ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

לעו הארוה יכרדל הכרעה ןיב רשקה לע
הכרעה תוכיא
םיובנריב החונמ ר"ד
(ביבא תמר ,ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב ,םיובנריב החונמ ר"ד םע ןויאר לע ססובמ)
רתי תופחסיהל םיתעל תמרוג ימלוע הדימ הנקב "טיהל"ל ,תיביטנרטלאה הכרעהה לש התכיפה
תויתייעבה ,הז ללכבו ,הלש הבחרה תועמשמה תא קמועל ןוחבל ילבמ ,היתונורתי ירחא
.הב הנומטה
שומישהמ עיתרהל תנמ-לע אלו ,אקווד תויתייעבב דקמתמ ,םיובנריב החונמ ר"ד םע ןויארה
.הב םינומטה םיישקה תא ןובשחב איבהל ידכ אלא ,תיביטנרטלא הכרעהב
תדדמנה) הכרעהה תוכיא :ןה ,םיובנריב ר"ד תאז הרידגמש יפכ ,תויזכרמה תויעבה יתש
.הארוה יכרדל הכרעהה רשקו ,(הלש תויביטקייבואה תדימב
הכרעהה תוכיא
םינחבמ ןיב םיוושמ רשאכ יוטיב ידיל אב הכרעהב תויביטקייבוסהו תויביטקייבואה ןיינע
הכרעהב תויביטקייבואה תמר .תיביטנרטלא הכרעה ןיבל ,ב"הראב םיגוהנ ויהש יפכ ,םירוגס
ןויכ ,ההובג איה םש ,םירוגסה םינחבמה לש תויביטקייבואה תמר תמועל הכומנ תיביטנרטלא
ףצרב םינד ,תויביטקייבוסבו תויביטקייבואב םיקסוע רשאכ .הנוכנ תחא הבושת קר שיש
תדימל עיגהל איה תיביטנרטלא הכרעהב ונלש הרטמהש ,םינעוטה ולאכ שי .והשלכ
האלמ תויביטקייבואל עיגהל ןתינ אלש רורב .הזה ףצרה לע ,תירשפאה תויביטקייבואה
דימלתה לש ויתועידי תא ךירעהל איה הרטמה .הרטמה אל םג וזו ,תיביטנרטלא הכרעהב
אוה תיביטנרטלאה הכרעהה לש הנורתי יכ ,םירחא םינעוט ,הלא תמועל .ותומדקתהל םאתהב
םיצורש המ יבגל סוזנסנוקל עיגהל ןתינ םאש ,ךכ לע תססבתמ םתנעט .הלש תויביטקייבוסב
םירבד היבגל .םירורבו םיטלוב דואמה םירבדה לע היהי הז ללכ-ךרדבש ירה ,ךירעהל
הכרעהה לש ףסומה ךרעה והזו ,תיביטקייבוא הרוצב םכירעהל השק ,רתוי םיידוחייה
,ןורתיכ תויביטקייבוסב םיסרוגה אבילא .תוידוחייה תא ךירעהל תרשפאמה ,תיביטנרטלאה
,תעבוק הכרעהל םיסחייתמ םא .הכרעהה לש שומישה והמ ,איה לאשיהל הכירצ רשא הלאשה
לש הדעו היהתש ,איה תויביטקייבואה תייעב םע תודדומתהל תועצומה םיכרדה תחאש ירה
שבוגתו ,ןויד םדי-לע ךרעיי ,םתעד תווח תא ונתיי םיכירעמ השולש דע םיינש .םיכירעמ
לש םויליסנוקב האופרה םוחתב ,לשמל ,השענש יפכ ,הכרעהה יבגל הדעווה לש המכסה
.םיאפור
עצמאה תשיג
."תויביטקייבואל רשפאש בורק יכה תאז השענ ךיא" .עצמאה תשיג איה תלבוקמ רתויה השיגה
ב"הראב .םינתונש הלאש לכל תטרופמ םינוירטירקו םיטרדנטס תכרעמ חותיפ תבייחמ וז השיג
.הכרעה ילכו םינחבמ קוושמ הז ןוכמ .E.T.S ,הכרעה ילכ חתפמש ירחסמ ןוכמ םייק ,לשמל
