ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

יפונ"ב תינויע הדובע תביתכל הנוש ךרד
רסונג ,"לברא
ביבס םידלי תדימל :ורקיעש יוסינ לש הנושאר הנש םימייסמ לילגב "לברא יפונ" ס"היבב
:םיאבה םינייפאמה תא ללוכ אוהו ,םיטקייורפ
תמא תלטמ -
רצותל ןווכמה ךילהת -
עדימ דוביע ,עדימ תורוקמ ,םירושיכ ,תויונמוימ לש היצרגטניא ,ןונכת תשרודה הדובע -
.'וכו
ללכ אוה .ישיא אשונ ןיבל חותפ טקייורפה ןיב םייניב תגרד ןיעמ היה ןושארה טקייורפה
וילע היהו האוושה לש דוסי והשזיא ביבס היונב התיהש תינויע הדובע תשגה לש הבוח
.הנשה תליחתב ונקסע וב יביטארגטניאה אשונל והשלכ ןפואב רושק תויהל
ישיאה אשונה ןיבל טקייורפ ןיב םילדבהה
:ויה ישיאה אשונה ןיבל הז טקייורפ ןיב םילדבהה
רקחמה לש דוסיה -
התכה לכ םע דבע ךנחמהש הדבועה -
.רגובמ אלל הדובעל שדקוה טקייורפה לש ןמזהמ רכינ קלח -
הצובקב הדובע -
רצות לכ ,וצרש אשונ לכ רוחבל םילוכי ויה םידליה .ןיטולחל חותפ היה ינשה טקייורפה
.תינויע הדובע שיגהל הבוח הלח אל .ינדיחי וא גוז ,תיתצובק-הדובע ךרדו ,וצרש
.יהשלכ רקחמ תלאש ביבס יונב תויהל בייח היה טקייורפה
:םיטקייורפה ססובמ הדימלה ךילהתמ תונקסמ
עיבצהל ןתינ ,יפוס ןפואב הנושארה הנשהמ וניתונקסמ תא תיפוס ונשביג אל ןיידע יכ ףא
:םיבושח םיטנמלא רפסמ לע
,ינשה טקייורפהמ הנוש התיה ןושארה טקייורפה תנכהב תונמוימהש וניאר ,רבד לכב ומכ -
תא רוחבל םיחילצמ םידליהש דעש וניאר .-רקחמה תלאשל וסחייתה םלוכ טעמכו רחאמ
ךרוא תולגל םיבייח םירומה .תוביצי-יאו טקש-יא לש "הריגד" תפוקת רובעל תבייח ,הדובעה
תניחבב םידליל עייסל ךא ,אסיג-דחמ םידליה לע אשונ תופכלמ ענמיהל ,הז ןמז עטקב חור
.והשלכ אשונל עיגהל תימע-דמול
,הנבומ רתוי יוול םיבייחש םידלי םנשי .םינוש הדימל תונונגסל בל םישל שיש וניאר -
.םתוא הליבגמ םצעב תוחיתפהשו
ונחכונ השעמלש ירה ,ץוחבמ םיחנמ וכירדי ינשה טקייורפה תאש ונבשח הליחתב םא -
םה ,ןכ לע רתי .טקייורפ לש םיוולמכ אלו קוה-דא ךא ,ץוחבמ םישנאב הברה םירזענ םידליש
.תווצה לש תיגוגדפ הייחנהב יופצל רבעמ הברה וכמתנ
,"הפפכה תא םימירמ" םניאש םידלי ינפב דימעהל שי ,םיוסמ ןמז קרפ רחאש תעדל ונחכונ -
.(טקייורפה לע רתוול ,רמולכ) ןתונ הרומהש הדובעב קוסעל תורשפאה
הכומנ המרב קפתסנ ונאש רסמ ריבעהל אלש תנמ לע תאזו ,םיקזח םידלי לע רקיעב רבודמ
.םיעוציב לש
תנכה ןמזב ,םידומילה תועש לש ןמזה תרגסמ תא ץורפל םידליהמ שורדל ךרוצ שיש וניאר -
הדובע רשפאמ ונניא רבדהו רחאמ ,הלאה תועשב קר דובעל םילוכי םניא םידלי .טקייורפה
.קיפסמ הקימעמ
ןמז שידקהל תורשפא ןיאו ןמז שרוד טקייורפ .הנוכנ התיה אל ונלש הנשה תקולחש וניאר -
.ותנכהל רצוקמ
,םידימלתה ןיבל םירומה ןיב םיינויווש רתוי הברה םיסחי רצי טקייורפהש תעדל ונחכונ -
.ידדה דובכ לש סיסב לע
(היסקלפר) ןובשחו ןיד םמצעל תתל םידלי םידמול טקייורפב הדובע ךרדבש תעדל ונחכונ -
םידליל תרגובו תיניצר הרוצב בושמ תתל ועדי ןכ ומכו ,תיתימאו הבוט רתוי הברה הרוצב
.םירחא
שומישה דואמ טלב .תוולנ תויונמוימ דואמ הברה ודמל םידלי םיטקיורפה תדובעבש וניאר -
.ינורטקלא ןויליגכ וליפאו עדימ דסמכ ,םילילמת דבעמכ :בשחמב ןווגמה
ואב אלש ,טקיורפב םירושיכו םידדצ ןווגמב ולגתה "םישלח" םידליש תעדל ונחכונ -
!םתוא המיצעה וז הדובעהש ונשח .תרחא ךרד לכב יוטיב ידיל
עצבתת אל הדובעהש םיחוטב ונא םא הצובק הנבמב ברעתהל םיבייח ונחנאש תעדל ונחכונ -
.םימיוסמ םידליב עגפתו
:רוקמ
.29 'מע ,(1996 רבמטפס) 13-14 ,ךוניח ילע

דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2