ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    הכרעה ידדמל רוזח

הכרעה ידדמ / הכרעה יכרד

?םינויצ םיצוחנ המ םשל
ונינפב ביצמו תעל תעמ שדחתמו הלוע םינויצ לש םתלעותו םתוציחנ תדימ לע ןשונה חוכיוה
השיגהמ רתוי הבוט איהש םידימלת תכרעהל השיג תמייק םאה :הז ןוידב תירקיעה הלאשה תא
דחיו םינויצה תטישב תשמתשמ הניאש םידימלת תכרעהל השיג תמייק םאה ?םויה תלבוקמה
?םיימדקא םיטרדנטס לע תרמוש תאז םע
האמה תליחתבו ,ליי תטיסרבינואב 18 -ה האמה ףוסב םינויצה תטישב שמתשהל ולחה ב"הראב
תוושהל ידכ תויתוא וא םירפסמ םלוסב ב"הראב תואטיסרבינואה בור רבכ ושמתשה 19 -ה
יזכרמ ביכרמ ךפהו טשפתהל לחה םינויצב שומישה .םינחבמב םהיגשיהל סחיב םיטנדוטסה ןיב
ונתינ םיכומנ םינויצו םיבוטה םידימלתל ונתינ םיבוט םינויצ .תומרה לכב הכרעהב
.הלא תותלד ורגס םיכומנ םינויצ וליאו תויונמדזהל תותלד וחתפ םיבוט םינויצ .םישלחל
תטיסרבינואב היגולוכיספל רוספורפ ,(Stephen Colvin) ןיבלוק ןפטס םסרפ 1912 תנשב
תמרוג הטישהש ונעטש ,םיגרטקמה לכל הנעמכ םינויצה תטישב הכימת רמאמ ,יוניליא
ןיא םיבר םידימלתלש ןעט ןיבלוק .המצע הדימלב םוקמב םינויצ תנזהב זכרתהל םידימלתל
הטילשו עדי תונקלו דומלל ץמאתהל וצריש הביס ןיא ןכלו םיוסמ אשונב ישיאו ימצע ןיינע
תלמגתמה םינויצה תטיש הניה ץמאתהלו דומלל הלא םידימלתל םרוגש המ .והשלכ אשונב
.םיכומנ םינויצב םיעורג םידימלתו םיהובג םינויצב םיבוט םידימלת
םידימלתה לש היצביטומה לע םינויצל שיש הקיזמה העפשהב ודקמתה םינויצה תטיש ידגנתמ
ליחתמ לשכנש דלי ,ךפיהל אלא ,הדימלל ץירמת הווהמ וניא םלועל ןולשכ םתנעטל .םישלחה
תוסנל קיספי ץמאתהל םוקמבו וידי תא הפרמ ןולשכה ,וירבחמ תוחפ הווש אוהש שיגרהל
קוחרה חווטב םג אלא ,ידיימה חווטב קר אל דימלתל קזנ םורגל לוכי לשכנ ןויצ .דומלל
ולש תויתרבחהו תוילכלכה ,תוידומילה תויונמדזהה לעו וייח לע שממ לש העפשה עיפשהלו
.דיתעב
-ה תונשב הטקננש תיביטנרטלא הטיש הלועו הבש ,םידדצמל םידגנתמ ןיב חוכיוה טהלתהב
Carleton ) ןרובשוו ןוטלרק - יוניליא ,הקטניווב רפסה יתב לע חקפמה ידי לע 20
ךירצ רפסה תיב ,רפסה תיבל דליה תא םיאתהל תוסנל םוקמבש ןימאה ןרובשוו .(Washburn
טופשל ידכ אל הכרעהב שמתשהלו תילאודיבדניא הארוהב טוקנל רמולכ ,דליל ומצע םיאתהל
עייסל ןתינ דציכ הלגמה ינוחביא ילככ אלא ,(ויגשיה רסוח לע וא) ויגשיה לע דימלתה תא
.חילצהל דליל
