ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םיינשדח רפס יתבל רוזח

ץראב / םיינשדח רפס יתב

?םייתוכיא רפס יתב לש םינייפאמה םהמ
םודיקל יגנרק ןרק" לש רקחמ יאצמימ -
"הארוהה
תכרעמכ הפשה תויזכרמ ;הליהק לש השוחת :םיירקיע םינייפאמ השימח םייתוכיא רפס יתבל
החימצ רשפאמש םילקא ;יתריצי הדימל םילקא ;םידומילה תינכות לש תויטנרהוק ;םילמס לש
-ב רפס יתבב ךרענש ,הארוהה םודיקל יגנרק ןרק לש רחממ הלוע ךכ .דימלת לכל תישיא
.םירוהו םילהנמ ,םירומ ,םידימלת ללכ רשאו םלועה יבחרב תונידמ 12
ןוזח ,ןויער וניה ס"היב .רפסה תיבב הליהק לש השוחת רומאכ אוה ןושארה ןייפאמה
תויתליהקה תשוחת .םיקזח םירשק םירצוי הלא לכו ףתושמב םישח םישנאש הקומע השוחתו
לש דיקפתה םג והז .ס"היב לש ידעלבה דיקפתה הז ןיא ךא ,ףתושמ ןוזח ביבס תינבנ
ידכ קיפסמ ןטק תויהל ס"היב ךירצ ,הליהק תויהל ידכ .הנידמה לשו החפשמה לש ,הנוכשה
תויהל םיכירצ רתוי םילודג רפס יתב .םידימלת 300-500 ןב רמולכ ,ומשב רכוי דחא לכש
םירכומ ללכ ךרדב םילודג ס"יתבב .לדוגל הרושק הליהקש ןוויכמ ,תונטק תודיחיל םיקלוחמ
לש הלודגה הסמה תאצמנ עצמאב .רתויב םיעורגה וא רתויב םיבוטה םידימלתה קר םמשב
םתוא ןגראל ךירצ ס"היתב תא שדחמ תויחהל ידכ .ללכ םתוא םיריכמ ןיא רשא ,םידימלת
לשו הבוט תרושקת לש ,הרטמ לש ,תיב לש השוחת םידימלתל תתלו תונטק תודיחיב שדחמ
.תויתפכיא
לכב אלא ,םהיתותיכב קר אל דחיב ודבע םירומה םיחילצמה ס"היתב לכב .חתפמה םה םירומה
םירומלש הזכ ןפואב רפסה תיב תא ןגראל הכירצ תיביטקפא תירפס-תיב הליהק .ס"היב תותיכ
ןודלו תונויערו תועד ףילחהל ,ינשה םע דחאה הדובעל ,עובשל תחא תוחפל ,ןמז היהי
הליהק .תעמשמ תויעבו הכרעה תויגטרטסא ,םידומילה תינכות ןוגכ תופתושמ תורטמב
תא םג לולכל ךירצ רשא ,בחר לגעמ איה הליהקה רומאכו .וזה וז תורושק היצקינומוקו
קזחלו תורודה ןיב רשגכ שמשל ךירצ רפסה תיב .םירוה - רפס-תיב רשקה תא קדהלו םירוהה
.תותבסלו םיבסל םידליה ןיב םג אלא ,םירומלו םידליל םירוהה ןיב קר אל םירשקה תא
.האירב הליהק לש תוחתפתה חיטביש אוה תורודה ןיבו תונוש ליג תוצובק ןיב רשקהו עגמה
הפשב שמתשהל תישונאה תלוכיה .םילמס לש תכרעמכ הפשה תויזכרמ אוה ינש ןייפאמה
םידליל עייסל הלודג תוירחא ידוסיה ס"היבל .האלפנ הנתמ איה ינשה םע דחאה רשקתל ידכ
םירפסמהו תויתואה ילמס לש הקומע הנבהל םישרדנה רתויב םיבוטה תודוסיה תא חינהלו
רבכ םה רפסה תיבל םיעיגמ םידליה רשאכ ,השעמל .הפשל דחי םתוא תצבקמש תונמאה לשו
לש תכרעמ לע הנוב אלא ,הפשה תא םתוא דמלמ וניא ס"היבו םילימ 3000 -כ םיעדוי
