמ םידליה .חוכ ועמשמ עדימ ,םויכ .הביבסל רפסה תיב ןיב רעפה ונתוא דירטה" .21
תוטישב םידמול םה רפסה תיבבו ,יאמצע ןפואב עדימל עיגהל םילוכיו תיבב םדומבו בשחמב
."ינויגה אל הז .תויתרוסמ תוילטנורפ
לכ תא ללוכה ךרעמ רוציל ךרוצהמ ,ירוחש ירבדל ,עבנ תינכותה תלעפהב ירקיעה ישוקה
ןובשח לש םולשתב דומעל םילוכי םניאשו תיבב ןימז בשחמ םהל ןיאש ולאכ םג ,םידימלתה
תוחתפנ תותיכ רפסמ לכו ,תונוש הדובע תוניפב םירוזפ רפסה תיבב םיבשחמה .ןופלטה
הרבח אשונב - 'ב-'א תותיכ "ליגה תבכש תקסוע וב יזכרמה אשונב תנייפואמה ,הלודג הבחרל
םיבשחמ אשונב - 'ו-'ה תותיכו ריעה אשונב - 'ד תותיכ ,הנוכשה אשונב - 'ג תותיכ ,הליהקו
לכ לש ישיא ןונכת יפל הבר הדימב הנבנ רפסה תיבב םידומילה םוי .םיבשחמ תרושקתו
רגאמ ךותמ הריחבו הבוח תומישמ תועצמאב םידומילה םוי תא ומצעל ןגראמה ,דימלת
םויה לבא ,19 -הו 18 -ה תואמב השרדנ וליפאו המיאתה 'תוירדע'ה תסיפת" .תומישמה
.ירוחש תרמוא ,"תיטסילאודיבידניא איה הסיפתה
?רוכינ םג דדועמ אל תוילאודיבידניאה דודיע םאה
לבא ,םא תותיכב אלא םידיחיכ רפסה תיבב םייח אל םידליה .תויתורבח םידדועמ ונחנא"
תזכרו 'ו התיכ תכנחמ ,תדטסנורג ילטנ ."םיינטרפ םיכרצל הבר תובישח םישידקמ ונחנא
דימלתה תא תנווכמש ,תכוותמו תצעוי ,החנמכ הדיקפת תא תראתמ ,רפסה תיבב 'ו-'ה תבכש
ונלש הרטמה .ולשמ םיכרצ םע רגוב םדא לאכ איה דמולה לא תוסחייתהה" .תיאמצע הדימלל
המו .םיילירטס הדבעמ יאנתב דמלל אלו איהש יפכ תואיצמה םע תודדומתהל איבהל איה
"?םיבשחמ תרושקתמ תואיצמל יטנתוא רתוי
?םהל המיאתמ אל וא השק וזה הטישה םידלי שי
אוה וילעש ריצ שי דלי לכל .ול תומיאתמש םיכרדה תא אוצמל דחא לכל םירזוע ונחנא"
הליגרה תכרעמב .הנוש דלי לכ לש תודליה יכ ,הנוש הלחתה תדוקנ שי דלי לכל ,םדקתמ
הרוצב םדקתמ דלי לכ יכ ,ינויגה אל הזו ,םיוסמ עגרב 48 דומעל עיגהל םיכירצ םלוכ
.הליגרה תכרעמב רשאמ םילכסותמ תוחפ ונלצא םידליהש השיגרמ ינא .הנוש
בצקב םיחלצומו םיווש םהש השוחתו הרזע תקנעומ םישלחל ,םירגתא שי דימת םימדקתמל
."םהלש
?רפסה תיבב םג תורחתב וסנתי םידליהש בושח אל םאה .תורחת שי תואיצמב
רותפל :תיבויח תורחת רקיעב ,ונלצא םג תורחת תמייק ךא ,המצע ינפב הרטמ הניא תורחתה"
תונפקותל םיאיבמ םילוכסתו ,םילוכסתל ,תובר םימעפ ,תמרוג תורחת .המישמב דומעל ,הדיח
."לוכסת ןיא םג - ץחל ןיאו החונינ הריוואהשכ .תומילאלו