םה ,םידימלת 3000 לש םגדמל םתוא תוריבעמ ,םיטירפ תוחתפמש ,הדובע תוצובק םהל שי
תרבוח לבקמ הרומ לכ .הכרעה םלוס םינוב הז סיסב לעו םידימלתה תובושת תא םילבקמ
םיכירעמ רשאכ .תואמגודו הכרעהה םלוס לכ לש טרופמ רואית שי הלאש לכל הבש ,תטרופמ
ןחבמ ותוא תכרעהב המילה 90% -ל םיטנדוטס םיעיגמ ,ולא םיטרופמ םינוירטירק יפ-לע
.םיכירעמ המכ ידי-לע
הכרעה לש סליכא בקע הז יניעב" .וללה םינוירטירקה חותיפב תעקשומ דאמ הבר הדובע
אל הרומ .דובעי אל טושפ הז .התיכב הרומה ידי-לע תושעיהל ךרטצי הז םא ,תיביטנרטלא
חותיפמ קלח יכ ,ןויסינ לש הנש 20 םע םג הלאה םינוירטירקה תא חתפל לוכי
תיגולוכיספ ,תיטרואית הניחבמ אצמתהל ךירצ .םידדמו םיטרדנטס הז וללה םינוירטירקה
הדובע אל וז .םידימלתה תובוגת ןויסינו ,םידמלמ ותואש .Subject Matter -ב תיטקדידו
ןהש ומכ תושענ ויה תורגבה תוניחב םא ...הכרעה ילכ חותיפ לע יארחאש ףוגל אלא ,הרומל
רשק ילב ,תורגבה תוניחבב תוחותפה תולאשה תא ךירעהל םיכירצ ויה ךכ ,תושעיהל תוכירצ
."תיביטנרטלא הכרעהל
הכרעהה גשומ תבחרה
ןוויכ .ןמיהמ הז המו ףקת הז המ לש גשומה תא תונשל ללכב ךירצ היפלש השיג םויה תמייק
המ תמועל דואמ תיתועמשמ הרוצב ךוניחה גשומ תא םויה םיביחרמ .םיקדוב המ תא בושחש
המ לש ,וא התיכב ורבדש המ לש ןורכיזהו הנבהה תדימ תא אטיב גשומה םדוק .םדוק היהש
ףא ךירצש ירה ,הדימלהו ךוניחה גשומ בחרוה םא .רתוי בחר גשומה םויה .רפסב בותכש
איה ידוחיי ,יביטקייבוס ןפואב דימלתה תא ךירעהל תלוכיה .הכרעהה גשומ תא ביחרהל
הכרעהב םיקסוע רשאכ ,הרקמ לכב בושח ראשנ ןיידעש המ .הכרעהב תיתועמשמ הבחרה
הבתכ הדעו םאש ,רמולכ .היצקילפר עוציב רשפאיש בצמל עיגהל ךירצ תוחפלש אוה ,תעבוק
לע רבודמ רשאכ שרדנה םומינימה הז .הצלמה התואל עיגת תרחא הדעו םג ,הצלמה יהשוזיא
,הדעווה יאצממ תרבעה ,וא ,תפסונ הדעו :ךכל עיגהל תוטיש רפסמ שיו ,תעבוק הכרעה
לכ םעש ,רמולכ .תפסונ תעד תווחל ,ףסונ ךירעמל ,הססבתה וילעש תודובעה קיתו היקומינ
היהת הכרעההש ךכל וגאדיש ףס ירמוש קיפסמ םנשי ,תיביטנרטלאה הכרעהה תוכיא תובכרומ
.תנגוה
?תיביטנרטלא הכרעהל םירומ רישכהל ןתינ םאה
םיקלחמ םירומלו תיביטנרטלא הכרעה םיליחתמ רחמ ,דיגהלו רקובב םוקל קיפסמ אל הז"
,הנכה תדובע ןומהב ורשק הז .דבוע אל הז הככ .וליחתת םהל םירמואו ולאכ תורבוח המכ
םויהש םילכב תושעיהל ןתינ הזש ,ץראב תכרעמה תא תורכיה ךותמ ,תיטפקס דאמ ינאש
רבדל ךרעיהל ךירצ ךא ,תאז תושעל רשפא יאש הזב יתרמאש אל ...תכרעמה תושרל םידמוע
."הזה
המילהל העיגה (הינרופילקבו גרובסטיפב) יוארכ הנכוה רשא םירומ תצובק יכ ,ואצמ ב"הראב