רחא בוקעל התרטמו (charting) "תומדקתה תפמ" ארקיהל הלוכי ןרובשוו םשיי התוא הטישה
רוזעל תוסנל קיספמ וניא אפורה .וילפוטמ רחא בקוע אפורש יפכ דימלתה תומדקתה
דוע רתונ המו התשענש תומדקתהה המ עובקל ידכ בקעמ תופמ ךרוע ךכ םשלו וילפוטמל
עייסלו םידימלתה רחא בוקעל ךירצ הרומה ןפוא ותואב .האלמ המלחה חיטבהל ידכ תושעל
יתב לש םמויקל הדיחיה הקדצהה ,ןרובשוו לש ותעדל ,יהוז .הדימל תשחרתמ רשא דע םהל
האלה רובעלו לשכנ ןויצ דימלתל תתל ןויגה לכ ןיא .םידימלתל עייסלו די טישוהל - רפס
תא דמלי ןכא דימלתהש ידכ תפסונ הניחבו תפסונ הארוה אוה שרדנש המ רשאכ ,רחא והשמל
.דמליש םיצור הרבחה וא הרומהש המ
םיטרדנטס לע האלמ הדפקה שי םג שי ,םינויצל םוקמ ןיא ןרובשוו לש ותטישבש תורמל
רמוחב הטילש ןיגפהל חילצה רשא דע ןחבנ דלי לכ .ףקותב םה םג םינחבמו םיימדקא
וא הטיש לכ לש שורפב ןומט תיטרדנטסה הטישל ןרובשוו לש ותטיש ןיב לדבהה .דמלנש
תורטמ תא םיקדובש םייטסונגאיד םינחבמ תויהל םיכירצ" :ןעט ןרובשוו .םינחבמה תורטמ
תא גרדל וא ןמסל הניא םינחבמה תרטמ .הרומה ידי לע ורדגוהש יפכ הדימלה (םיטרדנטס)
".תפסונ הרזעל דליה קוקז ןכיה תולגל אלא ,םידליה
,דוע םימייק אל ער ןויצ לש םויאה וא בוט ןויצ לש החטבהה םא :הלאשה תרתונ ןיידעו
לש ותעדל ?ותוא דומלל ץמאתהל דמלנה רמוחב ןיינע לכ ול ןיאש דימלת לדתשי עודמ
לוכי הרומה .םימויא וא תוחטבה לש ךרדב דומלל םידלי ץירמהל תוסנל ךרוצ ןיא ןרובשוו
לש תובוגת םידליב תוררועמ רשא תויווחו תויוסנתה ,תויוליעפ ,תוביסנ ,םיכרד אוצמל"
תפוקתב הקטניווב םידימלתה לש םיימדקאה םיגשיהה ,ןכאו ."דומללו תעדל ןוצרו ןיינע
.םינויצב שומישה אלל םג היצביטומ םידימלתב תעטל חילצה יכ םיארמ ןרובשוו לש ותנוהכ
תונש הזמ תטלשה השיגל הביטנרטלא תמייק ןכא יכ חיכומ הקטניווב ןרובשוו לש ןויסנה
עיקשהל םינכומ םידימלתה הבש הדימל תביבס רוציל ןתינ יכ וענכתשי םיכנחמ םא .רוד
תטיש תא ףוס ףוס שוטנל היהי רשפאו ןכתי ,םינויצ לש החטבהה וא םויאה אלל דומילב
לע רתוול השק היהי םיכנחמלש קפס ןיא .םידימלת תכרעהל תיטננימודה הטישכ םינויצה
תיביטנרטלא הטיש םושיי לש הלחתהו ןכתי ךא ,ךוניחה תכרעמב קומע הכ השרתשנש השיג
.םידימלתה ברקבו םיכנחמה ברקב יתימא יונישל םורגל לכות
: רוקמ
Juarez, Tina. "Why Any Grades at All, Father?", Phi Delta Kappan, Vol. 77, No. 5,
(January 1996).
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2