?ליגר רפס תיבב הארוהמ רתוי השק וא לק ךל הארנ הזה הארוהה גוס
הברה ךכ לכב היגרנא םיעיקשמ ונחנא .רתוי דוע השק ונלש ךרדהו ,דימת השק איה הארוהה"
."דואמ לודג קופיסה םג לבא ,הבר הדובע תשרוד זכרמב דליהש הדבועה םצע ,םימוחת
ינפל ינקירמא רפס תיבבו רוזיאב ליגר רפס תיבב דמל ,'ו התיכ דימלת ,(12) והימרי רידא
.םיסיריאל עיגהש
?םהב תדמלש םירחאה רפסה יתבמ הנוש הפ דומילה
אשונ לע שגד הפ םימש .תונושה תותיכה ןיב רשק רצויש הנבמו תובחר שי םיסיריאב"
,םירדגומו םייעוצקמ דואמ ויה םירחאה רפסה יתב .יליבשב יבויח שודיח הזו ,םיבשחמה
."תיטמתמ הבישח ומכ םיבחר םיאשונ םידמול םיסיריאב .הקיטמיתמ ,היפרגואיג
?עדימ גישהלו דומלל ידכ םירומב יולת תוחפ התא םויהש שיגרמ התא
,תינרפסב דואמ רזעיהל ךירצ יתייה רבעב לבא ,רפסה תיב וא ליגה הז םא עדוי אל ינא"
."רמוח תגשהב יאמצע ינא םויהו
?רפסה תיבל אובל הנהנ התא
."לבוס אל ינא לבא ,יליבשב יפיכ יכה רבדה הזש דיגהל לוכי אל ינא"
דמעמב םויכ אצמנ ,םינש שמח תינכותב לעופש ,ןלוגה תמרב לטיבא ייוסינה רפסה תיב םג
םייכוניח םינוגראו רפס יתב לש תיכוניח תשר - "ןלוג גראמ" תא ליבומ אוה ."םיגדמ" לש
דליה להנמ היפל ,"ןמז לוהינ" תשיגב םיבושיי העשתמ םידלי וב םידמול .רוזיאב םייתוברתו
.(תכנחמה םע תונטק תוצובק לש תושיגפ) היינקהו הריחב ,הבוח לש תכרעמ יפ לע ונמז תא
ףותישב ולש תיעבטהו תישונאה הביבסב דימלתה בוליש לע תססובמ םידומילה תינכות
תינכות לטיבאב החתופ הנורחאה הנשב .היישעת ישנאו םיאלקח ומכ הליהקהמ םיחמומ
םייתליהקה םיחמומה קר אל היפל ,"ןלוגה ןופצב ףונו םדא" הביבסה דומילל תימוחתניב
ירה לע דומילה .םידמלנה םיאשונה לאו םיחמומל עיגמ רפסה תיב אלא ,רפסה תיבל םיעיגמ
רתויו תואצרהב תוחפ תדקמתמ דומילה תטיש .ןלוגה ןופצב ינקלווה ףונב השענ ,לשמל ,שעג
.רקחמ ילככ םיבשחמב שומיש ךות ,תונקסמ תקסהו תולאש תאלעה תועצמאב יאמצע רקחמב
םיאנתה תא רקוס ,לשמל ,הסנרפה אשונ .םייחה יטביה לכ תא ללוכ יתביבסה דומילה
:המרל םיידוחייה םיאנתה תאו ,םיחופתו םימרכ לודיגל םימיאתמה םיימילקאהו םייסיפה
אוה - ןלוג ןופצ עדי זכרמ - ג"צימ .םייחה ילעבו הייחמצה ,ףונה ,תיגולוקאה תכרעמה
ןופצ תא גיציש הכרדהו הדימל זכרמל ךופהל רומאש ,רפסה תיב לש ףסונ יתביבס טקייורפ
.םינושה ויטביה לע ןלוגה
םיעדמ ומכ רפסה תיבל םידיחא םינוויכ רידגהל ןיאש הנימאמ ,לטיבא תלהנמ ,רנייו הילתע
דימלת לכל רשפאת רפסה תיב תכרעמ לש תוימנידהו תושימגה אקווד .הביבס ידומיל וא