,המיאתמ הרשכה התייה אל םש ,לשמל טנומרווב תאז תמועל .תרבוח התוא יפ-לע הכרעהב
תרבוח התוא יפ-לע וכירעה םירומהש תורמל ,רתויב הכומנ התייה הכרעהב תופקתה תמר
.תטרופמ םינוירטירק
הארוהל רשקה - תיזכרמה היעבה
.תויביטקייבוס-תויביטקייבוא אלו ,הארוהל רשקה איה תיביטנרטלא הכרעהב תיזכרמה היעבה"
.התיכב הרוקש המ םע רשק אלל ,תיביטנרטלא הכרעה עצבל םירומ ובייחיש ,איה ילש הדרחה
."םיאמצע םידמול ויהי אלו ודמלי אל זאו ,ןמז זובזב היהי הז
החתיפ ,ידוסי רפס תיבב היפרגואיגל הרומ ,תיפולח הכרעהל סרוקב תודימלתה תחא :המגודל
תובלטצה הלביק םידימלת תצובק לכ .סלטאב שומישה אשונב ,היפרגואיגב רקח תלאש
הרומה .םש העקתנש םיפוצ תצובקל ץוליח עצבמ ןנכתל הכירצ התייהו ,םלועב תוטנידרואוק
..'וכו חטשה יאנת ,םילקאה יאנת תא םתבושתב ןובשחב ואיבי יכ ,םידימלתהמ התפיצ
ץוליח יעצבמ וננכת םהבש ,םימגד ללוכ ,התיכל תודובע ואיבה םידימלתה ,התעתפהל
םג ,היפרגואיג ןיבל תונורתפה ןיב רשק לכ היה אל .'דכו םילבח ,קוסמב ץוליח...םיטרסהמ
שומישב (Multiple Choice ) הרירב -בר ןחבמב דואמ םיבוט םינויצ ולביקש ,םידימלת לצא
הכרעהל ןולאשב .םמשיילו םייחהמ םילוקיש ךירעהל ,םצעב ,ודמל אל םידימלתה .סלטאב
הדבועה תא ונבהא אל דאמ" :תודימלתה תחא התנע ,ןכמ רחאל םידימלתה ולביקש תימצע
ינא" "ונע תווצב ודבע דציכ הלאשלו ."חותפל סלטאב דומע הזיאב ונל הרמא אל הרומהש
."...ףד הבתכ איהו ףד יתבתכ
תיפולח הכרעהב שומישל םדוק הארוהה יכרדב יוניש
ילכ אוהש ,וילופטרופ לשמל .הארוהב יתועמשמ יוניש היה יכ חינמ תיפולח הכרעהב ילכ לכ
אלא ,תיאמצע הרוצב דמל אל דימלתה םא .יאמצע דומילל יונב ,תיפולח הכרעהל חונ דאמ
,עדיה רוקמ תויהל ךישממ הרומה הב הארוה תטישמ האצותכ ,יתרוסמה דומילב ךישמה
תושעל לכוי הזכ דימלתש יוכיס ןיא ,רמוח לש "תודקפה ינימ לכ דימלתה לצא ידקפמ"ו
.יתימא וילופטרופ-יאמצע דמול לש הדובע
םע הדובע שי רבכ םהבש רפס יתבל אלא ,תיפולח הכרעה םע סנכיהל רוסא םויה ,יתעדל"
."תרחא הרוצב םידימלת
םא יכ ,תוארמ תודבועה ,הארוהה יכרד לע עיפשת וז יכ ,תיפולח הכרעה לש הסיפתל דוגינב
תראשנ הארוההש ירה ,תיפולחה הכרעהב שומישה ינפל הארוהה יכרדב יוניש עצבתמ אל
םא יוניש תויהל לוכי .וגשוה אל וננכותש דומילה ידעי ,המגודב וניארש יפכו ,םוקמ ותואב
,םיובנריב ר"ד תנעוט ,אל םא .יעוצקמ יווילו הכימת םהל שי םאו קיפסמ םיחותפ םירומה
רצונה הזמ רתוי עורג בצמל םורגל ףא לוכי הארוהל תיביטנרטלאה הכרעהה ןיב רשק רדעה
.תיטרדנטסה הכרעהב
דימלתל הריחבה תורשפא
