ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    תבשחוממ הביבסב הארוה%2ל רוזח

תבשחוממ הביבסב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

:בשחוממה טסקטהו ינורטקלאה ראודה
ודעונ םא יתלב דחי םינש וכליה
טנלס ימע
ינורטקלאה ראודה לש היסקלגה
םניא בוש המכח ירבד יכ תואדווב רמול רשפא תחא םירשעה האמה האמה תסינכ ףס לע
לכבו ןאכ אצמנ םיבשחוממה םיטסקטה םלוע .םיקחורמ םירזנמב םיזנגנ םניאו עלסב םיקקחנ
תחתפתמה תשביה לע ךא ,רידא לודיג ךילהתב קפס אלל אוהו ,טנרטניאל תדות טעמ אל ,םוקמ
איהו תיטירק הסאמ תלעב ,רתוי הלודג היסקלג הליפאמ בשחוממה םיטסקטה םלוע לש הלדגו
.ינורטקלאה ראודה לש היסקלגה
םיבשחמל םיפסוותמ םוי לכו ,ינורטקלא ראודב םיבתכמ ידראילימ םיחלשנ עובש לכ
םיגציימ םהמ שילש תוחפלש ,םיילטיגיד םיצבק ןוילימ 250 לעמ טנרטניאב םיחראמה
ראודה ףקיה עיגי םינש שמח ךות תויזחתה י"פע .תילטיגיד הביתכ לש תונוש תורוצ
.הנשב םיילטיגיד םיצבק ןוילירט 3 -ל םלועב םיחראמה םיבשחמה ןיב חלשנה ינורטקלאה
800 -ל בורק) םישמתשמה רפסמב יופצה לודיגה לש האצות קר הניא וז המוצע הרובעת
םג אלא ,(םויה טנרטניא ישמתשמ ןוילימ 250 תמועל 2003 -ב םיליעפ םישמתשמ ןוילימ
,הלאשה תלאשנ ןאכו .םיינורטקלא םירסמ תרבעהלו םינכת תריציל הנכותה ילכ רופיש לש
רודכ לע ינורטקלאה ראודה תיסקלג תעפשהמ םלעתהל דוע ןתינ םאה ,תענמנ יתלבה
םאה ?תיתורפס תוכיא תויהל ךופהת תומכה םאה ?בשחוממה םיטסקטה םלוע לש בבותסמה
םיטסקטה םלוע תבוטל ינורטקלאה ראודה לש תרבגתמה תיטניקה היגרנאה תא לעתל ךירצ
,ינורטקלאה ראודה םלועמ םלעתהלו שפנ ןויוויש לש בצמב ראשיהל ףידע וא בשחוממה
?םינומהל רקיעב םייטנבלר רשא םידורי םיינורטקלא םירסמ לש םלוע וב תוארל רמולכ
ילוא ,םכינפל רמאמב םירקחמה יאצממב טעמ ןייענש ירחא קרו ,תונקסמב תצק ןיתמנ ואוב
לע ינורטקלאה ראודה לש לאיצנטופהמ דוע םלעתהל ןתינ אל יכ - הנוש הנקסמל עיגנ
יכוניחה ךרעה לע טולה תפישחל רבעמ ,רמאמה תרטמ .בשחוממה טסקטה לעו ךוניחה תכרעמ
רתוי תילנויצר ךרד עיצהל איה ,ולש תיכוניחה היצמיטיגלהו קוזיחו ינורטקלאה ראודה לש
.בשחוממה טסקטה םלוע תבוטל ינורטקלאה ראודה לש תויגרנאה תמיתר לש
רזוח בותכשל קוקז בשחוממה טסקטה םלוע
תלוכיהו ,הליעיהו תיתריציה הביתכה לש הביל בל םה שדחמ בותכשהו היזיוורה ךילהת
ךא ,הביתכה ךילהתל טעמ אל תמרות תולקב הכירעל ןתינה בשחוממ טסקטב שומיש תושעל
ינורטקלאה ראודה לוכי ןאכו תופסונ םייניע לש הייחנהו בושמ תשרוד תיתריצי הביתכ