ילכה הז ,התעדל ,בושחש המ .וירושיכלו ולש הדימלה תלוכיל תומיאתמה תוביבסב דומלל
דמלי - יגולונכט-יעדמה ןוויכב הדימל ירושיכ ול שיש דלי" "יעדמה ןכותה אלו ירקחמה
םילכב דמלי - יתונמא רתוי ולש הדימלה לאיצנטופש דלי ,םיעדמ םינכתו בשחמ תועצמאב
רבודמ םא ןיבו שעג ירהב רבודמ םא ןיב ,םוחת לכב שמשל לוכי ירקחמה ילכה .םייתונמא
ןורתי וב שי ,ןלוגה תמרב השרפנש ,תיכוניחה תשרה הנבמ ."ןלוגה תייסולכוא לש היפרגומדב
הלולע תטלחומ הימונוטוא ךא ,רפס תיב לכ לש הימונוטואה תמגמ ללגב ,םידימלתל לודג
חתפל ,םינווגמ הדימל ירתאב דומלל םידימלתל ,רנייו ירבדל ,תרשפאמ תשרה .רוכינ רוציל
.ןלוגב ךוניחה תכרעמ לש םינושה םירזגמה תא םדקלו םירחא רפס יתב םע םירשק
העצהה תא טנמלרפל האיבה רנייושכ .תיטרקומד ךרדב לעופה םירומ טנמלרפ םייק לטיבאב
יאדכ םא הלאשה התלעו ,אשונה ביבס יטילופ חוכיו ררועתה ,ןלוגה תמר לש הביבסב קוסעל
הטלחהה .הירוס םע םולש םכסה תרגסמב רזחותו ןכתייש ,הביבסל םידליה תא רבחל ןוכנו
,ןאכ ונחנא םייתניב ,תישאר" ,רנייו תרמוא ,םילוקיש ינשמ העבנ העצהה תא לבקל תיפוסה
."םייתימא םימיענ תונורכיז םידליל וראשיי תוחפל ,המרה תא וריזחי םא ,תינשו
הרבחהו הביבסה יעדמל ס"היב
טקייורפ ,ךוניחה דרשמ ,הייריעה ףותישב םקוהש ,עבש ראבב תומולא ייוסינה רפסה תיבב
רפס תיבכ רדגומ אוה .'ח דע 'א תותיכמ םידימלת 420 שי ,םירוההו תונוכשה םוקיש
םג אלא םידימלת ןיב קר אל ,היצרגטניאה אשונ לע דחוימ שגד םע הרבחהו הביבסה יעדמל
עדמל םידליה תא ףושחל איה רפסה תיב תפיאש ,לאינד ליא ,ולהנמ ירבדל .םימוחת ןיב
,םיידוחיי םיטקייורפ רפסמ וב םילעופ ,וז המגמל םאתהב .תבלושמ הרוצב הקיטסינמוהלו
תוסחב תויונמאו םיעדמ תינכות תרגסמב .הילאוטקאו תונמא םע היגולונכטו עדמ םירשוקה
הצובק לכו ,תוצובק יתשל תקלחתמ התיכ לכשכ ,רקח תדימל םידימלתה םירבוע דלאס ןוכמ
וא העונת ,עבצ ,ריוואה גזמ ומכ אשונ לש יעדמהו יתונמאה טביהה לע ןיגוריסל ,תדבוע
תטיסרבינוא המיסש טקייורפ ,(היגולונכטו עדמ ,הרבח בוליש) ט"מחש תינכותב .הנשה תונוע
,עדימ ףוסיא ,רקח תדימל ירושיכ חותיפ לע שגד םשומ ,"98 רחמ" תרגסמב ןוירוג ןב
םיבתכתמ םיבשחמ תרושקת טקייורפב .האופרו היגרנא ,היישעת ומכ םיאשונב ותגצהו ודוביע
אשונב הנשה םיקסועש ,'ו תותיכ ידימלת .טנרטניאה ךרד ל"וחב םיתימע םע 'ח תותיכ ידימלת
.ץראב םירחא םירוזאמ םידימלת םע דחי יתאוושה רקחמ םדומה תועצמאב ועצבי ,לודיג יתב