אל ןחבמ םגש יפכ ,"וליבשב תילאידיאה ךרדה איה תאזה ךרדה ,דימלת לכ אלו הרומ לכ אל"
ןווגמ ךותמ ,רוחבל דימלתל תתל שיש ,הנימאמ םיובנריב ר"ד .דחא לכל םיאתמ חרכהב
דימלתה גיצי ,תעבוק הניחבב ןחביהל םוקמב .ותוא וכירעי הבש ךרדה תא ,הריחב תויורשפא
וא/ו ,םינחבמ לולכל לכוי קיתה .דמלש המ תא ,ותריחב יפ-לע ,חיכוי רשא "תויאר" קית
יוביר ,ןורקיעכ .התיכב השענש המל חרכהב תורושק תויהל תוכירצ ןניא ןה םג רשא ,תודובע
וז הסיפת ,םצעב .תימינפ הכרעה לש הנורתי ףא ךכבו ,דחא גסמ תודע לע ףידע תויודע
,עדוי דימלתה המ חיכוהל ךירצ הרומה דוע אל .דימלתל הרומהמ החכוהה לטנ תא הריבעמ
דציכ ןבומכ איה תלאשנה הלאשה .ויתועידיל רשאב דימלתה לע איה החכוהה תוירחא ,אלא
.תאז ללקשל ןתינ
הכרעהה תכרעה
ךכ תובקעב ךרטצי ךוניחה דרשמ ,השעמלש דועב ,תימינפ הכרעה לע תססובמ תיפולח הכרעה
תכרעהל םיכרד יתש שי .לארשיב ךוניחה לע הנוממה דרשמכ ,ותוירחא שומימל ךרד שפחל
ךרד .רופישה תדימ תא קודבל איה תחא ךרד :(תירוביצ תיכוניח תוירחא) Accountability
.תיצרא המרונל תוושהל איה היינש
לש עצוממל תחתמ ןקת תויטס יתשב ליחתה דימלת ,לשמל םא - רופישה תדימ תקידב
לעמ הייטסב ליחתהש דחאמ ,רתוי הברה גישה אוה ,תחא ןקת תייטסב הלעו ,תיצראה המרונה
.לעמ הייטס ראשנו
םירקמב ,םלועה לכב לבוקמ .תואטיסרבינואה רובע לשמל תשרדנ - תיצראה המרונל האוושה
אצמנ אוה ןכיה ול ףקשמו רפסה תיב תלקס תא קדוב ינוציח םרוגש ,האוושהה תשרדנ םהבש
תיפולח הכרעה ,םנמא .תוינידמ לש הלאש איה האוושהב ךרוצה תלאש .תיצראה המרונל תיסחי
ךכ רחאש תושעל המ לבא" ,טסקטנוקב אצמנ רבד לכש תרמואה תילאוטסקטנוק הכרעה איה
םינחבמ היהי ךכל ןורתפה םא םג ."...תמיוסמ הדובעל םידמעומ תויהל אובל םיכירצ םלוכ
רבתסי ,וינויצ עצוממב 10 אוהש התע דע ןימאהש דלי ובש בצמ עונמל ךירצ ירה ,םייצרא
.הנממ ענמיהל השקו םייחב תישענ האוושהה .יצרא הדימ הנקב 6 אוהש םואתפ ול
םגדמ םיחלוש .וילופטרופ ,לשמל ?תינכט הניחבמ (Monitoring) הרקבה תעצבתמ דציכ
תלבקמה ,תמיוסמ הדעוול (תושלחו תוינוניב ,תובוט תודובע) רפס תיב לש וילופטרופ
תועצמאב ךא ,תימינפ תראשנ הכרעהה .המאתהה תא תעצבמ איהו ,םינוש רפס יתבמ וילופטרופ
ףוג תויהל הכירצ הדעווה .תיצראה הלקסה לע ולש םוקימה תא הרומה לבקמ הדעווה
.וללה תומאתהל יארחא היהיש ,רחא ףוג וא ,םינחבמל יצראה ןוכמה ומכ ,יעוצקמ
ךרוצל קר תינוציח הכרעה .תינוציח הכרעה דעב אלו תימינפ הכרעה דעב ןכ טלחהב ינא"
.ךילהתב השענש ןיינע הז ,ימעפ-דח רבד אל הז הכרעה .לויכה ךרוצל ,הלאה תואוושהה
םג השועש ימ .דימלתה תא ריכמש ימ תויהל ךירצ הזו ,תויודע תויהל ךירצ הז שוריפב