םיטנדוטס י"ע תינוירנימס הדובע לש הטויט חולשמ .יתריציו ןיינעמ בשחוממ טסקטל םורתל
Royer, תנעוט ,הבותכה הדובעה לש הכרעהב 20% לש עצוממ רופישל איבה םהיתימע ןויעל
םיצרמו םיטנדוטס ברקב םירקחמ הכרע םינש העבראכ ךשמב רשא Diana (1995)
.ב"הראב םיסופמקב
?תיביטקפא הביתכ לע עיפשמ ינורטקלאה ראודה םאה
תשרה תועצמאב םיטנדוטס תובתכתה רחא הבקע (KINKEAD, JOYCE,1987) תיאקירמא תרקוח
ןיב היצקארטניאהש ךכ לע העיבצמ איה .תויאקירמאה תואטיסרבינואב הביתכה יזכרמ לש
רתוי ההובג היצביטומו רתוי תרפושמ הביתכ תרצוי םיבשחמ תועצמאב טסקטהו םיטנדוטסה
תלוכיה .הרשעהה תועוצקמב אלא ,םידומילה תינכת ךותב חרכהב אל םיאשונ לש בחר ןוגימב
םגו טנרטניאה יבחרמב םש יא םיאצמנה םיתימע םידימלת תשרו דימלת ןיב בושמ לבקל
םיטסקט תביתכ לש דוסיה ינבא םה תשרב ילאוטריו החנממ ףסונ בושמ לבקל תורשפאה
.תיביטקפא הרוצב םיבותכה םיניינעמ
ריכהל ךירצ םתוא תבשחוממ תרושקתב הביתכ ןונגסו תיביטקפא הביתכל םירורב םיללכ שי
תיביטקפאה ביתכל ךירדמה תא ריבעהל וליחתה רבכ ב"הראב רפס יתבבו ,םשיילו
."elements of stlyle" םשב עודי אוהו םיבשחמ תרושקת תביבסב תויתיצמתהו
?הביתכה תוכיאל תמרות ינורטקלאה ראודב היצקארטניאה םאה
תועצמאב הביתכה ךילהת תא רפשל רשפא םאה הלאשל תיעמשמ-דח הבושת ונשפיח רשאכ
הדימל יכילהתב החמתמה יאקירמא רקוח ,הכרעמב דבל אל ונא יכ ונאצמ ינורטקלאה ראודה
ןופ .םינש 5 תוחפל רבכ וז היגוסב קסוע Von Holzen, Roger (1995) - םייביטינגוק
תביתכל ופשחנש םיטנדוטס תוצובק יתש ןיב 90 -ה תונש תישארב דוע יוסינ ךרע ןצלוה
םיטסקט הבתכש הינשהו םיתימע ןיב תרושקת אלל ןותיע לש המודמ תכרעמב תחאה ,ןותיע
. ינורטקלאה ראודה תרזעב בושמו םיטנדוטסה ןיב עדימ יפוליח ךות ןיזגמ וא ןותיעל
םיבכרומ םיטסקט ביכרהל החילצה ,ינורטקלאה ראודב הדבעו העייתסהש וז ,הינשה הצובקה
םיטסקטה תא הבתכ רשא הצובקה רשאמ רתוי רישע םירקמ רקחבו תואמגודב םירישעו רתוי
ינורטקלאה ראודב ועייתסהש םיטנדוטסה .ינורטקלאה ראודה לש תרושקתה אלל ןותיעל
ראודב םהיתימע םע תפתושמ היצקארטניא ידכ ךות םיטסקט רוציל ךשמהב םג ופידעה
.ינורטקלא
?רחא הביתכ ןונגס תרצוי ינורטקלא ראוד תועצמאב הביתכ םאה
לש םיטקייורפ () טנ-למע תרושקתה תכרעמ תרגסמב , ץראב ונצרה רשאכ תונורחאה םייתנשב
הביתכה ןונגס יכ םשרתהל םיתעל ונלוכי ,ינורטקלא ראוד תועצמאב םידימלת תובתכתה
ילוא ךכל ירקיעה םרוגל רשאב תוקפס ורתונ ןיידע ךא ,רתוי ןיינעמו ינרע םיתעל םהלש
