ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (וילופטרופ) תודובע קיתל רוזח

(וילופטרופ) תודובע קית / הכרעה יכרד

תינכתב וילופטרופה יקית בוליש
םידומילה
רפס יתבב רקיעב ,ב"הראב ץופנ השענו ךלוה הכרעה תטישכ וילופטרופ יקיתב שומישה
רפס יתבב תבייחמ הכרעה תטישכ וילופטרופה תא וגיהנה רשא יקטנקו טנומרו תונידמב
םירשפאמ וילופטרופ יקית תיתרוסמה דומילה תטישל הביטנרטלאכ .םייניב תוביטחו םיידוסי
:םיאבה הדימלה יכילה תא אטבלו ףקשל
.ןמז ךרואל הדעותש יפכ התיכב דימלתה תוברועמ
 
השקש תווצ תדובע לש םייתרבח םירושיכו תיפותיש הדימלב דימלתה לש תולוכי
.תוניחב לע תססובמה הליגרה הכרעהה תטישב םכירעהל
 
.םיינויע תעד ימוחתב דימלתה לש תוחתפתהו החימצ
 
.תוניחב לש םידדמ י"פע קר אלו הדימל יכילהתב בלתשהל דימלתה לש ותלוכי
 
.תובותכ תודובעו םיטקייורפ תקפהב דימלת לש תויונמוימ
 
יבגל םילהנמו םייכוניח םיצעוי ,םירומל בושח עדימ םיקפסמ וילופטרופ יקית ,ךכל ףסונב
.םיימעפ-דחו םיקתונמ ןמז ימוחתב חרכהב אלו ,ןמז ךרואל דימלתה לש ותלוכי תוחתפתה
םירומה תא בייחמ תמייוסמ םידומיל תינכתב וא התיכב הכרעה תטישכ וילופטרופה בוליש
ןפואב .וילופטרופב םיגצוימ ויהי ןכות ימוחתו תעד ימוחת וליא ןושאר רבד ,טילחהל
םינשב ךא ,תונמאו הקיסומ ,תופש ידומיל לש םימוחתב דקמתהל ופידעה םירומ ינייפוא
תטישב גוציי ולביק היגולויבהו עבטה םוחת דחוימבו ,םיעדמה ימוחת םג תונורחאה
.וילופטרופה
םידומיל תוינכות וגיהנהש רפס יתב םתואב הכרעה תטישכ רתוי וחתפתה וילופטרופ יקית
.תויתרוסמה םידומילה תוינכותל םילובכ ויהש רפס יתבב תוחפו םהלשמ תוירפס תיב
ןפואב .ןמז ךרואל דימלתה תדובע לש םימגדו תואמגוד לולכל םיכירצ וילופטרופה יקית
.וילופטרופה קיתב וללכי םיטירפ וליא ףתושמב לוקשל םיכירצ םידימלתו םירומ ,יללכ
?וילופטרופה קית לולכי המ
:םיאבה םיטירפה תא םיסכמה םינכת לולכל םיכירצ וילופטרופה יקית יללכ ןפואב
דימלתה ארק םתואש םירמאמ/םירפסה תמישר
 
וילופטרופל תורושקה תויתצובק הדימל תולועפ דועית
 
עדימו םינותנ ףוסיא ךרוצל םידימלתה וכרעש תונויאר
 
םיבותכ תוח"וד
 
םיפרגו םימישרת ,םירויא
 
(הנכה ןמוי) שיגהש םיטקייורפה יבגל דימלתה לש תורעה
 
תובותכ תודובע וא םיטקייורפ לש תואמגוד
 
םינוש םיבצמב דימלתה תדימל לש וידוא וא ואדיו דועית
 
.םוחת לכמ תוגציימ תואמגוד יתש תוחפל לולכלו ןווגמ תויהל ךירצ וילופטרופה קית
תוחפל םייתנש-הנש לש ףצרבו םינוש םידעומב וילופטרופה יקיתל וסנכוי םינוש םיטירפ
.ךשמתמ ךילהת אוה הכרעההה ךילהתש םושמ תאזו
וילופטרופל הוולנה יביטקלפרה דועיתה ןמוי
ךלהמב ךרעו בתכ ותוא דימלתה לש יביטקלפר דועית ןמוי תללכהל רתויב הבר תובישח שי
םיבלשהמ דחא לכב דימלתה עציבש תימצע הכרעה לש תולועפ לע רבודמ ,טקייורפה תביתכ
וא םיטקייורפהמ דחא לכב רבעש םיבלשה תא ןיבהל םיכירצ דימלתה .טקייורפה לש
ךילהת לכ .ךכל םיאתמה יכוניחה יעצמאה אוה יביטקלפרה דועיתה ןמויו ,תודובעה
ךילהת .וילופטרופה קיתב ללכיהל בייח םיטקייורפה יבגל דימלתה רבעש היצקלפרה
רשאכ וילופטרופה קיתב םיגצוימה םינכתהמ דחא לכב יוטיב ידיל אובל ךירצ היצקלפרה
קיתהש עצומ .קיתב תוללכנה תואמגודב םתריחב תא קידצהלו ריבסהל םיכירצ םידימלתה
.דחא תעד םוחת קר אלו תעד ימוחת רפסממ םימגדו םיטקייורפ לולכי
קיתב םימגדו םירמוח תללכהל םילוקישה יבגל םידימלתה תא תוחנהל םיכירצ םירומה
ותוחתפתה לע דיעהל םייושע קיתב םיאצמימ יגוס וליא םידימלתה םע חתנלו וילופטרופה
.דימלתה לש ותומדקתהו
:רוקמ
Cole, Donna. J & Ryan, Charles ,W. Portfolios Across the Curriculum and
Beyond. Corwin press, 1995, PP. 32-47.
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2