הטויטה לע דימלתה תא ךירעהל ךירצש תבשוח אל ינא ,הרקמ לכב .השוע אוהש המב תויפצת
,הנש תחא הדובע לע דובעל רשפא .בתכ םדאהש הנושארה הטויטה וז הניחב .ולש הנושארה
."הכרעהל היואר איהש טילחי דימלתה רשא דע בתכשל םעפ ידימו והשמ בותכל
ץראב תיביטנרטלא הכרעה תומישי
,תוינגורטה תותיכ ,תולודג תותיכ ,ומכ תכרעמה ינייפאמ ללגב הלוע ץראב תומישיה תלאש
בייחמ הז .םידימלת 40 לש התיכב הבוט הכרעה עצבל דואמ השק .דועו רצק םידומיל םוי
תוינגורטהל רשאב .הדימל יזכרמ תיינבו ,םא תותיכ יבגל הסיפתב יוניש וא ,תותיכה תנטקה
תיבל סנכנ דימלת םש .קרוי-וינב םלראהב רפס תיבמ המגוד םיובנריב ר"ד הגיצה ,תותיכה
תא לבקי זא קר ,םהילע ןחבייו םתוא םייסי רשאכ .וילופטרופ 16 -כ ןיכהל ךירצו רפסה
.עוציבל ןתינ הז ,רמולכ .ןוכיתה רפסה תיב תא םייסש ךכ לע הדועת ,ולש הכמסהה
הדובעל רבעמו תילטנורפה הארוהה תטישב יוניש בייחמ רבדה רכזוה רבכש יפכ
יפכ ,המיאתמ הרשכה םג השורד ןבומכו .'וכו רקח תוטיש .תיתצובק הדובע .תילאודיבידניא
.רכזוה רבכש
ללכ-ךרדב םיפידעמ םמצע םידימלתה .יונישה תא לבקל הליהקה תונכומ תלאש ףא תררועתמ
םיתעל םירוהל .תויטרדנטסה תוניחבה תונוע הז ךרוצ לעו ,תילמינימ העקשה םע חילצהל
אל םאו ,םירפסו תורבחמ איבה אל דימלתה םאש ,םהל הארנש ןוויכ ,הטישה תא לבקל השק
זא - בשחמ לע קר דבוע אוה אלא תורדוסמ תורבחמ ול ןיא ללכבו ,תרבחמל רפסהמ קיתעה
.הליהקה ברקב םג תושעיהל הכירצ יונישל הנכה ,רמולכ .דמול אל אוה
יונישה ,הצוחנה העקשהה עצבתת אל םא .תיתשתב דאמ תיניצר העקשה בייחמ הטישה םושיי
.ץורח ןולשיכל דעונ
."חילצי הזש םיבוט רתויה םייוכיסה םש ,ידוסיה רפסה תיבב תאז ליחתהל ךירצ" ץראב
תוטישל ,ידוסי לע ךוניח תודסומל ועיגי רשאכ ,םידימלתה דצמ ץחל רצוויי רבד לש ופוסב
ןה ,אשונל תוחיתפ תמייקש ןויכ ,בוט ןמז וישכע" .ידוסי רפס תיבב ןהילא ולגרוהש דומילה
הטישב םידבוע רבכש ץראב רפס יתב 20 -כ הריכמ ינא .רפסה יתבב ןהו ךוניחה דרשמב
."היפוטוא אל וז .וזה
הברהבו ,דבלב תולק תומאתה תועצמאב םג ירשפא ינוגראה יונישה ,חטשב תואמגוד יפ לע
,הייפכב הז תא סינכהל רוסא ,םיובנריב ר"ד השיגדמו תרזוח ,ןכל .בוט ןוצרב הנתומ םירקמ
קר .וילופטרופ םג שי ולש רפסה תיבבש ראפתהל לוכיש דחא לכל הטישה תא עיצהל רוסאו
הכרעהה הרסח קרו ,םימייק םישרדנה הארוהה יביכרמ ראשש ןכיה ,תשקבתמ הטישהש תומוקמב
.תיביטנרטלאה הכרעהה תא םשייל ךירצ םש ,המיאתמה
תללוכה הכרעהב דימלתה לש תימצע הכרעה בוליש
תלוכיה תא םידימלתה ברקב חתפל הבר תובישח תמייק עדי לש הרידא תומכ שי ובש ןדיעב