ונתרזעל אב ןאכ ,?יתוישיאה ביכרמב אקווד ורוקמו היגולונכטה תעפשהמ עבונ ךילהתה ןיא
וא תרוקיב ןמוי תביתכ יכילה תא קדב רשא Wang, Yu-Mei (1996) ףסונ יאקירמא רקוח
.ינורטקלא ראודב תיגולאיד הביתכ תועצמאב תילגנא תורפסל םיטנדוטס לש יתורפס חותינ
ובתכש םיטנדוטסה תודמע ויה המ . הלודג תיאקירמא הטיסרבינוא לש סופמקב ךרענ רקחמה
אלל הדבעש תרוקיבה תצובק ןיבל םהיניב םילדבה ויה םאה יתורפסה תרוקיבה ןמוי תא
תרצוי תיביסנטניא ינורטקלא ראוד תביבסב הביתכ יכ הלגמ רקחמה ?םיבשחמ תרושקת
רקח תולאש תאלעהו תולאשה תליאש ךילהתש אוה ןיינעמה ,הליגר הביתכ רשאמ הנוש ןונגס
התיה הביתכה ,ינורטקלאה ראודה תביבסב םיבתוכה תצובק ברקב רתוי חתופמו ינרע היה
ולעש תויגוסה ךא ,ינורטקלא ראוד אלל תיגולאיד הביתכ רשאמ תינטנופס רתוי ,םנמא
לש התילכת תאז ןיא םאה ךא ,תולברוסמ תוחפו תויטילנא רתוי ויה תינורטקלאה הביתכב
ראודה תועצמאב ודבע םיטנדוטסה .עדימ ףדועבו םיטסקטב הפייעל סומע םלועב הביתכ
םיכורא םיטפשממ וענמנו תוניינעמו תוריהב ,תועמשמ תולעב תורתוכ וחסינ ינורטקלאה
.םיסומעו
?בשחוממה טסקטה תא םיזיחשמ דציכ
רשאכ .תושישתמ לובסל תולקב רשפא בשחוממה םיטסקטה םלוע לש הדבכה תשביב יכ וניאר
,םיספדומ תע יבתכב םג םיתעלו טנרטניאב הפייעל םיסומע םיטסקט לש בר ברעב םילקתנ
ךישמנש וא ?בל תוילכ ןחובו יטילנא תויהל ךירצ בשחוממה טסקטה םאה הלאשה תלאשנ
אצמנ לודגה וקלחבש בשחוממה םיטסקטה םלועב םייפוס ןיאה םיטוטישה ךלהמב ףייעתהל
?טנרטניאב
אלא ירופיס ביטרנ וניא ההובג הבישח לע ססובמה ןיינעמו יביטקפא טסקט יכ קפס ןיא
שי ךכ ךרוצל ,םיטנדוטסו םידימלת ברקב דימתמ רתוי םויה חפטל שי הלאכו תיטילנא הריקס
ב"הראב סלופ דנומדרב םיינוכיתה רפסה יתבב .תיתרוקיב הביתכ םידימלת לצא עימטהל
יפלכ םהלש תרוקיב יציח תזחשהו דודיח ךרוצל ינורטקלאה ראודב םידימלתה םישמתשמ
.(םיאקיטילופ לש לופכ רסומ וא םיטועימ תיילפא ןוגכ) תונוש תוינידמו תיתוברת תועפות
םע םיטסקטהו תונויערה לש האוושה איה תיביטקלפרו תיתרוקיב הביתכל דוסיה תחנה
םיתימעמ בושמה תלבקל םיבוט רתויה םיעצמאהמ דחא אוה ינורטקלאה ראודו םירחא םיבתוכ
.בשחמה דיל תוריינה חפל םינועיטהמ קלח ךילשהל בתוכל עייסל םילוכיה
? םיבשחמה תרושקת ןדיעב רתוימ הרומה דיקפת םאה
בוציעב רתוימ םירומה דיקפת יכ םשרתהל ילוא רשפא הכ דע וגצוהש םירקחמה תאירקמ
תויונמוימ רופיש יכ קפס ןיא ךא ,ןוטה תא התעמ תנתונ היגולונכטה יכו בשחוממה טסקטה