תוחיש :תיביטקארטניא הדימל תועצמאב ומדוקי 'ה תותיכמ ןובשחב םינייטצמ םידימלת
.ביבא לתמ םירומ םע בשחמב הדיעו
תרחא ךרד ןיא
לש הירוטסיהב קסועה ,ביבא לת תטיסרבינואב הצרמו םינרוא תללכמ שאר רורד לבוי ר"ד
ויהו ,הווהה לא םתוא איבהלו ,םתוא חתפל ,רבעב וסונש תונויער תחקל ןתינש ןעוט ,ךוניחה
ךרד םצעמ ,רצי ,לשמל ,ירפכהו יצוביקה רזגמה .םינשה ךרואל םיידוחיי תונויסינ לארשיב
רפסה תיב היה הניפ שאר לש רפסה תיב" .םילבוקמ אל ךוניח תודסומ ,ולש תדחוימה םייחה
,'ץימוקליו םייח החמש ,רפסה תיב להנמ ,1903 -ב" ,רורד רמוא ,"ץראב ןושארה ידוחייה
םיירוקמ תונויער הלעה אוה .םויה דע העפשה הל שיש ,הנושארה םידומילה תינכות תא גיצה
."הניג תדובעו םילויט ,היינש תונמדזה ,הליהקב תוליעפ :םיימדקא תומש זא םהל ויה אלש
ירפכה רזגמב תושחרתמ תוינשדחה תומזויהמ תוברש ,ירקמ הז ןיא יכ רובס רורד
דובעלו םימייקה םיאנתה תרגסמב רדתסהל רתוי בר ךרוצ שי הלאכ תומוקמב" :ילאירפירפהו
ריעבש אוה ישוקה ךא ,תומזוי ןבומכ שי םירעב םג .הלועפ תפתשמ הליהקהו ,תווצ תדובעב
."תכמותו תינגומוה תוחפ הליהקה
רתוי ןיינע םיקפסמה רפס יתב תריציל תמרות רפסה יתב ןיב תרבוגה תורחתה ,רורד תעדל
תילמיטפוא דומיל ךרד ,ותנעטל ,ןיא .תואיצמלו םייחל רתוי יטנבלר רשקו הרומלו דימלתל
השיג .םירחאל יתייעבו םידימלתהמ קלחל םיאתמ דימת אוה ילטנורפ דומיל" :תקהבומ
םע הבישח בלשלו וכרד יפל דובעל דימלת לכל תרשפאמ ,הארוהה יכרד תא תנווגמה
וחתפל שיו ,עבטה יעדמב קר אל םייק ,וירבדל ,רקחמה ."שגרו השוחת ומכ תורחא תויצקנופ
רתוי בר ךרע םייעדמ םימוחתל הקינעמהו עדמל רקחמ תרשוקה השיג .םירחא םימוחתב םג
םינתינש םיהובגה םיסונובב תאטבתמה ,תללוכ תיתרבח השיג איה ,םיינמוה םימוחתמ
.תורגבה ינחבמב הקיטמיתמו הקסיפ ומכ תועוצקמל
םייונש םה ,הלאכש רותבו ,הלוכ תכרעמל ימדק ןמס םה םייוסינהו םיידוחייה רפסה יתב
םיבאשמה תאצקה דגנכ םינעוטה שיו ,םילעופ םה הב הקידותמה דגנכ םינעוטה שי .תקולחמב
וברתיו םמצע תא וחיצני ינויצולובא ךילהתב יכ ,יאדוול בורק ןאכ םג .תינויווש אלה
השועה ךוניח תכרעמב תפלוח הדוזיפאל ויהי תוחפ םיחלצומהו ,רתוי םיחלצומה םימגדה
.םייפלאה תונש רבעל הכרד
:רוקמ
,יאמ) 4 ' סמ ןויליג ,הקירואא "?ילש דחוימ דלי ,םויה רפסה תיבב תדמל המ" .רומיל ,לג
. 16-21 'מע ,(1997
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2