יבגל תימואלניב תרושקת תכרעמ ,םילמס לש תכרעמ איה הקיטמתמ םג .התתשוה רבכש םילמס
.דאמ םדקומ ליגב הקיטמתמה תפש תא םידמול םידליה .היגרנאו ןמז ,בחרמ ,תויומכ ,תודימ
גואדל ס"היב דיקפת .םירבד לש המאתהו םילדג ,תורוצ יבגל הבר תונרקס םילגמ םה
תיחרכה תישונא תפש איה הקיטמתמה .הלא םילמס תוכרעמב םידליה לש הטילשו תוניירואל
התועצמאבש תימואלניב הפש יהוז .םילמס לש הפש איה תונמאה םגו .םילימה תפשמ תוחפ אל
,בצקל דאמ ריעצ ליגב םיביגמ םידליה .ןמא ןומט דלי לכב .תושגרו תונויער םישנא םיאטבמ
תובושחה םיכרדה תחא לאכ תונמאל סחייתהל םיכירצ ס"היתב .תורוטסקטלו תורוצל ,עבצל
.וז יוטיב תרוצב שמתשהל םידימלתה תא דדועלו ינשה םע דחאה רשקתל רתויב
ס"היבב דלי לכ .תיטנרהוק םידומיל תינכות וניה םייביטקפא ס"יתב לש ישילשה ןייפאמה
הירוטסיהב ,םיעדמב עדי ,םייח םה וב םלועה לש עדי ללוכש ,יחרכה עדי ןיערג חתפל ךירצ
םידליה .םביבסש תואיצמה םע תרושקתל תודוסי תיינבל ינויח אוה הז עדי .תורפסבו
םישרדנה םייתוברתה םירשקהה תאו הפשה תא ןיבהל ,ןותיע אורקל םילגוסמ תויהל םיכירצ
תונילפיצסיד ןיב םירשקה םג תוארל םיכירצ םידליה ךא .רתוי תוקומע תויועמשמ תנבהל
.תויטנרהוקו תוימוחת-ןיב הנייהת םידומילה תוינכותש בושח ןכלו ,תונוש
לש םוקמ היהי ס"היבש הנווכה .תיתריצי הדימל לש םילקא תריצי וניה יעיברה ןייפאמה
הזכ רפס-תיבב .תיבויח תויתורחתו הלועפ ףותיש ,תויתריצי חתפמש םוקמ ,הליעפ הדימל
תתלו םידימלתה םוקמב םמצע םישל םעפ ידמו ,םייתריצי תויהל םיכירצ םה םג םירומה
.םתוא דמלל םידימלתל
הארוהה ךילהת .דימלת לכל תישיא החימצ רשפאמש םילקא וניה ישימחה ןייפאמה
איה דליה לש תללוכה תוהמל תוסחייתה קר .םשפנו םחור ,םפוג תא חתפל םידליל עייסמ
םיטקפסאמ תומלעתהל איבת ,תיטסילוה הסיפתב הניאש ,השיג .הארוהה ךילהתב תועמשמ תלעב
הנווכה .םירחא םמצע יבגל הקומע הנבהו בושח עדי םידליהמ ענמתו הדימלה לש םיבושח
רפסב .הליהקהו ס"היב תאו םהירומ תא ,םתוא החניש ,םיכרע לש ןיערג םידליל תונקהל איה
ןרק אישנ היהש ,רייוב טסנרא טרפמ ,הז רקחמ תובקעב רואל אציש ,"The Basic School"
תא תוחנהל םיכירצש םיכרעה תעבש תא ,1995 רבמצדב ותומ םע הארוהה םודיקל יגנרק
הרימש ,תמצע-תעמשמ ,הלמח/הנבה ,תוירחא ,דובכ ,רשוי :םיריעצ םידלי םע םתדובעב םירומה
.הניתנ ,תויטרפ לע
:רוקמ
Boyer, Ernest L., "5 Priorities for Quality Schools", The Education Digest, Vol.
62, No. 1,(September 1996), pp. 4-8.
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2