.תובר םורתל םירומה םילוכי ןאכו ךווית תולועפ בייחמ םיבשחמ תרושקת תרזעב התיכה
םידמולה םידימלת ןיב Miyao, Mariko(1995) םיינאפי םירקוח תצובק ועציבש רקחמב
םירומה לש תילאוטריוה היחנהה יכ ואצמ םה ןאפיב םיינוכית רפס יתבב הרז הפשכ תילגנא
םידימלתה לש ינושלה רשועלו םיטסקטה תוכיאל םרת בושמהו ינורטקלאה ראודה תרזעב
.תורעה וריעהו סופד תואיגש ונקית ,ינורטקלאה ראודה תבותכת לע ורבע םירומה .םיבתוכה
בושמל םיקוקז םה רשאמ תוחפ אל ,הביתכה ךלהמב םירומה לש בושמל םיקוקז םידימלתה
.םידימלתה לש הענהה תמר הלוע ינורטקלא ראודב רבעומ וז בושמ רשאכו ,םהיתימעמ
ינורטקלאה ראודהו תרשרש ירופיס
הבישח תלועפ קר אלו םיבתוכ תצובק לש ףתושמ יתריצי םלוע תויהל לוכי טסקטה םלוע
הז ןוויכב חתפתמו ךלוהה הביתכ לש רנא'ז רבכ שי .דימלת וא בתוכ לש תילאודיבידניא
טנרטניאב ילאוטריו רופיס תביתכ לש טקייורפ לע הנורחאל םידבועה ץראב רפס יתב המכ
יעטק בתוכ טקייורפב תפתתשמה הקוחרה התיכב וא התיכב םידליהמ דחא לכ רשאכ םיכשמהב
,ילאוטריוה רופיסב .טנרטניאה רתאב עיפומה ילאוטריוה יזכרמה רופיסה לש הלילעל ךשמה
,תאז םע.התיכב םידליה לש תופסותמ האצותכ חתפתמו חמוצ אלא ,יטאטס ראשנ אל טסקטה
החנמ שמשמ םירומה דחא יכ ארפ לודיגכ לדג וניא (תרשרש רופיס) םיכשמהב רופיסה
תא רופיסה החנמל ,ינורטקלאה ראודב ,חלוש דלי לכ .ךילהתב רופיסה ךרוע וא ילאוטריו
.יזכרמה רופיסל עטקה ףרטצמ החנמה לש הכירעהו בושמה ירחאו רביחש יתורפסה עטקה
לכו םורדב תאצמנה תרחא התיכמ ינורטקלא ראודב ךשמהה ירופיס םיעיגמ ,ןכמ רחאל עובש
.ינורטקלאה ראודב ךשמהה תא אורקל םילוכי תוקחורמה תותיכב םידליה
ס"היב ילתכמ הצירפה
,'זארטקלא אלכמ הצירפה ומכ אל ,שפנ תאשמ םידימלת רובע איה ס"היב ילתוכמ הצירפה
םיתעל יושע ס"היב יכ םיתעל תדמלמ יתנשה לויטל םיאצויה םידלי לש החמשה ךא ,ןבומכ
וסנכת .איה אלו טעמ ונמזגה ילואש בושחל ארוקה יושע ןאכ .םידימלתל ירופטמ אלכ תויהל
50,000 יכ ולגת ןאכ ,() םלועב תותיכ ןיב ינורטקלא ראודב תובותכתל יזכרמה רתאל עגרל
עדימ זכרמ תועצמאב םהיניב םירבוחמ תונידמ 95 -מ תותיכ 11,000 -מ רתוי ,םידימלת
עונמ תועצמאב .ינורטקלאה ראודה תועצמאב תוברת יפוליחו םיטקייורפ תריציל ימואלניב
הליבקמ התיכ רתאל היגברונב דומיל תתיכ הלוכי ,תויובתכתהה רתאב םכחותמ שופיח
ולוכ להנתמה ףתושמ טקייורפ רוצייל וא ינורטקלא ראודב התא בתכתהל ליחתהלו לארשיב
יבחרמ תופסונ תותיכ תואמ תופרטצמ עובש לכ.ינורטקלא ראודו םיבשחמ תרושקת תועצמאב