הדימלה תועמשמ .יאמצע ןפואב דומלל דמלל ,רמולכ .יאמצע ןפואב וב לפטלו עדיל תשגל
,ךרוצה תדימב ,רפשל ידכ ,הדימלה תא ךירעהל תלוכי םגו הדימל תלוכי םג איה תימצעה
,וילופטרופה תא לשמל חקינ םא .תיפולח הכרעהב ילרגטניא קלח והז .הדימלה ךילהת ןמזב
לכ ,ולש הדימלה ךילהת תא ותעדל ףקשמש המ לכ תא םישל דימלתה רחוב ובש תודובע קית
ףרצמ אוה ךכ לע ףסונ .תפקשמ איה המו הב רחב עודמ קמנל וילע ,קיתב םישיש "היאר"
הז םע .דימלתכ ,וילע תללוכה הנומתה תא םינתונ דחי םירבדה לכ ךיא ריבסמש בתכמ קיתל
ןיב גולאיד ידכ ךות אלא ,ףוסב תנתינ אל הרומה תכרעה .ולש הכרעהב דדומתמ הרומה
.ףתוש תויהל ךירצ דימלתה ,דימלת ךירעמ הרומ םא .ךילהתה ךרוא לכל ,דימלתל הרומה
רתו עדוי הרומהש החנהב .רבד ותוא לע םירבדמ םהש ךכ לע המכסה םהיניב היהתש שורד
ןתינ ןכיה ,תויתדבוע תויועט שי ןכיה וארי ,ומצע תא רתוי ריכמ דימלתה לבא ,אשונב
.הדימלה ךילהתמ קלח והז .'וכו רפשל
םוכיס
םיקזחה םירסמהש ירה ,תיפולח הכרעהב םייופצה םיישקה םוצמצל תויורשפאה תא םכסל םא
הארוהה תוטיש יוניש :ויה ,ןויארה לכ ךלהמב ינשה טוחכ ורבע רשא םיובנריב ר"ד לש דואמ
יעוצקמ םרוג ידי-לע םידדמו םינוירטירק ,םיטרדנטס תכרעמ חותיפ .םדקומ יחרכה יאנתכ
רשאכ .תימינפ תויהל הכירצ הכרעהה .םיינוגרא םייונישו םאתהב םירומה תרשכה .ינוציח
.(Monitoring) הרקב ךרוצל קר היהת איה ,תינוציח הכרעהה
,םייונישל החותפ הריווא שי םהבש ,רפס יתבב עצבתהל ךירצ יונישה .יונישה תא תופכל ןיא
תטיש תופכל ןיא םידימלתה לע םג .םימיאתמהו ךכב םיניינועמה םירומ ברקב קר זא םגו
ןווגממ הריחב רשפאל שי .הטיש לכ המיאתמ דחא לכל אלש ןוויכ ,תרחא וא וזכ הכרעה
ןיידע םירקוחה) םהב תוגוהנה תוטישה יפ-לע ,רפסה יתב ןיב וא רפסה תיב ךותב תויורשפא
.(המלו המ םיאתמ ימל םתעד תא ונתנ אל
עקרקה םש ,םיידוסיה רפסה יתבב ליחתיש יוניש לש ךילהת לע הצילממ םיובנריב ר"ד
.םיידוסי לע רפס יתב ךכמ ועפשוי רתוי רחואמ בלשב יכ ,החינמ איהו ,ךכל היירופ
ךכ ידי-לע קר ,תושעל רשפא יא .רקחמב הוולמ תויהל בייח הז" יללכ ןפואב יונישל רשאבו
,הירואיתמ תעדל רחא והשמ הז .תוארלו תופצל ונל ורשפאיש ילבמ ,תוצרהל ונתוא םינימזמש
ומכ היהי הז ,אשונב קימעמ רקחמ הזה ןיינעל וביצקי אלש ןמז לכ .ונלש השעממ תעדל וא
."תונפוא לש םירבד המכ דוע
: רוקמ
,1 'סמ ןויליג ,ידוסי-לעה שארב ךוניח ,"!אוה בהז ץצונה לכ אל - תיביטנרטלא הכרעה"
.19-23 'מע ,(ו"נשת - תוברתהו ךוניחה דרשמב ידוסי-לע ךוניחל ףגאה תאצוה)
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2