.האוגו תכלוה טנרטניאב ולש תוירלופופהו ינורטקלאה ראודה רתאל םלועה
ןיב תבותכתו תורגתאמו תורישע תויווח םע תויוסנתההמ האצותכ םיבתכנ םיבוט םיטסקט
היעבה לע תונעל ידכ .תיתיווח הביתכ חרכהב הניא ךא ,בושמל םנמא תעייסמ הרומל דימלת
() בשחומממ זכרמ תיאקירמאה HP תרבחב םיסדנהמ תואמ המכ ומיקה תיתיווח הביתכ לש
רפסה יתב ידימלת ןיב רשקה .תודובע לש הביתכב ןהו םיטקייורפב ןה םידימלת תייחנהל
הייחנהו ינורטקלאה ראודה תועצמאב ולוכ להנתמ ס"היב ילתוכל ץוחמ םייביטקרטא םימרוגו
.תבשחוממ תרושקתב
ךירצ םאה וא תימוקמ תוברת ףקשמה ימוקמ םלוע אוה בשחוממה טסקטה םלוע םאה
וכרענש (Kalaja, Paula. Leppanen, Sirpa,1991) םירקחמב ?ימואלניב חונינ ול תויהל
רתוי איה תימוקמ הביתכ יכ הנקסמל םירקוחה ועיגה דנלניפב ןוכית ידימלת ברקב
.םלועב םירחא םיבתוכ םע היצקארטניאמ קלחכ תרצונו תכלוהה הביתכ רשאמ תידממ-דח
לע .רתוי םייתוברת םינווגב הרישעו תניינעמל הביתכה תא ךפוה ילבולגה יתוברתה ביכרמה
תובתכתה לש םיטקייורפב ודבע רשא דנלניפב ןוכית ידימלת ברקב וכרענש םירקחמ דוסי
םלועב םיתימע םע היצקארטניאכ הביתכ יכ םש ךוניחה תכרעמב הנקסמל ועיגה תימואלניב
יכ רכשנ בשחוממה טסקטה םלוע אצוי ןאכמו הביתכל קמוע םג אלא ,ךפונ קר אל הפיסומ
.תודידרה אוה בשחוממה טסקטה לש ןושארה ביואה
דימלתה לש ילאוטסקטנוקהו ילאוטסקטה ומלוע :היגברונב םגו תיניפה ךוניחה תכרעמב םג
ינורטקלאה ראודהו תווצ תדובע לש םינש תואמ לש תרוסממ האצותכ םייוריגב רתוי רישע
ןדיע ינפל רושעכ ,80 -ה תונש עצמאב דוע .םידימלת ברקב וז המגמ קזיחו שביג קר
םייכוניח םיטקייורפ ליעפהל היגברונבו דנלניפב רפסה יתב רבכ ולחה ,טנרטניאל הלהבה
גוסמ ,םדוקה רודהמ םיבשחמ תרושקת תוכרעמ תועצמאב ינורטקלא ראודב תובתכתה לש
.BBS
בשחוממה טסקטה םלועו ילטיגידה וילופטרופה
לש יטואכה םלועה לומ תומיואמה ךוניחה תוכרעמ י"ע םויכ תולאשנה תויזכרמה תולאשה תחא
תרושקתב בתוכה דימלתה לש ותביתכ תוכיא תא םיכירעמ דציכ איה ,טנרטניאה יבחרמ
ץראב םויכ חתפתמו ךלוה ,ךכ ךרוצל ?םיטסקט לש תנווגמ היצקארטניאל ףשחנהו םיבשחמ
לש ויתודובע תא ןסחאמה ינורטקלא תודובע קית ,ילטיגידה וילופטרופה לש גשומה םלועבו
תריציו ותדובע תביתכב דימלתה לש תומדקתהה תא ףקשמו םינש המכ ךרואל דימלתה
םיכירצ הדנק וירטנואב ילטיגידה וילופטרופה טקייורפב .םיבשחוממ םתיברמ ,םיטסקט
תובותכת לש םיקתעה םג אלא ,הידמיטלומו תודובע לש תואמגוד קר אל תוארהל םידימלתה
תרושקת תרזעב םיפתושמ םיטקייורפ לע םידבועה םיתימע ןיב רקיעב ינורטקלא ראודב
.םיבשחמ
ץראב בשחוממה טסקטה לש הביתכה יכילהת רופישל עצומה םגדה
היווההמ ילרגטניא קלח איה עדיי תוריתע עדימ תוביבסב םידימלת י"ע תודובע תביתכ
.הפוריאבו ב"הראב ךוניחה תוכרעמב תיכוניחה
,תומכסמ תודובע ,הדובע תוריינ 40 -כ םידומיל תנשב יאקירמא דימלתה שיגמ עצוממב
.תורפס תוריקסו רקח תודובע
תודובע 4 -ל 2 ןיב עצוממב לארשיב דימלתה שיגמ בוטה הרקמב יכ ןייוצי ,האוושה םשל
.תחא םידומיל תנשב תומכסמ
יאדכ ךא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ י"ע ,םיווקמ ונא ךכ ,תונתשהל ילוא היושע תאז תואיצמ
התע רבכ םיבשחמה תרושקת תא לצנל ורהמיו חישמה תאיבל קר ןיתמי אל ץראב רפסה יתבש
הבורקה הנשה לע רבכ זירכהל עצומ ךא ,םיקודב םיטפצר ןיא .הביתכה יכילהת רופישל
:תואבה תולועפב ליחתהלו ס"היבב תינורטקלאה הביתכה תנשכ
רפסה יתבל טנרטניאב בשחוממ הביתכ זכרמ תמקה
םילעופה םיבשחוממ הביתכ יזכרמ לש תשרה איה הלילו םמוי תוגהל ,ונתעדל שי הב אמגודה
הביתכה ךילהת ןוכית ידימלתו םיטנדוטס תוחנהל ודעונו ב"הראב תואטיסרבינואה תוסחב
םילעופ םקלחו םיזכרמב תיזיפ םידבוע ןקלחש םיחנמ לש יווילב םילעופ() םיזכרמה
הביתכה .ינורטקלא ראודב בתכתהלו תונפל רשפא םהילא טנרטניאב םיילאוטריו םיחנמכ
םירוביח תביתכמ קלחכ קר אלו (תועוצקמה לכב ,רמולכ) םידומילה תינכת בחורל תישענ
,דועי וילא דומצ החנממ קר אל ותדובעל בושמ לבקל לוכי דימלתה וא טנדוטסה .תילגנאב
ינורטקלאה ראודב הדובעה ריינ/רוביחה תא ריזחהל תבייחתמה זכרמב םיחנמ תצובקמ אלא
.תועש 72 ךות
םיכורא םיקחרמל בתוכה לש ותודידב
הליהק תשבגתמו תכלוה יכ םיכורא םיקחרמל בתוכה לש ותודידב תא םיגיפמ הביתכה יזכרמ
.ינשה לש הדובעה יפדל דחא םיביגמו תוריקס ,םירוביח לע םידבועה םיבתוכ לש
לש הלעפההמ קלחכ אלא ,ןיאמ שי רצונ אל יביסנטניאהו ןנערמה ,דחה ינורטקלאה טסקטה
ידכ ךות םיתימע ןיב םיחוכיו ףא םיתעלו ןויד ,היצקלפר לש בצמב םיטנדוטסו םידימלת
.הביתכה
ס"היב לש המרב תונגראתהה :הביתכה יכילהתב ינורטקלאה ראודה בוליש
תותיכמ לחה ודמלי םידימלת יכ עצומ םילילמתה ידבעמב הדובע לש תויונמוימה לוצינ ךות
:םיאבה הדובעה יבלש י"פע אשונ םכסל דציכ 'ח וא 'ט
,תודובעה תביתכ זכרמל רושקה החנמב רזעיהל ןתינ .םוכיסל אשונ רוחבל דמלי דימלתה
. ינורטקלאה ראודה תועצמאב
אוה דציכ קודבל :רחבש אשונב דקמתהל דימלתה לע האירקב :םמוכיסו תורוקמה תאירק
שדחתנ המו ,גצומ אוה םיטביה ולאמ ,וילע תויונשרפה ןהמ ,חתונמ אוה םינפוא ולאב ,ראותמ
וא רמאמה תביתכב םירקוחה וטקנ תוישעמו תוירקחמ תוטיש ולא קודבל ,תונורחאה םינשב וב
.תיתרוקיבהו תיביטקלסה האירקה תטיש תא ליעפהל התיכב דימלתה דמלי ןאכ .רקחמה
.םתוא ךורעיו םילילמתה דבעמל םימוכיסה תא דילקי דימלתה
תביתכל בשחוממה זכרמל ינורטקלאה ראודב חלשת הדובעה ריינ וא הדובעה תטויט
ינורטקלאה ראודב וריזחי עובש רשא םיילאוטריו םיחנמ וא םירומ ולעפוי םש תודובע
ראודב שומיש תושעל םידימלת דדועל עצומ . בושמו תורעה םע הטויטה תא דימלתל
.ןויע ךרוצל םיחנמל תוטויט תרבעהו עדמ יפוליח ,םיצבק תרבעה ךרוצל ינורטקלאה
תיביטאוטניא ךרדב םילילמת ידבעמ יצבקבו ינורטקלא ראודב הביתכ רוצייל קיפסמ הז ןיא
לש תויונמוימה תא םיבשחמ תבותכתב םיטקייורפב םיפתתשמה םידימלתה תא דמלל שי ןכלו
לש הוותמ רוציל םיכירצ םידימלתה ,(םיאשונ תולוכשא) יגול רדס יפל תוצובק ןוגרא
.םיאשונה וא םיאצממה לש תוירקיעה תוירוגטקה
תודובע יבתוכ תבוטל םיבשחוממ םימורופ תלעפה
ןיב בותכשו עדימ יפוליחל יעצמאכ םיבשחוממ םימורופב שומיש תושעל םידימלת דדועל שי
ראודב םיבשחוממ םימורופ ירבח ןיב הדובע לש תוטויט תרבעה .הביתכה ךלהמב םידימלת
.הביתכה ךילהתב החבשהו הרקב יעצמאכ התוארל שיו היוצר העפות איה טנרטניאב ינורטקלא
ןיא ,תאז םע ,םיתימע םידימלת לש תוטויט יבגל ביגהלו אורקל דציכ םידימלת תוחנהל שי
.םיאצממה ןמ טעמ בותכשב םג םהיתימעל ועייסי םידימלתש תורשפא ןורקעכ תוחדל
ומיקי ץראב רפס יתב יכ עצומ טנרטניאהו םיבשחמה תותשר לש תיגולונכטה תומדקתהה םע
םיבשחוממ הביתכ יזכרמכ םג הגרדהב ולעפי רשא תודובע יבתוכ ןיב םיבשחוממ םימורופ
ופרציו ורישכי ינוריע/ירוזאה םרוגה וא רפסה יתב יכ עצומ ,ךכ ךרוצל .םיירפס-תיב
תרושקת תועצמאב םידימלתל ועייסי רשא (םירטויט) םיחנמ םג ולא םיבשחוממ הביתכ יזכרמל
.םהלש תומדקומ תוטויט לע ורבעיו ,םיבשחמה
תוטויט רגאמ
דבעמ ג"ע תוטויט רגאמ להנל שרדיי רמג תדובע וא תישיא הדובע בתוכה דימלת לכ
רמגה תדובע זכר וא החנמה לש ןויעל התרבעהו הטויטה תביתכ לש בלש לכב .םילילמתה
.םילילמתה דבעמב תדרפנ הטויטכ קרפה תא רומשל דימלתה תא תוחנהל שי רפסה תיבב
תילטיגידה תרושקתה ןדיעב תודובעה תקתעה תייעב םע דדומתהל ס"היבל רשפאת וז תוינידמ
. בשחמ יבג לע יזכרמ תודובע רגאמ תמקהל דיתעב ךרעיי ס"היב יכ עצומ דוע .טנרטניאהו

ינורטקלא שפנ ןובשח וא םוכיס ןיעמ
הביבסה .תונווגמו תוקתרמ הריצי תויורשפא םה תבשקותמה הביבסה לש םינייפאמה הינמיסמ
קר םדקל הדעונ אל 'וכו םיבשחמ תרושקת ,עדימ ירגאמ ,םינווגמה הייוטיב לע תבשקותמה
לש רתוי ןווגמו בחר תרשפאמ איה אלא ,םיילאוטסקט םירוביח םרקיעש םיספדומ םירצות
םידימלתל רשפאל שי תודובע תביתכ לש ךילהתה תרגסמב .םידימלתה י"ע יוטיב יעצמא
תוביבס .ינורטקלא ראוד תועצמאב םגו םיבשחוממ םימורופ תועצמאב םג םמצע עיבהל
בשחוממה טסקטה תריצי תכאלמ םע תודדומתהה תא םהילע ולקיי רשא תויביטקארטניא
.םיבשחמ תרושקתו םיטסקט ריתע התע אוהש םלועב
: רוקמ
Kalaja, Paula. Leppanen, Sirpa. "Transaction and Interaction in Writing: The Case of
Electronic Mail" , Communication and Discourse Across and Languages, Afinla
Yearbook,1991.Finland' ed341293.

Kinkead, Joyce. "Computer Conversations: e-mail and Writing Instruction" College
Composition and Communication, (Oct 1987), Vol. 38, No.3 ), pp.337-341.

Marcus, Stephen. "Devising Writing in e-mail", Quarterly Of the National Writing
Project and the Center for the Study of Writing and Lliteracy, (Spring
1995),Vol.17, No.2,. pp.26-29

Miyao, Mariko. "On-Campus E-Mail for Communicative Writing" , Paper Presented At
the Annual Meeting of the Japan Association of Language Teachers ,
Nagoya, Japan, November 1995 .

Reiss, Donna and Dickie, Selfe (eds). Electronic Communication Across the
Curriculum, National Council of Teachers of English, Urbana, IL, 1998 .

Royer, Diana ."Preparing Students to Write in the Real World", Paper Presented at
the Annual Penn State Composition Conference on Rhetoric and Composition,
PA,1995.

Quinn, Stephen M. "Electronic Recess: Observations of E-Mail and Internet Surfing
by K-12 Students", T H E Journal (Technological Horizons In Education) (August
1998.)
Von Holzen, Roger. "Electronic Student Journals: A means to Enhance Classroom
Communications", Paper presented at the NECC 1995 conference: 'Emerging
Technologies Lifelong Learning', New York, 1995 .
Wang, Yu-Mei. "Dialogue Journaling in An ESL Reading and Writing Classroom",
Paper Presented at the 1996 National Convention of the Association for
Educational Communications and Technology, Indianpolis, 1996 .דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2